Statsbudsjettet 2022: Oslo

Samferdsel

Vei

 • Diverse tiltak
  Det prioriteres i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak, tiltak for gående og syklende og kollektivtransporttiltak.

Jernbane

 • IC Østfoldbanen og Follobanen, Oslo kommune 
  Regjeringen Solberg prioriterer InterCity-utbyggingen på Østfoldbanen og Follobanen. Blixtunnelen og Ski stasjon skal etter planen tas i bruk desember 2022. 20 km av det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski går i Blixtunnelen. Østfoldbanetunnelen tas i bruk i 2023. Prosjektet halverer reisetiden mellom Oslo og Ski og gir økt kapasitet mellom Oslo og Østfold. Det totale anslaget til prosjekter på InterCity Østfoldbanen og Follobanen er på om lag 5,2 milliarder kroner.
 • Programområde "Mer gods på bane", Oslo kommune
  Regjeringen Solberg prioriterer tiltak som skal bedre vilkårene for godstransport på jernbanen. Det totale anslaget til hele jernbanenettet er på 330 millioner kroner. I Oslo prioriteres videre arbeider på Alnabru godsterminal.
 • Programområde "Ny rutemodell Østlandet", Oslo kommune
  Regjeringen Solberg prioriterer tiltak som skal legge til rette for en effektiv omlegging til ny rutemodell på Østlandet. Dette omfatter tiltak for å ivareta dagens kapasitet på lokaltogene i Oslo, samt tiltak for flere togavganger og et mer oversiktlig togtilbud. Det totale anslaget for de aktuelle fylkene er at det skal brukes om lag 300 millioner kroner på programmet i 2022.

  I Oslo prioriteres videre planlegging av:
  • Utvikling Grorud stasjon
  • Retningsdrift Brynsbakken. Arbeidene på prosjektet starter opp i 2022.
 • Østfoldbanen og Gjøvikbanen: ERTMS
  Regjeringen Solberg prioriterer å videreføre utbyggingen av nytt signalsystem (ERTMS) på jernbanen. Det totale anslaget til hele jernbanenettet er på 2,2 milliarder kroner. Det vil på Østfoldbanen og Gjøvikbanen i 2022 gjøres forberedende arbeider og arbeider på systemet for togstyring, fjernstyring, samband og liknende. Prosjektet følger fastsatte planer for kostnad, kvalitet og fremdrift.
 • Tiltak for økt kapasitet og å kunne ta i bruk nytt togmateriell: L1 og L2, Oslo kommune
  Regjeringen Solberg prioriterer tiltak som er nødvendige for å ta i bruk nytt togmateriell, skape en mer robust infrastruktur og øke kapasiteten i jernbanenettet. Det totale anslaget til hele jernbanenettet er på 930 millioner kroner. For Oslo vil oppstart av arbeider som skal legge til rette for lengre tog på L1 (Spikkestad–Asker–Oslo S–Lillestrøm) og enkelte stasjoner på L2 (Skøyen–Oslo S-Ski) prioriteres i 2022.

Byområder og kollektivtransport

 • Byvekstavtale for Oslo-området 2019-2029, Oslo, Bærum, Lillestrøm og Nordre Follo kommuner.
  Byvekstavtalen ble inngått i 2020. I 2021 ble det inngått en tilleggsavtale til byvekstavtalen som er en oppfølging av bompengeavtalen fra 2019.

  Regjeringen Solberg prioriterer statlige bidrag til byvekstavtalen til Oslo-området. Fordelingen av midler er som følger:
  • Om lag 150 millioner kroner til gang-, sykkel- og kollektivtiltak langs riksvei. Hoveddelen av midlene går til å bygge ut et sammenhengende sykkelveinett.
  • Om lag 350 millioner kroner i belønningsmidler som i all hovedsak skal gå til drift- og mindre investeringer i kollektivsystemet og sykkeltiltak.
  • Om lag 1,1 milliarder kroner til Fornebubanen, som er en ny sammenhengende tunnel for T-banen mellom Majorstuen stasjon i Oslo kommune og Fornebu i Bærum kommune.
  • Om lag 600 millioner kroner skal gå til reduserte bompenger (lavere takster for lette nullutslippskjøretøy og tunge kjøretøy i Euroklasse VI) og bedre kollektivtilbud, fordelt med om lag 300 millioner kroner på hver av ordningene. Midlene til bedre kollektivtilbud vil gå til Fornebubanen.
  • Om lag 50 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk.
  • Om lag 40 millioner kroner i stasjon- og knutepunktutvikling langs jernbanen. Midlene skal blant annet gå til ny bru over jernbanen ved Oppegård stasjon i Nordre Follo kommune.

22. juli-senteret

Regjeringen Solberg foreslår en samlet startbevilgning på 102,7 millioner kroner til bygging av et nytt 22. juli-senter i tilknytning til høyblokka i det nye regjeringskvartalet. Byggeprosjektet, inkludert inventar og ny utstilling, har en kostnadsramme på 565 millioner kroner.

Forsvar

Regjeringen Solberg planlegger å bruke om lag 50 millioner kroner til mindre investeringer i Oslo. Midlene benyttes blant annet til bygningsmessige utbedringer på Akershus slott, rehabilitering av festningsmurer og anskaffelse av ny sanseillusjonssimulator. 

Fritidskortordning

Regjeringen Solberg foreslår 225 millioner kroner til å starte nasjonal utrulling av fritidskortet fra høsten 2022. Oslo (bydel Grorud) er blant kommunene som skal deltar i oppstarten av den nasjonale ordningen fra høsten 2022.

Ordningen med fritidskort skal bidra til å dekke utgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter for barn og ungdom fra det året de fyller 6 år, fram til året de fyller 18 år. Målet er at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.

Gjengkriminalitet

Regjeringen Solberg foreslår å bevilge 3 millioner kroner til et pilotprosjekt for exit-program for gjengkriminelle. 1 million kroner foreslås øremerket til Oslo kommune sitt EX/IN-prosjekt som er et samarbeidsprosjekt mellom bydel Søndre Nordstrand i Oslo, SaLTo, kriminalomsorgen og Røde Kors. Resterende beløp øremerkes til Forandringshuset i regi av KFUK/KFUM. Programmet skal gjøre det mulig for gjengmedlemmer å etablere et nytt liv uten kriminalitet.

Groruddalssatsingen

Regjeringen Solberg foreslår å bevilge 5 millioner kroner til Groruddalssatsingen, områdesatsing i Oslo. 

Heroinassistert behandling

Regjeringen Solberg foreslår ytterligere 21,2 millioner kroner til videreføring av 5-årig forsøk med heroinassistert behandling. Midlene finansierer behandlingstilbud i Oslo og Bergen samt følgeforskning i regi av Helsedirektoratet. 

Langskip-prosjektet – fangst og lagring av CO2

Regjeringen Solberg foreslår å bevilge 3,45 milliarder kroner til Langskip som er det norske demonstrasjons­prosjektet for fullskala CO2-håndtering. Prosjektet omfatter fangst, transport og lagring av CO2. Langskip omfatter årlig CO2-fangst fra Norcems sementfabrikk som første fangstanlegg. Transport- og lagringskapasitet som skal bygges og drives av Northern Lights. Fortum Oslo Varmes fangstprosjekt kan få statsstøtte til investering og drift, forutsatt tilstrekkelig egenfinansiering eller finansiering fra EU eller andre kilder. 

Museum

Regjeringen Solberg foreslår å bevilge 1 million kroner i økt driftstilskudd til Interregionalt marinarkeologisk samarbeid (IRMAS) mellom Museum Stavanger, Norsk Folkemuseum og Museum Vest. Dette er en oppfølging av museumsmeldingen der aktiv samhandling er pekt ut som ett av flere viktige mål for museumssektoren framover.

Nasjonalt ressursteam kvinner ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt

Regjeringen Solberg foreslår å øke bevilgningen med 6,8 millioner kroner til helårseffekt av nasjonalt ressursteam for kvinner ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt, herunder bevilgning under Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. 

Nationaltheatret

Regjeringen Solberg foreslår:

 • å bevilge midler til startbevilgning for igangsetting av prosjektet om rehabilitering av Nationaltheatret. Det foreslås til sammen 43 millioner kroner til bygg- og brukerutstyrsprosjektet.
 • å bevilge økt driftstilskudd på 20 millioner kroner årlig til økte kostnader knyttet til erstatningslokaler i forbindelse med at Nationaltheatret må flytte ut av hovedbygningen i rehabiliteringsperioden.

Områdesatsinger

Regjeringen Solberg foreslår å bevilge 168,9 millioner kroner til områdesatsinger i Oslo. Av dette er 56,8 millioner kroner over KMDs budsjett.

Oslo fengsel

Regjeringen Solberg foreslår å bevilge 30 millioner kroner til arbeidet med nytt fengsel i Oslo.

Oslofjorden

Regjeringen Solberg ønsker at Oslofjorden skal få god miljøtilstand og være attraktiv for friluftslivet. Regjeringen Solberg forslår å bevilge 10 millioner kroner til oppfølging av helhetlig plan for Oslofjorden, hvorav 5,5 millioner kroner foreslås til tiltak for vannkvalitet og naturmangfold, 3 millioner kroner til ny tilskuddsordning med juridisk bistand til kommunene langs Oslofjorden, og 1,5 millioner kroner til opprettelse av et nytt informasjonssenter for Oslofjorden.

