Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 81-100 av 3620 treff.

 • Svar på skriftlig spørsmål om EU sin del av den norske marknaden av landbruksvarer til Noreg

  20.01.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Sp) om regjeringa vil syte for at EU sin del av den norske marknaden av landbruksvarer til Noreg vert redusert minst like mykje som Storbritannia sin del av den same marknaden var før Brexit.

 • Prioriteringer for det portugisiske formannskapet

  15.01.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Ved årsskiftet tok Portugal for fjerde gang over formannskapet i Rådet for Den europeiske union. Sosial utjevning, et globalt Europe, grønn og digital gjenoppbygging er blant hovedtemaene når stafettpinnen for rådets formannskap dette halvåret går fra Tyskland til den iberiske halvøy.

 • Fakta om Tsjekkia og EØS-midlene

  14.01.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Tsjekkia har mottatt EØS-midler siden landet ble medlem av EU og EØS i 2004. Forskning og utdanning, klima og miljø, menneskerettigheter og kultur er viktige satsingsområder.

 • Fakta om Slovakia og EØS-midlene

  14.01.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Slovakia har mottatt EØS-midler siden landet ble medlem av EU og EØS i 2004. Næringsutvikling, klima og bekjempelse av vold mot kvinner er viktige samarbeidsområder.

 • Pågåande rettssaker for Efta- og EU-domstolen

  12.01.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit oversyn over verserande rettssaker for Efta- og EU-domstolen der Noreg er involvert.

 • Avslutta saker for Efta-domstolen og EU-domstolen

  12.01.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Oversyn over saker som Noreg har vore involvert i. (Merk at oversikta ikkje er heilt komplett.)

 • Klima- og miljødepartementets prioriterte EU/EØS-saker i 2021

  12.01.2021 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet

  Departementet utarbeider hvert år en strategi for påvirkningsarbeidet overfor EU. Prioriteringene speiler EUs dagsorden med vekt på saker hvor Norge har interesser og muligheter for gjennomslag.

 • Norske forberedelser til brexit

  11.01.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Storbritannia forlot EU 31. januar 2020. Norges forhold til EU og EØS endres ikke av brexit. Derimot har det vært behov for en rekke tiltak fra norsk side for å ivareta det tette forholdet mellom Norge og Storbritannia, også etter brexit. Her følger en oversikt over tiltak som er truffet på norsk side for å sikre norske interesser som følge av at Storbritannia har forlatt EU.

 • Meld. St. 13 (2020–2021) - Klimaplan for 2021–2030

  08.01.2021 Melding til Stortinget Klima- og miljødepartementet

  Meldinga presenterer politikken til regjeringa for å redusere klimagassutsleppa i perioden 2021-2030 i tråd med Noregs klimamål og i samarbeid med EU. Eit sentralt element i planen er politikk for å kutte dei ikkje-kvotepliktige utsleppa (utslepp frå transport, jordbruk med meir) med 45 prosent innan 2030.

 • Prop. 71 LS (2020–2021) - Endringer i EØS-vareloven (gjensidig godkjenning av varer) mv. og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 105/2020 14. juli 2020 om innlemmelse av forordning (EU) 2019/515 i EØS-avtalen

  08.01.2021 Proposisjon Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag om endring av lov om det frie varebytte i EØS (EØS-vareloven) for gjennom føring av forordning (EU) 2019/515 om gjensidig godkjenning av varer og mindre endringer i EØS-høringsloven. Prinsippet om gjensidig godkjenning av varer innebærer at på området hvor det ikke er harmoniserte EØS-krav for varer, så kommer prinsippet til anvendelse. En vare som er lovlig omsatt i én EØS-stat, skal som hovedregel kunne omsettes i en annen EØS-stat, selv om den ikke oppfyller alle tekniske krav (utforming, størrelse, vekt, sammensetning, merking, innpakning mv.) som gjelder her. I tillegg bes det om Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 105/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/515 om gjensidig godkjenning av varer og oppheving av forordning (EF) nr. 764/2008.

 • Soga om Ursula den grøne og Tina skipsbyggjar

  06.01.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Av Ragnar Semundseth, energiråd ved Noreg sin delegasjon til EU.

 • Brexit i Norge - kontaktinformasjon

  05.01.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Samtlige departementer i Norge arbeider med brexit på sitt ansvarsområde. En rekke underliggende etater gjør også forberedelser for brexit.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2020

  31.12.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2020 (per 30. desember).

 • Brexit: Forskrift om merverdiavgiftsregistrering ved representant

  18.12.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Kongen i statsråd har i dag fastsatt en forskrift med hjemmel i brexit-loven som fraviker merverdiavgiftslovens registreringsregler for å motvirke enkelte uheldige konsekvenser av at Storbritannia trer ut av EU/EØS.

 • Forskrift om overgangsregler om registrering ved representant i Merverdiavgiftsregisteret ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union

  18.12.2020 Forskrift Finansdepartementet

  Fastsatt ved kgl.res. 18. desember 2020 med hjemmel i lov 27. november 2020 nr. 131 om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union (brexit-loven) § 3. Fremmet av Finansdepartementet.

  Se forskriften på lovdata.no

 • Norge slutter opp om EUs nye sanksjonsregime mot alvorlige menneskerettsovergrep

  18.12.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - EUs nye sanksjonsregime vil bli et viktig verktøy for å reagere mot aktører som er involvert i eller anses å stå bak alvorlige menneskerettighetsovergrep verden over, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 • Innspill til EUs klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet

  18.12.2020 Nyhet Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet

  Finansdepartementet har i dag avgitt høringssvar til Europakommisjonens utkast til kriterier for betydelig bidrag til mål om klimatilpasning og begrensning av klimaendringer.

 • Hva betyr brexit for britiske statsborgere?

  17.12.2020 Artikkel Utenriksdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Informasjon til britiske statsborgere og deres familiemedlemmer.

 • EU-kommisjonen legger fram ny transportstrategi

  14.12.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  I forrige uke presenterte Europakommisjonen sin nye mobilitetsstrategi. Strategien fremhever klima og bærekraft, og setter ambisiøse mål for utslippsreduksjon i transportsektoren.

 • Oppfordrer EU og Storbritannia om å komme til forhandlingsbordet

  11.12.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Manglende fiskeriavtaler med EU og Storbritannia vil kunne få konsekvenser for både norske, britiske og EUs fiskere.