Prop. 57 L (2022–2023)

Lov om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Til innhaldsliste

3 Høyringa

3.1 Høyring av forslag til ny opplæringslov

Forslag til ny opplæringslov og endringar i friskolelova (no privatskolelova) vart sendt på høyring 26. august 2021. Fristen for å komme med innspel var 20. desember 2021. Forslaget blei sendt på høyring til følgande instansar:

 • Departementa

 • Barneombodet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

 • Datatilsynet

 • Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir)

 • Folkehelseinstituttet

 • Forbrukarombodet

 • Forbrukarrådet

 • Foreldreutvalet for barnehagar (FUB)

 • Foreldreutvalet for grunnopplæringa (FUG)

 • Integrerings- og mangfaldsdirektoratet

 • Likestillings- og diskrimineringsombodet

 • Lånekassen

 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga – NOKUT

 • Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring (NAFO)

 • Noregs forskingsråd

 • Politidirektoratet

 • Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester

 • Regelrådet

 • Sentralleiinga for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

 • Språkrådet

 • SSB

 • Statsforvaltarane

 • Statped

 • Sysselmeisteren på Svalbard

 • Utdanningsdirektoratet

 • Utlendingsdirektoratet

 • Noregs institusjon for menneskerettar

 • Riksrevisjonen

 • Sametinget

 • Sivilombodet

 • Fylkeskommunane

 • Kommunane

 • Longyearbyen lokalstyre

 • Høgskolane

 • Universiteta

 • Kristne Friskolers Forbund

 • Abelia – Forum for friskoler

 • Montessori Norge

 • Steinerskoleforbundet

 • Norske fag og Friskolers Landsforbund

 • Virke

 • Private grunnskolar godkjent etter opplæringslova § 2-12

 • Samisk vidaregående skole og reindriftsskole, Kautokeino

 • Samisk vidaregående skole, Karasjok

 • Abelia - Forum for Friskoler

 • Afasiforbundet

 • Akademikerne

 • Antirasistisk senter

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Barnevakten

 • Blindeforbundet

 • Blå Kors

 • Dysleksi Norge

 • Elevorganisasjonen

 • Elev- og lærlingomoda

 • Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforsking

 • Fagforbundet

 • Fagskolerådet

 • Fellesorganisasjonen

 • Forandringsfabrikken

 • Foreldrenettverk MOT Mobbing

 • Foreningen Mobbing i Skolen

 • Forskerforbundet

 • Forening for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI)

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Handikappede Barns Foreldreforening

 • Hørselshemmede barns organisasjon

 • Hørselshemmedes Landsforbund

 • Human-Etisk Forbund

 • Innvandrernes Landsforbund

 • Institutt for samfunnsforsking

 • ISAAC

 • Kristent Pedagogisk Forum

 • Kristne Friskolers Forbund

 • KS

 • Kulturskolerådet

 • Landsforeningen for barnevernsbarn

 • Landslaget for nærmiljøskolen

 • Landsorganisasjonen i Norge – LO

 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

 • Lykkelige barn

 • Lærernes Yrkesforbund

 • Læringsmiljøsenteret

 • Mental Helse Ungdom

 • MOT

 • Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

 • Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO

 • Nordisk institutt for studium av innovasjon, forsking og utdanning

 • Norges Døveforbund

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede

 • Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede

 • Norsk Fosterhjemsforening

 • Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring – NOVA

 • Norsk Kulturskoleråd

 • Norsk Leirskoleforening

 • Norsk Lektorlag

 • Norske fag- og Friskolers Landsforbund

 • Norske Kveners Forbund

 • Norske Samers Riksforbund

 • Odin Stiftelsen

 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering

 • Redd Barna

 • Riksmålsforbundet

 • Røde Kors

 • Rådet for psykisk helse

 • Rådgiverforum Norge

 • Samarbeidsforumet av organisasjonene til funksjonshemmede

 • Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

 • Sex og politikk

 • Skeiv Ungdom

 • Skolelederforbundet

 • Skolenes landsforbund

 • Steinerskoleforbundet

 • Foreldreforbundet til steinerskolene

 • Taterene/Romanifolkets Menneskerettighetsforening

 • Unge funksjonshemmede

 • UNICEF Norge

 • Unio

 • Universitets- og høgskolerådet

 • Utdanningsforbundet

 • Virke

 • Voksenopplæringsforbundet

 • YS

Departementet har fått høyringsfråsegner frå

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Barneombodet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Datatilsynet

 • Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir)

 • Forbrukartilsynet

 • Integrerings- og mangfaldsdirektoratet

 • Likestillings- og diskrimineringsombodet

 • Nasjonalt fagorgan i norsk som andrespråk

 • Nasjonal kompetanseteneste for sjeldne diagnosar

 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga – NOKUT

 • Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring

 • Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

 • Nasjonalt senter for læringsmiljø og åtferdsforsking, Universitetet i Stavanger

 • Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

 • Politidirektoratet

 • Språkrådet

 • Statistisk sentralbyrå

 • Statped

 • Statsforvaltaren i Rogaland

 • Statsforvaltaren i Vestland

 • Statsforvaltaren i Agder

 • Statsforvaltaren i Innlandet

 • Statsforvaltaren i Nordland

 • Statsforvaltaren i Oslo og Viken

 • Statsforvaltaren i Troms og Finnmark

 • Statsforvaltaren i Trøndelag

 • Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark

 • Utlendingsdirektoratet

 • Unit – Direktoratet for IKT og fellestenester i høgare utdanning og forsking

 • Utdanningsdirektoratet

 • Noregs institusjon for menneskerettar

 • Sametinget

 • Sivilombodet

 • Agder fylkeskommune

 • Fylkeskommunale ombod for barn og unge i Troms og Finnmark, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland og Viken og mobbeomboda i Nordland, Innlandet, Vestfold og Telemark

