Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Aktuelt nå

Nett-tv

Samferdselsministeren mottok rapport om utfordringer for transportsystemet

Rapporten er en del av det faglige grunnlaget for Samferdselsdepartementets videre arbeid med en stortingsmelding om ny Nasjonal transportplan (NTP).

Samferdselsministerens øst-vest-tur

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og statssekretær Bård Hoksrud reiste mandag 16. februar hver sin rute fra Oslo til Bergen og to andre ruter tilbake dagen etter. Kjøreturen ble gjennomført for å få et bedre grunnlag før regjeringen beslutter hvilke to veiforbindelser mellom Oslo og Bergen som skal prioriteres.

Kart - se hva som skjer i Samferdsels-Norge

Her finner du oversikt over større veg-, bane-, havne- og lufthavnprosjekter - og du kan se hvor politikerne våre har vært på besøk og befaring.

Flere aktuelle saker fra departementet

Dokumenter

Nasjonal havnestrategi

Nasjonal havnestrategi ble lagt frem 21. januar 2015. Regjeringens overordnede mål med strategien er å få mer effektiv og konkurransedyktig nærskipsfart, slik at mer gods flyttes fra vei til kjøl.

Statsbudsjettet 2015

54,6 milliarder kroner til samferdsel.

Finn dokument

Finn dokumenter fra Samferdselsdepartementet.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 919 14 777
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo