Statsbudsjettet 2022: Agder

Samferdsel

Vei

 • E18 Grimstad–Kristiansand, Arendal og Grimstad kommuner
  Regjeringen Solberg foreslår å bevilge 1,8 milliarder kroner til OPS-prosjekter. Det settes av midler til det årlige kontraktsfestede vederlaget til OPS-selskapet for E18 Grimstad–Kristiansand.
 • E39 Lyngdal–Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord kommuner
  Regjeringen Solberg foreslår å bevilge 1,8 milliarder kroner til OPS-prosjekter. Det settes av midler til det årlige kontraktsfestede vederlaget til OPS-selskapet for E39 Lyngdal–Flekkefjord.
 • E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen, Kristiansand kommune
  Regjeringen Solberg prioriterer midler til prosjektet E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen. Prosjektet omfatter bygging av ny E18/E39 med nye kryss, vei i deler av Havnegate med adkomst til containerhavnen, løsninger som prioriterer kollektivtrafikk og sykkelekspressvei. Dagens jernbanespor legges om for å opprettholde spor til industriområdet i Kolsdalen. Ny bru over jernbaneområdet tilpasses dagens og framtidig sporplan slik at prosjektet kan bygges uavhengig av den planlagte utbyggingen av jernbanestasjonen. Prosjektet legger til rette for å overføre gods fra sjø til bane, med bygging av to parallelle jernbanespor til Kristiansand ferjeterminal. Forberedende arbeider startet opp i august 2021, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2026.
 • E39 Kristiansand vest–Røyskår, Kristiansand, Lindesnes og Lyngdal kommuner
  Regjeringen Solberg foreslår å bevilge 5,9 milliarder kroner til Nye Veier i 2022. Selskapet vil i 2022 fortsette utbyggingen av E39 Kristiansand–Lyngdal. Strekningen er på om lag 70 km. Det er dårlig standard på deler av strekningen. Dette gir dårlig framkommelighet spesielt på vinterstid, og det har vært mange alvorlige trafikkulykker på veien. Strekningen er planlagt som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Anleggsarbeidet er delt inn i fire utbyggingskontrakter, to av disse har startet byggingen: E39 Mandal øst–Mandal by skal etter planen åpnes i desember 2021, og E39 Kristiansand–Mandal øst i 2022. For E39 Mandal–Herdal er det lagt opp til behandling av reguleringsplanen i løpet av 2021. På E39 Herdal–Røyskår er det planlagt byggestart i 2021, slik at den står ferdig i 2025.
 • Diverse tiltak
  Det prioriteres i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Det planlegges å bruke midler til blant annet:
  • utbedringsstrekningen rv. 41/rv. 45 Timenes–Kjevik. Tiltakene omfatter utbedring av vei mellom Kristiansand og Kjevik, med gang- og sykkelvei på deler av strekningen
  • videreføring av utbedringer på deler av strekningene rv. 9 Besteland–Helle og Rotemo–Lunden i Valle kommune i Setesdal

Jernbane

 • Tiltak for økt kapasitet og å kunne ta i bruk nytt togmateriell, Kristiansand, Lindesnes, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal og Flekkefjord kommuner
  Regjeringen Solberg prioriterer tiltak som er nødvendige for å ta i bruk nytt togmateriell, skape en mer robust infrastruktur og øke kapasiteten i jernbanenettet. Det totale anslaget for hele jernbanenettet er på 930 millioner kroner. For Agder omfatter dette nytt anlegg for kjørestrøm på strekningen Sira–Krossen på Sørlandsbanen. Dette er et pågående prosjekt som ble startet opp i 2019.
 • Fornyelse av jernbanens infrastruktur
  Regjeringen Solberg prioriterer fornyelse av jernbanens infrastruktur. Fornying omfatter større systematiske tiltak for å opprettholde funksjonaliteten og standarden i jernbanenettet samt mindre tiltak som skal ivareta sikkerheten inntil mer omfattende tiltak kan settes i verk. Det totale anslaget til hele jernbanenettet er på 3,2 milliarder kroner. I Agder omfatter dette en videreføring av omfattende fornyelse av kontaktledning på Sørlandsbanen. Fornyelsen er planlagt å pågå fram til 2026.