 • Helse Fonna

 • Innlandet fylkeskommune

 • Møre og Romsdal fylkeskommune

 • Nordland fylkeskommune

 • Oppvekstombudet i Agder

 • Rogaland fylkeskommune

 • Troms og Finnmark fylkeskommune

 • Trøndelag fylkeskommune

 • Ungdommens fylkesråd i Viken

 • Ungdomspanelet i Møre og Romsdal

 • Vestfold og Telemark fylkeskommune

 • Vestland fylkeskommune

 • Viken fylkeskommune

 • Alta kommune, oppvekstadministrasjonen

 • Alver kommune

 • Asker kommune

 • Askøy kommune

 • Aukra kommune

 • Aurskog- Høland kommune

 • Bergen kommune, byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

 • Bodø kommune

 • Bærum kommune

 • Bømlo kommune

 • Dovre kommune

 • Drammen kommune

 • Færder kommune

 • Elverum kommune

 • Evje og Hornnes kommune

 • Fredrikstad kommune

 • Gjøvik kommune

 • Gol kommune

 • Halden kommune

 • Herøy kommune

 • Horten kommune

 • Hustadvika kommune

 • Indre Fosen kommune

 • Interkommunalt PPT for Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta

 • Introduksjonssenter Nord, Asker voksenopplæring

 • Klepp kommune

 • Kristiansand kommune

 • Kåfjord kommune

 • Larvik kommune

 • Levanger kommune

 • Lillehammer kommune

 • Lunner kommune

 • Luster kommune

 • Lærdal kommune

 • Lørenskog kommune

 • Midt – Telemark kommune

 • Molde kommune

 • Moss kommune

 • Moss Voksenopplæring

 • Nannestad kommune

 • Narvik kommune

 • Nissedal kommune

 • Nittedal kommune

 • Nord-Aurdal kommune

 • Nore og Uvdal kommune

 • Oppveksttjenesten, Kongsberg kommune

 • Oslo kommune

 • Porsgrunn kommune, Kommunalområde for oppvekst

 • PP-tjenesten Larvik Kommune

 • PPD for Midt-Finnmark IKS

 • PPT for videregående opplæring, Viken fylkeskommune

 • Randaberg kommune

 • Ringebu kommune

 • Ringsaker kommune

 • Røros kommune

 • Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo Kommune

 • Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser i Øvre Eiker kommune

 • Rådgivernettverket i Ringerike kommune

 • Samnanger kommune

 • Sandefjord kommune

 • Sandnes kommune

 • Sarpsborg kommune

 • Senja kommune

 • Skien kommune

 • Sogndal kommune

 • Sola kommune

 • Stavanger kommune

 • Stjørdal voksenopplæring v/Integreringsenheten

 • Stord kommune

 • Stranda kommune

 • Suldal kommune

 • Time kommune

 • Tolga kommune

 • Tromsø kommune

 • Trondheim kommune

 • Trondheim voksenopplæringssenter avdeling for spesialundervisning

 • Tysnes kommune

 • Ullensaker kommune

 • Vanylven kommune

 • Vanylven kommune, ved rektormøtet med Utdanningsforbundet

 • Våler kommune

 • Ørsta kommune

 • Øyer kommune

 • Øygarden kommune

 • Ål kommune

 • Ål kommune

 • Ålesund kommune

 • Borgund videregåande skole, avdeling for tilrettelagt opplæring

 • Bybroen videregående skole

 • Deanu sámeskuvla

 • Den tysk-norske skolen i Oslo

 • Elverum vidaregående skole

 • Forskningsgruppa i utdanningsrett, Universitetet i Agder

 • Gjennestad videregående skole

 • Haukåsen skole

 • Høgskolen i Innlandet, Fakultet for lærarutdanning og pedagogikk

 • Høgskulen i Volda

 • Høgskulen på Vestlandet, Norskfaggruppene

 • Høgskulen på Vestlandet, avdeling Stord, Bergen og Sogndal, PPUY-yrkesfag

 • Hosletoppen skole, Bærum kommune

 • Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo

 • Jessheim vidaregående skole

 • Karasjok skole

 • Knut Hamsun joarkkaskåvllå/videregående skole

 • Lørenskog videregående skole

 • NLA Høgskolen

 • Nord universitet

 • Sámi allaskuvla

 • Sámi allaskuvla, Sámi lohkanguovddáš – Sáme låhkåmguovdásj – Saemien lohkemejarnge – Nasjonalt senter for samisk i opplæringa

 • Sámi joatkkaskuvla Kárášjogas – Samisk videregeande skole, Karasjok

 • Samisk videregeande skole og reindriftsskole

 • Spesialpedagogisk faggruppe, institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge

 • Sørsamisk Kunnskapspark

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Bergen, LLE, faggruppa i norsk som andrespråk

 • Universitetet i Sørøst-Norge, Fakultet for Humaniora, idrett og utdanningsvitenskap, Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving, avdelingen for friuftsliv

 • Vadsø videregående skole

 • Abelia – Forum for Friskoler

 • Adopsjonsforum

 • Akademikerne

 • Alversund Mållag og Meland Mållag

 • Antirasistisk Senter

 • AOF Opplæringskontor

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Arbeidsutvalget for Opplæringskontorene i Nordland

 • Arna Mållag, Bergen Mållag og Fana Mållag

 • Autismeforeningen i Norge

 • Avfallsservice AS

 • Bibelselskapet

 • Bibliotekarforbundet

 • Bilskadesenteret Tromsø

 • Blå Kors

 • Bokmålsforbundet

 • Byggenæringens Landsforening

 • Byggmesterforbundet

 • Byggmesterforbundet Region Vest

 • Bygningsgruppen Bergen

 • Bærum Mållag

 • CP-foreningen

 • Creo – forbundet for kunst og kultur

 • DB Schenker Tromsø

 • Det Norske Akademi for Språk og Litteratur

 • Drammen kommunale foreldreutvalg

 • Dysleksi Norge

 • EL og IT Forbundet

 • Elektrofagenes Arbeidsutvalg

 • Elevorganisasjonen

 • El-fagenes Opplæringskontor Buskerud

 • Entreprenørforeininga – Bygg og Anlegg

 • Evjetun leirskole

 • Fagfolk for leksefri skole

 • Fagforbundet Barn og Oppvekst,Oslo

 • Fagforbundet Frisørenes Fagforening

 • Fagforbundet Vestfold og Telemark

 • Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk

 • Faglig råd for elektro og datateknologi

 • Faglig råd for informasjonsteknologi og medieproduksjon

 • Faglig råd for naturbruk

 • Faglig råd for restaurant- og matfag

 • Faglig råd for teknologi- og industrifag

 • Faglig råd handverk, design og produktutvikling

 • Faglig råd handverk, design og produktutvikling

 • Fagopplæring i Fjellregionen

 • Fellesorganisasjon FO

 • Fellessekretariatet for opplæringskontor og ringer i bilfag

 • Fleirfaglege opplæringskontor i Vestland fylke

 • Fleksibel utdanning Norge

 • FLIS – Forum for ledere i institusjonsskoler

 • Forandringsfabrikken Kunnskapssenter

 • Foreldre til blinde barn

 • Foreldrenettverk mot mobbing

 • Foreldreutvalet for barnehagar

 • Foreldreutvalet for grunnopplæringa

 • Foreningen for medfødt og ervervet barneafasi

 • Foreningen for opplæringskontorene i salg og service

 • Foreningen Yrkeslabyrinten

 • Forleggerforeininga

 • FORM – Foreningen for opplæringskontorene i restaurant- og matfag.

