Høyringar

Kva er ei høyring?

Oversyn over høyringar med høyringsfristar og lengd på høyringsperioden

 

Viser 4621-4640 av 4816 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Foreslår å lovfeste elevers arbeidsmiljø

  02.05.2001 Høring Kunnskapsdepartementet

  KUF foreslår å lovfeste bestemmelser om elevers arbeidsmiljø.

  Høyringsfrist: 15.08.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 06.07.2001

  01.05.2001 Høring Finansdepartementet

  1.Innledning I dette høringsnotatet foreslås endringer i bestemmelsene om verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer i utenlandske selskaper ved formueskatteligningen og fastsetting av arveavgift, jf. skatteloven § 4-12 og arveavgiftsloven § 11A første

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - eRegelprosjektet om tilrettelegging for elektronisk kommunikasjon i lovverket

  20.04.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato FM CBe 20.04.2001 Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i regelverket innenfor deler av Finansdepartementets område, herunder innen bank, finans, forsikring, pensjon, børs,

  Status: Ferdigbehandlet

 • Vedlegg 20.04.2001

  20.04.2001 Høring Finansdepartementet

  OVERSIKT OVER DE LOVER OG FORSKRIFTER PÅ FINANSMARKEDSOMRÅDET SOM ER KARTLAGT 1.1 Lov 17. februar 1939 nr. 2 om deponering i gjeldshøve (deponeringsloven) 1.2 Lov 14. juli 1950 nr. 10 om valutaregulering (valutaloven) 1.3 Forskrift 27. juni 1990 nr.

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 20.04.2001

  20.04.2001 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Utkast til lov av 13. juni 1975 nr. 35

  06.04.2001 Høring Finansdepartementet

  Utkast til lov om endringer i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. I § 3 c skal lyde: Underskudd kan kreves fradratt inntekt i senere år uten tidsbegrensning. Underskudd oppstått i inntektsåret 2002

  Status: Ferdigbehandlet

 • Ny forskrift om særavgifter - høring

  03.04.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene NY FORSKRIFT OM SÆRAVGIFTER - HØRING Vedlagt følger utkast til ny forskrift om særavgifter, samt høringsnotat. Forslaget gjelder avgifter som oppkreves i medhold lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter, lov

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 03.04.2001

  03.04.2001 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Forskriftsspeil

  03.04.2001 Høring Finansdepartementet

  Dagens regelverk KAPITTEL 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER § 1-1-1 Virkeområde De enkelte forskrifter § 1 (forskriftens anvendelsesområde) § 1-1-2 Definisjoner Ny bestemmelse KAPITTEL 2. ALMINNELIGE BESTEMMELSER OM AVGIFTSPLIKT § 2-1-1 Når avgiftsplikten

  Status: Ferdigbehandlet

 • Forskriftsutkast

  03.04.2001 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • 02.04.2001 Høringsnotat - eRegelprosjektet

  02.04.2001 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • 02.04.2001 Utkast til lov om inkorporasjon av rådsdirektiv 98/49/EF

  02.04.2001 Høring Finansdepartementet

  15. mars 2001 (Jf. EØS–avtalens vedlegg …, Rdir. 98/49/EØF om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendige ervervsdrivende, som flytter innenfor Felleskapet gjelder som lov) § 1 Denne lov har som formål å

  Status: Ferdigbehandlet

 • 02.04.2001 Høringsnotat fra Kredittilsynet

  02.04.2001 Høring Finansdepartementet

  Dato: 19.03.2001 Til: Finansdepartementet Fra: Kredittilsynet Innledning Departementet har bedt om Kredittilsynets forslag til lov og eventuelle forskriftsbestemmelser som er nødvendige for å gjennomføre Rådsdirektiv

  Status: Ferdigbehandlet

 • Gjennomføring av rådsdirektiv 98/49/EF i norsk rett

  02.04.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/4277 FM GRo 02.04.2001 Det vises til St.prp. nr. 17 (2000-2001) om innlemming av rådsdirektiv 98/49/EF om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som

  Status: Ferdigbehandlet

 • Oppfølging av merverdiavgiftsreformen 2001 - utkast til forskrifter mv. - høring

  29.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 01/905 SA EML/AaT/HEH 29.03.2001 Oppfølging av merverdiavgiftsreformen 2001 – utkast til forskrifter mv. - høring 1. Innledning Stortinget vedtok 7. desember 2000 at det skal innføres generell

  Høyringsfrist: 29.06.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 11 Merverdiavgiftsreformen

  29.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsnotat nr. 11: Innledning Merverdiavgiftsreformen innebærer at det innføres generell merverdiavgiftsplikt på omsetning av tjenester. Generell merverdiavgiftsplikt betyr at alle tjenester i likhet med varer er omfattet av avgiftsplikten, med

  Høyringsfrist: 29.06.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 10 Merverdiavgiftsreformen

  29.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsnotat nr. 10: 1 Innledning Merverdiavgiftsreformen innebærer at det innføres generell merverdiavgiftsplikt på omsetning av tjenester. Generell merverdiavgiftsplikt betyr at alle tjenester i likhet med varer er omfattet av avgiftsplikten, med

  Høyringsfrist: 29.06.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 9 Merverdiavgiftsreformen

  29.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsnotat nr. 9: 1 Innledning I forbindelse med gjennomgangen av forskrifter som må endres som følge av merverdiavgiftsreformen, har Finansdepartementet sett behov for diverse endringer av andre forskrifter. Det fremsettes derfor også forslag til

  Høyringsfrist: 29.06.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 8 Merverdiavgiftsreformen

  29.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsnotat nr. 8: Utkast til endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven og investeringsavgiftsloven som en følge av merverdiavgiftsreformen 1 Innledning Som følge av merverdiavgiftsreformen er det behov for å foreta endringer i en del

  Høyringsfrist: 29.06.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 7 Merverdiavgiftsreformen

  29.03.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsnotat nr 7: 1 Innledning Fra 1. juli 2001 vi kjøreopplæring bli en avgiftspliktig tjeneste. Som en konsekvens av dette er merverdiavgiftsloven § 14 annet ledd nr. 5 blitt endret slik at avgiftspliktige kan trekke fra inngående avgift på

  Høyringsfrist: 29.06.2001 Status: Ferdigbehandlet

Til toppen