Statsbudsjettet 2022: Nordland

Samferdsel

Vei

 • E6 Helgeland sør, Grane og Vefsn kommuner
  E6 Helgeland sør består av to delprosjekter, en veiutviklingskontrakt og Kapskarmo–Brattåsen–Lien. Arbeidene i veiutviklingskontrakten ble fullført i desember 2020. For Kapskarmo-Brattåsen-Lien ble delstrekningen Kapskarmo-Brattåsen-Svenningelv bru åpnet for trafikk høsten 2019. Gjenstående delstrekning Svenningelv–Lien har en planlagt byggetid på om lag fire år. Regjeringen Solberg prioriterer midler til videreføring av denne delstrekningen. Det er lagt opp til at anleggsarbeidene starter i 2021.
 • E6/rv. 827 Bognes–Skarberget og Drag–Kjøpsvik i Hamarøy og Narvik kommuner
  Regjeringen Solberg prioriterer å videreføre arbeidene med å utbedre ferjekaiene. Arbeidene omfatter økt kapasitet i kraftforsyningen til ferjeleiene, ombygging av ferjeleiene ved Bognes, Skarberget og Drag for å ta imot større ferjer, utvide antall oppstillingsplasser og legge til rette for universell utforming. Det bygges ny ferjekai ved Kjøpsvik, der dagens ferjekai er i dårlig stand. Anleggs­arbeidene startet opp i august 2021, og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i desember 2022.
 • E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt i Tjeldsund, Kvæfjord, Harstad, Evenes, Sortland og Lødingen kommuner i Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner
  Regjeringen Solberg foreslår å bevilge 1,8 milliarder kroner til OPS-prosjekter. Det prioriteres midler til forberedende arbeider, Statens vegvesens del av arbeidet og grunnerverv. Prosjektet omfatter bygging av til sammen 82 km vei. I tillegg til strekningen Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt på E10 omfatter prosjektet en kort strekning av rv. 83 fra E10 i retning Harstad og utbedring av dagens E10 mellom Fiskfjord og Kåringen. Anskaffelsesprosessen for OPS-kontrakten startet opp sommeren 2021. Det er lagt opp til at kontrakten blir inngått sommeren 2023, og at anleggsarbeidene går over 6,5 år.
 • Diverse tiltak
  Det planlegges å bruke midler til blant annet:
  • Forberedende arbeider for prosjektet E6 Megården–Mørsvikbotn i Sørfold kommune
  • Rammen til mindre tiltak gir rom for oppstart av nye utbedringsstrekninger. Statens vegvesen har opplyst at utbedringsstrekningen Sandvika–Sagelva på rv. 80 i Fauske og Bodø kommuner kan være aktuell, men dette vurderer etaten gjennom året.

Jernbane

 • Nordlandsbanen: ERTMS, Bodø, Fauske, Saltdal, Rana, Hemnes, Vefsn og Grane kommuner
  Regjeringen Solberg prioriterer å videreføre utbyggingen av nytt signalsystem (ERTMS) på jernbanenettet. Det totale anslaget til hele jernbanenettet i 2022 er på 2,2 milliarder kroner. ERTMS skal etter planen tas i bruk på strekningen Grong–Bodø høsten 2022.
 • Programområde «Mer gods på bane», Bodø, Rana og Fauske kommuner
  Regjeringen Solberg prioriterer tiltak rettet mot å bedre vilkårene for godstransport på jernbanen. Det totale anslaget til hele jernbanenettet er på 330 millioner kroner. I Nordland prioriteres godstiltak på Nordlandsbanen, og arbeider på Fauske godsterminal som ble startet opp i 2020.
 • Økt kapasitet ved Narvik stasjon og terminal, Narvik kommune
  Regjeringen Solberg prioriterer økt kapasitet for kombitransport mellom Narvik og Oslo. Midlene vil brukes til tiltak ved Narvik stasjon og Narvik godsterminal Fagernes. Arbeidene på terminalen ble startet opp i 2021, mens arbeidene på stasjonen starter opp i 2022. Det totale anslaget til tiltakene i 2022 er på 200 millioner kroner.
 • Fornyelse av jernbanens infrastruktur
  Regjeringen Solberg prioriterer fornyelse av jernbanens infrastruktur. Fornying omfatter større systematiske tiltak for å opprettholde funksjonaliteten og standarden i jernbanenettet samt mindre tiltak som skal ivareta sikkerheten inntil mer omfattende tiltak kan settes i verk. Det totale anslaget til hele jernbanenettet er på 3,2 milliarder kroner. I Nordland omfatter dette arbeidet sporfornyelser på Nordlandsbanen, og tiltak med flomsikring og drenering på Nordlandsbanen og Ofotbanen.
 • Støtteordning for godsoverføring fra vei til jernbane
  Regjeringen Solberg foreslår å bevilge 82 millioner kroner til å videreføre støtteordningen som ble opprettet som en midlertidig ordning i 2019. Ordningen skulle vare ut 2021, men foreslås videreførti påvente av ytterligere investeringer i jernbanenettet som skal gi bedre vilkår for godstrafikken. Ordningen er innrettet mot transportformene kombitransport og vognlast, der konkurransen mot veitransport er sterkest. En evaluering viser at ordningen har gitt bransjen forutsigbarhet og har ført til at det er opprettet en rekke godstilbud som ellers ikke ville blitt startet opp. Dette inkluderer en ny daglig rute mellom Bodø og Trondheim.

