Prop. 57 L (2022–2023)

Lov om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Til innhaldsliste

1 Lovspeil

Oversikta speilar lovreglane i dagens opplæringslov og forslaget til ny opplæringslov med omsyn til kva forhold dei enkelte reglane gjeld. Speilinga sei ikkje noko om innhaldsmessige likheiter eller forskjellar mellom dagens lov og forslaget til ny opplæringslov.

Når det står kun ein strek (–) betyr det at det aktuelle forholdet ikkje er foreslått regulert i forslaget til ny opplæringslov. Det kan til dømes vere fordi det er overflødig å regulere forholdet eller fordi det er foreslått å flytte reglane til forskrift.

Opplæringslova 1998

Forslag til ny opplæringslov

§ 1-1

§ 1-3

§ 1-2 første til tredje ledd

§ 1-2 første ledd

§ 1-2 fjerde ledd

§ 28-6 andre ledd

§ 1-3

§ 11-1

§ 1-4

§ 11-3

§ 1-5

§ 29-3

§ 1-6

§ 1-4 første ledd

§ 2-1 første ledd

§§ 2-1 første ledd og 2-2 første ledd

§ 2-1 andre ledd

§§ 2-1 andre ledd og 2-2 andre ledd

§ 2-1 andre ledd siste punktum

§ 2-2 tredje ledd

§ 2-1 tredje ledd

§ 2-1 første ledd, § 2-4

§ 2-2 første ledd

§ 1-6 første og andre ledd

§ 2-2 andre ledd

§ 1-6 sjette ledd

§ 2-2 tredje ledd

§ 14-1 første ledd

§ 2-2 fjerde ledd første og andre punktum

§ 14-2 andre ledd

§ 2-2 fjerde ledd tredje punktum

§ 2-2 femte ledd

§ 2-3 første ledd

§ 2-3 andre ledd

§ 2-3 tredje ledd første punktum

§ 1-4 andre ledd og § 1-6 første ledd

§ 2-3 tredje ledd andre punktum

§ 1-6 sjuande ledd

§ 2-3 tredje ledd tredje punktum

§ 2-3 andre ledd tredje og fjerde punktum

§ 2-3 fjerde ledd første punktum

§ 10-6 første ledd første punktum

§ 2-3 fjerde ledd andre og tredje punktum

§ 2-3 femte ledd

§ 2-3 a

§ 14-6

§ 2-4

§ 14-7

§ 2-4 første ledd andre punktum

§ 14-5

§ 2-5 første ledd første og andre punktum

§ 15-2 første ledd, § 3-1 andre ledd første punktum

§ 2-5 første ledd siste punktum

§ 3-1 andre ledd siste punktum

§ 2-5 andre ledd

§ 15-1 andre ledd

§ 2-5 tredje ledd første punktum

§ 3-1 andre ledd andre punktum

§ 2-5 tredje ledd andre punktum

§ 2-5 fjerde ledd

§ 3-1 tredje ledd

§ 2-5 femte ledd

§ 3-1 fjerde ledd

§ 2-5 sjette ledd

§ 3-1 første ledd

§ 2-5 sjuande ledd

§ 15-2 andre ledd

§ 2-6

§ 3-4

§ 2-7

§ 3-3

§ 2-8

§§ 3-6 og 3-7

§ 2-9 (Oppheva med lov 9 juni 2017 nr. 38.)

§ 2-10 (Oppheva med lov 9 juni 2017 nr. 38.)

§ 2-11 første ledd

§ 2-2 4 ledd

§ 2-11 andre ledd

§ 2-2 femte ledd

§ 2-12 første ledd

§ 22-1

§ 2-12 andre ledd og tredje ledd

§ 22-2

§ 2-12 fjerde ledd

§ 22-3

§ 2-12 femte ledd

§ 22-1 andre ledd andre punktum

§ 2-13

§ 22-5 andre ledd

§ 2-14

§§ 3-5 og 11-5

§ 2-15

§ 2-5

§ 2-16

§ 11-12

§ 3-1 første ledd første og andre punktum

§ 5-1 første ledd

§ 3-1 første ledd tredje punktum

§ 3-1 første ledd siste punktum

§ 24-5

§ 3-1 andre ledd

§ 3-1 tredje ledd

§ 5-1 andre ledd

§ 3-1 fjerde ledd

§ 5-5

§ 3-1 femte ledd

§ 3-1 sjette ledd første punktum

§ 5-1 sjette ledd

§ 3-1 sjette ledd andre punktum

§ 3-1 syvende ledd

§ 3-1 åttende ledd

§ 5-1 syvende ledd

§ 3-1 niende ledd

§ 5-8

§ 3-1 ellevte ledd

§ 5-7

§ 3-1 tolvte ledd

§ 5-9

§ 3-2 første ledd

§ 1-6 fjerde og femte ledd

§ 3-2 andre ledd

§ 14-1 første ledd

§ 3-2 tredje ledd første og andre punktum

§ 14-1 andre ledd

§ 3-2 tredje ledd tredje punktum

§ 3-2 fjerde ledd

§ 3-3 første ledd, andre ledd og tredje ledd første og andre punktum

§ 5-2

§ 3-3 tredje ledd tredje punktum

§ 1-5

§ 3-3 fjerde ledd

§ 7-2 fjerde ledd

§ 3-3 femte ledd første punktum

§ 5-6

§ 3-3 femte ledd andre punktum

§ 3-3 sjette ledd

§ 3-4 første ledd første og andre punktum

§§ 1-4, 1-6 tredje til femte ledd

§ 3-4 første ledd tredje punktum

§ 5-4 andre ledd

§ 3-4 første ledd fjerde punktum

§ 5-4 tredje ledd

§ 3-4 andre ledd første punktum

§ 10-6 første ledd første punktum

§ 3-4 andre ledd andre punktum

§ 3-4 tredje ledd

§ 3-4 a

§ 23-3

§ 3-4 b

§ 23-3

§ 3-4 c

§ 23-4

§ 3-5

§ 23-2

§ 3-6

§ 9-4

§ 3-7 (Oppheva med lov 9 juni 2017 nr. 38.)

§ 3-8 (Oppheva med lov 9 juni 2017 nr. 38.)

§ 3-9

§ 6-3

§ 3-10

§§ 6-4 og 11-5

§ 3-11

§ 22-1 andre ledd

§ 3-12

§§ 6-5 og 6-6

§ 3-13

§ 11-12

§ 3-14

§ 25-2

§ 4-1 første ledd

§ 7-1 fjerde ledd

§ 4-1 andre ledd

§ 7-1 tredje ledd

§ 4-1 tredje ledd

§ 7-1 femte ledd

§ 4-2 første ledd

§ 4-2 andre ledd første punktum

§ 7-4 første ledd

§ 4-2 andre ledd andre punktum

§ 7-4 andre ledd andre punktum

§ 4-2 tredje ledd første punktum

§ 7-4 fjerde ledd

§ 4-2 tredje ledd andre punktum

§ 4-2 fjerde og femte ledd

§ 4-3 første ledd første punktum

§ 7-5 første ledd

§ 4-3 første ledd andre punktum

§ 4-3 første ledd tredje og fjerde punktum

§ 7-5 andre ledd

§ 4-3 andre ledd

§ 4-3 tredje ledd første punktum

§ 7-6 første ledd

§ 4-3 tredje ledd tredje til femte punktum

§ 4-3 tredje ledd sjette og sjuande punktum

§ 7-6 andre ledd

§ 4-3 fjerde ledd

§ 7-5 tredje ledd

§ 4-3 femte ledd

§§ 7-5 tredje ledd og 7-9 fjerde ledd

§ 4-4 første ledd første punktum

§ 7-10 første ledd

§ 4-4 første ledd andre og tredje punktum

§ 4-4 første ledd fjerde punktum

§ 7-10 første ledd

§ 4-4 andre ledd

§ 7-10 andre ledd

§ 4-4 tredje ledd

§ 4-4 fjerde ledd

§ 7-10 tredje ledd

§ 4-4 femte ledd

§ 7-8

§ 4-5

§ 7-2

§ 4-6

§ 7-3

§ 4-7

§ 7-11

§ 4-8 første ledd første punktum

§ 4-8 første ledd andre punktum

§ 7-9

§ 4-8 andre ledd

§§ 7-5 andre ledd og 7-9 andre ledd

§ 4-8 femte ledd

§ 4A-1 første ledd første punktum

§ 18-2

§ 4A-1 første ledd andre punktum

§ 19-1 første og andre ledd

§ 4A-1 første ledd tredje punktum

§ 19-1 første ledd og 19-2 andre ledd

§ 4A-1 andre ledd

§ 9-7

§ 4A-1 tredje ledd

§ 18-9

§ 4A-1 fjerde ledd

§ 18-10 første ledd

§ 4A-2 første ledd

§ 19-5 andre ledd

§ 4A-2 andre ledd

§ 19-6

§ 4A-3 første ledd første og andre punktum

§ 18-3 første ledd

§ 4A-3 første ledd tredje punktum

§§ 19-1 første ledd og 19-2 andre ledd

§ 4A-3 første ledd fjerde punktum

§ 19-2 andre ledd andre punktum

§ 4A-3 første ledd femte punktum

§ 18-3 fjerde ledd

§ 4A-3 andre ledd

§ 18-5 tredje ledd

§ 4A-3 tredje ledd

§ 4A-3 fjerde ledd

§ 18-9

§ 4A-3 femte og sjette ledd

§ 18-8

§ 4A-3 sjuande ledd

§ 18-7

§ 4A-3 åttende ledd

§ 18-10 andre ledd

§ 4A-4 første ledd

§§ 28-1 til 28-6 og § 19-11

§ 4A-4 andre ledd

§ 19-2 tredje ledd

§ 4A-4 tredje ledd

§ 19-1 tredje ledd

§ 4A-4 fjerde ledd

§§ 20-1 og 20-2 første ledd

§ 4A-4 femte ledd

§ 19-1 tredje ledd andre punktum

§ 4A-5

§ 19-13

§ 4A-6

§ 18-1 første punktum og § 19-1 andre ledd

§ 4A-7

§§ 21-1 til 21-3

§ 4A-8

§§ 18-8 og 19-12

§ 4A-9 første ledd første punktum

§ 20-4 tredje ledd

§ 4A-9 første ledd andre punktum

§ 4A-9 andre ledd

§ 20-4 fjerde ledd

§ 4A-9 tredje ledd

§ 20-4 andre ledd

§ 4A-10

§§ 29-1 og 29-2

§ 4A-11

§ 29-3

§ 4A-12

§ 19-5 første ledd

§ 4A-13

§ 19-7

§ 4-A-14

§ 24-1

§ 5-1 første ledd

§§ 11-4, 11-5 første ledd og 11-6 første ledd

§ 5-1 andre ledd

§ 11-6 andre ledd

§ 5-2 (Oppheva med lov 30 juni 2000 nr. 63)

§ 5-3 første ledd

§ 11-7 første ledd

§ 5-3 andre ledd

§ 11-8

§ 5-3 tredje ledd

§ 5-3 fjerde ledd

§ 11-7 andre ledd første og andre punktum

§ 5-4 første ledd første punktum

§ 5-4 første ledd andre og tredje punktum

§ 11-2

§ 5-4 andre og tredje ledd

§ 11-7 tredje ledd

§ 5-5 første ledd første punktum

§ 11-7 andre ledd tredje punktum

§ 5-5 første ledd andre og tredje punktum

§ 11-10

§ 5-5 første ledd fjerde punktum

§ 5-5 andre ledd

§ 11-11

§ 5-5 tredje ledd

§ 11-9 tredje ledd

§ 5-6 første ledd

§ 11-13 første ledd

§ 5-6 andre ledd første setning

§ 11-13 andre ledd

§ 5-6 andre ledd andre setning

§ 11-13 tredje ledd

§ 5-6 andre ledd tredje setning

§ 11-13 fjerde ledd

§ 5-7 (Oppheva med lov 17 juni 2016 nr. 65.)

§ 5-8

§ 5-9

§ 11-14

§ 6-1

§ 6-2 første ledd

§ 3-2 andre ledd første punktum

§ 6-2 andre ledd

§ 3-2 tredje ledd

§ 6-2 tredje ledd

§ 3-2 femte ledd

§ 6-2 fjerde ledd

§ 3-2 andre ledd andre punktum

§ 6-2 femte ledd første punktum

§ 3-2 første ledd

§ 6-2 femte ledd andre punktum

§ 6-2 siste ledd

§ 3-2 fjerde ledd

§ 6-3 første ledd første punktum

§ 6-2

§ 6-3 første ledd andre punktum

§ 6-3 andre ledd

§ 6-4 første ledd

§ 1-5 første ledd

§ 6-4 andre ledd

§ 1-5 andre ledd

§ 6-4 tredje ledd

§ 1-5 tredje ledd

§ 7-1 første ledd første punktum

§ 4-1 første ledd andre punktum

§ 7-1 første ledd andre punktum

§ 4-1 første ledd første punktum

§ 7-1 første ledd tredje punktum

§ 4-1 andre ledd

§ 7-1 andre ledd

§ 4-1 tredje ledd

§ 7-1 tredje ledd

§ 7-1 fjerde ledd

§ 4-3 første til tredje ledd

§ 7-1 femte ledd

§ 4-3 fjerde ledd

§ 7-2 første ledd første punktum

§ 9-1 første ledd

§ 7-2 første ledd andre punktum

§ 9-1 andre ledd

§ 7-2 første ledd tredje punktum

§ 9-1 femte ledd

§ 7-2 andre ledd

§ 7-2 tredje ledd

§ 9-3

§ 7-3 første ledd

§ 4-1 fjerde ledd og § 9-1 tredje ledd

§ 7-3 andre ledd

§ 4-1 fjerde ledd andre punktum

§ 7-4

§ 4-2 og og § 9-2

§ 7-5 (Oppheva med lov 30 juni 2000 nr. 63.)

