Rikslønnsnemnda

Rikslønnsnemnda er opprettet med hjemmel i lov om lønnsnemnd i arbeidstvister og i lov om tjenestetvister. Nemnda behandler interessetvister som partene i arbeidslivet frivillig bringer inn til avgjørelse, og tvister som de lovgivende myndigheter vedtar skal løses ved tvungen lønnsnemnd.

Kjennelser

Rikslønnsnemndas kjennelser
Eldre kjennelser fra Rikslønnsnemda

Medlemmer

Følgende medlemmer og varamedlemmer er oppnevnt til Rikslønnsnemnda for perioden 1. mars 2016 til 28. februar 2019:

Som faste nøytrale medlemmer:

Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, Kongsberg (ny)
Avdelingsdirektør Anne-Britt Evensen Norum, Oslo
Seniorforsker Erling Barth, Oslo (ny)

Som representant for arbeidstakerinteresser etter lønnsnemndloven:

1. nestleder i Landsorganisasjonen i Norge, Tor-Arne Solbakken, Rygge

Personlige varamedlemmer:

1. 2.nestleder Hans-Christian Gabrielsen, Røyken

2. Førstesekretær Peggy Hessen Følsvik, Bærum

3. LO-sekretær Terje Olav Olsson, Askim

4. LO-sekretær Trude Tinnlund, Fredrikstad

5. LO-sekretær Are Tomasgard, Sørum

6. LO-sekretær Renée Rasmussen, Vestby

Som representant for arbeidsgiverinteresser etter lønnsnemndloven:

Forhandlingsdirektør Rolf Negård, Oslo

Personlige varamedlemmer:

1. Advokat Elisabeth Lea Strøm, Oslo

2. Direktør Siri Bergh, Oslo

3. Direktør Sigbjørn S. Mygland, Oslo (ny)

Som representant for tjenestemannsinteresser etter tjenestetvistloven:

Leder LO Stat Tone Rønholdtangen, Nes

Personlig varamedlem:

Leder i Norsk Tjenestemannslag John Leirvaag, Oslo

Som representant for statens interesser etter tjenestetvistloven:

Statens personaldirektør Gisle Norheim, Oslo (ny)

Personlige varamedlemmer:

1. Avdelingsdirektør Grete Antonie Jarnæs, Oslo

2. Avdelingsdirektør Håkon Tandstad, Oslo

3. Avdelingsdirektør Yvonne Larsen, Oslo (ny)

Sekretariat

Sekretariatet for Rikslønnsnemnda er lagt til Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen i Arbeids- og sosialdepartementet.

Les mer om