Høring - NOU 2004: 5 - Innstilling fra Arbeidslivslovutvalget

Høringsfrist: 10.06.04

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.06.2004


Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund
AAD – Arbeidsavdelingen (01.06.04)
AAD – Avdeling for omstilling og personalpolitikk (09.06.04)
AAD - Avdeling for statlig forvaltning (13.07.04)
Aetat (10.05.04)
Arbeidernes Opplysningsforbund (AOF) (09.06.04)
Arbeidsforskningsinstituttet (14.06.04)
Arbeidsgiverforening NAVO (16.06.04)
Arbeidsmiljøsenterets HVO-nettverk (10.06.04)
Barne- og familiedepartementet (12.07.04)
Bedriftsforbundet (12.07.04)
Bedriftsdemokratinemnda (31.03.04) – ingen merknader
COOP Norge (04.06.04)
Den Norske Advokatforening (11.06.04)
Den norske Kirke (08.06.04) – ingen merknader
Den norske Kirke – Oslo bispedømmeråd (17.06.04)
Direktoratet for arbeidstilsynet (05.07.04)
Finansnæringens Arbeidsgiverforening (10.06.04)
Finansnæringens Hovedorganisasjon (22.06.04)
Fiskeridepartementet (11.06.04) – ingen merknader
Forbrukerrådet (30.03.04) – ingen merknader
Forskerforbundet (08.06.04)
Forsvarsdepartementet (15.06.04)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (10.06.04)
Fylkesmannen i Oppland (14.07.04)
Fylkesmannen i Rogaland (06.07.04)
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon (11.06.04)
Helse Sør - Konsernverneombudet (08.06.04)
Helse Øst - Hovedverneombudene (09.06.04)
Helsedepartementet (10.06.04)
HR Norge (05.06.04)
Høgskolen i Oslo (08.06.04)
Høgskolen i Stavanger (10.06.04)
Juss-Buss (11.06.04)
Justis- og politidepartementet (13.07.04)
Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (22.06.04)
Kommunal- og regionaldepartementet (09.06.04)
Kommunenes Sentralforbund (21.06.04)
Konkurransetilsynet (11.05.04) – ingen merknader
Kreftforeningen (25.05.04)
Kvinnegruppa Ottar (08.07.04)
Landbrukets Arbeidsgiverforening (13.07.04)
Landbruksdepartementet – ingen merknader
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (07.06.04)
Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (10.06.04)
Landsorganisasjonen i Norge (15.06.04)
Lederne (12.07.04)
Likestillingsombudet (10.06.04)
Likestillingssenteret (10.06.04)
LO-skolen (01.06.04)
LO i Vesterålen (18.06.04)
Maskinentreprenørenes Forbund (10.06.04)
Mediebedriftenes Landsforening (10.06.04)
Miljøverndepartementet (11.06.04) – ingen merknader
Moss fagforening, avd. 033 Fellesforbundet (08.06.04)
Nettverk for Hovedverneombud i offentlige etater (10.06.04)
NITO - Norges Ingeniørorganisasjon (14.05.04)
NITO Arbeidstilsynet (15.06.04)
Norges Apotekerforening (08.06.04) – ingen merknader
Norges Bank (04.06.04)
Norges Farmaceutiske Forening (08.06.04)
Norges Handikapforbund (10.06.04)
Norges Praktiserende Arkitekter (28.05.04)
Norges Rederiforbund (11.06.04)
Norsk bonde- og småbrukarlag (27.05.04) – ingen merknader
Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund - har fått innvilget utsatt høringsfrist til 12.07.04
Norsk forbund for utviklingshemmede (30.06.04)
Norsk Helikopteransattes Forbund (09.06.04)
Norsk Journalistlag (11.06.04)
Norsk Kabinforening (25.05.04)
Norsk Kvinnesaksforening (10.06.04)
Norsk Olje- og petrokjemisk fagforbund – NOPEF (21.06.04)
Norsk Presseforbund (09.06.04)
Norsk Redaktørforening (21.06.04)
Norsk Yrkeshygienisk Forening (28.05.04)
Norske Dansekunstnere (09.06.04)
Norske kvinnelige akademikere – Univ. i Bergen (09.06.04)
Nærings- og handelsdepartementet (15.06.04)
Næringslivets Hovedorganisasjon (10.06.04)
Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (24.05.04)
Oljearbeidernes Fellessammenslutning (09.06.04)
Olje- og energidepartementet med Oljedirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat (21.06.04)
Organisasjon for Administrative, Ledende og Tekniske stillinger (tidligere Norsk Merkantilt Forbund) (28.05.04)
Oppegård kommune (11.06.04)
Oslo kommune (18.06.04)
Petroleumstilsynet (11.06.04)
Pluss – Landsforeningen mot aids (10.06.04)
RIF – Organisasjonen for rådgivere (10.06.04)
RIF Forsikringsservice (15.05.04)
Rød Valgallianse (09.06.04)
Samarbeidsforum for norske kollektiver (21.04.04)
Samferdselsdepartementet (09.06.04)
SAMFO – Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak – (08.06.04)
Senter for seniorpolitikk SSP (08.07.04)
Senter mot etnisk diskriminering (10.06.04)
Skogbrukets Landsforening (10.06.04)
Sosialdepartementet (08.07.04)
Sosial- og helsedirektoratet (18.06.04)
Sparebankforeningen (11.06.04)
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI (09.06.04)
Statens forvaltningstjeneste (08.06.04)
Statens råd for funksjonshemmede (09.06.04)
Statens seniorråd (20.06.04)
Statistisk Sentralbyrå (04.06.04)
Teknologibedriftenes Landsforening (16.06.04)
Tobakksfritt – Institutt for kreftforskning (08.06.04)
Transportbedriftenes Landsforening (09.06.04)
Trondheim Høyre (09.06.04)
ULOBA (Andelslaget for brukerstyrt personlig assistanse) (14.07.04)
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (30.06.04)
Utdannings- og forskningsdepartementet (07.06.04)
Utenriksdepartementet (30.06.04)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (08.06.04)
Økokrim (08.07.04)