Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Aktuelt nå

Reiserute E10 markert på kart

Samferdselsministeren kjører E10 fra Å i Lofoten til Riksgrensen

- Vi i politisk ledelse i Samferdselsdepartementet har som mål å kjøre alle de viktigste riksveistrekningene i landet. Nå er turen kommet til E10 i Nord-Norge. Vi vil se, erfare og lytte. Det er viktig for oss når vi skal ta avgjørelser om hvordan vi skal ruste opp, vedlikeholde og bygge nytt for framtiden i nord, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Illustrasjon av veg

Veireform fremmet i statsråd: Mer effektiv og helhetlig veiutbygging

- Vi foreslår å organisere veisektoren bedre for å realisere flere veiprosjekter – bedre, raskere og billigere. Vi varsler også endringer i opplegget med bompenger, for å spare bilistene for penger ved å effektivisere bompengesektoren og redusere finanskostnadene, sier samferdselsministeren i forbindelse med stortingsmeldingen "På rett vei – Reformer i veisektoren" som ble lagt fram i dag.

Forslag til postlov: Gode posttenester i den digitale framtida

- Overgangen til elektronisk kommunikasjon har endra måten som folk kommuniserer med kvarandre på. Då må òg lovverket vere tilpassa den verkelege utviklinga for post- og pakkeomdeling. Forslaget frå regjeringa til ny postlov er framtidsretta og legg til rette for gode posttenester for folk og næringsliv i heile landet, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Flere aktuelle saker fra departementet

Dokumenter

Nytt utbyggingsselskap for veg

Meld. St. 25 (2014-2015)

Meldingen gir en presentasjon av et nytt utbyggingsselskap for veg, med oppgaver, portefølje, finansiering og selskapsform. Meldingen gir også et rammeverk for offentlig-privat-samarbeid (OPS) i transportsektoren, og omtaler bompengereformen som omfatter omorganisering av bompengeselskapene og utstederrollen, rentekompensasjonsordning for bompengelån, endringer i Statens vegvesens oppgaver og gjennomgang av takst- og rabattsystemet.

Statsbudsjettet 2015

54,6 milliarder kroner til samferdsel.

Finn dokument

Finn dokumenter fra Samferdselsdepartementet.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 919 14 777
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo