Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 441-460 av 479 treff.

 • Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA)

  13.06.2006 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA) Dokumenter Norge: St.prp. nr. 2 (2003-2004) - Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 81/2003 av 20. juni 2003 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.

 • Implementering og utvikling av det indre marked

  13.06.2006 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Implementering og utvikling av det indre marked Dokumenter EØS: EØS-komiteens beslutning nr. 74/2005 av 29.4.2005 (EØS-tillegget nr. 46/2005, 15.9.2005 s.42) (EØS-vedtak for 2006 er under forberedelse) EU: Gennemførelse og udvikling af det indre

 • Næringsliv og entreprenørskap (2001-2006)

  13.06.2006 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsliv og entreprenørskap (2001-2006) Dokumenter Norge: St.prp. nr. 57 (2000-2001) - Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om endring av protokoll 31 i EØS avtalen om EFTA/EØS-statenes deltakelse i EUs program for næringsliv

 • Norske kommentarer om tjenestedirektivet

  24.05.2006 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen arbeider aktivt for å påvirke tjenestedirektivet. Det hovedmål er å sikre en god sosial modell. Regjeringen sendte kommentarer til forslaget i februar i år og har nå sendt nye norske kommentar om tjenestedirektivet til Rådet og Europaparlamentet.

 • Position of the Norwegian Government on the Commission’s new draft directive of the European Parliament and of the Council on services in the internal market 24 May 2006

  24.05.2006 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Position of the Norwegian Government on the Commission’s new draft directive of the European Parliament and of the Council on services in the internal market 24 May 2006 Norway supports the general purpose to reduce barriers to trade in services in

 • Høring av Europakommisjonens reviderte forslag til rammedirektiv for tjenester

  19.04.2006 Høring Nærings- og fiskeridepartementet

  Høringsfrist: 09.05.2006

  Høringsfrist: 09.05.2006 Status: Ferdigbehandlet

 • The Draft Services Directive - Comments by the Norwegian Government 2 February 2006

  09.02.2006 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  The Draft Services Directive Comments by the Norwegian Government 2 February 2006 Norway supports the general purpose to reduce barriers to trade in services in Europe and to contribute to economic and social progress. While removing barriers to

 • The EU Lisbon Strategy - A Norwegian Perspective (pdf 489 kb)

  30.01.2006 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  The EU Lisbon Strategy – A Norwegian Perspective (pdf 489 kb)

 • EU-kommisjonens Grønnbok om energieffektivisering

  08.11.2005 Rapport Energidepartementet

  EU-kommisjonens Grønnbok om energieffektivisering GREEN PAPER - Energy Efficiency or Doing More With Less" (COM (2005)265final) EU-kommisjonen fremla 22. juni 2005 Grønnboken om energieffektivisering (”Green paper on Energy Efficiency or doing more

 • EØS-finansieringsordningene og energisektoren

  01.11.2005 Rapport Energidepartementet

  EØS-finansieringsordningene og energisektoren I forbindelse med utvidelsen av EU ble det opprettet to EØS-finansieringsordninger, den norske finansieringsordningen og den felles EØS/EFTA-finansieringsordningen. Disse gir muligheter for konkrete

 • Information about implementation in Norway

  27.10.2005 Rapport Energidepartementet

  Oktober 05 Contact: Sissel Edvardsen, +47 22 24 61 09 Information about implementation in Norway On July 8 the EEA committee decided that the renewables directive (EU directive 2001/77//EC 1Directive 2001/77/EC on the promotion of electricity

 • EUs flerårige program for næringsliv og entreprenørskap

  02.06.2005 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge deltar i EUs flerårige program for næringsliv og entreprenørskap (Multiannual Programme for Enterprise and Entrepreneurship - MAP). Programmet har som overordnet målsetning om å fremme entreprenørskap og næringsliv og har spesielt fokus på rammevilkårene for små og mellomstore bedrifter. Programmet gjelder for perioden 2001-2006.

 • Tjenester av almen betydning

  02.06.2005 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Europakommisjonen la våren 2003 fram en grønnbok om tjenester av almen betydning. Tjenester av allmenn interesse er per i dag ikke entydig definert i EU, men omfatter grunnleggende infrastrukturtjenester som er viktige for et velfungerende samfunn. Dette omfatter for eksempel nettverkstjenester som post, vann, elektrisitet, men også andre tjenester som utdanning og helse der det offentlige i alle land spiller en rolle i forhold til finansiering eller produksjon. Kommisjonen skriver at målet med grønnboken var å reise en debatt om hvordan man best kan sikre at slike tjenester er tilgjengelige med høy kvalitet og en rimelig pris i EU.

 • The European Free Trade Associaton (EFTA)

  01.06.2005 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  EFTAs frihandelsavtaler med tredjeland har siden begynnelsen av 1990-tallet blitt forhandlet frem i og utenfor Europa. De første partnerne var land i Sentral- og Øst-Europa, etterfulgt av land i Middelhavsområdet. I de senere år har EFTA også inngått frihandelsavtaler med land i Amerika og Asia. Målet for EFTAs frihandelsavtaler har i tråd med EFTAs overordnede målsettinger vært å hindre at EFTAs eksportbedrifter blir diskriminert i forhold til eksportører fra andre land når det gjelder markedsadgang.

 • Skipsfart

  01.06.2005 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Skipsfartspolitikken i EU var i utgangspunktet overlatt til de enkelte medlemsland. EU-traktaten (art. 80.2) åpnet imidlertid for regulering av skipsfart og en domstolsavgjørelse fra 1974 slått fast at traktatens generelle regler også omfatter skipsfart. EU har på dette grunnlag gradvis utviklet en helhetlig skipsfartspolitikk.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2004

  31.12.2004 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her følger en oversikt over de beslutningene EØS-komiteen har fattet i 2004.

 • Lisboa-strategien

  23.11.2004 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  EU vedtok våren 2000 sin konkurranseevnestrategi, den såkalte Lisboa-strategien. Målet er at EU innen 2010 skal bli ”den mest konkurransedyktige og dynamiske kunnskapsbaserte økonomien i verden, en økonomi som kan skape en bærekraftig økonomisk vekst med flere og bedre arbeidsplasser og større sosial utjevning, med respekt for miljøet.”

 • Seminar om EU-direktiv om bygningers energibruk

  19.05.2004 Rapport Energidepartementet

  Seminar om EU-direktiv om bygningers energibruk Den 13. mai 2004 avholdt Kommunal- og regionaldepartementet og Olje- og energidepartementet et seminar for fagkyndige og berørte interessegrupper i anledning direktivet om bygningers energibruk 2002/91

 • EUs energirammeprogram "Intelligent Energy Europe"

  21.04.2004 Rapport Energidepartementet

  EUs energirammeprogram "Intelligent Energy Europe" EU-parlamentet og Ministerrådets vedtak nr 1230/2003 av 26. juni 2003 opprettet et flerårig handlingsprogram på energiområdet kalt "Intelligent energi for Europa" (IEE). Programmet løper i perioden

 • Foreslåtte direktiver fra Kommisjonen til behandling i EU

  21.04.2004 Rapport Energidepartementet

  Foreslåtte direktiver fra Kommisjonen til behandling i EU Forslag til direktiver (KOM(02) 488) av 11.9.2002 om forsyningssikkerhet for olje og gass Kommisjonen la frem forslag til direktiver om forsyningssikkerhet for henholdsvis olje og gass 11.

 • Side 23 av 24
 • Side 23 av 24