Høring - Forslag til endringer i plan- og bygningsloven - Håndtering av overvann

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender på høring forslag til endringer i plan- og bygningsloven med forslag til virkemidler for kommunene for å hindre skader og ulemper fra overvann. Forslagene innebærer opparbeidingsplikt for kommunale fellesanlegg og tiltak på eiendommene. Samtidig sender Miljødirektoratet på høring forslag til endringer i forurensningsloven og vass- og avløpsanleggslova, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. I tillegg sender Direktoratet for byggkvalitet på høring forslag til justeringer i byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.06.2020

Søket ditt gav 53 treff.