Statsbudsjettet 2011: Departementenes budsjettdokumenter

Budsjettdokumentene i PDF-versjon er store og anbefales ikke nedlastet de første timene etter at statsbudsjettet er lagt fram.

Arbeidsdepartementet
Prop. 1 S (2010–2011)

Barne,- likestillings og inkluderingsdepartement
Prop. 1 S (2010–2011)

Finansdepartementet

Prop. 1 S (2010-2011)
Prop. 1 S (2010-2011): Gul bok
Prop. 1 LS (2010–2011): Skatter og avgifter 2011
Meld. St. 1 (2010–2011): Nasjonalbudsjettet

Fiskeri- og kystdepartementet
Prop. 1 S (2010–2011)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Prop. 1 S (2010–2011)
Særskilt vedlegg: P-0961 B/S Bevilgninger til Samiske formål

Forsvarsdepartementet
Prop. 1 S (2010–2011)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 1 S (2010–2011)

Justisdepartementet
Prop. 1 S (2010–2011)
Prop. 1 S (2010–2011): Svalbardbudsjettet

Kommunal- og regionaldepartementet
Prop. 1 S (2010–2011)
Særskilt vedlegg:
H-2249 N Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2010–2011) Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2011 Grønt hefte

Kulturdepartementet
Prop. 1 S (2010–2011)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 1 S (2010–2011)

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 1 S (2010–2011)

Miljøverndepartementet
Prop. 1 S (2010–2011)

Nærings- og handelsdepartementet
Prop. 1 S (2010–2011)

Olje- og energidepartementet
Prop. 1 S (2010–2011)
Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser meddelt i 2009

Samferdselsdepartementet
Prop. 1 S (2010–2011)

Utenriksdepartementet
Prop. 1 S (2010–2011)