Aktuelt

Aktuelle saker fra departementene om barnebortføring.
 • Bufdir søker etter advokater i saker med internasjonale barnebortføringssaker

  07.03.2023 Nyhet Barnebortføring

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) søker etter engasjerte advokater som ønsker å jobbe med saker om internasjonal barnebortføring. Søknadsfrist er 1. april 2023.

 • Bufdir er ny sentralmyndighet for internasjonal barnebortføring

  28.02.2020 Nyhet Barnebortføring

  Fra 1. mars 2020 er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ny sentralmyndighet for internasjonale barnebortføringssaker.

 • Statistikk for barnebortføringar 2005–2019

  19.02.2020 Nyheit Barnebortføring

  I 2019 er 75 barn (47 saker) registrert bortført frå Noreg til utlandet, og 11 barn (11 saker) registrert bortført frå utlandet til Noreg.

 • Seminar om internasjonale barnebortføringssaker

  07.03.2018 Nyhet Barnebortføring

  Justis- og beredskapsdepartementet inviterer til heldagsseminar for advokater om internasjonale barnebortføringssaker.

 • Advarsel mot bruk av private sikkerhetsfirmaer

  28.06.2017 Nyhet Barnebortføring

  Det viktigste i håndteringen av barnebortføringssaker er å ivareta barna og å finne løsninger som er til det beste for barna.

 • Norge slutter seg til Haagkonvensjonen 1996

  08.03.2016 Nyhet Barnebortføring

  Norges tilslutning til Haagkonvensjonen 1996 vil styrke samarbeidet med andre land i foreldrekonflikter og barnevernssaker på tvers av landegrenser. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) blir sentralmyndighet. Konvensjonen får virkning fra 1. juli 2016.

 • Statistikk for barnebortføringer i 2015

  10.02.2016 Nyhet Barnebortføring

  Det ble bortført færre barn fra Norge til utlandet i 2015 enn i 2014. Men antall barn som ble bortført fra utlandet til Norge økte.

 • Styrket innsats i internasjonale barnebortføringssaker – lovendringer fra 1. januar 2016

  04.01.2016 Nyhet Barnebortføring

  Endringer i barnebortføringsloven, barnevernloven, straffeloven 2005 og rettshjelploven skal bidra til en bedre ivaretakelse av barn i internasjonale barnebortføringssaker.

 • Statistikk for barnebortføringer første halvår 2015

  21.08.2015 Nyhet Barnebortføring

  I første halvår 2015 er det registrert 24 barn (16 saker) bortført fra Norge til utlandet, og 8 barn (6 saker) bortført fra utlandet til Norge.

 • Raskere behandling av internasjonale barnebortføringssaker

  19.06.2015 Nyhet Barnebortføring

  Regjeringen har fremmet forslag om endringer i barnebortføringsloven, barnevernloven, straffeloven 2005 og rettshjelploven. Endringene skal til bidra til en mer effektiv behandling av internasjonale barnebortføringssaker i Norge og til bedre ivaretakelse av barn i disse sakene.

 • Haagkonvensjonen 1996

  21.04.2015 Nyhet Barnebortføring

  Regjeringen foreslår nå at Norge slutter seg til Haagkonvensjonen 1996.

 • Statistikk for barnebortføringer første halvår 2014

  15.08.2014 Nyhet Barnebortføring

  I perioden 1. januar til 30. juni 2014 er det registrert 26 barn bortført fra Norge til utlandet, og 15 barn bortført til Norge fra utlandet.

 • Nye forslag til håndtering av barnebortføringssaker sendt på høring

  15.05.2014 Nyhet Barnebortføring

  En arbeidsgruppe leverte i januar i år forslag til ny organisering og behandling av internasjonale barnebortføringssaker i Norge. Rapporten er nå sendt på høring.

 • Ny serviceerklæring

  19.03.2014 Nyhet Barnebortføring

  Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet en serviceerklæring som beskriver hvordan departementet arbeider med internasjonal barnebortføring.

 • Bedre hjelp ved barnebortføring

  31.01.2014 Nyhet Barnebortføring

  Hvordan kan barnebortføring håndteres bedre? Flere forslag ble i dag overlevert Justis- og beredskapsdepartementet. En arbeidsgruppe har sett på regelverk, organisering og behandling av internasjonale barnebortføringssaker i Norge.

 • Nye tall for barnebortføringer

  28.01.2014 Nyhet Barnebortføring

  74 barn ble bortført fra Norge til utlandet i fjor, mens 29 barn ble bortført til Norge. Det er en økning sammenlignet med tidligere år.

 • Nye advokater med særlig kompetanse på barnebortføring

  28.06.2013 Nyhet Barnebortføring

  Justis- og beredskapsdepartementet publiserer i dag en oppdatert liste over advokater som har særlig kompetanse på og kjennskap til barnebortføring.

 • Nye tall for barnebortføringer

  22.01.2013 Nyhet Barnebortføring

  Det var i 2012 en nedgang i antall barnebortføringssaker behandlet av Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet sammenlignet med året før – fra 54 til 38 saker.

 • Konvensjonssamarbeidet i barnebortføringssaker utvides til fire nye land

  29.08.2012 Nyhet Barnebortføring

  Ved nye tiltredelser til Haagkonvensjonen om internasjonal barnebortføring må Norge akseptere det enkelte landets tiltredelse for at konvensjonen skal gjelde mellom dette landet og Norge.

 • Økning i antall barnebortføringssaker

  15.05.2014 Artikkel Barnebortføring

  Justisdepartementet har oppdatert statistikken over barnebortføringssaker pr 31. desember 2010. Statistikken viser alle sivile barnebortføringssaker hvor Justisdepartementet og/eller Utenriksdepartementet har vært involvert i i perioden 2004-2010.

 • Informasjon om barnebortføring fra barnevernet

  26.10.2010 Nyhet Barnebortføring

  Justis- og beredskapsdepartementet har i samarbeid med Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet publisert informasjon om barnebortføring fra barnevernet. Siden inneholder praktisk informasjon om hva barnevernet bør gjøre når et barn de har omsorgen for blir bortført til utlandet av en av foreldrene.

 • Bortførte barn har høy prioritet

  16.07.2010 Nyhet Barnebortføring

  Regjeringen er opptatt av å forebygge barnebortføring, og det arbeides fortløpende med å utvikle egnede metoder for å forebygge og bidra til en løsning av disse vanskelige sakene, og for å sikre at alle mulige midler tas i bruk der det er nødvendig for å få bortførte barn tilbake til Norge.

 • Økning i antall barnebortføringer, særlig til Norge

  14.06.2010 Nyhet Barnebortføring

  Justisdepartementet har oppdatert statistikken over barnebortføringssaker pr 30. juni 2010. Statistikken viser sivile barnebortføringssaker til og fra Norge i perioden 2000 - 2010 hvor Justisdepartementet og/eller Utenriksdepartementet har vært involvert.