Historisk arkiv

Regelendringer fra 1. januar 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2013 på Finansdepartementets ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter, finansmarkedene og Statens pensjonsfond.

 

Skatter

 

 • Skattesatser for 2013

 • Minstefradrag i lønnsinntekt
  Det er vedtatt å øke satsen for minstefradrag i lønnsinntekt fra 38 pst. til 40 pst. samt at den øvre beløpsgrensen for minstefradraget oppjusteres med anslått lønnsvekst fra 78 150 kroner til 81 300 kroner. Se Prop. 1 LS (2012-2013) punkt 3.2 og Innst. 4 L (2012-2013) kapittel 3.

 • Fagforeningskontingent
  Det er vedtatt å øke satsen det maksimale fradraget for innbetalt fagforeningskontingent fra 3 750 kroner til 3 850 kroner med virkning fra og med inntektsåret 2012. Se Prop. 1 LS (2012-2013) punkt 3.4 og Innst. 4 L (2012-2013) kapittel 5.

 • Enslige forsørgere får nytt særfradrag
  Det er vedtatt å avvikle skatteklasse 2 for enslige forsørgere og videreføre skattefordelen i et nytt særfradrag med virkning fra og med inntektsåret 2013. Det nye særfradraget gis til enslige forsørgere som mottar utvidet barnetrygd. Særfradraget gis i alminnelig inntekt og er fastsatt til 3 930 kroner pr. påbegynt måned i 2013. Foreldre som har avtalt delt bosted for barnet og derfor mottar halv utvidet barnetrygd, kan få et halvt særfradrag. Se Prop. 1 LS (2012-2013) punkt 3.3  og Innst. 4 L (2012-2013) kapittel 4.

 • Eiendomsskatt
  Nye saksbehandlingsregler
  Nye saksbehandlingsregler i eiendomsskattesaker trer i kraft fra og med eiendomsskatteåret 2013. Forvaltningsloven skal i utgangspunktet gjelde for behandling av eiendomsskattesaker. Dette gjelder blant annet reglene om habilitet, veiledningsplikt, forhåndsvarsel, innsynsrett mv. Unntak fra forvaltningsloven er blant annet vedtatt for taushetsplikt, dekning av sakskostnader, noen typer begrunnelse mv. Klager skal avgjøres av en kommunal klagenemnd, og det er vedtatt egne regler om klagefrist. En lovteknisk opprydding i bestemmelsene om taksering trer også i kraft fra samme tid. Se Prop. 112 L (2011-2012) kapittel 3 og Innst. 370 L (2011-2012) kapittel 3.
 • Vernet grunn mv.
  Med virkning fra og med eiendomsskatteåret 2013 er det innført fritak for eiendomsskatt på grunn vernet som naturreservat og nasjonalpark. Det innføres også fritak for lavproduktive utmarksområder i statlig eie. Fra samme tidspunkt innføres det fritak for statseid eiendom som hovedsakelig benyttes av Forsvaret til militært øvingsområde. Samtidig oppheves takseringsplikten for eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt. Se Prop. 1 LS (2012-2013) kapittel 9 og Innst. 4 L (2012-2013) kapittel 13.

 • Formuesskatt
  Ligningsverdiene av sekundærbolig og næringseiendom er vedtatt å økes fra 40 pst. til 50 pst. av anslått markedsverdi fra og med inntektsåret 2013. Sikkerhetsventilen på 60 pst. av eiendommens dokumenterte omsetningsverdi er uendret. Bunnfradraget øker til 870 000 kroner. Ektepar, som lignes sammen for begges formue, får samlet et bunnfradrag på 1 740 000 kroner. Se Prop. 1 LS (2012-2013) punkt 3.1 og Innst. 4 L (2012-2013) kapittel 2.

 • Tomannsboliger
  Fra og med inntektsåret 2013 må eiere av tomannsboliger ha brukt minst halvparten av bygningen som egen bolig (regnet etter utleieverdi) for at hele gevinsten skal være skattefri. Endringen fører til likebehandling av tomannsboliger og andre boligeiendommer når det gjelder vilkårene for gevinstbeskatning. Se Prop.1 LS (2012-2013) punkt 3.5 og Innst. 4 L (2012-2013) kapittel 6.

