Statsbudsjettet 2022: Trøndelag

Samferdsel

Vei

 • E39 Klett-Bårdshaug, Melhus, Skaun og Orkland kommuner
  Regjeringen Solberg foreslår å bevilge 1,8 milliarder kroner til OPS-prosjekter. Det settes av midler til det årlige kontraktsfestede vederlaget til OPS-selskapet for E39 Klett–Bårdshaug.
 • E39 Betna–Vinjeøra–Stormyra, Heim kommune
  Regjeringen Solberg prioriterer å videreføre utbyggingen av prosjektet, som omfatter ombygging av tre delstrekninger på til sammen om lag 26 km. Strekningen bygges som tofelts vei, delvis i eksisterende trasé og delvis i ny trasé. Anleggsarbeidet startet oktober 2020, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2025.
 • E6 Ulsberg–Melhus Sør, Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus kommuner
  Regjeringen Solberg foreslår å bevilge 5,9 milliarder kroner til Nye Veier i 2022. Selskapet vil fortsette utbyggingen av prosjektet E6 Ulsberg–Melhus. Det skal bygges om lag 64 km vei, som hovedsakelig blir firefelts vei med fartsgrense på 110 km/t. Strekningen er delt opp i fire delprosjekter. Anleggsarbeidene på delprosjektet E6 Kvål–Melhus er i gang og er planlagt ferdig medio 2022. På delprosjektet E6 Ulsberg–Vindåsliene, som er på 25 km, er det lagt opp til anleggsstart i 2021 med antatt åpning i 2025. På de to øvrige delprosjektene pågår det arbeid med kostnadene og optimalisering av nytten i prosjektet, i tillegg til arbeid med regulering.
 • 706 Nydalsbrua med tilknytninger, Trondheim kommune
  Utbyggingen av prosjektet rv. 706 Nydalsbrua med tilknytninger fortsetter. Det omfatter bygging av ny firefelts bru over Nidelva med tilknytninger til veinettet på begge sider av elva og inngår i utbyggingen av ringveisystemet rundt Trondheim. Prosjektet finansieres med statlige midler og bompenger. Prosjektet inngår i Miljøpakke Trondheim trinn 3. Deler av de statlige midlene forskutteres med bompenger fra Miljøpakke Trondheim. Anleggsarbeidene startet høsten 2020, og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2024.
 • E6 Ranheim–Åsen, Trondheim, Malvik, Stjørdal og Levanger kommuner
  Regjeringen Solberg foreslår å bevilge 5,9 milliarder kroner til Nye Veier i 2022. Selskapet vil fortsette utbyggingen av prosjektet E6 Ranheim–Åsen. Det forutsettes 110 km/t fartsgrense på mesteparten av strekningen. Strekningen består av to delprosjekter. E6 Ranheim–Værnes er utvidelse av om lag 23 km til firefeltsvei mellom Trondheim og Stjørdal. Byggingen startet i september 2020, og prosjektet er planlagt bygd ferdig fram til Værnes i 2025. E6 Kvithammar–Åsen på om lag 19 km blir en utbedring av veiforbindelsen mellom Trondheim og Steinkjer. Dagens veistandard er svært dårlig. Det er planlagt byggestart i 2021, og den er planlagt ferdig i 2026.
 • Diverse tiltak:
  Det prioriteres i hovedsak midler til blant annet:
  • utbedring av en rekke ferjekaier
  • enkelte punktvise framkommelighets- og trafikksikkerhetstiltak
  • tiltak for å redusere møteulykker samt for å redusere sannsynlighet og konsekvens ved utforkjøringer
  • diverse mindre tunnelsikkerhetstiltak
  • utbedringstiltak på E6 Fjerdingen–Grøndalselv i kommunene Grong og Namsskogan med ny trasé der det er nødvendig.
  • Rammen til mindre tiltak gir rom for oppstart av nye utbedringsstrekninger. Statens vegvesen har opplyst at utbedringsstrekningen Oppdal–Sunndalsøra på rv. 70 i Trøndelag og Møre og Romsdal kan være aktuell, men dette vurderer etaten gjennom året.

Jernbane

 • Trønder- og Meråkerbanen, Trondheim, Meråker, Stjørdal, Melhus, Midtre Gauldal og Steinkjer kommuner
  Regjeringen Solberg prioriterer utbygging av Trønder- og Meråkerbanen. Dette omfatter følgende prosjekter:
  • Videreføre delelektrifiseringen. Dagens trasé fra Trondheim til Hell, og videre fra Hell til henholdsvis Storlien (Meråkerbanen) og Stjørdal (Trønderbanen) skal elektrifiseres. I tillegg skal strekningen Stavne–Leangen (Leangenbanen) elektrifiseres.
  • Videreføre planleggingen av tiltak som er nødvendig for å innføre to tog i timen på strekningen Melhus–Steinkjer.
  • Videre bygging av togparkering (hensetting) og plattformtiltak. Dette er nødvendig for å kunne ta imot nye bimodale tog. I alt skal det leveres 14 nye togsett i 2021 og 2022.

   Det totale anslaget for tiltakene er på 710 millioner kroner.
 • Nordlandsbanen: ERTMS, Namsskogan og Grong kommuner
  Regjeringen Solberg prioriterer å videreføre utbyggingen av nytt signalsystem (ERTMS) på jernbanenettet. Det totale anslaget til hele jernbanenettet er på 2,2 milliarder kroner. ERTMS skal etter planen tas i bruk på strekningen Grong–Bodø høsten 2022.
 • Fornyelse av jernbanens infrastruktur
  Regjeringen Solberg prioriterer fornyelse av jernbanens infrastruktur. Fornying omfatter større systematiske tiltak for å opprettholde funksjonaliteten og standarden i jernbanenettet samt mindre tiltak som skal ivareta sikkerheten inntil mer omfattende tiltak kan settes i verk. Det totale anslaget til hele jernbanenettet er på 3,2 milliarder kroner. Den omfattende oppgraderingen av Meråkerbanen blant annet som følge av innføring av Flirt-tog på strekningen videreføres i 2022. Det er videre satt av midler til sporfornyelser, fornyelser av støttemur og bruer.
 • Støtteordning for godsoverføring fra vei til jernbane
  Regjeringen Solberg foreslår å bevilge 82 millioner kroner til å videreføre støtteordningen som ble opprettet som en midlertidig ordning i 2019. Ordningen skulle vare ut 2021, men foreslås videreført i påvente av ytterligere investeringer i jernbanenettet som skal gi bedre vilkår for godstrafikken. Ordningen er innrettet mot transportformene kombitransport og vognlast, der konkurransen mot veitransport er sterkest. En evaluering viser at ordningen har gitt bransjen forutsigbarhet og har ført til at det er opprettet en rekke godstilbud som ellers ikke ville blitt startet opp. Dette inkluderer en ny daglig rute mellom Bodø og Trondheim.

Kyst

 • Regionreformen og overføring av fiskerihavneanlegg
  Statens eierskap og forvaltningsansvar for fiskerihavneanlegg skal overføres til fylkene, som del av regionreformen. Dette skal skje gjennom avtaler. Det gjenstår å inngå avtaler med Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark. Det arbeides med å finne en løsning også med disse fylkene. Statlige midler for å ivareta ansvaret for fiskerihavneanleggene (125,3 millioner kroner i 2022) blir fordelt mellom fylkene og overført når fylkene har undertegnet en avtale om å overta eierskapet.

Luftfart

 • FOT-ruter
  Regjeringen Solberg foreslår å bevilge totalt 826,6 millioner kroner til statlig kjøp av regionale flyruter i 2022. I Trøndelag er følgende ruter omfattet av ordningen, med kontrakter som gjelder til 31. mars 2022:
  • Namsos–Trondheim t/r og Rørvik–Trondheim t/r

   En ny konkurranse for FOT-rutene i Nord-Norge med avtaleoppstart 1. april 2022 er planlagt lyst ut i månedsskiftet september/oktober 2021. I Trøndelag er følgende ruter omfattet av ordningen, med kontrakter som gjelder til 31. mars 2024:
  • Røros–Oslo

Byområder og kollektivtransport

 • Byvekstavtale for Trondheims-området 2019–2029, Trondheim, Stjørdal, Melhus og Malvik kommuner
  Byvekstavtalen ble inngått i 2019. I 2020 ble det inngått en tilleggsavtale til byvekstavtalen som er en oppfølging av bompengeavtalen fra 2019.

  Regjeringen Solberg prioriterer statlige bidrag til avtalen. Fordeling av midler er som følger:
  • Om lag 30 millioner kroner til gang-, sykkel- og kollektivtiltak langs riksvei. Midlene går til å bygge ut hovedsykkelvei langs rv. 706 mellom Gildheim og Sluppen i Trondheim.
  • Om lag 270 millioner kroner i belønningsmidler som blant annet skal brukes til drift av kollektivtrafikk og sykkeltiltak på fylkesvei og kommunal vei.
  • På grunn av forsinkelser i avklaring for flere av gateprosjektene er det tilgjengelig lokale midler fra 2020 og 2021. Det settes derfor ikke av statlige tilskudd til Metrobuss i Trondheim kommune for 2022.
  • Om lag 60 millioner kroner til reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud i 2022, fordelt med om lag 30 millioner kroner på hver av ordningene. Midlene til bedre kollektivtilbud går til investeringer og driftstiltak til Metrobuss, til kollektivinfrastrukturtiltak utenfor Metrobuss og til andre kollektivtiltak som følger opp målene i byvekstavtalen.
  • Om lag 50 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk. Dette skal blant annet brukes til takstreduksjon for å få flere til å reise med kollektivtransport til jobb istedenfor å bruke privatbil, å øke antall passasjerer i perioder med lite trafikk og å få flere fritidsreiser over på kollektivtransport.
  • Om lag 20 millioner kroner til gang-, sykkel- og kollektivtiltak på kommunal og fylkeskommunal vei, som benyttes til videreføringen av utbyggingen av en sykkelbru over fv. 6682 ved Saupstad i Trondheim kommune.
  • Om lag 30 millioner kroner i stasjons- og knutepunktutvikling langs jernbanen. Midlene skal gå til planlegging av nye plattformer på Hommelvik stasjon i Malvik kommune og Stjørdal stasjon i Stjørdal kommune samt oppstart av bygging av byggetrinn 2 på Trondheim S i Trondheim kommune. 

Barne- og ungdomstiltak

Regjeringen Solberg foreslår:

 • å bevilge 0,8 millioner kroner til Trondheim International Music Competition
 • å bevilge 420 000 kroner til Nidarosdomens Guttekor 

Fjellandbruk

I jordbruksoppgjøret er det satt av 4 millioner kroner for å videreføre områderettede tiltak rettet mot fjellandbruket i Trøndelag, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken. Formålet er å styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene med basis i landbrukets ressurser, både innen tradisjonelt landbruk og landbruksbaserte næringer. Statsforvalteren i Trøndelag har et koordinerende ansvar for forvaltningen av midlene opp mot berørte statsforvalterne, fylkeskommuner, næringsorganisasjonene og eventuelle andre aktører. 

Flom- og skredsikring

Regjeringen Solberg foreslår å bevilge over 660 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektoratets arbeid med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av flom- og skredutsatte områder, overvåking, varsling, sikringstiltak, bistand til kommunenes arealplanlegging og arbeidet med overvann samt krise- og hastetiltak.

Om lag 445 millioner kroner av dette går til arbeidet med kartlegging og gjennomføring av ulike sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Trøndelag vil bli prioritert i 2022. Dette inkluderer både nye prosjekter og videreføring av prosjekter som gjelder sikring mot kvikkleireskred. Det vil også arbeides med utredning av kvikkleiresoner. 

Forsvar

Regjeringen Solberg planlegger å bruke om lag 800 millioner kroner til forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter og om lag 8,2 milliarder kroner til materiellprosjekter i Trøndelag i 2022.

Stortinget vedtok ved behandling av Innst. 388 S (2011-2012) til Prop. 73 S (2011-2012) at hovedbasen for Forsvarets nye kampfly skulle etableres ved Ørland flystasjon. For å følge opp vedtaket pågår flere prosjekter blant annet knyttet til hangarer for F-35, rullebanesystemene, støytiltak, sikkerhet og nødvendige bygningsmessige fasiliteter. Prosjektet med den største utbetalingen i 2022 er oppgradering av taksebaner på Ørland, som ble vedtatt ved Stortingets behandling av Innst. 339 S (2019-2020) til Prop. 78 S (2019-2020). Prosjektet ferdigstilles i løpet av 2022. Nye hangarer ble vedtatt ved Stortingets behandling av Innst. 381 S (2016–2017) til Prop. 123 S (2016–2017). I samme proposisjon ble prosjektet for støytiltak på Forsvarets egen bygningsmasse inne på Ørland flystasjon og støyreduserende tiltak utenfor baseområdet vedtatt for igangsetting. Hoveddelen av materiellprosjektene er knyttet til anskaffelsen av nye kampfly F-35.

På Værnes ble bygging av et nytt forsyningsbygg vedtatt ved Stortingets behandling av Innst. 7 S (2019–2020) til Prop. 1 S (2019–2020). Dette vil legge til rette for en fremtidsrettet effektiv logistikktjeneste som støtter opp under den operative virksomheten i hele regionen. 

Fritidskortordning

Regjeringen Solberg foreslår 225 millioner kroner til å starte nasjonal utrulling av fritidskortet fra høsten 2022. Levanger, Namsos og Trondheim er blant kommunene som skal deltar i oppstarten av den nasjonale ordningen fra høsten 2022.

Ordningen med fritidskort skal bidra til å dekke utgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter for barn og ungdom fra det året de fyller 6 år, fram til året de fyller 18 år. Målet er at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.

Lakseparasitt i Drivavassdraget

Regjeringen Solberg forslår å øke budsjettet med 9 millioner kroner til tiltak for å fjerne Gyrodactylus salaris fra Drivavassdraget. 

Landslinje i flyfag

Regjeringen Solberg foreslår å bevilge 1,8 millioner kroner til en ny landslinje i flyfag i Trøndelag fra høsten 2022. 

NTNU Campussamling

Regjeringen Solberg foreslår å bevilge 365 millioner kroner i 2022 til videre arbeid med forprosjekt for NTNU Campussamling i Trondheim. 

Ocean Space Centre

I statsbudsjettet for 2022 foreslår regjeringen en oppstartsbevilgning på 500 millioner kroner for igangsetting av byggingen av Ocean Space Centre. Oppstartsbevilgning tar utgangspunkt i en styringsramme (P50) på 6,9 milliarder kroner og en kostnadsramme (P85) på 8,2 milliarder kroner. Ved oppstart i 2022 kan Ocean Space Centre stå ferdig i 2028. 

Områdesatsinger

Regjeringen Solberg foreslår å bevilge 3,2 millioner kroner til områdesatsinger i Trondheim. Satsingen går over KMDs budsjett.

Rassikring Røros

Regjeringen Solberg foreslår å bevilge 3 millioner kroner til rassikring av gruveganger på Øvre Storwartz på Røros som ligger i populært statlig sikret friluftsområde. Svært grunne gruveganger ligger delvis under minst én fredet bygning fra kobberverkets drift. Denne kan bli ødelagt uten sikring, samt at rassikring er viktig av publikums- og personellhensyn.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen Solberg foreslår å bevilge 102,5 millioner kroner til Trøndelag fylkeskommune. 

Scenekunst

Regjeringen Solberg foreslår:

 • å øke driftstilskuddene til Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge med 2 millioner kroner og Dans i Trøndelag med 700 000 kroner som ledd i regjeringens satsing på å styrke infrastrukturen for scenekunst, jf. Strategi for scenekunst 2021–2025.
 • å gi 1 million kroner i økt driftstilskudd til Turnéteatret i Trøndelag som ledd i regjeringens satsing på å styrke infrastrukturen for scenekunst, jf. Strategi for scenekunst 2021–2025.
 • å gi 0,8 millioner kroner i økt driftstilskudd til Trondheim Symfoniorkester & Opera til styrking av operavirksomheten som ledd i regjeringens satsing på å styrke infrastrukturen for scenekunst, jf. Strategi for scenekunst 2021–2025.

Siva

Regjeringen Solberg ønsker å samle støtten som går til klynger, nettverk og økosystemer hos én aktør. Regjeringen foreslår derfor at Sivas programvirksomhet, herunder katapult-ordningen, legges inn under Innovasjon Norge og samles med klyngeprogrammene. Regjeringen ønsker også å avhende Sivas eierskap i innovasjonsselskapene, for å gi nye muligheter for regional næringsutvikling og gründerskap.

Endringene vil gi et enklere og mer oversiktlig virkemiddelapparat for brukerne, som med endringene kun trenger å forholde seg til én aktør for å kunne søke støtte til klynger, nettverk og økosystemer. Det vil også gjøre det enklere å videreutvikle virkemiddelporteføljen slik at den blir mer effektiv og treffsikker, ved at formålet og søknad om støtte lettere kan vurderes på en helhetlig måte av én aktør. Regjeringen ønsker å bygge videre på kompetansen som finnes i dagens Siva, og mener forslagene innebærer et samlet og styrket innovasjonsmiljø i Trondheim, med sentrale nasjonale oppgaver og en sterk kopling til Innovasjon Norges internasjonale kontorer. 

Øyrekka folkehøgskole

Regjeringen Solberg foreslår å bevilge 5,2 millioner til oppstart av Øyrekka folkehøgskole fra høsten 2022.

Forskning og innovasjon i næringslivet

Bevilgningene til næringsrettet forskning og innovasjon er betydelig styrket siden regjeringen tiltrådte i 2013. Regjeringen Solberg prioriterer om lag 8,6 milliarder kroner til næringsrettet forskning og innovasjon i 2022. Beløpet omfatter bevilgningene over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett og anslagene for Skattefunn og Investorfradraget. I tillegg har regjeringen sørget for norsk deltagelse i en rekke nye EU-programmer, og prioriterer blant annet 192 millioner kroner i 2022 til norsk deltakelse i EUs nye investeringsprogram, InvestEU. Bevilgningene til næringsrettet forskning og innovasjon kan komme næringslivet i Trøndelag til gode.

Gjennom budsjettforslaget for 2022 legger regjeringen blant annet til rette for en ny utlysningsrunde under Grønn plattform. Formålet med ordningen er å skape samfunnsøkonomisk lønnsomt og bærekraftig næringsliv som bidrar til grønn omstilling. I 2021 ble det tildelt om lag 1 milliard kroner til 11 store hovedprosjekter under Grønn plattform. Prosjektene har deltakere fra alle landets fylker, inkludert 7 aktører fra næringslivet/offentlig sektor og 8 FoU-aktører i Trøndelag.

I 2020 innvilget Forskningsrådet 232,8 millioner kroner i tilskudd til 195 prosjekter i næringslivet i Trøndelag. I 2020 innvilget Innovasjon Norge totalt 1,1 milliard kroner i tilskudd, lån og garantier til 912 foretak i Trøndelag.

Kommunane i Trøndelag: Vekst i frie inntekter frå 2021 til 2022

Frå 2021 til 2022 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 1,5 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2021. Det er anslått at kommunane i Trøndelag samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 1,6 prosent.

I Trøndelag har 21 av 38 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Leka kommune med 4,6 prosent, mens Røyrvik og Selbu kommunar har lågast vekst med 0,3 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2021.

Trøndelag fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2021 til 2022

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 1,9 prosent på landsbasis frå 2021 til 2022. Det er anslått at Trøndelag fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 1,3 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2021.

  Netto drifts- Netto  Utgiftskorr. Anslag på Vekst frå anslag
  resultat i % av  lånegjeld frie  frie på rekneskap 2021 - 2022
Kommune driftsinntektene 2020* inntekter inntekter  Nominelle Prosent
  2020*   2020** 2022 kroner  
    (kr. per innb.) (i % av landsgj.) (1000 kr) (1000 kr)  
  1 2 3 4 5 6
             
5001 Trondheim 4,0 81 916 98 11 605 274 145 921 1,3
5006 Steinkjer 1,9 130 362 97 1 528 719 21 887 1,5
5007 Namsos 4,4 97 661 103 1 027 225 14 604 1,4
5014 Frøya 18,9 180 567 128 442 132 6 860 1,6
5020 Osen 5,1 100 395 106 84 806 416 0,5
5021 Oppdal 1,9 44 603 98 436 667 11 197 2,6
5022 Rennebu 7,0 88 999 99 174 480 1 146 0,7
5025 Røros 0,5 92 928 98 354 546 9 941 2,9
5026 Holtålen -0,7 131 333 99 144 785 1 864 1,3
5027 Midtre Gauldal 0,7 96 498 94 409 009 8 168 2,0
5028 Melhus 4,2 91 360 95 1 034 558 28 624 2,8
5029 Skaun 1,6 93 935 96 527 521 16 158 3,2
5031 Malvik 1,3 87 666 95 845 853 17 994 2,2
5032 Selbu 2,0 98 003 96 273 496 938 0,3
5033 Tydal 10,3 83 888 108 70 609 1 590 2,3
5034 Meråker 5,5 86 797 98 174 107 2 296 1,3
5035 Stjørdal 5,8 91 784 96 1 439 225 32 313 2,3
5036 Frosta 4,2 75 498 98 180 101 974 0,5
5037 Levanger -1,2 127 057 95 1 233 566 21 603 1,8
5038 Verdal 3,2 114 707 95 900 271 8 749 1,0
5041 Snåsa 1,4 132 883 102 158 048 1 379 0,9
5042 Lierne 1,6 124 901 107 126 864 3 461 2,8
5043 Røyrvik -0,9 217 793 120 54 795 189 0,3
5044 Namsskogan 2,9 136 678 114 91 279 2 838 3,2
5045 Grong 0,9 160 146 102 181 651 2 899 1,6
5046 Høylandet 2,3 140 751 106 115 981 730 0,6
5047 Overhalla 3,5 124 787 101 269 122 9 465 3,6
5049 Flatanger 19,9 115 662 114 98 511 2 103 2,2
5052 Leka 7,3 87 496 115 62 572 2 764 4,6
5053 Inderøy 3,1 98 603 102 462 300 12 423 2,8
5054 Indre Fosen -3,0 124 264 101 660 150 9 805 1,5
5055 Heim -1,9 79 218 104 429 332 13 289 3,2
5056 Hitra 7,0 149 622 99 342 967 1 991 0,6
5057 Ørland 2,1 169 736 101 673 138 10 147 1,5
5058 Åfjord 6,2 148 204 107 324 509 3 467 1,1
5059 Orkland 6,8 106 639 101 1 183 020 12 249 1,0
5060 Nærøysund 4,4 145 000 102 669 642 8 700 1,3
5061 Rindal 1,5 74 322 99 142 429 902 0,6
Til fordeling gjennom året       71 760    
Trøndelag 3,6 98 512 99 29 005 019 458 905 1,6
             
Trøndelag fylkeskommune 2,9 22 434 96 7 067 808 91 331 1,3
*Konserntall, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar også kommunale og fylkeskommunale føretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).  
** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter          
.= data ikkje levert            

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2020

Kolonne 2: Netto lånegjeld 2020 i kroner per innbyggjar

Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2020

Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2022 (1 000 kroner)

Kolonne 5: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2021 til 2022 (1 000 kroner)

Kolonne 6: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2021 til 2022 (prosent)