Aktuelle saker om europapolitikk

På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

Viser 1-20 av 478 treff.

 • Ny beslutning fra EU forenkler helsesamarbeidet med USA

  20.09.2023 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Som følge av en ny beslutning i EU-kommisjonen om behandling av persondata, likestilles nå amerikanske virksomheter med europeiske. Dette betyr at prosjekter og tjenester i helsesektoren både i Norge og i EU kan vurdere bruk av amerikanske skyløsninger på lik linje med europeiske.

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen i Brussel

  11.09.2023 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Nyhetsbrevet fra samferdselsråden ved Norges delegasjon til EU gir oversikt over utvalgte saker, inkludert Europakommisjonens høringer og konsultasjoner.

 • EU-delegasjonens rapport om klima og miljø våren 2023

  28.08.2023 Rapport Utenriksdepartementet

  Da vi gikk inn i 2023 tok Sverige over EU-formannskapet fra Tsjekkia. Store deler av politikkutformingen på klimaområdet i EUs grønne giv ble sluttført under det tsjekkiske formannskapet. Sentrale deler av Klar for 55 (klimapakken) ble ferdig før jul og skal nå gjennomføres av medlemslandene. På miljøsiden gjenstår det fortsatt store lovpakker. Under det svenske EU-formannskapet har Rådet og Europaparlamentet blitt enige om sine forhandlings-posisjoner til høstens mange trilogforhandlinger på miljøsiden.

 • EU delegasjonens halvårsrapport om utdanning for våren 2023

  18.08.2023 Rapport Utenriksdepartementet

  Utdanning og kompetanse er helt sentralt for å løse de utfordringene Europa nå står overfor. Derfor har EU lansert Det europeiske kompetanseåret. Det skal styrke Europas konkurransekraft, øke deltakelse i arbeidslivet og bedre folks ferdigheter og kompetanse. Les mer om dette i EU delegasjonens halvårsrapport om utdanning for første halvår 2023.

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk

  28.07.2023 Rapport Utenriksdepartementet

  Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd Odd Godal ved Norges delegasjon til EU i Brussel.

 • Europakommisjonen foreslår nye tiltak for å redusere matavfall og matsvinn

  28.07.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Europakommisjonen har lagt fram forslag til nye tiltak for å redusere matavfall og matsvinn. Tiltakene vil bidra til en mer effektiv bruk av naturressurser og en ytterligere reduksjon av klimagassutslipp.

 • EU-delegasjonens halvårsrapport om forbruker-, oppvekst- og likestillingssaker

  27.07.2023 Rapport Utenriksdepartementet

  I denne halvårsrapporten kan du blant annet lese om to nye lovforslag som ble lagt frem på forbrukerfeltet innenfor EUs sirkulærøkonomiambisjoner. På oppvekstfeltet har EU-systemet blant annet begynt å se nærmere på barns vern i det digitale. På likestillingsfeltet har likelønnsdirektivet trådt i kraft, i tillegg til at EU har tiltrådt deler av Istanbulkonvensjonen. Rapporten trekker på tidligere innrapporteringer fra EU-delegasjonen.

 • Europakommisjonen: Nytt regelverk om plante- og skogformeringsmateriale

  20.07.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Europakommisjonen har presentert resultatene av en gjennomgang av EUs regelverk for plante- og skogformeringsmateriale. Studien viste behov for å ta tak i utfordringer knyttet til bærekraft, biologisk mangfold og klimaendringer.

 • Europakommisjonen foreslår ny jordovervåkingslov

  19.07.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Europakommisjonen presenterte 5. juli et utkast til en jordovervåkingslov for å øke verdien av jord og oppnå sunt jordsmonn i EU innen 2050 i tråd med sin ambisjon EU Zero Pollution.

 • Forlenger avtalen om medisinsk evakuering av pasienter fra Ukraina

  12.07.2023 Pressemelding Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Statsministerens kontor

  - Den ulovlige russiske angrepskrigen mot Ukraina pågår for fullt. Mange ukrainere har behov for livsviktig medisinsk behandling. Jeg er glad for at Norge nå kan forlenge avtalene med SAS og EU for å fly ukrainske pasienter som trenger helsehjelp til Norge og andre europeiske land, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

 • En modell for Ukrainas fremtidige euro-atlantiske integrasjon: Baltikum

  11.07.2023 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksministrene Lars Løkke Rasmussen (Danmark), Margus Tsahkna (Estland), Elina Valtonen (Finland), Thordis Kolbrun Reykfjord Gylfadottir (Island), Arturs Krisjanis Karins (Latvisk statsminister; fungerende utenriksminister), Gabrielius Landsbergis (Litauen), Anniken Huitfeldt (Norge) og Tobias Billström (Sverige).

  Av: Utenriksminister Anniken Huitfeldt Kronikk i The Washinton Post, 10. juli 2023

 • EU-delegasjonens halvårsrapport om arbeids- og sosialsaker

  11.07.2023 Rapport Utenriksdepartementet

  Europa har stort behov for arbeidskraft og kompetanse for det grønne og digitale skiftet. Et eget europeisk kompetanseår og aktiv rekruttering fra tredjeland skal sikre flere kompetente arbeidstakere i unionen.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2023

  06.07.2023 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2023.

 • EU-delegasjonens oppgaver

  04.07.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  Velkommen til den norske EU-delegasjonen i Brussel. Vår oppgave er å representere regjeringen overfor EU på alle EU-relaterte områder som berører Norge.

 • Økonominytt fra EU-delegasjonen i Brussel

  29.06.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  Finansrådene ved den norske EU-delegasjonen i Brussel lager jevnlig et nyhetsbrev om de nyeste hendelsene innen økonomi, finansmarkedene og skatt i EU. De nåværende finansrådene er Inge Skeie, Astrid Elisabeth Erlingsen og Erling Rikheim.

 • Pågåande rettssaker for Efta- og EU-domstolen

  26.06.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit oversyn over verserande rettssaker for Efta- og EU-domstolen der Noreg er involvert.

 • Norges innsats for flyktninger og migranter

  20.06.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  Rekordmange mennesker er drevet på flukt på grunn av krig, konflikt og naturkatastrofer. Den norske humanitære innsatsen skjer primært gjennom frivillige organisasjoner og FN-systemet. Regjeringen fokuserer på helhetlig innsats for å påvirke årsakene til flukt, fordrivelse og irregulær migrasjon, og har iverksatt et initiativ for flyktninger, fordrevne og vertssamfunn i tråd med Hurdalsplattformen.

 • Norske aktører i Brussel

  12.06.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du en oversikt over norske aktører i Brussel som jobber med EU-systemet; norske organisasjoner, regionkontor, bedrifter og journalister i Brussel.

 • Mehl møtte EUs kommisær for humanitær bistand og krisehåndtering

  06.06.2023 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) møtte EUs kommisær for humanitær bistand og krisehåndtering, Janez Lenarčič, i dag. Kommissæren takket for Norges bidrag til EUs ordning for sivil beredskap (UCPM).

 • NOU 2023: 16 - Evaluering av pandemihåndteringen

  Rapport fra Koronautvalget

  02.06.2023 NOU Kunnskapsdepartementet

  Koronautvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 29. april 2022 for å gjennomgå og trekke lærdom fra koronapandemien i Norge. Utvalget skulle gi en overordnet vurdering av norske myndigheters samlede håndtering av pandemien fra februar/mars 2020 til det tidspunktet utvalget avsluttet sitt arbeid. I tillegg skulle utvalget vurdere håndteringen av omikronvarianten i perioden 1. november 2021 til 1. mai 2022 spesielt.

 • Side 1 av 24
 • Side 1 av 24