Teknisk berekningsutval for klima

Teknisk berekningsutval for klima har som arbeidsoppgåve å bidra til ny kunnskap og nye metodar for tiltaks- og verkemiddelanalysar på klimaområdet.

Utvalet skal foreslå metodar for å beregne klimaeffekt av statsbudsjettet, og gi råd om korleis eksisterande metodar for tiltaks- og virkemiddelanalysar på klimaområdet kan bedrast.

I 2020 blei utvalet beslutta videreført for perioden 23. juni 2020 til 23. juni 2023 med eit noko justert mandat og endra sammensetning.

Utvalets arbeid skal væra ein ressurs for alle som arbeidar med klimaanalysar.