Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 101-120 av 3620 treff.

 • Brexit: Norske og britiske førerkort vil fortsatt være gyldige i begge land

  11.12.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Overgangsperioden for Storbritannias forhold til EU utløper 31. desember 2020. På førerkortområdet opprettholdes imidlertid dagens regler. Storbritannia vil fortsatt anerkjenne norske førerkort på det britiske veinettet. Med endringer som Statens vegvesen nå fastsetter, vil Norge fortsatt anerkjenne britiske førerkort på samme måte som vi gjør i dag.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komitéen 11. desember 2020

  09.12.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en omtale av rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 11. desember 2020.

 • Jordkvaliteten i EU må bli bedre

  09.12.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

 • Har signert overgangsavtale med Storbritannia

  08.12.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  I dag signerte Norge den midlertidige vareavtalen med Storbritannia, som trer i kraft fra 1. januar.

 • Kongelig resolusjon om ny dyrehelseforordning behandlet i statsråd 4. desember 2020

  04.12.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Kongelig resolusjon om innlemmelse av EUs ny dyrehelseforordningen ble behandlet i statsråd 4. desember 2020. Det er ventet at EØS-komiteen 11. desember 2020 treffer beslutning om å innlemme dyrehelseforordningen i EØS-avtalen, med forbehold om at Stortinget gir sitt samtykke. Gjennomføringen av dyrehelseforordningen vil medføre økonomiske konsekvenser, derfor er det nødvendig med Stortingets samtykke om godkjenning av EØS-komiteens beslutning. Det vil bli fremmet en Prop. S for Stortinget snarlig.

 • Nordmenns og briters rettigheter etter brexit

  27.11.2020 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Nye avtaler sikrer nordmenns rettigheter i Storbritannia og briters rettigheter i Norge etter at overgangsperioden utløper ved nyttår. I statsråd i dag ble overgangsreglene sanksjonerte. Brexit-loven trer i kraft 1. januar 2021, mens regjeringens mulighet til å fastsette forskrifter trer i kraft straks.

 • Meld. St. 9 (2020–2021) - Mennesker, muligheter og norske interesser i nord

  27.11.2020 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Meldingen presenterer regjeringens nordområdepolitikk for de kommende årene. Regjeringen har definert nordområdene som Norges viktigste strategiske ansvarsområde. Nordområdepolitikken handler både om det internasjonale bildet i Arktis, forholdet til våre naboland i Barentsregionen og på Nordkalotten og utviklingen i Nord-Norge. Norske interesser i Arktis må hevdes gjennom et sterkt, livskraftig og kompetent Nord-Norge. Meldingen viser hvorfor økonomi og samfunnsutvikling i landsdelen, og at det bor folk i nord, er et nasjonalt anliggende og har strategisk betydning for hele landet. Regjeringens overordnete mål for politikken i nord er: fred, stabilitet og forutsigbarhet; internasjonalt samarbeid og rettsorden; helhetlig og økosystembasert forvaltning; økt jobb- og verdiskaping; tettere samvirke mellom næringsliv og kunnskapsinstitusjoner; boattraktivitet og velferd. For å lykkes med politikken er det viktig å lytte til de unge som skal drive samfunnene i nord videre. Regjeringen etablerte derfor et eget ungdomspanel til arbeidet med meldingen. Ungdomspanelets anbefalinger er presentert i sin helhet i et vedlegg til meldingen.

 • Norsk energipolitikk bestemmes i Norge

  26.11.2020 Tale/innlegg Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tina Bru hadde dette innlegget på trykk i Nationen 25. november 2020.

  Av: Olje- og energiminister Tina Bru

 • Nytt fra EU-delegasjon om regional- og kommunalpolitikk (11/2020)

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen, Odd Godal.

  24.11.2020 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal og regionalpolitikk kan du lese om EUs langtidsstrategi og NextGenerationEU, European Urban Initative, norske perspektiver på EUs arktis-politikk og Housing Europe. I tillegg får du en oversikt over kilder til informasjon, samt kommende begivenheter og tidsfrister.

 • Covid-19 pandemien: EU opprettholder matforsyningen

  24.11.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Jordbrukssektoren har klart å opprettholde produksjonen og forsyningslinjene under covid-19 pandemien. EU vurderer å iverksette økt støtte til privat lagring av jordbruksvarer dersom dette er nødvendig for å stabilisere jordbruksmarkedene.

