Statsbudsjettet 2022: Vestfold og Telemark

Samferdsel

Vei

 • E18 Langangen–Dørdal i Porsgrunn og Bamble kommuner
  Regjeringen foreslår å bevilge 5,9 milliarder kroner til Nye Veier i 2022. Selskapet vil fortsette utbygging av prosjektet. Første etappe, E18 Rugtvedt–Dørdal åpnet i desember 2019. Andre etappe fra Langangen til Rugtvedt omfatter bygging av om lag 17 km ny firefelts vei. Det legges opp til en fartsgrense på 110 km/t på strekningen. Utbygging av andre etappe startet i 2021 og strekningen ventes åpnet for trafikk i 2025.
 • E134 Vågsli-, Haukeli- og Svandalsflonatunnelene i Ullensvang og Vinje kommuner i Vestland og Vestfold og Telemark fylkeskommuner
  I 2022 prioriteres midler til å videreføre utbedringen av E134 Vågsli-, Haukeli- og Svandalsflonatunnelene i Ullensvang og Vinje kommuner. Prosjektet omfatter en rekke tiltak for å ivareta krav i tunnelsikkerhetsforskriften. Anleggs­arbeidene startet opp i juni 2020 og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i oktober 2022.
 • Diverse tiltak
  Det planlegges å bruke midler til blant annet:
  • forberedende arbeider for prosjektet E134 Saggrenda–Elgsjø i Kongsberg og Notodden kommuner
  • utbedringer på rv. 41 rundt Vrådal i Kviteseid kommune

Jernbane

 • Vestfoldbanen, Horten, Re og Tønsberg kommuner 
  Regjeringen prioriterer å videreføre InterCity-prosjektene på Vestfoldbanen. Prosjektet Nykirke–Barkåker omfatter nytt dobbeltspor og ny Horten stasjon ved Skoppum vest. Sammen med Drammen-Kobbervikdalen [se Viken] vil dette gi sammenhengende dobbeltspor fra Drammen til Tønsberg. Da vil det bli mulig med reisetid på om lag én time mellom Oslo og Tønsberg og togavganger hvert kvarter.

  I 2022 starter arbeidet med å fullføre signalanlegg på strekningen Barkåker–Tønsberg. Det skal også gjøres tilpasninger på Tønsberg stasjon og bygges togparkeringsanlegg for å kunne hente ut effekten av ferdigstilt dobbeltspor på Vestfoldbanen nord for Tønsberg.

  Det totale anslaget til prosjekter på InterCity på Vestfoldbanen er på om lag 4,1 milliarder kroner.
 • Fornyelse av jernbanens infrastruktur
  Regjeringen prioriterer fornyelse av jernbanens infrastruktur. Fornying omfatter større systematiske tiltak for å opprettholde funksjonaliteten og standarden i jernbanenettet samt mindre tiltak som skal ivareta sikkerheten inntil mer omfattende tiltak kan settes i verk. Det totale anslaget til hele jernbanenettet er på 3,2 milliarder kroner. I Vestfold og Telemark omfatter dette arbeidet sporfornyelser på Randsfjordbanen og deler av Sørlandsbanen.

Kyst

 • Tiltak i farvannet
  Regjeringen foreslår totalt 283 millioner kroner til investeringer i farvannet, i tillegg til midler til Stad skipstunnel. Midlene fordeles av Kystverket. I Vestfold og Telemark planlegges følgende større farvannstiltak i 2022:
  • Oppstart av innseiling Kragerø. Tiltaket omfatter utdypning i farvannet, som vil gi økt sikkerhetsmargin og legge til rette for at større fartøyer kan seile i området.

Byområder og kollektivtransport

 • Tilskudd til byområdene, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Porsgrunn, Skien, Bamble og Skien kommuner
  Regjeringen foreslår om lag 65 millioner kroner i 2022 til belønningsavtalen staten har inngått med Grenland. Avtalen gjelder for perioden 2021–2024 og er på om lag 250 millioner 2021-kroner. Staten inngår belønningsavtaler med lokale parter for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i byområdene.

  I tillegg gis om lag 20 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i Grenland.
 • Tilskudd til mindre byområder utenfor ordningen med byvekstavtaler, Tønsberg, Larvik og Sandefjord kommuner
  Regjeringen foreslår et nytt tilskudd til mindre byområder utenfor ordningen med byvekstavtaler og belønningsavtaler. Det skal legge til rette for en klima- og miljøvennlig byutvikling og god framkommelighet. 30 millioner kroner er prioritert til ordningen i 2022. Ordningen omfatter byområdene Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord og Larvik). I 2022 legges det opp til å tildele 2-3 byer midler fra denne tilskuddsordningen.

Barnevern

Fra april 2016 har Færder kommunene deltatt i et forsøk med økt kommunalt ansvar for barnevernet. Dette var en forsøksordning tilknyttet barnevernsreformen. Færder kommune vil avvikle forsøk med økt kommunalt ansvar for barnevernet når barnevernsreformen trer i kraft fra 2022. Overføring av oppgaver fra stat til kommune i reformen er mer begrenset enn i forsøket. Det medfører at Færder kommunes inntekter gjennom kommunerammen vil bli redusert når forsøket er over. Regjeringen foreslår en engangsbevilgning på om lag 10 millioner kroner i 2022, som kommer i tillegg til kompensasjonen kommunen får som følge av barnevernsreformen.

Dagligvaretilsynet

Regjeringen foreslår å bevilge 6,7 millioner kroner til Dagligvaretilsynet i 2022. Dagligvaretilsynet ble etablert 1. januar 2021 i Porsgrunn, og håndhever lov om god handelsskikk. Formålet med loven er å redusere konfliktnivået i dagligvarebransjen, gjennom å sikre ryddigere og mer forutsigbare avtaler.

Fjellandbruk

I jordbruksoppgjøret er det satt av 4 millioner kroner for å videreføre områderettede tiltak rettet mot fjellandbruket i Trøndelag, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken. Formålet er å styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene med basis i landbrukets ressurser, både innen tradisjonelt landbruk og landbruksbaserte næringer. Statsforvalteren i Trøndelag har et koordinerende ansvar for forvaltningen av midlene opp mot berørte statsforvalterne, fylkeskommuner, næringsorganisasjonene og eventuelle andre aktører. 

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge over 660 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektoratets arbeid med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av flom- og skredutsatte områder, overvåking, varsling, sikringstiltak, bistand til kommunenes arealplanlegging og arbeidet med overvann samt krise- og hastetiltak.

Om lag 445 millioner kroner av dette går til arbeidet med kartlegging og gjennomføring av ulike sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Vestfold og Telemark vil bli prioritert i 2022.

Fritidskortordning

Regjeringen foreslår 225 millioner kroner til å starte nasjonal utrulling av fritidskortet fra høsten 2022. Notodden, Porsgrunn, Skien og Tønsberg er blant kommunene som skal deltar i oppstarten av den nasjonale ordningen fra høsten 2022.

Ordningen med fritidskort skal bidra til å dekke utgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter for barn og ungdom fra det året de fyller 6 år, fram til året de fyller 18 år. Målet er at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.

Kriminalomsorgen – Sammen for livet AS

Regjeringen foreslår å øremerke 2,3 millioner kroner av tilskuddsordningen for frivillig virksomhet innenfor kriminalomsorgen til tiltak for å få innsatte/domfelte i utdanning eller jobb gjennom Sammen for livet AS.

Langskip – fangst og lagring av CO2

Regjeringen foreslår å bevilge 3,45 milliarder kroner til Langskip som er det norske demonstrasjons­prosjektet for fullskala CO2-håndtering. Prosjektet omfatter fangst, transport og lagring av CO2. Langskip omfatter årlig fangst av om lag 400 000 tonn CO2 fra Norcems sementfabrikk i Brevik. Transport- og lagringskapasitet som skal bygges og drives av Northern Lights. Byggearbeidene hos Norcem og Northern Lights pågår med planlagt ferdigstillelse i 2024. 

Oslofjorden

Regjeringen ønsker at Oslofjorden skal få god miljøtilstand og være attraktiv for friluftslivet. Regjeringen forslår å bevilge 10 millioner kroner til oppfølging av helhetlig plan for Oslofjorden, hvorav 5,5 millioner kroner foreslås til tiltak for vannkvalitet og naturmangfold, 3 millioner kroner til ny tilskuddsordning med juridisk bistand til kommunene langs Oslofjorden, og 1,5 millioner kroner til opprettelse av et nytt informasjonssenter for Oslofjorden.

Forslag om en ny tilskuddsordning med en ramme på 3 millioner kroner for kommuner med grense til Oslofjorden, skal gå til innhenting av juridisk bistand i arbeidet med å fjerne ulovlige hindringer og stengsler i strandsonen langs Oslofjorden og arbeidet med å klargjøre grensen mellom innmark og utmark langs fjorden.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 51,4 millioner kroner til Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

Scenekunst

Regjeringen foreslår å gi 500 000 kroner i økt driftstilskudd til Dansekunst i Grenland som ledd i regjeringens satsing på å styrke infrastrukturen for scenekunst, jf. Strategi for scenekunst 2021–2025. 

Sykehuset Telemark

Regjeringen foreslår en samlet låneramme på 928 millioner kroner til utbygging av Sykehuset Telemark i Skien. 

Telemarkskanalen – kulturminne

Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner til rehabilitering og vedlikehold av de vassdragstekniske anleggene i Telemarkskanalen. 

