Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Teknisk beregningsutvalg for klima

Utvalget skal foreslå metoder for beregning av klimaeffekt av statsbudsjettet og metode for tiltaks- og virkemiddelanalyser.

Medelmmer av utvalget

Perioden 15. juni 2018 til 15. juni 2020. 

  • Professor Jørn Rattsø (leder), Trondheim
  • Forskningsleder Anne Madslien, Oslo
  • Forskningsleder Taran Fæhn, Oslo
  • Research Director Steffen Kallbekken, Oslo
  • Professor Erik Ø. Sørensen, Bergen

Mandat

Utslipp – og til dels opptak – av klimagasser er nær knyttet til (økonomisk) aktivitet på en lang rekke områder. Arbeidet for å redusere utslipp og øke opptak kan dermed fordre tiltak innenfor en rekke sektorer og samfunnsområder.

Arbeidet i det tekniske beregningsutvalget for klima må ses i sammenheng med det øvrige arbeidet med kunnskapsgrunnlaget i klimapolitikken. Tiltaksanalysene anslår utslippseffekten og samfunnsøkonomisk kostnad ved ulike typer av utslippsreduksjoner. Kostnader avhenger av hva slags virkemidler som brukes for å utløse tiltak. Som en del av beslutningsgrunnlaget for klimapolitikken gjøres det løpende virkemiddelvurderinger av direktorater og departementer. Dette arbeidet videreføres.

Teknisk beregningsutvalg skal:

  • I tråd med klimaloven foreslå metoder for beregninger av klimaeffekt av statsbudsjettet, herunder metoder for å anslå virkninger på klimagassutslipp av endringer på statsbudsjettets inntekts- og utgiftsside og, i tillegg, metoder for å anslå klimaeffekt og kostnader ved virkemidler som ikke er på statsbudsjettet.
  • Peke på områder der det vurderes å være særlig behov for kunnskapsutvikling innenfor tiltaks- og virkemiddelanalyser
  • Gi råd om forbedringer i metodene for tiltaks- og virkemiddelanalyser på klimaområdet.

Leveranser:

  • Utvalget skal hvert år legge frem en rapport som redegjør for virksomheten og de råd utvalget gir. Rapporten bør også inneholde anbefalinger om temaer innenfor utvalgets arbeidsområde som peker seg ut som særlig viktig for videre arbeid.
  • Utvalgets rapporter og bakgrunnsmateriale skal være tilgjengelige på en nettside.

Utvalget skal ikke jobbe med klimatilpasning eller det vitenskapelige grunnlaget for global oppvarming.

Utvalgets rapporter avgis til Klima- og miljødepartementet.

Om Teknisk beregningsutvalg for klima

Opprettet: 2018

Opphørt: 2020

Type: Utvalg

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Oppnevning av et teknisk beregningsutvalg for klima for perioden 15. juni 2018 til 15. juni 2020 som skal foreslå metoder for beregning av klimaeffekt av statsbudsjettet og metode for tiltaks- og virkemiddelanalyser.

Aktive medlemmer (pr. 23.10.2018)

Til toppen