Høyringar

Kva er ei høyring?

Oversyn over høyringar med høyringsfristar og lengd på høyringsperioden

 

Viser 4621-4640 av 4945 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høring - Utkast til forskrift for folkehøyskolen

  22.08.2002 Høring Kunnskapsdepartementet

  Høringsfrist: 01.10.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Rapport utarbeidet av internasjonaliseringsprosjektet under kvalitetsreformen

  16.08.2002 Høring Kunnskapsdepartementet

  Se vedlagte høringsliste Deres ref Deres dato Vår ref Dato 01/3799 25.06.02 HØRING - RAPPORT UTARBEIDET AV INTERNASJONALISERINGS-PROSJEKTET UNDER KVALITETSREFORMEN I forbindelse med oppfølging av Stortingsmelding nr. 27 (00-01), Kvalitetsreformen,

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - regelverk for forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høgskoler mm

  14.08.2002 Høring Kunnskapsdepartementet

  Høringsinstansene (jf. vedlagte liste) Deres ref Deres dato Vår ref Dato 01/3796 13.08.02 HØRING - REGELVERK FOR FORVALTNING AV EKSTERNT FINANSIERT VIRKSOMHET VED UNIVERSITETER OG HØGSKOLER M.M. Utdannings- og forskningsdepartementet sender med

  Status: Ferdigbehandlet

 • Vedlegg til høring 09.07.2002

  08.08.2002 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Utkast til forskrift om bokføring og inntekstlegitimasjon for serveringssteder

  08.08.2002 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 02/2590 FMA JOE 03.07.2002 Vedlagt følger kopi av Skattedirektoratets utkast til forskrift om bokføring og inntekstlegitimasjon for serveringssteder. Utkast til forskrift om registrering og

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring vedrørende forslag til forskrift om uavhengighet for samarbeidende foretak

  08.08.2002 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 02/2685 FM JOE 09.07.2002 Vedlagt følger kopi av Kredittilsynets høringsnotat om forskrift om uavhengighet for samarbeidende foretak etter revisorloven § 4-7 tredje ledd. Finansdepartementet ber

  Status: Ferdigbehandlet

 • 17.07.2002 june

  17.07.2002 Høring Finansdepartementet

  conférence de la haye de droit international privé titres intermédiés hague conference on private international law indirectly held securities Doc. prél. No 15 Prel. Doc. No 15 juin / June 2002 AVANT-PROJET DE CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE À

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring vedrørende Haag-konvensjon

  17.07.2002 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 01/3401 FM KW 17.07.2002 Vedlagt følger Haag-konferansens utkast ”Preliminary draft Convention on the law applicable to certain rights in respect of securities held with an intermediary. Preliminary Document

  Status: Ferdigbehandlet

 • 15.07.2002 forskrift

  15.07.2002 Høring Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx.2002 med hjemmel i lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker § 27 og lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker § 22 I I likviditetsforskriften av 16. desember 1988 nr. 1222 gjøres følgende endringer: § 1 skal lyde

  Status: Ferdigbehandlet

 • 15.07.2002 Høringsnotat

  15.07.2002 Høring Finansdepartementet

  Høringsnotat: Forslag til endringer i forskrift av 16. desember 1988 nr.1222 om minstekrav til likvider for forretnings- og sparebanker 1. Innledning Bankenes minstekrav til likvider følger av forretningsbankloven § 22 og sparebankloven § 27 med

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring forslag til endringer i forskrift 16. desember 1988 nr. 1222 om minstekrav til likvider for forretnings- og sparebanker

  15.07.2002 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 01/4605 FM KyK 15.07.2002 1. Norges Bank ga i brev av 8. november 2001 uttrykk for ønske om endringer i forskrift 16. desember 1988 nr. 1222 om minstekrav til likvider for forretnings- og sparebanker (

  Status: Ferdigbehandlet

 • 09.07.2002 høringsnotat

  09.07.2002 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Forslag til forskrift om uavhengighet for samarbeidende foretak etter revisorloven § 4-7 tredje ledd

  09.07.2002 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Vår ref Dato 02/2685 FM JOE 09.07.2002 Vedlagt følger kopi av Kredittilsynets høringsnotat om forskrift om uavhengighet for samarbeidende foretak etter revisorloven § 4-7 tredje ledd. Finansdepartementet ber om høringsinstansenes

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - ny forskrift om toll- og avgiftsfri innførsel av reisegods

  08.07.2002 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/3851 AEL 8.07.2002 Finansdepartementet legger med dette fram forslag om ny forskrift om toll og avgiftsfri innførsel av reisegods og forenklet fortolling, jf. vedlagte høringsnotat.

  Status: Ferdigbehandlet

 • hnotat 08.07.2002

  08.07.2002 Høring Finansdepartementet

  1. Innledning Formålet med den nye forskriften er først og fremst å foreta en omredigering, slik at den fremstår som mer oversiktlig og brukervennlig enn gjeldende forskrift. Departe­mentet har også sett nærmere på de vilkår som er satt for toll- og

  Status: Ferdigbehandlet

 • vedlegg til høring 08.07.2002

  08.07.2002 Høring Finansdepartementet

  Forslag til forskrift om toll‑ og avgiftsfri innførsel av reisegods og forenklet fortolling m.v. Fastsatt av Finansdepartementet den x/y 2002 i medhold av tolltariffens innledende bestemmelser § 11 nr. 10 og 14 c, og Stortingets årlige avgiftsvedtak

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Ny forskrift om føring av GAB-registeret

  05.07.2002 Høring Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet foreslår å avløse forskrift 28 april 1987 nr. 369 om føringen av grunneiendoms-, adresse- og bygningsregister (GAB-registeret) - «GAB-forskriften» - med ny forskrift. Forskriften er gitt i medhold av lov 23 juni 1978 nr. 70 om

  Høringsfrist: 25.10.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • 05.07.2002 høringsnotat vedlegg 1

  04.07.2002 Høring Finansdepartementet

  VEDLEGG 4.7.2002 1. BAKGRUNN FOR SAKEN Banklovkommisjonen foreslår i NOU 2001:23 Finansforetakenes virksomhet kapittel 8 at kredittforetak skal kunne oppta obligasjonslån med lovbestemt fortrinnsrett fremfor andre kreditorer; såkalt obligasjoner med

  Status: Ferdigbehandlet

 • 05.07.2002 høringsnotat 2

  04.07.2002 Høring Finansdepartementet

  VEDLEGG 2 4.7.2002 1. Innledning Motpartseksponeringen og kapitalkravet for derivater kan reduseres gjennom motregningsavtaler. Kredittilsynet har funnet det hensiktsmessig å foreslå to mindre justeringer i forskrift av 22. oktober 1990 nr. 875 om

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring: Verdipapirisering/obligasjoner

  04.07.2002 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 02/2660 FM TMo 05.07.2002 1. Regjeringen fremmet 28. juni 2002 forslag om endringer i finansieringsvirksomhetsloven som vil legge til rette for verdipapirisering og særskilt sikre obligasjoner, jf. Ot.prp. nr

  Status: Ferdigbehandlet

Til toppen