 • Skattefritt sluttvederlag
  Det var varslet at nye regler for skattefritt sluttvederlag skulle tre i kraft fra 1. januar 2013, jf. Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 10, Innst. 4 L (2011-2012) kapittel 5 og pkt. 8 i høringsnotatet som ble sendt ut 28. juni 2012. Arbeidet med nye forskriftsbestemmelser pågår fortsatt, og de nye reglene vil derfor ikke tre i kraft fra 1. januar 2013. Gjeldende regler videreføres inntil videre. 

 • Skattefri omdanning av NUF
  Det er vedtatt hjemmel til å gi forskrift om skattefri omdanning av norskregistrert utenlandsk foretak til aksjeselskap. Forskriften er på høring med høringsfrist 20. mars 2013. Det legges opp til at forskriften skal settes i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2013. Se Prop. 1 LS (2012-2013) punkt 7.2 og Innst. S 4 L (2012-2013) kapittel 11.

 • Oppheving av skatteplikt for inntekt ved utvinning av petroleum i utlandet
  Det er vedtatt å innføre fritak fra skatteplikt for inntekt fra petroleumsutvinning i utlandet. Det innebærer at det heller ikke vil være fradragsrett for kostnader og tap i tilknytning til slik inntekt. Formålet med forslaget er å hindre at skattesystemet subsidierer utvinning av petroleum i utlandet. Se Prop. 1 LS (2012-2013) kapittel 6  og Innst. 4 L (2012-2013) kapittel 9.

 • Innberetningsplikt for drosjesentraler
  Det er vedtatt en plikt for drosjesentraler til årlig å innberette opplysninger om tilknyttede drosjeeieres omsetning mv. til skatte- og avgiftsmyndighetene. Innrapportering av omsetning mv. fra drosjesentralene vil kunne bidra til å avdekke inntekt som ikke er oppgitt til beskatning, og virke preventivt ved at reell omsetning i næringen i større grad vil bli oppgitt til beskatning. Se Prop. 1 LS (2012-2013) kapittel 16 og Innst. 4 L (2012-2013) kapittel 18.

 • Skatteavtaler
  Dobbeltbeskatningavtaler
  Dobbeltbeskatningsavtalene med Portugal og Georgia gis virkning fra 1. januar 2013.

 • Informasjonsutvekslingsavtaler
  Skatteinformasjonsavtaler som får virkning fom 1.1.13 for sivile saker (alle har fått virkning for straffesaker):
  - Bahrain
  - Barbados (tilleggsprotokoll)
  - Dominicasamveldet
  - Grenada
  - Liberia
  - Mauritius
  - Samoa

  Se også egen side med skatteavtaler

 

Regelendringer som har trådt i kraft i løpet av 2012

 • Avskjæring av fradragsrett mellom nærstående selskaper – regelendring
  I forbindelse med budsjettet for 2012 ble det vedtatt en regel om avskjæring av tap på fordring mellom nærstående selskaper. I budsjettet for 2013 er det vedtatt en endring i dette regelverket, slik at reglen ikke omfatter fordringer på selskaper i lavskatteland og fordringer på boligselskaper. Endringen får virkning fra og med inntektsåret 2012. Se Prop. 1 LS (2012-2013) punkt 7.1  og Innst. 4 L (2012-2013) kapittel 10.

 • Aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak
  Det er vedtatt at fritaksmetoden ikke skal omfatte aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak. Endringen får virkning fra og med 1. januar 2012. Det er også innført skatteplikt ved overføring av aksjer mv. mellom kundeportefølje og selskapsportefølje. I tillegg er det vedtatt at FIFU-prinsippet skal gjelde innenfor hver portefølje. Sistnevnte endringer får virkning fra og med 8. oktober 2012. Se Prop. 1 LS (2012-2013 kapittel 5 og Innst. 4 L (2012-2013) kapittel 8.

 • Endringer i reglene om skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde
  Det er vedtatt flere endringer i bestemmelsene om beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde. Endringene gjelder i hovedsak reglene om utsatt skattebetaling for fysiske driftsmidler, finansielle eiendeler og forpliktelser. Etter endringene skal det påløpe renter på skattebeløpet for tiden fram til betaling, og det må uten unntak stilles sikkerhet for skattebeløpet. Tidsfristen for faktisk realisasjon (femårsfristen) er falt bort, slik at betalingsutsettelsen, med krav om renter og sikkerhet, nå vil vare ved fram til tidspunktet for faktisk realisasjon, uten hensyn til når dette skjer. Skattytere som er hjemmehørende utenfor EØS, har ikke lenger rett til utsatt skattebetaling i noe tilfelle. I sammenheng med innstrammingene ble det også gjort enkelte andre materielle tilpasninger i reglene. De omtalte endringene fikk virkning for uttak fra norsk beskatningsområde fra og med 15. mai 2012. Se Prop. 112 L (2011–2012) kapittel 2 og Innst. 370 L (2011–2012) kapittel 2.