Kyst

 • Etablering av test- og øvingssenter på Fiskebøl
  Regjeringen Solberg har besluttet at det skal etableres et senter på Fiskebøl for testing, øving og teknologiutvikling for bekjempelse av akutt forurensning. Det anslås 25 millioner kroner i 2022 til forberedende arbeider for etablering av testfasiliteter på Fiskebøl.
 • Regionreformen og overføring av fiskerihavneanlegg
  Statens eierskap og forvaltningsansvar for fiskerihavneanlegg skal overføres til fylkene, som en del av regionreformen. Dette skal skje gjennom avtaler. Det gjenstår å inngå avtaler med Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark. Det arbeides med å finne en løsning også med disse fylkene. Statlige midler for å ivareta ansvaret for fiskerihavneanleggene (125,3 millioner kroner i 2022) blir fordelt mellom fylkene og overført når fylkene har undertegnet en avtale om å overta eierskapet.
 • Tiltak i farvannet
  Regjeringen Solberg foreslår å bevilge totalt 283 millioner kroner til investeringer i farvannet, i tillegg til midler til Stad skipstunnel. Midlene fordeles av Kystverket. I Nordland planlegges følgende større farvannsutbedringer i 2022:
  • Oppstart av farvannsutbedringer på strekningen Svolvær–Raftsundet i kommunene Vågan og Hadsel.
  • Oppstart av farvannsutbedringer på strekningen Bognes–Tjeldsundet–Harstad i kommunene Narvik, Lødingen, Tjeldsund og Harstad

Luftfart

 • FOT-ruter
  Regjeringen Solberg foreslår å bevilge totalt 826,6 millioner kroner til statlig kjøp av regionale flyruter i 2022. I Nordland er følgende ruter omfattet av ordningen, med kontrakter som gjelder til 31. mars 2022:
  • Andenes–Bodø t/r og Andenes–Tromsø t/r
  • Harstad/Narvik–Tromsø t/r
  • Svolvær–Bodø t/r
  • Leknes–Bodø t/r
  • Røst–Bodø t/r
  • Brønnøysund–Bodø t/r og Brønnøysund–Trondheim t/r
  • Sandnessjøen–Bodø t/r og Sandnessjøen–Trondheim t/r
  • Mo i Rana–Bodø t/r og Mo i Rana–Trondheim t/r
  • Mosjøen–Bodø t/r og Mosjøen–Trondheim t/r
  • Harstad/Narvik–Bodø t/r (fra 1. januar 2021)
  • Stokmarknes–Bodø t/r (fra 1. oktober 2021)
  • Stokmarknes–Tromsø t/r (fra 1. oktober 2021)
 • En ny konkurranse for FOT-rutene i Nord-Norge med avtaleoppstart 1. april 2022 er planlagt lyst ut i månedsskiftet september/oktober 2021.
 • Rutene Stokmarknes–Bodø og Stokmarknes–Bodø, som nylig ble tatt inn i FOT-ordningen, er besluttet tatt inn i konkurransen med avtaleoppstart fra 1. april 2022.
 • Helikopterruten Værøy–Bodø
  Kontraktsansvaret for helikopterruten Værøy–Bodø tilbakeføres til staten fra Nordland fylkeskommune fra 1. januar 2022. Avtalen utløper 31. juli 2024.
 • Ny lufthavn Mo i Rana
  Regjeringen Solberg foreslår å bevilge 50 millioner kroner til planlegging av ny lufthavn ved Mo i Rana. Det må inngås en forpliktende avtale om lokal finansiering før byggestart.
 • Flytting av Bodø lufthavn
  Regjeringen Solberg foreslår å bevilge 200 millioner kroner til planlegging av ny lufthavn i Bodø. Regjeringen foreslår en kostnadsramme for den nye lufthavnen på 6,293 milliarder kroner og presenterer en finansieringsplan for den nye lufthavnen i budsjettforslaget. Endelig utbyggingsvedtak fattes av Avinor.

Byområder og kollektivtransport

 • Tilskudd til mindre byområder utenfor ordningen med byvekstavtaler, Bodø kommune
  Regjeringen Solberg foreslår et nytt tilskudd til mindre byområder utenfor ordningen med byvekstavtaler og belønningsavtaler. Det skal legge til rette for en klima- og miljøvennlig byutvikling og god framkommelighet. 30 millioner kroner er prioritert til ordningen i 2022. Ordningen omfatter byområdene Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord og Larvik). I 2022 legges det opp til å tildele 2-3 byer midler fra denne tilskuddsordningen.

Andøya Space

Stortinget ga i juni 2020 Andøya Space et betinget tilsagn om inntil 282,6 millioner kroner i egenkapital og 83 millioner kroner i tilskudd, for å etablere Andøya Space Port. Regjeringens satsing på Andøya Space bidrar til å legge til rette for fremtidsrettede arbeidsplasser på Andøya. 

Arctic Race of Norway

Regjeringen Solberg foreslår å bevilge 15 millioner kroner til Arctic Race of Norway. Sykkelrittet arrangeres normalt i de to nordligste fylkene i landet.

Arktisk landbruk

I jordbruksoppgjøret er det satt av 4 millioner kroner for å videreføre områderettede tiltak rettet mot arktisk landbruk i Nordland, Troms og Finnmark. Formålet er å styrke landbrukets rolle som ressurs for sysselsetting og bosetting i den nordlige landsdelen, sikre gode kompetansemiljø for matproduksjon og etablering av konkurransedyktige verdikjeder knyttet til arktisk kvalitet og tjenester. Statsforvalteren i Troms og Finnmark har et koordinerende ansvar for forvaltningen av midlene opp mot Statsforvalteren i Nordland, de aktuelle fylkeskommunene, næringsorganisasjonene og eventuelle andre aktører. 

Fagskole for brann- og redningspersonell

Regjeringen Solberg  foreslår å bevilge 340 millioner kroner til Fagskole for brann- og redningspersonell. 

Flom- og skredsikring

Regjeringen Solberg foreslår å bevilge over 660 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektoratets arbeid med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av flom- og skredutsatte områder, overvåking, varsling, sikringstiltak, bistand til kommunenes arealplanlegging og arbeidet med overvann samt krise- og hastetiltak.

Om lag 445 millioner kroner av dette går til arbeidet med kartlegging og gjennomføring av ulike sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Nordland vil bli prioritert i 2022. Dette inkluderer både nye prosjekter og videreføring av prosjekter som gjelder sikring mot kvikkleireskred, erosjon og snøskred. 

Fritidskortordning

Regjeringen Solberg foreslår 225 millioner kroner til å starte nasjonal utrulling av fritidskortet fra høsten 2022. Fauske og Narvik er blant kommunene som skal deltar i oppstarten av den nasjonale ordningen fra høsten 2022.

Ordningen med fritidskort skal bidra til å dekke utgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter for barn og ungdom fra det året de fyller 6 år, fram til året de fyller 18 år. Målet er at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.

Forsvar

Regjeringen Solberg planlegger å bruke om lag 1,3 milliarder kroner til forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter og om lag 2,7 milliarder kroner til materiellprosjekter i Nordland i 2022. Ved Stortingets behandlingen av Innst. 388 S (2011–2012) til Prop. 73 S (2011–2012) og Innst. 62 S (2016–2017) til Prop. 151 S (2015–2016) ble det vedtatt å etablere en framskutt base for et mindre antall kampfly og hovedbase for maritime patruljefly på Evenes flystasjon. En betydelig andel av midlene benyttes i prosjektet for etablering av fasiliteter for maritime patruljefly, som ble vedtatt ved Stortingets behandling av Innst. 346 S (2018–2019) til Prop. 60 S (2018–2019) i juni 2019. Videre er det planlagt oppgraderinger av sambandsstasjon Novik samt anskaffelse av nye kystvaktfartøyer som vil operere ut fra Sortland.

Investeringsfond i Nord-Norge

For å bedre kapitaltilgangen og framveksten av gode forvaltermiljøer i nord, ble det i revidert nasjonalbudsjett bevilget midler til et nytt investeringsfond med statlig og privat kapital. Fondet skal ha en minimumsstørrelse på 400 millioner kroner, og staten skal inn med inntil 50 prosent av kapitalen. Staten skal gå inn med kapital i fondet samtidig og på like vilkår som de private medinvestorene.

Investinor har fått oppdraget med å lyse ut forvaltningen av fondet og forvalte den statlige delen av eierskapet i fondet. Oppdraget med å forvalte fondet skal tildeles av Investinor gjennom en åpen, transparent, ikke diskriminerende og objektiv utvelgelsesprosess. Forvaltningen skal lokaliseres i Nord-Norge. Valg av forvalter skal baseres på kompetanse, og forvalteren kan selv velge hvor i Nord-Norge fondet skal lokaliseres. Det tas sikte på å etablere fondet i første halvår 2022.

Museum

Regjeringen Solberg foreslår:

 • å bevilge 3 millioner kroner i økt driftstilskudd til Nordnorsk Kunstmuseum til etablering av en ny avdeling av Nordnorsk Kunstmuseum i Bodø. Dette er en oppfølging av museumsmeldingen der løft for kunst i nord er pekt ut som et viktig satsingsområde.
 • å bevilge 10 millioner kroner i investeringstilskudd til Museum Nord til prosjektet SKREI opplevelsessenter i Lofoten, samt tilsagn om ytterligere 152 millioner kroner til prosjektet i seinere budsjettår.

Nord universitet – Blått bygg

Regjeringen Solberg foreslår å gi startbevilgning til oppføring av Blått bygg ved Nord universitet. I 2022 foreslås det en bevilgning på totalt 120 millioner kroner til dette formålet. Prosjektet er forventet ferdig i 2025.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen Solberg  foreslår å bevilge 129,7 millioner kroner til Nordland fylkeskommune.

Forskning og innovasjon i næringslivet

Bevilgningene til næringsrettet forskning og innovasjon er betydelig styrket siden regjeringen tiltrådte i 2013. Regjeringen Solberg prioriterer om lag 8,6 milliarder kroner til næringsrettet forskning og innovasjon i 2022. Beløpet omfatter bevilgningene over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett og anslagene for Skattefunn og Investorfradraget. I tillegg har regjeringen sørget for norsk deltagelse i en rekke nye EU-programmer, og prioriterer blant annet 192 millioner kroner i 2022 til norsk deltakelse i EUs nye investeringsprogram, InvestEU. Bevilgningene til næringsrettet forskning og innovasjon kan komme næringslivet i Nordland til gode.

Gjennom budsjettforslaget for 2022 legger regjeringen blant annet til rette for en ny utlysningsrunde under Grønn plattform. Formålet med ordningen er å skape samfunnsøkonomisk lønnsomt og bærekraftig næringsliv som bidrar til grønn omstilling. I 2021 ble det tildelt om lag 1 milliard kroner til 11 store hovedprosjekter under Grønn plattform. Prosjektene har deltakere fra alle landets fylker, inkludert 4 aktører fra næringslivet/offentlig sektor og 1 FoU-aktør i Nordland.

I 2020 innvilget Forskningsrådet 20,8 millioner kroner i tilskudd til 26 prosjekter i næringslivet i Nordland. I 2020 innvilget Innovasjon Norge totalt 685,5 millioner kroner i tilskudd, lån og garantier til 435 foretak i Nordland.

Kommunane i Nordland: Vekst i frie inntekter frå 2021 til 2022

Frå 2021 til 2022 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 1,5 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2021. Det er anslått at kommunane i Nordland samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 1,2 prosent.

I Nordland har 13 av 41 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Lødingen kommune med 2,7 prosent, mens Rødøy kommune har lågast vekst med 0,2 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2021.

Nordland fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2021 til 2022

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 1,9 prosent på landsbasis frå 2021 til 2022. Det er anslått at Nordland fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 1,8 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2021.

  Netto drifts- Netto  Utgiftskorr. Anslag på Vekst frå anslag
  resultat i % av  lånegjeld frie  frie på rekneskap 2021 - 2022
Kommune driftsinntektene 2020* inntekter inntekter  Nominelle Prosent
  2020*   2020** 2022 kroner  
    (kr. per innb.) (i % av landsgj.) (1000 kr) (1000 kr)  
  1 2 3 4 5 6
             
1804 Bodø -0,6 109 180 100 3 124 300 26 569 0,9
1806 Narvik -2,1 102 158 102 1 408 080 15 598 1,1
1811 Bindal 9,4 145 155 105 120 762 1 974 1,7
1812 Sømna -0,4 75 320 102 155 336 968 0,6
1813 Brønnøy 1,3 97 457 98 517 946 3 932 0,8
1815 Vega 3,1 155 590 106 102 244 2 381 2,4
1816 Vevelstad 2,6 91 546 118 54 960 324 0,6
1818 Herøy 11,8 136 773 104 140 079 1 753 1,3
1820 Alstahaug 3,2 135 124 98 469 878 5 851 1,3
1822 Leirfjord 0,7 76 561 103 181 088 2 719 1,5
1824 Vefsn 0,8 91 969 98 852 700 10 551 1,3
1825 Grane -1,8 100 066 106 120 700 1 867 1,6
1826 Hattfjelldal 7,2 55 875 107 112 852 717 0,6
1827 Dønna 5,2 141 034 107 120 352 1 315 1,1
1828 Nesna -0,3 106 679 108 132 575 469 0,4
1832 Hemnes 4,5 109 138 98 317 745 2 953 0,9
1833 Rana 6,7 77 555 98 1 596 971 23 237 1,5
1834 Lurøy 16,4 45 356 114 203 990 1 127 0,6
1835 Træna -2,0  .  129 52 355 328 0,6
1836 Rødøy 9,1 109 109 108 115 590 242 0,2
1837 Meløy 2,2 99 274 101 443 536 3 649 0,8
1838 Gildeskål 8,1 131 830 104 157 652 463 0,3
1829 Beiarn 1,8 131 491 108 93 000 235 0,3
1840 Saltdal 0,5 69 474 98 327 319 6 082 1,9
1841 Fauske -0,6 140 483 99 591 143 4 690 0,8
1845 Sørfold 5,4 87 750 108 157 060 3 032 2,0
1848 Steigen 3,6 109 732 105 199 155 2 354 1,2
1851 Lødingen -0,2 138 061 104 166 050 4 435 2,7
1853 Evenes 6,5 143 980 109 111 339 741 0,7
1856 Røst 6,7 118 631 125 54 717 932 1,7
1857 Værøy 4,8 80 514 119 74 143 453 0,6
1859 Flakstad 1,9 64 296 108 104 169 722 0,7
1860 Vestvågøy -2,5 71 083 98 741 842 11 781 1,6
1865 Vågan -2,6 131 435 99 613 635 9 793 1,6
1866 Hadsel 1,6 145 767 98 531 271 12 273 2,4
1867 Bø 5,9 108 937 101 199 442 4 266 2,2
1868 Øksnes 7,3 90 920 98 297 071 2 311 0,8
1870 Sortland 4,0  87 700 98 660 523 7 790 1,2
1871 Andøy -2,2 73 468 97 318 428 2 126 0,7
1874 Moskenes -7,5 110 115 112 85 416 667 0,8
1875 Hamarøy 6,0 66 131 109 227 520 2 450 1,1
Til fordeling gjennom året       73 000    
Nordland 1,8 102 066 100 16 127 931 186 122 1,2
             
Nordland fylkeskommune 9,6 15 801 116 5 661 972 102 026 1,8
*Konserntall, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar også kommunale og fylkeskommunale føretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).  
** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter          
.= data ikkje levert            

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2020

Kolonne 2: Netto lånegjeld 2020 i kroner per innbyggjar

Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2020

Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2022 (1 000 kroner)

Kolonne 5: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2021 til 2022 (1 000 kroner)

Kolonne 6: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2021 til 2022 (prosent)