 • Forskingsmiljø om lekser

 • Forum For Yrkesfag i Møre og Romsdal

 • Freno AS

 • Friluftsrådenes Landsforbund

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Fylkesmållaga i Møre og Romsdal

 • Fylkesmållaget Vikværingen

 • Glass og Fasadeforeningen

 • Hadeland dialekt- og mållag

 • Handikapede barns foreldreforening

 • Harila AS

 • Hjelmeland Mållag

 • Hjelp meg stoppe volden

 • HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)

 • Hordaland Mållag

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • HSO-Haugaland og Sunnhordland Opplæringskontor for Elektrofag

 • Human-etisk Forbund

 • Humanistisk Ungdom

 • Hørselshemmedes barns organisasjon

 • Høyres samepolitiske arbeidsutvalg

 • IKO – Kirkelig pedagogisk senter

 • IKVO- Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring

 • Indre Nordmøre Opplæringskontor

 • ISAAC Norge

 • ISOK AS (Indre Salten Opplæringskontor)

 • Juristforbundet

 • Jæren Mållag

 • KARRI

 • Kirkerådet

 • KomOpp

 • Kristne Friskolers Forbund

 • KS

 • KS Troms og Finnmark

 • Kvam herad

 • Kvam Mållag

 • Kvensk Finsk Riksforbund

 • Kystrederiene

 • Landslaget for nærmiljøskolen

 • Landssamanslutninga av nynorskkommunar

 • Lars Holmaas AS Malerforretning

 • Lier kulturskole

 • LO

 • Lykkelige barn

 • Lærerprofesjonens etiske råd

 • Lærlingekontoret i Salten

 • Lærlingsenteret Innlandet

 • Løvemammaene

 • Løvstadskolen

 • Målarfirma Monsen AS

 • Malermester Christensen & Heimdal AS

 • Maritim Opplæring Sørvest

 • Maritim Opplæring Sørøst

 • Marthinsen Bil & Lakk AS

 • Maskinentreprenørenes Forbund

 • Mensa Norge

 • Midtnorsk Opplæring AS

 • Montessori Norge

 • Morbus Addison Foreningen

 • MuskenSenter

 • Nelfo

 • NEST (Nasjonalt nettverk for skolefravær og tilstedeværelse)

 • Nettverk for barn og opplæring, Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning

 • Nettverk for kommunal voksenopplæring i Møre og Romsdal

 • Nettverk for opplæringskontor i Gudbrandsdalen

 • NetSam – Nettverk for samisk opplæring

 • Nettverksrådgivere, Karriere Buskerud, Viken

 • NHO

 • NHO Sjøfart

 • NIFA – Norsk Industri Fagopplæring

 • NOOS – Nettverk for fagopplæring i offentlig sektor

 • Nordland Venstre

 • Nordreisa kvensk-finsk forening

 • Nord-Varanger kvenforening – Varenkin kveeniseura

 • Noregs lærarmållag

 • Noregs Mållag

 • Norges Blindeforbund

 • Norges Døveforbund

 • Norges Handikapforbunds Ungdom

 • Norges Kristne Råd

 • Norges ME-forening

 • Norsk Bibliotekforening

 • Norsk bibliotekforening spesialgruppe for skole

 • Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede

 • Norsk Forening for Musikkterapi

 • Norsk Friluftsliv

 • Norsk hjemmeundervisningsforbund

 • Norsk kulturskoleråd

 • Norsk Leirskoleforening

 • Norsk Lektorlag

 • Norsk Målungdom

 • Norsk psykologforening

 • Norsk Tourette Forening

 • Norske fag- og Friskolers Landsforbund

 • Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto

 • Norske Samers Riksforbund

 • Nynorsk forum

 • Odinstiftelsen

 • OK FBIE i Viken

 • Ok Verkstedtekniske- og Matfag

 • OKBT i Nord

 • OKEL Bergen og Omegn

 • OKSU-opplæringskontora sitt samarbeidsutval i Vestland

 • OKViken Opplæringskontor for offentlig sektor

 • Opplæringskontor rørfag Innlandet

 • Opplæringskontorene i Frisørfag

 • Opplæringskontorene i Vestfold og Telemark

 • Opplæringskontorenes Landsforening

 • Opplæringskontoret for elektrofag i Sogn og Fjordane

 • Opplæringskontoret for Estetiske fag

 • Opplæringskontoret for fiskerifag i midtre Nordland

 • Opplæringskontoret for fiskerifagene i Hordaland

 • Opplæringskontoret for frisører i Agder

 • Opplæringskontoret for mat og servicefag Agder

 • Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane SA

 • Opplæringskontoret for teknologifag på Haugalandet SA

 • Opplæringskontoret for tømrerfaget

 • Opplæringskontoret Frisør- og velværefag i Møre og Romsdal

 • Opplæringskontoret i Meløy

 • Opplæringskontoret i Vesterålen

 • Opplæringskontoret Innlandet

 • Opplæringskontoret Midt- Helgeland

 • Opplæringskontoret Nord-Helgeland

 • Organisasjonen Voksne for barn

 • ORIN – Opplæringskontoret for rørleggerfaget i nord

 • Oslo kommunale foreldreutvalg

 • Oslo og Omegn Samisk Foreldrenettverk

 • OSS & RM

 • OTEK Sunnmøre

 • Partner-maskinering AS

 • Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

 • Prematurforeningen

 • Private barnehagers landsforbund

 • Prøvenemnda i automasjonsfaget på Sunnmøre.

 • PSW Power & Automation AS

 • Aksjon skolebibliotek

 • R Edvardsen Transport AS

 • Redd Barna

 • Riksmålsforbundet

 • RKK Salten – skoleeiernettverk

 • Romano kher

 • RSA Bil Tromsø

 • Rødt Vågan

 • Rørentreprenørene Norge

 • Rørentreprenørene Norge – Rogaland

 • Rørentreprenørene Norge – Vest SA

 • Rørentreprenørene Norge – Vestfold

 • Rørentreprenørene Norge avd. Buskerud

 • Rørentreprenørene Norge Oslo & omland

 • Rørleggerbedriftenes Opplæringskontor Møre og Romsdal

 • Rådgiverforum Norge

 • Sálas

 • Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner

 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

 • Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY)

 • Samfunnsbedriftene

 • Samfunnsviterne

 • Sandefjord og Sandar Mållag

 • Sandnes Mållag

 • Sektor oppvekst

 • Sentralt ungdomsråd i Oslo

 • SEOS Elektrofagenes Opplæringskontor

 • Sett Sjøbein

 • Signo skole- og kompetansesenter

 • Skeiv Ungdom

 • Skeivt kristent nettverk

 • Skolebibliotekarforeningen i Norge

 • Skolelederforbundet

 • Skolelostjenesten

 • Skolenes landsforbund

 • SOTIN – Samarbeidsorganet for opplæringskontor innen transport og logistikk i Norge

 • Steinerskoleforbundet i Norge

 • Foreldreforbundet til steinerskolene

 • Stiftinga Nynorsk kultursentrum, musea for skriftkultur

 • Stine Sofies Stiftelse

 • Stjørdal kommunale foreldreutvalg

 • Stranda mållag

 • TechnipFMC

 • TESS Vest as

 • Torghatten Buss AS

 • Tradisjonshandverk Opplæringskontor og Kompetansesenter – Mia Museene i Akershus

 • Transportbransjens Opplæringskontor for Møre og Romsdal SA

 • Troms og Finnmark mållag

 • Tromsø Billakkering as

 • Trygg Trafikk

 • Trøndelag kvensk-finsk forening

 • Utdanningsforbundet ved Ås læringssenter

 • Ulstein mållag

 • Unge funksjonshemmede

 • UngOrg

 • UNICEF Norge

 • Utdanningsforbundet

 • Utdanningsforbundet ved Suldal, Vaksenopplæring

 • Utdanningsforbundet Tysnes

 • Utdanningsforbundet ved Samisk vidaregående skole og reindriftsskole

 • Utdanningsforbundet ved Voksenopplæringen Bærum kommune

 • Vangen Solutions AS / Evolv AS

 • Vassfaret leirskole A/S

 • Vennesla dialekt- og mållag

 • Videre skolene AS

 • Vinje mållag

 • Volda mållag

 • YS – Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 • YVIA

I tillegg har departementet fått høyringsfråsegner frå 68 privatpersonar og 57 personar som ikkje har oppgitt namnet sitt.

