Universitets- og høyskoleavdelingen

Universitets- og høyskoleavdelingen har det overordnede ansvaret for høyere utdanning, fagskoleutdanning, forskerutdanning, forskning og annen virksomhet ved universitetene og høyskolene.

Avdelingen består av

  • Seksjon for eierskap og styring
  • Seksjon for budsjett og økonomi
  • Seksjon for forskning og innovasjon
  • Seksjon for utdanning og kvalitetssikring.

Avdelingen har forvaltnings-, tilsyns- og etatsstyringsansvar for universiteter, viten­skapelige høyskoler, statlige høyskoler inkl. kunsthøyskoler, Senter for inter­nasjonalisering av utdanning (SIU) og Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Avdelingen har ansvar for flere tilskuddsordninger, blant annet tilskudd til private høyskoler, fagskoler, studentsamskipnader, og til flere forvaltningsorgan med nasjonale funksjoner: Norgesuniversitetet, Artsdatabanken, Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT), BIBSYS, CRIStin, Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering. 

Avdelingen har i tillegg ansvar for forvaltningen av statens eierskap i de fire heleide aksjeselskapene Unis AS, Simula AS , Uninett AS og NSD Norsk senter for forskningsdata AS.