Byområder og kollektivtransport

 • Tilskudd til byområder, Kristiansand kommune
  Regjeringen Solberg foreslår om lag 95 millioner kroner i 2022 til belønningsavtalen staten har inngått med Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. Avtalen gjelder for perioden 2020–2023 og er på 360 millioner 2020-kroner. Staten inngår belønningsavtaler med lokale parter for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i byområdene.

  I tillegg gis om lag 20 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i Kristiansand.
 • Tilskudd til mindre byområder utenfor ordningen med byvekstavtaler, Arendal og Grimstad kommuner
  Regjeringen Solberg foreslår et nytt tilskudd til mindre byområder utenfor ordningen med byvekstavtaler og belønningsavtaler. Det skal legge til rette for en klima- og miljøvennlig byutvikling og god framkommelighet. 30 millioner kroner er prioritert til ordningen i 2022. Ordningen omfatter byområdene Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord og Larvik). I 2022 legges det opp til å tildele 2-3 byer midler fra denne tilskuddsordningen.

Flom- og skredsikring

Regjeringen Solberg foreslår å bevilge over 660 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektoratets arbeid med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av flom- og skredutsatte områder, overvåking, varsling, sikringstiltak, bistand til kommunenes arealplanlegging og arbeidet med overvann samt krise- og hastetiltak.

Om lag 445 millioner kroner av dette går til arbeidet med kartlegging og gjennomføring av ulike sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at kartlegging og utredning av flomsikringsprosjekter i Agder vil bli prioritert i 2022

Fritidskortordning

Regjeringen Solberg foreslår 225 millioner kroner til å starte nasjonal utrulling av fritidskortet fra høsten 2022. Arendal, Kristiansand, Kvinesdal, Lyngdal og Vennesla er blant kommunene som skal deltar i oppstarten av den nasjonale ordningen fra høsten 2022.

Ordningen med fritidskort skal bidra til å dekke utgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter for barn og ungdom fra det året de fyller 6 år, fram til året de fyller 18 år. Målet er at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen Solberg foreslår å bevilge 37,2 millioner kroner til Agder fylkeskommune.

Scenekunst

Regjeringen Solberg foreslår å gi 550 000 kroner i økt driftstilskudd til Scenekunst Sør som ledd i regjeringens satsing på å styrke infrastrukturen for scenekunst, jf. Strategi for scenekunst 2021–2025.

Vest-Agder-museet

Regjeringen Solberg foreslår å bevilge 3 millioner kroner i økt driftstilskudd til Vest-Agder-museet knyttet til leie og drift av nytt magasin. Dette er en oppfølging av museumsmeldingen der løft for kystkultur er pekt ut som et viktig satsingsområde.

Forskning og innovasjon i næringslivet

Bevilgningene til næringsrettet forskning og innovasjon er betydelig styrket siden regjeringen tiltrådte i 2013. Regjeringen Solberg prioriterer om lag 8,6 milliarder kroner til næringsrettet forskning og innovasjon i 2022. Beløpet omfatter bevilgningene over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett og anslagene for Skattefunn og Investorfradraget. I tillegg har regjeringen sørget for norsk deltagelse i en rekke nye EU-programmer, og prioriterer blant annet 192 millioner kroner i 2022 til norsk deltakelse i EUs nye investeringsprogram, InvestEU. Bevilgningene til næringsrettet forskning og innovasjon kan komme næringslivet i Agder til gode.

Gjennom budsjettforslaget for 2022 legger Regjeringen Solberg blant annet til rette for en ny utlysningsrunde under Grønn plattform. Formålet med ordningen er å skape samfunnsøkonomisk lønnsomt og bærekraftig næringsliv som bidrar til grønn omstilling. I 2021 ble det tildelt om lag 1 milliard kroner til 11 store hovedprosjekter under Grønn plattform. Prosjektene har deltakere fra alle landets fylker, inkludert 5 aktører fra næringslivet/offentlig sektor i Agder.

I 2020 innvilget Forskningsrådet 54,3 millioner kroner i tilskudd til 67 prosjekter i næringslivet i Agder. I 2020 innvilget Innovasjon Norge totalt 658,8 millioner kroner i tilskudd, lån og garantier til 569 foretak i Agder.

Kommunane i Agder: Vekst i frie inntekter frå 2021 til 2022

Frå 2021 til 2022 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 1,5 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2021. Det er anslått at kommunane i Agder samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 1,7 prosent.

I Agder har 11 av 25 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Froland kommune med 3,0 prosent, mens Bykle og Sirdal kommunar har lågast vekst med 0,5 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2021.

Agder fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2021 til 2022

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 1,9 prosent på landsbasis frå 2021 til 2022. Det er anslått at Agder fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 1,8 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2021.

  Netto drifts- Netto  Utgiftskorr. Anslag på Vekst frå anslag
  resultat i % av  lånegjeld frie  frie på rekneskap 2021 - 2022
Kommune driftsinntektene 2020* inntekter inntekter  Nominelle Prosent
  2020*   2020** 2022 kroner  
    (kr. per innb.) (i % av landsgj.) (1000 kr) (1000 kr)  
  1 2 3 4 5 6
             
4201 Risør 1,2 98 646 97 438 860 6 027 1,4
4202 Grimstad 1,5 54 593 95 1 400 310 27 523 2,0
4203 Arendal 0,2 95 109 95 2 685 571 57 278 2,2
4204 Kristiansand 3,4 88 245 97 6 700 135 107 447 1,6
4205 Lindesnes 0,2 76 719 98 1 486 515 17 958 1,2
4206 Farsund 3,1 89 349 96 604 120 6 946 1,2
4207 Flekkefjord 2,4 81 531 96 599 025 14 194 2,4
4211 Gjerstad -0,3 153 838 100 172 689 947 0,6
4212 Vegårshei -1,2 94 258 102 153 007 1 337 0,9
4213 Tvedestrand 1,8 91 321 96 389 811 4 574 1,2
4214 Froland -1,7 95 684 95 372 087 10 679 3,0
4215 Lillesand 2,1 127 856 95 676 051 8 704 1,3
4216 Birkenes -1,7 90 267 96 346 777 5 302 1,6
4217 Åmli 6,5 93 031 100 159 550 2 440 1,6
4218 Iveland 7,1 53 706 100 106 432 1 720 1,6
4219 Evje og Hornnes 3,0 71 741 95 242 116 2 106 0,9
4220 Bygland 1,4 122 814 103 98 278 1 204 1,2
4221 Valle 6,3 117 548 105 96 094 594 0,6
4222 Bykle 18,3 150 030 131 91 498 432 0,5
4223 Vennesla 2,9 57 439 95 913 027 10 789 1,2
4224 Åseral 8,3 141 680 106 80 990 1 940 2,5
4225 Lyngdal 0,0 96 081 101 697 260 13 024 1,9
4226 Hægebostad 2,8 90 844 99 134 363 3 427 2,6
4227 Kvinesdal 1,7 68 039 97 400 528 2 543 0,6
4228 Sirdal 14,3 149 236 115 154 093 745 0,5
Til fordeling gjennom året       18 350    
Agder 2,4 87 103 97 19 217 538 314 531 1,7
             
Agder fylkeskommune 5,9 11 742 100 4 394 878 75 849 1,8
*Konserntall, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar også kommunale og fylkeskommunale føretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).  
** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter          
.= data ikkje levert            

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2020

Kolonne 2: Netto lånegjeld 2020 i kroner per innbyggjar

Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2020

Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2022 (1 000 kroner)

Kolonne 5: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2021 til 2022 (1 000 kroner)

Kolonne 6: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2021 til 2022 (prosent)