 • Styrking av skattyters rettssikkerhet
  Det er vedtatt to endringer i ligningsloven for å styrke skattyters rettssikkerhet. Det er innført en regel om tilleggsskatt med redusert sats på 10 pst. når skattyter gir feil eller ufullstendige opplysninger som senere blir gitt ukrevet fra arbeidsgiver eller andre tredjeparter. Videre er regelen om at skattyter som ikke oppfyller sin opplysningsplikt kan miste klageretten, opphevet. Endringene trådte i kraft i juni 2012 med virkning fra og med ligningen for inntektsåret 2011. Se Prop. 112 L (2011-2012) kapittel 8 og Innst. 370 L (2011–2012) kapittel 8.

 • Elektronisk skattekort – prøveordning
  Fra og med inntektsåret 2013 innføres elektronisk skattekort som en frivillig prøveordning for arbeidsgivere, før ordningen gjøres obligatorisk for inntektsåret 2014. I prøveåret skal den enkelte skattyter (ansatt) fortsatt levere skattekortet til sine arbeidsgivere. Reglene for prøveordningen er fastsatt i forskrift (lenke til forskriften). Se også omtale av ordningen i Prop. 112 L (2011-2012) kapittel 7 og Innst. 370 L (2011–2012) kapittel 7.

 • Kontroll av tredjeparter – presisering av ligningsloven § 6-15
  Det er vedtatt presiseringer i ligningsloven § 6-15 annet ledd. Presiseringene trådte i kraft 7. desember 2012. Presiseringene klargjør at også elektronisk lagrede dokumenter, samt programmer og programsystemer omfattes av utleverings- og fremleggelsesplikten for tredjeparter, samt at skattemyndighetene har adgang til å kopiere virksomhetenes elektroniske arkiver for senere gjennomgang i kontrollmyndighetenes lokaler. Se Prop. 1 LS (2012-2013) kapittel 14 og Innst. 4 L (2012-2013) kapittel 16.

 

 

Avgifter

 

 • Avgiftssatser for 2013

 • Det foretas enkelte forskriftsendringer som oppfølging av Stortingets avgiftsvedtak. Dette gjelder innføring av redusert CO2-avgiftssats for fiske og fangst i nære farvann, se forskrift 13. desember 2012 om endring av forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter, og oppdatering av miljøkomponenten i vektårsavgiften til å omfatte EURO V kravene, se forskrift om endring av forskrift 29. juni 2000 nr. 688 om vektårsavgift.

 • Det foretas forskriftsendringer slik av avgiftsplikten på mineralolje og bensin knyttes til kokepunkt. Se Prop. 1 LS (2012-2013) kapittel 21Innst. 4 L (2012-2013) punkt 19.1.5 og forskrift 13. desember 2012 om endring av forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter.

 • Det foretas enkelte andre mindre forskriftsendringer, bl.a. slik at minstegrensen for avgiftsfritak ved utførsel av bensin økes til 4 000 liter. Se forskrift 13. desember 2012 om endring av forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter.

 • Det foretas en forskriftsendring for omregistreringsavgift, se forskrift 14. desember 2012 om endring av forskrift 2. juli 1986 nr. 1430, for å sikre at videresalg etter omlevering holdes utenfor omregistreringsavgiftens virkeområde. Endringen får virkning fra 1. januar 2012. Se Prop. 1 LS (2012-2013) kapittel 11.4.5.

 • Fra 1. januar 2013 fritas utenlandske transportører som utfører direkte transport til eller fra Norge fra plikten til å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret. De kan dermed få refusjon av merverdiavgift etter den norske ordningen for utenlandske næringsdrivende. Se Prop. 1 LS (2012-2013) punkt 10.3,  Innst. 4 L (2012-2013) punkt 15 og forskrift 10. desember 2012 om endring av forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 om merverdiavgift.

