Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Aktuelt nå

Startskudd for "Ny NTP":

- En offensiv og fremtidsskuende transportplan

- Nye samferdselsprosjekter vil fortsatt være en viktig del av Nasjonal transportplan, men vi ønsker større fokus på vedlikehold, klima og bruk av teknologi. Økt vektlegging av samfunnsøkonomisk nytte, en egen godsstrategi samt en motorveiplan står også på agendaen.

Nett-tv

Konferanse om europeisk IKT-politikk: EU utvikler et digitalt indre marked

EUIKT15 arrangeres 26. mai for å bringe norske og europeiske IKT-beslutningstakere og interessenter tettere sammen, og for å gi norske aktører bedre innsikt i EUs IKT-politiske prioriteringer. Statsminister Erna Solberg innleder konferansen. Temaene som vil bli tatt opp i løpet av dagen er elektronisk kommunikasjon / telekom, personvern, opphavsrett, e-handel og sikkerhet.

Dokumenter

Nytt utbyggingsselskap for veg

Meld. St. 25 (2014-2015)

Meldingen gir en presentasjon av et nytt utbyggingsselskap for veg, med oppgaver, portefølje, finansiering og selskapsform. Meldingen gir også et rammeverk for offentlig-privat-samarbeid (OPS) i transportsektoren, og omtaler bompengereformen som omfatter omorganisering av bompengeselskapene og utstederrollen, rentekompensasjonsordning for bompengelån, endringer i Statens vegvesens oppgaver og gjennomgang av takst- og rabattsystemet.

Revidert nasjonalbudsjett 2015

255 millioner kroner mer til vegformål, ny tilskuddsordning for biogass i buss og styrking av nettsikkerheten.

Finn dokument

Finn dokumenter fra Samferdselsdepartementet.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 919 14 777
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo