Statsbudsjettet 2022: Møre og Romsdal

Samferdsel

Vei

 • E39 Lønset–Hjelset i Molde kommune
  Regjeringen Solberg prioriterer midler til å videreføre anleggsarbeidet på prosjektet. På store deler av strekningen er veien smal og mangler gul midtlinje. Veier som fører inn til denne strekningen har langt høyere standard. Mange boliger har direkte og til dels uoversiktlige avkjørsler til veien. Strekningen mangler tilbud til gående og syklende. Det er vedtatt å bygge nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset, om lag 20 km øst for Molde. Strekningen må utbedres for å sikre gode nok løsninger for trafikken til og fra sykehuset. Anleggs­­­­­­arbeidene startet sommeren 2021. Prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2023.
 • E136 Breivika–Lerstad i Ålesund kommune
  Regjeringen Solberg prioriterer midler til prosjektet E136 Breivika–Lerstad, som inngår i Bypakke Ålesund. Målet med bypakken i Ålesund er at flere skal sykle, gå og reise kollektivt, og at andelen bilreiser skal reduseres. E136 Breivika–Lerstad er det største prosjektet i Bypakke Ålesund. Prosjektet omfatter bygging av en 3 km ny firefelts vei i tunnel fra Breivika til Lerstad. Det skal bygges kollektivfelt og legges til rette for gående og syklende. Det legges opp til at anleggsarbeidene starter opp høsten 2022 og at prosjektet åpnes for trafikk i 2026.
 • Diverse tiltak
  Det planlegges å bruke midler til blant annet:
  • Kommunedelplaner for E39 over Halsafjorden
  • Rammen til mindre tiltak gir rom for oppstart av nye utbedringsstrekninger. Statens vegvesen har opplyst at utbedringsstrekningen Oppdal–Sunndalsøra på rv. 70 i Trøndelag og Møre og Romsdal kan være aktuell, men dette vurderer etaten gjennom året.

Jernbane

 • Støtteordning for godsoverføring fra vei til jernbane
  Regjeringen Solberg foreslår å bevilge 82 millioner kroner til å videreføre støtteordningen som ble opprettet som en midlertidig ordning i 2019. Ordningen skulle vare ut 2021, men foreslås nå videreført i påvente av ytterligere investeringer i jernbanenettet som skal gi bedre vilkår for godstrafikken. Ordningen er innrettet mot transportformene kombitransport og vognlast, der konkurransen mot veitransport er sterkest. En evaluering viser at ordningen har gitt bransjen forutsigbarhet og ført til at det er opprettet en rekke godstilbud som ellers ikke ville blitt startet opp. Dette inkluderer en ny daglig rute mellom Oslo og Åndalsnes.

Kyst

 • Regionreformen og overføring av fiskerihavneanlegg
  Statens eierskap og forvaltningsansvar for fiskerihavneanlegg skal overføres til fylkene, som del av regionreformen. Dette skal skje gjennom avtaler. Det gjenstår å inngå avtaler med Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark. Det arbeides med å finne en løsning også med disse fylkene. Statlige midler for å ivareta ansvaret for fiskerihavneanleggene (125,3 millioner kroner i 2022) blir fordelt mellom fylkene og overført når fylkene har undertegnet en avtale om å overta eierskapet.

Luftfart

 • FOT-ruter
  Regjeringen Solberg foreslår å bevilge totalt 826,6 millioner kroner til statlig kjøp av regionale flyruter i 2022. I Møre og Romsdal er følgende ruter omfattet av ordningen, med kontrakter som gjelder til 31. mars 2024:
  • Ørsta-Volda–Bergen t/r
  • Ørsta-Volda–Oslo t/r. (fra 1. oktober 2021)

Byområder og kollektivtransport

 • Tilskudd til mindre byområder utenfor ordningen med byvekstavtaler, Ålesund kommune
  Regjeringen Solberg foreslår et nytt tilskudd til mindre byområder utenfor ordningen med byvekstavtaler og belønningsavtaler. Det skal legge til rette for en klima- og miljøvennlig byutvikling og god framkommelighet. 30 millioner kroner er prioritert til ordningen i 2022. Ordningen omfatter byområdene Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord og Larvik). I 2022 legges det opp til å tildele 2-3 byer midler fra denne tilskuddsordningen.

Eksportstrategirådet - Ålesund

Ny etat opprettet 1. juli 2021. Kan ha opptil 15 ansatte. Etaten er en direkte oppfølging av eksporthandlingsplanen fra 2020. Etaten forvalter 75 millioner kroner og har som formål å utløse potensialet for økt verdiskapende eksport som ligger i at næringslivet og virkemiddelapparatet i fellesskap beslutter, finansierer og gjennomfører noen utvalgte større strategiske eksportsatsinger.

En eksportsatsing kan være et større prosjekt som går over flere år, og med konkrete mål som innebærer felles innsats fra bedrifter og virkemiddelaktører. Eksportstrategirådet skal også gi årlige innspill til regjeringen/statsbudsjettet om eksportsatsinger.

Eksportstrategirådet skal på bakgrunn av grundige analyser løfte frem næringer som har konkurransefortrinn og koble disse med konkrete muligheter i verdensmarkedene. Bedrifter, bransjeorganisasjoner, klynger, virkemiddelaktører og utenriksstasjoner besitter hver for seg verdifull kompetanse om muligheter i markedene og norske konkurransefortrinn.

Midlene etaten forvalter skal kanaliseres gjennom det eksisterende virkemiddelapparatet, og tildeles ikke direkte til bedrifter. 

Fritidskortordning

Regjeringen Solberg foreslår 225 millioner kroner til å starte nasjonal utrulling av fritidskortet fra høsten 2022. Giske, Kristiansund, Volda og Ålesund er blant kommunene som skal deltar i oppstarten av den nasjonale ordningen fra høsten 2022.

Ordningen med fritidskort skal bidra til å dekke utgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter for barn og ungdom fra det året de fyller 6 år, fram til året de fyller 18 år. Målet er at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. 

Flom- og skredsikring

Regjeringen Solberg foreslår å bevilge over 660 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektoratets arbeid med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av flom- og skredutsatte områder, overvåking, varsling, sikringstiltak, bistand til kommunenes arealplanlegging og arbeidet med overvann samt krise- og hastetiltak.

Om lag 445 millioner kroner av dette går til arbeidet med kartlegging og gjennomføring av ulike sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Møre og Romsdal vil bli prioritert i 2022. Det vil arbeides med videreføring og oppstart av flere flomsikringsprosjekter.

I dag er det syv fjell som er under kontinuerlig overvåking herunder Åknes, Hegguraksla og Mannen i Møre og Romsdal. Formålet er å kunne varsle beredskapsmyndighetene i god tid slik at befolkningen kan evakueres før eventuelle fjellskred.

Lakseparasitt i Drivavassdraget

Regjeringen Solberg forslår å øke budsjettet med 9 millioner kroner til tiltak for å fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra Drivavassdraget. 

Nordmøre museum

Regjeringen Solberg foreslår å bevilge 1 million kroner i økt driftstilskudd til Nordmøre museum knyttet til utvikling av Geitbåtmuseet som kompetansesenter for tradisjonsbåter og handlingsbåren kunnskap. Dette er en oppfølging av museumsmeldingen der løft for kystkultur er pekt ut som et viktig satsingsområde.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen Solberg foreslår å bevilge 61,9 millioner kroner til Møre og Romsdal fylkeskommune.

Forskning og innovasjon i næringslivet

Bevilgningene til næringsrettet forskning og innovasjon er betydelig styrket siden regjeringen tiltrådte i 2013. Regjeringen Solberg prioriterer om lag 8,6 milliarder kroner til næringsrettet forskning og innovasjon i 2022. Beløpet omfatter bevilgningene over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett og anslagene for Skattefunn og Investorfradraget. I tillegg har regjeringen sørget for norsk deltagelse i en rekke nye EU-programmer, og prioriterer blant annet 192 millioner kroner i 2022 til norsk deltakelse i EUs nye investeringsprogram, InvestEU. Bevilgningene til næringsrettet forskning og innovasjon kan komme næringslivet i Møre og Romsdal til gode.

Gjennom budsjettforslaget for 2022 legger regjeringen blant annet til rette for en ny utlysningsrunde under Grønn plattform. Formålet med ordningen er å skape samfunnsøkonomisk lønnsomt og bærekraftig næringsliv som bidrar til grønn omstilling. I 2021 ble det tildelt om lag 1 milliard kroner til 11 store hovedprosjekter under Grønn plattform. Prosjektene har deltakere fra alle landets fylker, inkludert 4 aktører fra næringslivet/offentlig sektor i Møre og Romsdal.

I 2020 innvilget Forskningsrådet 59 millioner kroner i tilskudd til 59 prosjekter i næringslivet i Møre og Romsdal. I 2020 innvilget Innovasjon Norge totalt 1,9 milliarder kroner i tilskudd, lån og garantier til 592 foretak i Møre og Romsdal.

Kommunane i Møre og Romsdal: Vekst i frie inntekter frå 2021 til 2022

Frå 2021 til 2022 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 1,5 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2021. Det er anslått at kommunane i Møre og Romsdal samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 1,5 prosent.

I Møre og Romsdal har 9 av 26 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Surnadal kommune med 2,9 prosent, mens Aure kommune har lågast vekst med -0,6 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2021.

Møre og Romsdal fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2021 til 2022

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 1,9 prosent på landsbasis frå 2021 til 2022. Det er anslått at Møre og Romsdal fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 2,9 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2021.

  Netto drifts- Netto  Utgiftskorr. Anslag på Vekst frå anslag
  resultat i % av  lånegjeld frie  frie på rekneskap 2021 - 2022
Kommune driftsinntektene 2020* inntekter inntekter  Nominelle Prosent
  2020*   2020** 2022 kroner  
    (kr. per innb.) (i % av landsgj.) (1000 kr) (1000 kr)  
  1 2 3 4 5 6
             
1505 Kristiansund 2,0 113 506 96 1 438 069 23 940 1,7
1506 Molde 3,2 133 162 98 1 995 966 28 179 1,4
1507 Ålesund -1,7 89 658 99 4 007 763 56 147 1,4
1511 Vanylven -1,9 72 139 100 222 172 -214 -0,1
1514 Sande 1,1 101 278 101 176 433 -812 -0,5
1515 Herøy -0,1 106 906 99 556 452 5 562 1,0
1516 Ulstein 0,2 168 243 98 534 099 11 589 2,2
1517 Hareid -0,8 120 528 95 327 900 6 752 2,1
1520 Ørsta  0,4 98 570 95 673 813 14 732 2,2
1525 Stranda -1,5 156 563 99 292 589 1 849 0,6
1528 Sykkylven -0,4 71 509 96 448 715 3 443 0,8
1531 Sula -0,2 95 298 95 596 956 4 607 0,8
1532 Giske -0,5 107 360 95 528 840 13 995 2,7
1535 Vestnes -1,4 98 525 98 439 165 8 574 2,0
1539 Rauma -5,7 98 901 96 466 620 6 082 1,3
1547 Aukra 22,9 125 251 95 234 653 2 002 0,9
1554 Averøy 6,0 80 695 95 356 999 6 162 1,8
1557 Gjemnes -2,3 83 957 98 183 930 1 929 1,1
1560 Tingvoll 2,6 106 097 98 219 225 1 432 0,7
1563 Sunndal -0,2 72 818 98 461 259 4 889 1,1
1566 Surnadal 1,6 76 634 98 385 740 10 696 2,9
1573 Smøla 8,7 126 174 100 160 134 1 599 1,0
1576 Aure 4,8 96 958 112 275 204 -1 575 -0,6
1577 Volda 2,6 131 001 99 685 427 10 295 1,5
1578 Fjord 0,7 147 402 114 209 967 2 175 1,0
1579 Hustadvika 0,7 85 733 98 854 867 7 703 0,9
Til fordeling gjennom året       34 350    
Møre og Romsdal 1,0 104 964 98 16 767 306 249 033 1,5
             
Møre og Romsdal fylkeskommune 1,3 25 536 102 5 068 971 143 345 2,9
*Konserntall, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar også kommunale og fylkeskommunale føretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).  
** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter          
.= data ikkje levert            

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2020

Kolonne 2: Netto lånegjeld 2020 i kroner per innbyggjar

Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2020

Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2022 (1 000 kroner)

Kolonne 5: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2021 til 2022 (1 000 kroner)

Kolonne 6: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2021 til 2022 (prosent)