Prop. 57 L (2022–2023)

Lov om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Til innhaldsliste

Tilråding

Kunnskapsdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak til lov om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) i samsvar med eit vedlagt forslag.

Til forsida