Departementet har fått høyringsfråsegner utan merknad frå

 • Samferdselsdepartementet

 • Autohuset

 • Maleren Bjarnoll as

 • Utdanningsforbundet HVL campus Bergen

I tillegg har departementet fått høyringsfråsegner utan merknad frå ein privatperson og seks personar som ikkje har oppgitt namnet sitt.

Synspunkta til høyringsinstansane frå høyringa er gjort greie for i tilknyting til omtalen av dei ulike forslaga. For utsegnene frå høyringsinstansane i sin heilskap, viser departementet til at alle høyringsfråsegnene er tilgjengelege på nettsidene til regjeringa.

3.2 Høyring av forslag om unntak frå kompetansekrav og plikt til å politianmelda dersom det blir levert falske dokumenter ved søknad om godkjenning av utanlandsk fag- og yrkesopplæring

Forslag om unntak frå kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag og om å innføra ei plikt til å politianmelda dersom ein søkjar har levert falske dokument ved søknad om godkjenning av utanlandsk fag- og yrkesopplæring, vart sendt på høyring 19. april 2022. Fristen for å gi innspel var 19. juli 2022. Forslaget blei sendt på høyring til følgjande instansar:

 • Departementa

 • Barneombodet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Datatilsynet

 • Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir)

 • Foreldreutvalet for grunnopplæringa (FUG)

 • Lånekassen

 • Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring (NAFO)

 • Nasjonalt senter for læringsmiljø og åtferdsforsking

 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga - NOKUT

 • Noregs forskingsråd

 • Politidirektoratet

 • Statped

 • Sysselmeisteren på Svalbard

 • Utdanningsdirektoratet

 • Utlendingsdirektoratet

 • Noregs institusjon for menneskerettar

 • Sametinget

 • Fylkeskommunane

 • Kommunane

 • Longyearbyen lokalstyre

 • Abelia - Forum for Friskoler

 • Akademikerne

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Elevorganisasjonen

 • Fagforbundet

 • Faglege råd for fag- og yrkesopplæringa

 • Friskolenes Kontaktforum

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Integrerings- og mangfaldsdirektoratet

 • Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring

 • Kristne Friskolers Forbund

 • KS

 • Landslaget for nærmiljøskolen

 • Landsorganisasjonen i Norge - LO

 • Lærernes Yrkesforbund

 • Montessori Norge

 • Norsk Lektorlag

 • Norske fag- og Friskolers Landsforbund

 • Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO

 • Redd Barna

 • Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

 • Samisk vidaregående skole og reindriftsskole, Kautokeino

 • Samisk vidaregende skole, Karasjok

 • Skolelederforbundet

 • Skolenes landsforbund

 • Steinerskoleforbundet

 • Unio

 • Universitets- og høgskolerådet

 • Utdanningsforbundet

 • Voksenopplæringsforbundet

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Departementet har fått høyringsfråsegner frå

 • Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse

 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga – NOKUT

 • Politidirektoratet

 • Statped

 • Nordland fylkeskommune

 • Rogaland fylkeskommune

 • Troms og Finnmark fylkeskommune

 • Vestland fylkeskommune

 • Viken fylkeskommune

 • Asker kommune

 • Aurskog-Høland kommune

 • Bergen kommune, byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

 • Drammen kommune

 • Indre Østfold kommune

 • Oslo kommune, byrådsavdeling for oppvekst og utdanning

 • Skien kommune

 • Trondheim kommune

 • Øygarden kommune

 • Akademikerne

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Folkehøgskolerådet

 • KS

 • Landsorganisasjonen i Noreg

 • Norsk Lektorlag

 • Sentralt ungdomsråd i Oslo

 • Skoleeieravdelingen i Moss kommune

 • Skolenes landsforbund

 • Tekna – Teknisk-naturvitskapleg forening

 • Universitets-og høgskolerådet

 • Utdanningsforbundet

I tillegg har departementet fått høyringsfråsegn frå ein privatperson og ein person som ikkje har oppgitt namnet sitt.

Departementet har fått høyringsfråsegner utan merknad frå

 • Forsvarsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Statsforvaltaren i Vestland

 • Vestfold og Telemark fylkeskommune

 • Midt-Telemark kommune

Synspunkta til høyringsinstansane frå høyringa er gjort greie for i tilknyting til omtalen av dei ulike forslaga. For utsegnene frå høyringsinstansane i sin heilskap, viser departementet til at alle høyringsfråsegnene er tilgjengelege på nettsidene til regjeringa.

Til forsida