 • Referat fra EUs landbruks- og fiskerirådsmøte den 16. november 2020

  23.11.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Jordbrukssektoren har klart å opprettholde produksjonen og forsyningslinjene under covid-19 pandemien. EU vurderer å iverksette økt støtte til privat lagring av jordbruksvarer dersom dette er nødvendig for å stabilisere jordbruksmarkedene.

 • Prop. 53 L (2020–2021) - Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv.

  20.11.2020 Proposisjon Kulturdepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til ny lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. Loven regulerer hvordan kollektive forvaltningsorganisasjoner, slik som for eksempel TONO og Kopinor, skal forvalte opphavsrett og nærstående rettigheter når slike organisasjoner gjennom fullmakt opptrer på rettighetshavernes vegne. Reglene skal sikre at forvaltningen skjer på en effektiv, betryggende og åpen måte. Forslaget til ny lov stiller krav til forvaltningsorganisasjonene, blant annet når det gjelder styring, åpenhet og innsyn, forvaltning av rettighetsvederlag og medlemmenes medbestemmelsesrett. Reglene skal også legge til rette for og forenkle klarering av musikkrettigheter over landegrensene, for eksempel til nye, nettbaserte tjenester. Lovforslaget er en gjennomføring av EUs direktiv om kollektiv rettighetsforvaltning (2014/26/EU).

 • Svar på spørsmål om tollfrie kvoter for landbruksvarer

  20.11.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra  Emilie Enger Mehl (Sp) om utenriksministeren vil gå i dialog med EU og kreve kutt i de tollfrie kvotene for handel med landbruksvarer i forbindelse med Storbritannias uttreden av EU.

 • Eriksen Søreide i EØS-rådsmøte

  18.11.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide diskuterte viktigheten av EØS-avtalen og effekten av covid-19 på det indre marked under videomøtet i EØS-rådet onsdag 18. november.

 • Redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker 17. november

  17.11.2020 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides redegjørelse for Stortinget om viktige EU- og EØS-saker 17. november.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Oslo, 17. november

 • Migrasjon og terror på dagsorden i EU

  13.11.2020 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Statssekretær Hilde Barstad i Justis- og beredskapsdepartementet deltok fredag på en videokonferanse med EUs innenriksministre. Der fortsatte de diskusjonen om Europakommisjonens nye pakt for asyl og migrasjon.

 • Styrker EUs samarbeid med Norge innen jordobservasjon

  13.11.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  - Norge er ett av de landene med både størst behov for - og kompetanse på - bruk av EUs satellittdata, sier Ola Nordbeck. Han er en av nærmere 40 norske nasjonale eksperter i EUs institusjoner. Med fokus på Arktis, følger han med på både lang- og kortsiktige endringer i klima og sikkerhet.

 • Statsministeren møtte presidenten for Det europeiske råd

  13.11.2020 Nyhet Statsministerens kontor

  - Covid-19 har tydeliggjort hvor viktig det europeiske samarbeidet er for Norge og hvor viktig EU er som internasjonal aktør, sa statsminister Erna Solberg etter dagens videomøte med presidenten for Det europeiske råd, Charles Michel.

 • EU-kommisjonen vil styrke Europas helsekriseberedskap

  13.11.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europakommisjonen har lagt fram forslag til tiltak for å styrke EUs beredskap ved grensekryssende helsekriser. Tiltakene er basert på erfaringer fra årets koronapandemi.

 • Prop. 37 S (2020–2021) - Samtykke til inngåelse av rammeavtale om fiskerier mellom Norge og Storbritannia av 30. september 2020

  13.11.2020 Proposisjon Utenriksdepartementet

  Prop. S gjelder samtykke til inngåelse av rammeavtale om fiskerier mellom Norge og Storbritannia av 30. september 2020. Avtalen regulerer deler av samarbeidet mellom Norge og Storbritannia etter at Storbritannia ikke lenger er omfattet av fiskeriavtalen mellom Norge og EU. Den legger til rette for at partene kan avtale gjensidig adgang til hverandres fiskerisoner og bytte av fiskekvoter. Avtalen regulerer dessuten spørsmål som lisensiering, og samarbeid om kontroll og forskning.