Forskning og innovasjon i næringslivet

Bevilgningene til næringsrettet forskning og innovasjon er betydelig styrket siden regjeringen tiltrådte i 2013. Regjeringen prioriterer om lag 8,6 milliarder kroner til næringsrettet forskning og innovasjon i 2022. Beløpet omfatter bevilgningene over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett og anslagene for Skattefunn og Investorfradraget. I tillegg har regjeringen sørget for norsk deltagelse i en rekke nye EU-programmer, og prioriterer blant annet 192 millioner kroner i 2022 til norsk deltakelse i EUs nye investeringsprogram, InvestEU. Bevilgningene til næringsrettet forskning og innovasjon kan komme næringslivet i Vestfold og Telemark til gode.

Gjennom budsjettforslaget for 2022 legger regjeringen blant annet til rette for en ny utlysningsrunde under Grønn plattform. Formålet med ordningen er å skape samfunnsøkonomisk lønnsomt og bærekraftig næringsliv som bidrar til grønn omstilling. I 2021 ble det tildelt om lag 1 milliard kroner til 11 store hovedprosjekter under Grønn plattform. Prosjektene har deltakere fra alle landets fylker, inkludert 4 aktører fra næringslivet/offentlig sektor i Vestfold og Telemark.

I 2020 innvilget Forskningsrådet 92,5 millioner kroner i tilskudd til 83 prosjekter i næringslivet i Vestfold og Telemark. I 2020 innvilget Innovasjon Norge totalt 672,7 millioner kroner i tilskudd, lån og garantier til 597 foretak i Vestfold og Telemark.

Kommunane i Vestfold og Telemark: Vekst i frie inntekter frå 2021 til 2022

Frå 2021 til 2022 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 1,5 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2021. Det er anslått at kommunane i Vestfold og Telemark samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 1,6 prosent.

I Vestfold og Telemark har 12 av 23 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Bamble kommune med 3,1 prosent, mens Fyresdal og Kviteseid kommunar har lågast vekst med 0,4 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2021.

Vestfold og Telemark fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2021 til 2022

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 1,9 prosent på landsbasis frå 2021 til 2022. Det er anslått at Vestfold og Telemark fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 1,9 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2021.

  Netto drifts- Netto  Utgiftskorr. Anslag på Vekst frå anslag
  resultat i % av  lånegjeld frie  frie på rekneskap 2021 - 2022
Kommune driftsinntektene 2020* inntekter inntekter  Nominelle Prosent
  2020*   2020** 2022 kroner  
    (kr. per innb.) (i % av landsgj.) (1000 kr) (1000 kr)  
  1 2 3 4 5 6
             
3801 Horten 0,7 96 004 95 1 633 419 22 422 1,4
3802 Holmestrand 2,6 78 039 99 1 504 156 26 334 1,8
3803 Tønsberg 1,8 78 400 97 3 419 184 58 906 1,8
3804 Sandefjord 4,8 22 564 96 3 843 066 60 199 1,6
3805 Larvik 2,2 85 911 96 2 911 436 54 992 1,9
3806 Porsgrunn 1,9 91 002 96 2 150 320 18 092 0,8
3807 Skien 2,0 72 086 95 3 283 729 50 523 1,6
3808 Notodden 1,4 102 660 96 828 269 14 366 1,8
3811 Færder 1,6 97 523 101 1 682 565 26 632 1,6
3812 Siljan -0,6 56 271 99 150 773 1 376 0,9
3813 Bamble 2,9 102 083 97 857 475 25 680 3,1
3814 Kragerø -1,1 110 984 97 653 312 11 773 1,8
3815 Drangedal -0,6 122 382 99 281 316 1 986 0,7
3816 Nome 0,5 90 986 97 423 185 8 789 2,1
3817 Midt-Telemark -2,6 92 210 102 668 495 13 141 2,0
3818 Tinn 4,5 63 836 107 391 266 2 604 0,7
 3819 Hjartdal 1,5 97 807 101 123 637 681 0,6
3820 Seljord 1,8 81 888 99 205 425 2 842 1,4
3821 Kviteseid -1,9 65 475 104 172 988 639 0,4
3822 Nissedal -2,8 154 473 102 121 134 1 869 1,6
3823 Fyresdal 2,9 38 330 103 103 726 460 0,4
3824 Tokke 3,6 66 585 106 167 461 879 0,5
3825 Vinje 0,2 148 301 103 271 432 3 639 1,4
Til fordeling gjennom året       17 400    
Vestfold og Telemark 2,0 77 050 97 25 865 171 409 224 1,6
             
Vestfold og Telemark fylkeskommune 3,9 12 478 98 5 483 760 104 591 1,9
*Konserntall, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar også kommunale og fylkeskommunale føretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).  
** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter          
.= data ikkje levert            

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2020

Kolonne 2: Netto lånegjeld 2020 i kroner per innbyggjar

Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2020

Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2022 (1 000 kroner)

Kolonne 5: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2021 til 2022 (1 000 kroner)

Kolonne 6: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2021 til 2022 (prosent)