 • Fra 1. januar 2013 oppheves merverdiavgiftsfritaket for omsetning av tjenester til offentlig vei og bane. Se Prop. 1 LS (2012-2013) punkt 10.2Innst. 4 L (2012-2013) kapittel 14 og forskrift 10. desember 2012 om endring av forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 om merverdiavgift

 • Endringer i tollkredittordningen
  Det er foretatt to endringer i Toll- og avgiftsetatens tollkredittordning. Gjeldende ordning med et kredittgebyr per innførselsdeklarasjon endres til at tollkredittkunden, i måneder der tollkreditten har vært benyttet, isteden vil bli belastet et gebyr på 100 kroner, uavhengig av antall deklarasjoner. Videre vil ordningen med elektronisk kontoutskrift i Altinn bli obligatorisk fra 2013. Videre vil tollkredittkundene selv måtte hente kontoutskriften i Altinn i begynnelsen av hver måned. Det vil samtidig innføres en fritaksordning som sier at dersom det på grunn av alder, sykdom, manglende internettdekning eller andre forhold vil være urimelig å kreve at kontoutskriften hentes fra Altinn, kan det søkes om at kontoutskriften i stedet sendes per post.

 

Annet:

 • Helsesektorens tilgang til folkeregisteropplysninger
  Fra og med 2013 kan private helsevirksomheter som utfører oppgaver på vegne av det offentlige og apotek få tilgang til folkeregisteropplysninger gjennom Norsk Helsenett SF, jf. endring i folkeregisterloven § 14. Se Prop. 1 LS (2012-2013) kapittel 15 og Innst. 4 L kapittel 17.

 

Regelendringer som har trådt i kraft i løpet av 2012

 • Endringer i reglene om tollmyndighetenes adgang til undersøkelse på person
  Det er vedtatt endringer i tollforskriften som gir tollmyndighetene adgang til gjennomlysning av personer ved grensekontroll for å avdekke innvendig smugling. Tiltaket skal effektivisere og forbedre kontrollen. Endringene trådte i kraft 10. desember 2012. Se forskrift 10. desember 2012 om endring av forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften).

 

Finansmarkedene

 

 • Endringer i finanstilsynsloven
  Finanstilsynets ansvar for å ivareta forbrukernes interesser og rettigheter i finansmarkedene lovfestes i finanstilsynsloven § 3. Les mer her og her.

 • Endringer i banksikringsloven
  Fra 2013 skal medlemmer av Bankenes sikringsfond hvert år skal betale full avgift til sikringsfondet, uavhengig av fondets størrelse. Tidligere kunne sikringsfondsavgiften bortfalle når fondets kapital oversteg en viss størrelse. Videre reduseres fristen sikringsfondet har til å utbetale garanterte innskudd, ved at Bankenes sikringsfond skal dekke tap på garanterte innskudd så snart som mulig og senest innen én uke etter at Finanstilsynet har kommet til at en medlemsinstitusjon verken er eller vil bli i stand til å tilbakebetale innskudd, eller det er truffet vedtak om å sette en medlemsinstitusjon under offentlig administrasjon. Tidligere var den maksimale utbetalingsfristen tre måneder. Les mer her og her.

 • Endringer i foretakspensjonsloven
  Foretakspensjonsloven er endret slik at det åpnes for raskere utbetaling av små alderspensjonsbeløp fra 1. januar 2013. Loven er også endret slik at fripoliseinnehavere skal kunne velge å forvalte sine fripoliser med investeringsvalg, men denne lovendringen vil ikke bli satt i kraft før det er utarbeidet utfyllende forskrifter og forholdet til nye dødelighetstariffer er avklart. Lovendringen inngår som en del av arbeidet med å endre pensjonslovene for privat sektor som følge av folketrygdens nye regler om alderspensjon, og iverksettelsen må også vurderes i forhold til fremdriften i dette arbeidet. Les mer her og her.

 • Endringer i verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften
  Det er vedtatt endringer i verdipapirhandelloven § 9-1 og § 9-2 om konsesjon for foretak som yter mellommannstjeneste i tilknytning til andeler i selskaper regulert i selskapsloven, for eksempel kommandittselskap og indre selskap, jf. lov 22. juni 2012 nr. 35. Endringen trer i kraft 1. januar 2013. Endringene er nærmere omtalt i Prop 107 L (2011-2012) kapittel 3.3.

 • Endringer i bokføringsloven og bokføringsforskriften
  Det er vedtatt endringer i bokføringsloven, jf. lov 22. juni 2012 nr. 35, og Finansdepartementet har fastsatt tilhørende endringer i bokføringsforskriften. Endringene er antatt å medføre forenklinger for de bokføringspliktige. Lovendringene er omtalt i Prop 107 L (2011-2012) kapittel 2. Se endringsforskriften til bokføringsforskriften her. Lov og forskriftsendringene har delvis trådt i kraft, jf. omtale under. Resterende endringer trer i kraft 1. januar 2013.

