Offisielt fra statsråd 24. april 2009

Stortingsmelding nr. 30 (2008-2009) - Klima for forskning - er blant sakene som passerte statsråd i dag.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 24. april 2009. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 62 (2008-2009)
Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 17/2009 av
5. februar 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/35/EF om ansvar for miljøskade (miljøansvarsdirektivet)

St.prp. nr. 63 (2008-2009)
Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 16/2009 av
5. februar 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/48/EF om forbrukerkredittavtaler m.v.

St.meld. nr. 32 (2008-2009)
Om Noregs deltaking i den 63. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 62. generalforsamlinga i FN.

Barne- og likestillingsdepartementet

Ot.prp. nr. 69 (2008-2009)
Om lov om endringer i barnevernloven
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 74 (2008-2009)
Om lov om endringer i diskrimineringsombudsloven, markedsføringsloven og barneombudsloven
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 79 (2008-2009)
Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, diskrimineringsombudsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 72 (2008-2009)
Om lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond og enkelte andre lover (samleproposisjon)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 75 (2008-2009)
Om lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og enkelte andre lover (kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren mv.)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 78 (2008-2009)
Om lov om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (gjennomføring av revisjonsdirektivet)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 80 (2008-2009)
Om lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven, børsloven, verdipapirregisterloven, verdipapirhandelloven mv. (eierskap i finansinstitusjoner og i infrastrukturforetak på verdipapirområdet)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 82 (2008-2009)
Om lov om endringer i ligningsloven mv. (tilleggsskatt)
(Pressemelding)

St.meld. nr. 3 (2008-2009)
Statsrekneskapen for 2008
(Pressemelding)

St.meld. nr. 31 (2008-2009)
Kredittmeldinga 2008
(Pressemelding)

Fiskeri- og kystdepartementet

Ot.prp. nr. 77 (2008-2009)
Om lov om endringer i akvakulturloven
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

St.meld. nr. 33 (2008-2009)
”Kultur å forsvare”
Om kulturvirksomheten i Forsvaret frem mot 2020
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Ot.prp. nr. 73 (2008-2009)
Om lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet

Kultur- og kirkedepartementet

Ot.prp. nr. 81 (2008-2009)
Om lov om endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting

Kunnskapsdepartementet, forskningssaker

Ot.prp. nr. 71 (2008-2009)
Om lov om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler
(Pressemelding)

St.meld. nr. 30 (2008-2009)
Klima for forskning
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Ot.prp. nr. 70 (2008-2009)
Om lov om tjenestevirksomhet (tjenesteloven)
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Ot.prp. nr. 68 (2008-2009)
Om lov om overføring av rettigheter og forpliktelser ved omklassifisering av veg etter veglov § 62 tredje ledd i forbindelse med forvaltningsreformen
(Pressemelding)

 

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 24. mars 2009 til lov om endring i lov 16. juni 2006
nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven).
Besl. O. nr. 70 (2008-2009). Lov nr. 20.

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 2. april 2009 til lov om endringar i politilova (funksjonstid og tittel for leiaren av Politidirektoratet).
Besl. O. nr. 71 (2008-2009). Lov nr. 21.

Olje- og energidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 24. mars 2009 til lov om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven).
Besl. O. nr. 64 (2008-2009). Lov nr. 22.
Loven trer i kraft fra 1. januar 2010.

3.      Delegasjon av myndighet

Landbruks- og matdepartementet

Myndighet etter § 14 annet ledd i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. delegeres til Nærings- og handelsdepartementet.

4.      Styrer, utvalg

Helse- og omsorgsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal undersøke mulig svikt i systemer og forløp knyttet til mennesker med kjent psykisk lidelse og som har tatt liv:

Fylkesmann Ann-Kristin Olsen, Kristiansand, leder
Fung. generalsekretær Bjørn Lydersen, Oslo
Tidl. høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn, Oslo
Politimester Geir Gudmundsen, Stavanger
Advokat Hilde Guldbakke, Bodø
Sykepleier Jon Ragnar Skotte, Oslo
Kommunaldirektør Bjørg Månum Andersson, Oslo
Generalsekretær Mette Kammen, Bamble
Seksjonsoverlege Tom Gunnar Vik, Skien
Sjefsoverlege Marianne Kristiansson, Sverige

Justis- og politidepartementet

Oppnevning av nestleder, medlem og varamedlemmer til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker:

Som medlem og nestleder av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker for perioden 1. september 2009 til og med 7. oktober 2010 oppnevnes tingrettsdommer Helen Sæter, Halden.

Som medlem og varamedlemmer av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker for perioden 1. september 2009 til og med 31. august 2012 oppnevnes:
Medlem: Direktør Bjørn Rishovd Rund, Oslo
Varamedlem: Advokat Benedict de Vibe, Jar
Varamedlem: Førsteamanuensis Ellen Katrine Nyhus, Kristiansand
Varamedlem: Advokat Gunnar K. Hagen, Lillehammer

5.      Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Raymond Johansen gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for utenriksminister Jonas Gahr Støre i Utenriksdepartementet.
Politisk rådgiver Gry Larsen utnevnes til statssekretær for utenriksminister Jonas Gahr Støre i Utenriksdepartementet.
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Seniorrådgiver Morten Petter Johansen utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Statsadvokat Katharina Rise utnevnes til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Riksadvokaten bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Berit Johannessen som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke utover
31. desember 2009.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Irlin Irgens som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2009.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Håvard Skallerud ved Oslo statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2009.

Sorenskriver Jan Ivar Brønn utnevnes til tingrettsdommer ved Bergen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Kultur- og kirkedepartementet

Konstituert departementsråd Kristin Berge utnevnes til departementsråd i Kultur- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Seniorrådgiver Laila Berge konstitueres som underdirektør i Olje- og energidepartementet for 2 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Beate Kittelsen konstitueres som underdirektør i Olje- og energidepartementet til 1. september 2011.

6.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/123/EF om tjenester i det indre marked (tjenestedirektivet).

Kultur- og kirkedepartementet

Andelen av overskuddet til Norsk Tipping AS for 2008 til idrettsformål, totalt
kr 1 558 400 000, fordeles i 2009.
Kultur- og kirkedepartementet gis fullmakt til å foreta justeringer mellom de enkelte poster innenfor rammen av spilleoverskuddet til idrettsformål, samt til å disponere ikke utbetalte spillemidler til idrettsformål og opptjente renter av innestående midler til idrettsanlegg og allmenne idrettsformål.
(Pressemelding)

Det stilles statlig forsikring for utstillingen ”Brücke – tysk ekspresjonisme 1905-1913” ved Kunstmuseene i Bergen/Bergen Kunstmuseum. Forsikringen gjelder i tidsrommet 2. mai til 30. september 2009 og er betinget av at sikringsutvalgets forutsetninger for tilråding av statlig forsikring oppfylles av Kunstmuseene i Bergen/Bergen Kunstmuseum.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen