Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 81-100 av 473 treff.

 • Redegjørelse om viktige EU- og EØS-spørsmål 17. november

  17.11.2022 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldt holdt denne redegjørelsen om viktige EU- og EØS-spørsmål for Stortinget 17. november.

  Av: Utenriksminister Anniken Huitfeldt Stortinget, 17. november

 • Høring - gjennomføring av forordning (EU) 2021/782 om jernbanepassasjerers rettigheter og plikter

  17.11.2022 Høring Samferdselsdepartementet

  Høring av forslag til forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2021/782 av 29. april 2021 om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser. De nye reglene skal blant annet sikre bedre informasjon og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse.

  Høringsfrist: 10.02.2023 Status: Under behandling

 • Svar på spørsmål om en industriavtale mellom Norge og EU

  16.11.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Une Bastholm (MDG) om at det i forbindelse med en ny, grønn industriavtale med EU stemmer at Norge skal investere mer i leting, nye funn og utvikling av felt for å levere olje og gass til EU på lengre sikt, også etter 2030.

 • Evaluering av dyrevelferdsregelverket i EU

  15.11.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  EUs dyrevelferdslovgivning har bidratt til bedre dyrevelferd i EU.

 • EU vil høre din mening: Handlingsplan for kritisk råvareforsyning i Europa

  11.11.2022 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  EU-kommisjonen trenger din mening om en handlingsplan for bedre forsyningssikkerhet av råvarer til Europa. Handlingsplanen (Critical Raw Materials Act) som nå er på høring tar for seg metaller og mineraler som er kritiske for det grønne skiftet og den digitale omstillingen i Europa.

 • Landbruksministrene i OECD drøftet utfordringene i landbruket

  09.11.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Temaet for ministermøtet var «Building Sustainable Agriculture and Food Systems in a Challenging Environment: Shared Challenges, Transformative Solutions».

 • Landbruks- og matministerens innlegg under OECDs landbruksministermøte 2022

  09.11.2022 Tale/innlegg Landbruks- og matdepartementet

  Plenumssesjon 03.11.2022

  Av: Landbruks- og matminister Sandra Borch

 • Lånegarantiordningen til næringslivet som følge av de høye strømprisene er klar

  09.11.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen varslet i slutten av september innføringen av en lånegarantiordning for næringslivet som følge av høye strømpriser. Den er nå vedtatt av Stortinget og godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og er operativ fra i dag.

 • Erklæring fra nordiske transportministre etter møte i Fredrikstad

  08.11.2022 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Transportministrene fra Island, Finland, Sverige og Norge har vært samlet i Fredrikstad. I en felles erklæring fra ministrene er det enighet om å fortsette og å styrke samarbeidet om transport og infrastruktur for å følge opp Visjon 2030 om Norden som verdens mest bærekraftige og integrerte region.

 • Europakommisjonen: Sustainable Transport Forum åpent for nye medlemmer

  04.11.2022 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet oppfordrer norske relevante virksomheter og organisasjoner om å vurdere å søke medlemskap i Europakommisjonens «Sustainable Transport Forum», STF. Frist: 15. november 2022.

 • Presseinvitasjon: 4 nordiske transportministre møtes i Fredrikstad 7. og 8. november

  04.11.2022 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård møter sine kolleger fra Finland, Island og Sverige til samtaler for å styrke transportsamarbeidet i Norden. Den nye sikkerhetspolitiske situasjonen, grensekryssende forbindelser og krav til bærekraft og mer klimavennlig transport er blant hovedtemaene.

 • Schengen- og justissamarbeid

  03.11.2022 Artikkel Utenriksdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Norge deltar i viktige deler av EUs samarbeid på justis- og innenriksområdet. Den viktigste av våre tilknytningsavtaler er Schengen-avtalen. Som Schengen-medlem er vi del av et område med felles yttergrense og indre reisefrihet. Dette forutsetter at alle deltakerne anvender og gjennomfører det felles regelverket på en effektiv og forsvarlig måte.

 • Vi skal trygge arbeidsplassene i transportsektoren

  03.11.2022 Tale/innlegg Samferdselsdepartementet

  Debattinnlegg av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Publisert i Byggeindustrien, Fredrikstad Blad, Ringsaker Blad, Sagat, Framtid i Nord og Rogalands Avis mellom 2. og 4. november 2022.

  Av: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

 • 39 tiltak skal stanse sosial dumping i transportsektoren

  28.10.2022 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Arbeidstakere i Norge skal ha trygge arbeidsplasser og gode lønns- og arbeidsvilkår. I transportsektoren ser vi dessverre at mange arbeidstakere har for dårlige vilkår. Derfor lanserer vi nå en egen handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

 • Handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren

  28.10.2022 Plan/strategi Samferdselsdepartementet

  Transportnæringen er arbeidsplass for tusenvis av ansatte over hele landet. Regjeringen vil at ansatte i denne sektoren skal ha trygge arbeidsplasser og anstendige lønns- og arbeidsvilkår i tråd med norske standarder og verdier i arbeidslivet. Gjennom handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren vil regjeringen styrke arbeidet for å sikre at norske lønns- og arbeidsvilkår etterleves i sektoren.

 • Programmet for et digitalt Europa – DIGITAL

  Oversiktsside Kommunal- og distriktsdepartementet

  Norge deltar i EUs langtidsprogram Digital Europe programme i perioden 2021-2027. Programmet er EUs nye investerings- og kapasitetsbyggingsprogram for digital omstilling og bruk av innovative digitale teknologier i samfunnet og næringslivet. Gjennom programmet får norske virksomheter mulighet til å samarbeide med sterke kompetansemiljøer i Europa om å bygge felleseuropeiske kapasiteter innen digitale teknologier. Dette vil bidra til å løse store samfunnsutfordringer og vil komme både næringsliv, offentlige virksomheter og samfunnsborgere til gode.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteens møte 28. oktober 2022

  25.10.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en omtale av rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 28. oktober 2022.

 • EU-kommisjonens arbeidsprogram for 2023 – Matpolitikk

  25.10.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  EU-kommisjonen presenterte 18. oktober 2022 sitt arbeidsprogram for 2023. Arbeidsprogrammet har tittelen «A Union standing firm and united» - «En union som står støtt og samlet».

 • Nett-tv

  CCUS-konferanse i Oslo 27. – 28. oktober

  18.10.2022 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Norge er vertskap for EUs årlige CCUS-konferanse «CCUS Forum» som finner sted i Oslo 27. - 28. oktober. EUs kommissær for energi Kadri Simson kommer til Oslo for å åpne konferansen sammen med olje- og energiminister Terje Aasland.

 • Arbeidsministrene diskuterte integrering og fattigdomsbekjempelse i Praha

  17.10.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  EUs arbeids- og sosialministre møttes 13. og 14. oktober til uformelt ministermøte i Praha. Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen deltok fra Norge.