 • Ny forskrift om opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester
  En ny forskrift om opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester trer i kraft 1. januar 2013. Forskriften pålegger forsikringsselskaper som tilbyr skadeforsikring å gi opplysninger til Finansportalen, som er en nettbasert informasjonstjeneste for finansielle produkter og tjenester som tilbys forbrukere. Opplysningsplikten skal bidra til at det blir enklere for forbrukerne å få god oversikt over priser og vilkår i skadeforsikringsmarkedet. Ved endringer i forskrift om forsikrings- og pensjonsselskap i EØS, får også filialer av utenlandske selskaper som driver virksomhet i Norge plikt til å gi opplysninger til Finansportalen. I tillegg kan Finanstilsynet bestemme at forsikringsselskap som ikke har filial i Norge, men som tilbyr forsikringer gjennom grenseoverskridende virksomhet, skal gi opplysninger til portalen. Les mer her.

 • Endringer i kapitalkravsforskriften
  Finansdepartementet har fastsatt endringer i kapitalkravsforskriften som innebærer at gulvet på beregnet tapsgrad gitt mislighold (LGD) for boliglån videreføres etter 31. desember 2012. Les mer her.

 • Endringer i forskriften om kredittforetak som utsteder OMF
  Det presiseres i forskriften at lån med pant i fritidseiendom skal regnes som eiendomshypoteklån. Les mer her.

 • Overgangsregler om store engasjementer opphører
  To overgangsregler i forskrift om store engasjementer løper ut 31. desember 2012, jf. forskriften § 15. Les mer her.

 • Uendret forsinkelsesrente
  Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2013. Rentesatsen skal være 8,50 prosent p.a. Les mer her.

 

Regelendringer som har trådt i kraft i løpet av 2012

 • Verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften
  Det er vedtatt endringer i verdipapirhandelloven § 4-2 (primærinnsiders meldeplikt) og i kapittel 7 om prospekter, jf. lov 22. juni 2012 nr. 35. Endringene trådte i kraft 1. juli 2012. Det ble også vedtatt endringer i verdipapirhandelloven kapittel 5 (løpende og periodisk informasjonsplikt) som delvis trådte i kraft 1. juli 2012 (resten trer i kraft 1. juli 2013). Endringene er omtalt i Prop 107 L (2011-2012) kapittel 3. Finansdepartementet har også fastsatt forskrift om endring av verdipapirforskriften § 7-1 (profesjonelle investorer). Les endringsforskriften til verdipapirforskriften her.

 • Bokføringsloven og bokføringsforskriften
  Det er vedtatt enkelte endringer i bokføringsloven, jf. lov 22. juni 2012 nr. 35, og Finansdepartementet har fastsatt tilhørende endringer i bokføringsforskriften. Endringene er antatt å medføre forenklinger for de bokføringspliktige. Lovendringene er omtalt i Prop 107 L (2011-2012) kapittel 2. Se endringsforskriften til bokføringsforskriften her. Lov og forskriftsendringene trådte delvis i kraft henholdsvis 1. juli 2012 og 7. september 2012. Resterende endringer trer i kraft 1. januar 2013, jf. omtale ovenfor.

 • Verdipapirregisterloven
  Det er vedtatt endringer i verdipapirregisterloven § 8-4 som gir politiet elektronisk tilgang til opplysninger i norsk verdipapirregister, jf. lov 22. juni 2012 nr. 35. I bestemmelsen er det også inntatt regler om at Finanstilsynet og Oslo Børs også har tilgang til norske verdipapirregistre. Se nærmere om dette i Prop. 107 L (2011-2012) kapittel 5.

 • Utsatt frist for elektronisk innsending av innsending av årsregnskap mv.
  Finansdepartementet fastsatte 16. mai 2012 forskrift som videreførte ordningen med én måned utsatt frist ved elektronisk innsending av årsregnskap mv. Les nyhetssak her.

 • Forskrift om klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker
  Finansdepartementet fastsatte 1. februar 2012 ny forskrift som opprettet en klagenemnd som skal behandle klagesaker over Finanstilsynets vedtak knyttet til revisorer og regnskapsførere. Les nyhetssak her.

 

 

Statens pensjonsfond