Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 81-100 av 479 treff.

 • Europa-quiz

  11.05.2023 Nyhet Utenriksdepartementet

  23/24 Hvor mange land bestod EU av da Norge stemte nei til medlemsskap i 1994? A 12 B 7 C 16 For å delta i konkurransen klikker du på bokstavalternativet over du mener er riktig svar. Riktig svar på forrige ukes quiz var A Forrige ukes vinner: Sjur

 • Inviterer til innspillsmøte om Critical Raw Materials Act

  05.05.2023 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet inviterer til innspillsmøte om Europakommisjonens forslag til ny forordning om rammeverk for kritiske råvarer, Critical Raw Materials Act mandag 15. mai 2023 klokken 12.

 • Presseinvitasjon: Vestre møter Tysklands visekansler i Berlin

  05.05.2023 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Jan Christian Vestre reiser tirsdag 9. mai til Berlin for politiske møter med Tysklands visekansler og næringsminister Robert Habeck, sammen med NHO og norske toppledere innen fornybar energi og hydrogen. Norge har full styrke i utviklingen av det norsk-tyske samarbeidet innen grønn omstilling av industrien, og besøket markerer en ny milepæl for energi- og industripartnerskapet med Tyskland.

 • Prop. 109 LS (2022–2023) - Lov om digital sikkerhet (digitalsikkerhetsloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 21/2023 og 22/2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/1148 og forordningene (EU) 2018/151 og (EU) 2019/881

  05.05.2023 Proposisjon Justis- og beredskapsdepartementet

  Proposisjonen foreslår en lov om digital sikkerhet og ber Stortinget om samtykke til godkjenning av to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av NIS1-direktivet, tilhørende gjennomføringsforordning og cybersikkerhetsforordningen. Loven skal forplikte virksomheter som har en særlig viktig rolle for å opprettholde kritisk samfunnsmessig og økonomisk aktivitet, til å overholde digitale sikkerhetskrav og varsle om alvorlige digitale hendelser. Loven stiller overordnede krav til sikkerhet og varsling, og virkeområdet er kun angitt i form av hvilke sektorer den gjelder i. Dette forutsetter et underliggende regelverk med tydeligere avgrensinger og konkretiseringer. Loven inneholder derfor en vid adgang til å fastsette nærmere bestemmelser i forskrift. Loven etablerer rammeverk for tilsyn med virksomhetene og åpner for ileggelse av pålegg og eventuelt overtredelsesgebyr ved manglende oppfyllelse av pliktene. Myndighetene skal også ta imot varsler om alvorlige digitale hendelser.

 • Åpen EU-høring om utvidelse av bruken av digitale verktøy og prosesser i selskapsretten i EU

  05.05.2023 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Europakommisjonen vil høre din mening om et nytt forslag knyttet til utvidelse av bruken av digitale verktøy og prosesser i selskapsretten i EU, som ble sendt på høring 31. mars 2023. Forordningen er del av Kommisjonens arbeidsprogram 2023 knyttet til et Europa klar til den digitale tidsalder.

 • Inviterer til innspillsmøte om EUs Net-Zero Industry Act

  03.05.2023 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet inviterer til innspillsmøte om Europakommisjonens forslag til ny forordning om grønn industri Net-Zero Industry Act fredag 12. mai klokken 09.30

 • NOU 2023: 14 - Forsvarskommisjonen av 2021

  Forsvar for fred og frihet

  03.05.2023 NOU Forsvarsdepartementet

  Bakgrunnen er Stortingets vedtak i innstillingen til Langtidsplanen for forsvarssektoren (2020 - 2021) der regjeringen ble bedt om å sette ned en forsvarskommisjon «med bred faglig og politisk sammensetning for å vurdere de sikkerhetspolitiske utfordringene for Norge, med sikte på å skape et bredest mulig grunnlag for videre utvikling av forsvarssektoren». Forsvarskommisjonens oppdrag har vært å vurdere hvilke potensielle sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for best å ivareta norsk sikkerhet i et 10-20-årsperspektiv. Kommisjonen har vurdert om Norge er godt nok rustet for å møte fremtidens utfordringer. Et bredere og mer komplekst utfordringsbilde setter norsk forsvarsevne på prøve. Dette krever en tydeligere beskrivelse av Norges strategiske interesser og av hva myndighetene bør prioritere for å verne om disse. Forsvarskommisjonen anbefaler at Norges forsvarsevne styrkes.

 • Redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker i 2023

  02.05.2023 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksministeren holdt 2. mai sin halvårlige redegjørelse for Stortinget om viktige EU- og EØS-saker.

  Av: Tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt Stortinget, 2. mai

 • Belgia og Norge skal jobbe tettere på grenseoverskridende transport og lagring av CO2

  24.04.2023 Pressemelding Energidepartementet

  Den føderale regjeringen i Belgia, Vallonia og regionen Flandern har nå startet formelle forhandlinger med Norge om en bilateral avtale om grenseoverskridende transport og lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel, under London-protokollen.

 • Høring om EUs Critical Raw Materials Act

  24.04.2023 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Europakommisjonen la 16. mars 2023 frem et forslag til forordning til Critical Raw Material Act (CRMA). Kommisjonen ønsker nå å høre din mening om forslag til forordning for kritiske råvarer, Critical Raw Materials Act. Målet med forordningen er å styrke bærekraftig mineralproduksjon og bygge robuste forsyningskjeder for mineralske råvarer. Critical Raw Materials Act fokuserer på å øke kontinentets selvforsyning og autonomi, og stiller krav til europeisk utvinning, prosessering, resirkulering og import.

 • Si din mening om EUs Net Zero Industry Act

  14.04.2023 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Europakommisjonen vil høre din mening om et nytt forslag knyttet til grønn industri, som ble sendt på høring 16. mars 2023. Net-Zero Industry Act har som mål å styrke EUs produksjonskapasitet for nullutslippsteknologier som er strategisk viktige for grønn omstilling. Forordningener en sentral del av EUs industriplan Green Deal Industrial Plan for a Net Zero Age.

 • Nordisk samarbeid i en ny tid

  31.03.2023 Nyhet Utenriksdepartementet

  Når sikkerhetspolitikken, klimapolitikken og handelspolitikken veves tettere sammen og det multilaterale samarbeidet er under press blir det nordiske samarbeidet enda viktigere. I dag legger regjeringen fram en melding til Stortinget om dette samarbeidet.

 • Nå kommer digitaliseringsdirektivet

  31.03.2023 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  I dag legges digitaliseringsdirektivet frem for Stortinget. Forslaget innebærer at det kan bli enklere å stifte og registrere selskaper på tvers av landegrenser i EØS. I tillegg foreslår regjeringen å balansere kostnadsfordelingen for bruk av Brønnøysundregistrenes tjenester bedre, og å fjerne krav om statsborgerskap for tillitsverv i selskaper.

 • Norge deltok i samtaler med EU om sikkerhet og forsvar

  30.03.2023 Nyhet Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Statssekretærene i Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet, Anne Marie Aanerud (Sp) og Eivind Vad Petersson (Ap), deltok 29. mars- 30. mars i samtaler med EU om sikkerhet og forsvar i Oslo.

 • Utsetter gjennomføring av åpne data-direktiv

  29.03.2023 Nyhet Kommunal- og distriktsdepartementet

  Nasjonal gjennomføring av åpne data-direktivet (ODD) utsettes til utvalget for en helhetlig regulering av viderebruk av offentlig informasjon (data) har levert sin utredning.

 • Holdbarhetsmerking av egg

  28.03.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsministeren og landbruks- og matministeren vil ha en tilpasning til EU-forordning om holdbarhetsmerking av egg i Norge.

 • Norsk dommer nominert til EFTA-domstolen

  27.03.2023 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet har besluttet å nominere lagdommer Michael Reiertsen til stillingen som dommer ved EFTA-domstolen.

 • Enighet med Moldova om frihandelsavtale

  27.03.2023 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge og de andre EFTA-landene er enige om en frihandelsavtale med Moldova. Avtalen er et viktig bidrag til å støtte Moldovas politiske og økonomiske integrering i Europa.

 • Eftas overvåkingsorgan, Esa

  21.03.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  På samme måte som Kommisjonen har ansvar for å påse at medlemsstatene i EU etterlever sine forpliktelser etter EU-regelverket, har Eftas overvåkingsorgan, Esa (Efta Surveillance Authority) ansvaret for å føre tilsyn med at EØS-avtalen blir gjennomført og etterlevd i det enkelte EØS/Efta-land.

 • Utenrikspolitisk redegjørelse 21. mars

  21.03.2023 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  - Utenrikspolitikk er ferskvare og ikke frysevare. Når verden endres, så endres også våre handlingsalternativer, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt under redegjørelsen.

  Av: Tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt Redegjørelse holdt i Stortinget

 • Side 5 av 24
 • Side 5 av 24