§ 7-6 (Oppheva med lov 17 juni 2016 nr. 65.)

§ 8-1

§ 2-6

§ 8-2

§ 14-2

§ 8-3

§ 14-3

§ 8-4 (Oppheva med lov 27 juni 2003 nr. 69.)

§ 9-1 første ledd

§ 17-2 første ledd

§ 9-1 andre ledd første til tredje punktum

§ 17-2 andre ledd

§ 9-1 andre ledd fjerde punktum

§ 9-1 tredje ledd

§ 9-2 første ledd

§§ 16-1 og 16-2

§ 9-2 andre ledd

§ 15-5

§ 9-3

§ 15-6

§ 9-4 første ledd første punktum

§ 15-3 tredje ledd

§ 9-4 første ledd andre punktum

§ 9-4 andre ledd

§ 15-3 andre ledd

§ 9-4 tredje ledd

§ 15-3 fjerde ledd

§ 9-4 fjerde ledd

§ 15-4 første ledd

§ 9-4 femte ledd

§ 9-4 sjette ledd

§ 9-5

§ 9-6

§ 27-1

§ 9-7

§ 27-2

§ 9 A-1

§ 12-1

§ 9 A-2

§ 12-2

§ 9 A-3

§ 12-3

§ 9 A-4

§ 12-4

§ 9 A-5

§ 12-5

§ 9 A-6

§ 12-6

§ 9 A-7

§ 12-7

§ 9 A-8

§ 12-8

§ 9 A-9

§ 10-8

§ 9 A-10

§ 10-7

§ 9 A-11

§ 13-1

§ 9 A-12

§ 13-2

§ 9 A-13

§ 12-8

§ 9 A-14

§ 12-9

§ 9 A-15

§ 12-10

§ 9 A-16

§ 10-1

§ 17-3 første og andre ledd

§ 10-2

§ 17-4

§ 10-3

§ 17-10

§ 10-4

§ 10-5

§ 17-5

§ 10-6

§ 17-3 andre ledd

§ 10-6a

§ 17-3 andre ledd

§ 10-7

§ 17-9

§ 10-8 første punktum

§ 17-1

§ 10-8 andre punktum

§ 17-8

§ 10-9

§ 17-11

§ 10-10

§ 10-11

§ 17-6

§ 11-1

§ 11-1a

§ 11-2

§ 10-5 første ledd

§ 11-3 (Oppheva med lov 27 juni 2003 nr. 69.)

§ 11-4

§ 11-5

§ 11-5a

§ 11-6

§ 10-5 første ledd

§ 11-7

§ 11-8

§ 10-5 andre ledd

§ 11-9

§ 10-9

§ 11-10

§ 12-1

§ 8-1 første ledd

§ 12-2

§ 8-1 andre ledd

§ 12-3

§ 8-2

§ 12-4

§ 8-2

§ 12-5

§ 8-1 tredje ledd

§ 12-6

§ 8-3

§ 12-7

§ 13-1 første til tredje ledd

§§ 28-1 og 28-6 første og andre ledd

§ 13-1 fjerde ledd

§ 17-12 første ledd

§ 13-2

§ 28-3

§ 13-2 a

§ 28-5

§ 13-3

§§ 28-2, 28-6 første og andre ledd, 18-5

§ 13-3 fjerde ledd andre punktum og femte ledd

§ 5-3

§ 13-3a

§ 28-4

§ 13-3b

§ 28-8

§ 13-3c

§ 13-3d

§ 10-3

§ 13-3e

§ 17-12 andre til fjerde ledd

§ 13-3f

§ 28-9

§ 13-4

§ 13-4

§ 13-5

§ 4-7

§ 13-6

§§ 26-1 og 26-2

§ 13-7

§ 4-5

§ 13-7a

§ 4-4

§ 13-7 b

§ 4-6

§ 13-8

§ 28-2 sjette ledd

§ 13-9

§ 13-10

§ 14-1

§ 29-2

§ 14-2

§ 14-3

§ 22-5 tredje og fjerde ledd

§ 14-4

§ 25-4

§ 15-1 første ledd

§ 15-1 andre ledd

§ 22-4

§ 15-1 tredje ledd

§ 15-2

§ 29-1

§ 15-3

§ 24-3

§ 15-4

§ 24-2

§ 15-5 (Oppheva med lov 11 juni 2021 nr. 78)

§ 15-6

§ 24-4

§ 15-7

§ 29-4

§ 15-8

§ 24-1

§ 15-9

§ 25-3

§ 15-10

§ 25-1

§ 16-1

§ 30-1

§ 16-2

§ 30-2

Til forsida