Forslag om en ny tilskuddsordning med en ramme på 3 millioner kroner for kommuner med grense til Oslofjorden, skal gå til innhenting av juridisk bistand i arbeidet med å fjerne ulovlige hindringer og stengsler i strandsonen langs Oslofjorden og arbeidet med å klargjøre grensen mellom innmark og utmark langs fjorden.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen Solberg foreslår å bevilge 30,3 millioner kroner til Oslo kommune.

Regjeringskvartalet

Regjeringen Solberg foreslår:

 • å bevilge 3 055 millioner kroner til byggetrinn 1 av nytt regjeringskvartal.
 • å bevilge 577 millioner kroner til energiløsning for nytt regjeringskvartal.

Scenekunst

Regjeringen Solberg foreslår å gi 1 million kroner til Det Norske Teatret til aktiviteten på Rommen Scene i Groruddalen.

Universitetet i Oslo – nytt Livsvitenskapsbygg

Regjeringen Solberg foreslår å bevilge 948 millioner kroner til videre bygging av nytt livsvitenskapsbygg ved Universitetet i Oslo. Regjeringen foreslår at det arbeides videre med samlokaliseringsmodellen, hvor Oslo universitetssykehus flytter inn i deler av bygget. Bygget er planlagt ferdig i 2025.

Vikingtidsmuseet

Regjeringen Solberg foreslår å bevilge 378 millioner kroner til videre bygging og rehabilitering av Vikingtidsmuseet ved Universitetet i Oslo. Museet er planlagt stå ferdig i 2025.

Forskning og innovasjon i næringslivet

Bevilgningene til næringsrettet forskning og innovasjon er betydelig styrket siden regjeringen tiltrådte i 2013. Regjeringen Solberg prioriterer om lag 8,6 milliarder kroner til næringsrettet forskning og innovasjon i 2022. Beløpet omfatter bevilgningene over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett og anslagene for Skattefunn og Investorfradraget. I tillegg har regjeringen sørget for norsk deltagelse i en rekke nye EU-programmer, og prioriterer blant annet 192 millioner kroner i 2022 til norsk deltakelse i EUs nye investeringsprogram, InvestEU. Bevilgningene til næringsrettet forskning og innovasjon kan komme næringslivet i Oslo til gode.

Gjennom budsjettforslaget for 2022 legger regjeringen blant annet til rette for en ny utlysningsrunde under Grønn plattform. Formålet med ordningen er å skape samfunnsøkonomisk lønnsomt og bærekraftig næringsliv som bidrar til grønn omstilling. I 2021 ble det tildelt om lag 1 milliard kroner til 11 store hovedprosjekter under Grønn plattform. Prosjektene har deltakere fra alle landets fylker, inkludert 34 aktører fra næringslivet/offentlig sektor og 4 FoU-aktører i Oslo.

I 2020 innvilget Forskningsrådet 416 millioner kroner i tilskudd til 417 prosjekter i næringslivet i Oslo. I 2020 innvilget Innovasjon Norge totalt 1,9 milliarder kroner i tilskudd, lån og garantier til 991 foretak i Oslo.

Oslo kommune: Vekst i frie inntekter frå 2021 til 2022

Frå 2021 til 2022 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 1,5 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2021. For fylkeskommunane er tilsvarande 1,9 prosent. Oslo er anslått samla å få ein vekst i frie inntekter på 1,3 prosent.

  Netto drifts- Netto  Utgiftskorr. Anslag på Vekst frå anslag
  resultat i % av  lånegjeld frie  frie på rekneskap 2021 - 2022
Kommune driftsinntektene 2020* inntekter inntekter  Nominelle Prosent
  2020*   2020** 2022 kroner  
    (kr. per innb.) (i % av landsgj.) (1000 kr) (1000 kr)  
  1 2 3 4 5 6
Kommune            
0301 Oslo 3,7 53 274 106 42 521 406 389 171 0,9
Til fordeling gjennom året            
Oslo fylkeskommune ..  ..  .. 8 111 988 249 552 3,2
             
Oslo samla       50 633 395 638 723 1,3
*Konserntall, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar også kommunale og fylkeskommunale føretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).  
** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter          
.= data ikkje levert            
.. = data for Oslo som fylkeskommune er ikkje samanliknbare med data for fylkeskommunane elles      

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2020

Kolonne 2: Netto lånegjeld 2020 i kroner per innbyggjar

Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2020

Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2022 (1 000 kroner)

Kolonne 5: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2021 til 2022 (1 000 kroner)

Kolonne 6: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2021 til 2022 (prosent)