Statsbudsjettet 2022: Innlandet

Samferdsel

Vei

 • E16 Kvamskleiva i Vang kommune
  Regjeringen Solberg prioriterer midler til å videreføre utbyggingen av prosjektet, som omfatter utbedring av en svært skredutsatt strekning på om lag 5,4 km og omfatter bygging av en 1,8 km lang tunnel og utbedring av eksisterende vei i tilknytning til den nye tunnelen. 
 • 4 Roa-Gran grense inkl. Jaren–Amundrud/Almenningsdelet–Lygnebakken i Gran og Lunner kommuner i Innlandet og Viken fylkeskommuner
  Regjeringen Solberg prioriterer midler til å videreføre prosjektet. Strekningen er en del av rv. 4 mellom Oslo og Mjøsbrua. Prosjektet omfatter bygging av om lag 4,2 km firefeltsvei med midtrekkverk. Veien bygges i ny trasé med fartsgrense på 100 km/t. Det skal bygges bru for kryssing av eksisterende rv. 4 over elva Vigga. Videre skal det bygges et planskilt kryss med E16 ved Roa. Prosjektet hadde anleggsstart høsten 2021, og hele prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2023.
 • E6 Moelv–Øyer i Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer og Øyer kommuner
  Regjeringen Solberg foreslår å bevilge 5,9 milliarder kroner til Nye Veier i 2022. Selskapet bygger ny E6 fra Moelv til Øyer i Innlandet. Prosjektet omfatter 43 km firefelts vei med planlagt fartsgrense på 110 km/t. Strekningen er delt i tre entrepriser: Moelv–Roterud, Roterud–Storhove og Storhove–Øyer. Hensikten med prosjektet er økt trafikksikkerhet, bedre framkommelighet og stimulere til vekst og utvikling i Innlandet og naboregionene. Det er lagt opp til anleggsstart for delstrekningen Roterud-Storhove i 2021/2022, og prosjektet er ventet å bli ferdig i 2025. For Moelv-Roterud vil det foregå reguleringsarbeid i 2022, og Storhove-Øyer forberedes for ny konkurranse i markedet.
 • Diverse tiltak
  Det planlegges å bruke midler til blant annet:
  • Videreføre arbeidene på utbedringsstrekningen i Valdres i Innlandet, på strekningene Fagernes–Øylo i Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Vang kommuner og Øye–Turtnes i Vang kommune
  • Videreføring av utbedring av rv. 3 på delstrekningene Rendalen–Alvdal, Evenstad–Imsroa og Tunna bru–Lonåsen i Rendalen, Alvdal, Stor-Elvdal og Tynset kommune
  • Utbedring av Ya bru i Tynset kommune.

Jernbane

 • Dovrebanen, Stange kommune
  Regjeringen Solberg prioriterer InterCity-prosjektene på Dovrebanen. Dette inkluderer midler til Kleverud–Sørli, som ble startet opp i 2021 og Sørli – Åkersvika, som etter planen starter opp i 2022. Når prosjektet er ferdig vil det være sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Åkersvika, og frekvensen mellom Oslo og Hamar kan økes til to tog i timen.
  Det totale anslaget til prosjekter på InterCity på Dovrebanen er på om lag 2,6 milliarder kroner.
 • Tiltak for økt kapasitet og å kunne ta i bruk nytt togmateriell, Sør-Odal kommune
  Regjeringen Solberg prioriterer tiltak som er nødvendige for å ta i bruk nytt togmateriell, skape en mer robust infrastruktur og øke kapasiteten i jernbanenettet. Det totale anslaget til hele jernbanenettet er på 930 millioner kroner. I Innlandet prioriteres videreføring av tiltak på Skarnes stasjon, Kongsvingerbanen, som ble startet opp i 2019.
 • Gjøvikbanen, Gran og Vestre Toten kommuner
  Det prioriterer å realisere tilbudsforbedringen på Gjøvikbanen. Ved utgangen av 2022 skal det være mulig å gå fra ett tog hver andre time til ett tog i timen mellom Oslo og Gjøvik. Dette gir et attraktivt togtilbud med faste intervaller, samtidig som det frigjør sporkapasitet på Oslo S. I Innlandet prioriteres tiltak på Jaren stasjon og Reinsvoll kryssingsspor. Det totale anslaget til tilbudsforbedringen på Gjøvikbanen er på om lag 180 millioner kroner.
 • Gjøvikbanen: ERTMS, Gran, Vestre Toten og Gjøvik kommuner 
  Regjeringen Solberg prioriterer å videreføre utbyggingen av nytt signalsystem (ERTMS) på jernbanenettet. Det totale anslaget til hele jernbanenettet i 2022 er på 2,2 milliarder kroner. ERTMS vil etter planen bli tatt i bruk på Gjøvikbanen på strekningen Gjøvik–Roa høsten 2022.
 • Fornyelse av jernbanens infrastruktur
  Regjeringen Solberg prioriterer fornyelse av jernbanens infrastruktur. Fornying omfatter større systematiske tiltak for å opprettholde funksjonaliteten og standarden i jernbanenettet samt mindre tiltak som skal ivareta sikkerheten inntil mer omfattende tiltak kan settes i verk. Det totale anslaget til hele jernbanenettet i 2022 er på 3,2 milliarder kroner. I Innlandet omfatter dette arbeidet sporfornyelser på Dovrebanen og videreføring av arbeidet med flomsikring og utbedringer av dreneringsanlegg.
 • Videreføring av støtteordning for godsoverføring fra vei til jernbane
  Støtteordningen ble opprettet som en midlertidig ordning i 2019 med varighet ut 2021. Regjeringen Solberg foreslår å bevilge 82 millioner kroner til å videreføre støtteordningen i påvente av ytterligere investeringer i jernbanenettet som skal gi bedre godsfremføring. Ordningen er innrettet mot transportformene kombitransport og vognlast, der konkurransen mot veitransport er sterkest. En evaluering av ordningen viser at den har gitt bransjen forutsigbarhet og har ført til at det er opprettet en rekke godstilbud som ellers ikke ville blitt iverksatt, herunder en ny daglig rute mellom Bodø og Trondheim, og Oslo og Åndalsnes.

Fjellandbruk

I jordbruksoppgjøret er det satt av 4 millioner kroner for å videreføre områderettede tiltak rettet mot fjellandbruket i Trøndelag, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken. Formålet er å styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene med basis i landbrukets ressurser, både innen tradisjonelt landbruk og landbruksbaserte næringer. Statsforvalteren i Trøndelag har et koordinerende ansvar for forvaltningen av midlene opp mot berørte statsforvalterne, fylkeskommuner, næringsorganisasjonene og eventuelle andre aktører. 

Flom- og skredsikring

Regjeringen Solberg foreslår å bevilge over 660 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektoratets arbeid med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av flom- og skredutsatte områder, overvåking, varsling, sikringstiltak, bistand til kommunenes arealplanlegging og arbeidet med overvann samt krise- og hastetiltak.

Om lag 445 millioner kroner av dette går til arbeidet med kartlegging og gjennomføring av ulike sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Innlandet vil bli prioritert i 2022. Det vil arbeides med planlegging og oppstart av nye flomsikringsprosjekter og videreføring av pågående flomsikringstiltak. 

Forsvar

Regjeringen Solberg planlegger å bruke om lag 40 millioner kroner til mindre investeringer i forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter og om lag 35 millioner kroner til materiellprosjekter i Innlandet i 2022. Midlene benyttes blant annet til å starte planlegging av felles rekruttskoleutdanning på Terningmoen og mindre investeringer til utstyr for soldater i Rena leir. Arbeidet med å overføre rekruttutdanning fra de operative avdelingene til rekruttskole på Terningmoen fortsetter i 2022. 

Fritidskortordning

Regjeringen Solberg foreslår 225 millioner kroner til å starte nasjonal utrulling av fritidskortet fra høsten 2022. Hamar, Lillehammer og Stor-Elvdal er blant kommunene som skal deltar i oppstarten av den nasjonale ordningen fra høsten 2022.

Ordningen med fritidskort skal bidra til å dekke utgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter for barn og ungdom fra det året de fyller 6 år, fram til året de fyller 18 år. Målet er at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. 

Frivillighet og idrett

Regjeringen Solberg foreslår:

 • å bevilge 2,2 millioner kroner til Valdres Sommersymfoni.
 • å bevilge 15 millioner kroner til X Games 2022.
 • å bevilge 3,1 millioner kroner i driftstilskudd til Lillehammer bob- og akebane. 

Norsk Skogmuseum

Regjeringen Solberg foreslår å bevilge 1,85 millioner kroner i tilskudd til Anno Norsk Skogmuseum. Tilskuddet skal bidra til å formidle og dokumentere historien innenfor energi- og vannressurssektoren med hovedvekt på vannkraft, kraftoverføring, flom, konsekvenser av inngrep, samt miljøtiltak og vern av vassdrag. 

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen Solberg foreslår å bevilge 96,4 millioner kroner til Innlandet fylkeskommune.

Scenekunst

Regjeringen Solberg foreslår å øke driftstilskuddene til DansINN 150 000 kroner, R.E.D. (Residency Eina Danz) med 300 000 kroner og Fjelldansen med 100 000 kroner som ledd i regjeringens satsing på å styrke infrastrukturen for scenekunst, jf. Strategi for scenekunst 2021–2025.

Forskning og innovasjon i næringslivet

Bevilgningene til næringsrettet forskning og innovasjon er betydelig styrket siden regjeringen tiltrådte i 2013. Regjeringen Solberg prioriterer om lag 8,6 milliarder kroner til næringsrettet forskning og innovasjon i 2022. Beløpet omfatter bevilgningene over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett og anslagene for Skattefunn og Investorfradraget. I tillegg har regjeringen sørget for norsk deltagelse i en rekke nye EU-programmer, og prioriterer blant annet 192 millioner kroner i 2022 til norsk deltakelse i EUs nye investeringsprogram, InvestEU. Bevilgningene til næringsrettet forskning og innovasjon kan komme næringslivet i Innlandet til gode.

Gjennom budsjettforslaget for 2022 legger regjeringen blant annet til rette for en ny utlysningsrunde under Grønn plattform. Formålet med ordningen er å skape samfunnsøkonomisk lønnsomt og bærekraftig næringsliv som bidrar til grønn omstilling. I 2021 ble det tildelt om lag 1 milliard kroner til 11 store hovedprosjekter under Grønn plattform. Prosjektene har deltakere fra alle landets fylker, inkludert 12 aktører fra næringslivet/offentlig sektor og 2 FoU-aktører i Innlandet.

I 2020 innvilget Forskningsrådet 81 millioner kroner i tilskudd til 61 prosjekter i næringslivet i Innlandet. I 2020 innvilget Innovasjon Norge totalt 816 millioner kroner i tilskudd, lån og garantier til 716 i Innlandet.

Kommunane i Innlandet: Vekst i frie inntekter frå 2021 til 2022

Frå 2021 til 2022 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 1,5 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2021. Det er anslått at kommunane i Innlandet samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 1,3 prosent.

I Innlandet har 10 av 46 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Tolga kommune med 2,2 prosent, mens Vestre Slidre kommune har lågast vekst med 0,2 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2021.

Innlandet fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2021 til 2022

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 1,9 prosent på landsbasis frå 2021 til 2022. Det er anslått at Innlandet fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 0,5 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2021.

  Netto drifts- Netto  Utgiftskorr. Anslag på Vekst frå anslag
  resultat i % av  lånegjeld frie  frie på rekneskap 2021 - 2022
Kommune driftsinntektene 2020* inntekter inntekter  Nominelle Prosent
  2020*   2020** 2022 kroner  
    (kr. per innb.) (i % av landsgj.) (1000 kr) (1000 kr)  
  1 2 3 4 5 6
             
3401 Kongsvinger 3,7 86 569 97 1 111 433 18 903 1,7
3403 Hamar 3,2 98 506 96 1 890 442 29 567 1,6
3405 Lillehammer -1,4 114 267 96 1 681 216 25 731 1,6
3407 Gjøvik -2,0 65 869 95 1 782 167 29 562 1,7
3411 Ringsaker 2,1 86 436 95 2 057 021 35 526 1,8
3412 Løten 2,6 65 268 95 449 227 3 355 0,8
3413 Stange 1,1 73 786 95 1 262 264 25 850 2,1
3414 Nord-Odal -0,8 113 904 98 328 810 2 397 0,7
3415 Sør-Odal 1,3 90 784 96 470 722 2 813 0,6
3416 Eidskog 0,0 83 364 97 406 941 3 480 0,9
3417 Grue 0,0 81 299 99 308 645 2 040 0,7
3418 Åsnes -4,3 85 930 98 481 729 3 155 0,7
3419 Våler 1,1 104 960 98 245 476 2 365 1,0
3420 Elverum 0,9 100 828 95 1 284 002 17 618 1,4
3421 Trysil 0,2 98 377 97 444 592 4 773 1,1
3422 Åmot 6,2 86 282 102 291 255 2 253 0,8
3423 Stor-Elvdal 2,5 71 305 99 180 273 1 825 1,0
3424 Rendalen -2,3 79 289 101 140 967 777 0,6
3425 Engerdal -2,2 110 555 105 112 137 815 0,7
3426 Tolga 1,0 108 573 102 123 233 2 640 2,2
3427 Tynset 3,5 80 771 97 373 943 5 558 1,5
3428 Alvdal 1,9 95 431 99 178 586 1 747 1,0
3429 Folldal 4,0 72 495 104 120 593 720 0,6
3430 Os 9,2 97 271 108 146 779 494 0,3
3431 Dovre 4,7 67 846 99 181 031 1 740 1,0
3432 Lesja 3,7 107 571 100 154 386 529 0,3
3433 Skjåk 5,2 66 074 100 152 090 1 243 0,8
3434 Lom 3,6 91 091 99 157 548 1 551 1,0
3435 Vågå 6,7 75 963 98 246 760 4 113 1,7
3436 Nord-Fron 6,2 83 555 97 381 225 2 271 0,6
3437 Sel 3,5 83 482 97 378 873 1 120 0,3
3438 Sør-Fron 0,3 69 684 99 203 558 1 880 0,9
3439 Ringebu 0,7 127 301 101 290 674 1 925 0,7
3440 Øyer 1,7 107 412 98 333 888 3 136 0,9
3441 Gausdal -0,4 111 965 96 372 229 2 821 0,8
3442 Østre Toten 0,2 85 662 96 890 423 8 252 0,9
3443 Vestre Toten -1,8 113 673 95 792 556 8 431 1,1
3446 Gran 2,0 66 847 95 837 170 5 115 0,6
3447 Søndre Land -0,6 100 579 97 362 364 4 365 1,2
3448 Nordre Land 1,7 67 329 96 430 989 6 140 1,4
3449 Sør-Aurdal 2,4 98 608 99 228 597 1 404 0,6
3450 Etnedal 2,8 57 985 105 110 269 645 0,6
3451 Nord-Aurdal 0,9 92 375 97 411 224 5 545 1,4
3452 Vestre Slidre 1,3 72 036 102 149 563 322 0,2
3453 Øystre Slidre 1,7 142 199 100 220 642 3 370 1,6
3454 Vang 1,8 130 105 103 128 265 942 0,7
Til fordeling gjennom året       46 100    
Innlandet 1,2  89 898 96 23 332 875 303 894 1,3
             
Innlandet fylkeskommune 7,8 10 987 97 5 435 414 26 020 0,5
*Konserntall, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar også kommunale og fylkeskommunale føretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).  
** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter          
.= data ikkje levert            

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2020

Kolonne 2: Netto lånegjeld 2020 i kroner per innbyggjar

Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2020

Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2022 (1 000 kroner)

Kolonne 5: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2021 til 2022 (1 000 kroner)

Kolonne 6: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2021 til 2022 (prosent)