Statsbudsjettet

Regjeringens forslag til statsbudsjett for kommende år legges fram for Stortinget om høsten (oktober). Finansdepartementet starter arbeidet med budsjettet omkring ett år før. Finansdepartementet har samlet informasjon om det enkelte budsjettåret på egen portal som gjør det lettere å navigere og finne de  viktigste prioriteringene i Regjeringens forslag.

""

Statsbudsjettet 2018

12. oktober 2017 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2018.

Illustrasjonsbilde

Budsjettarbeidet

Finansdepartementet er budsjettsekretariat for regjeringen, og skal derfor samordne arbeidet med budsjettene som regjeringen legger fram for Stortinget.

Illustrasjonsbilde

Om budsjettene

Straks Stortinget er kommet sammen i høstsesjonen, legger finansministeren fram Regjeringens budsjettforslag og holder finanstalen i Stortinget.

Aktuelt nå

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Oppdaterte anslag:

God vekst i norsk økonomi - mars 2018

Finansdepartementet publiserer oppdaterte anslag for norsk økonomi i 2018 i forbindelse med regjeringens konferanse om 2019-budsjettet. Den økonomiske veksten vil trolig ta seg videre opp i år og neste år, og allerede i år bli høyere enn trend. Bedringen i arbeidsmarkedet fortsetter.

Nett-tv

""

Statsbudsjettet 2018:

Et budsjett for økonomisk vekst, flere i jobb og et bærekraftig velferdssamfunn

Finanspolitikken har vært brukt aktivt for å motvirke effektene av oljeprisfallet. Det er nå god økonomisk utvikling i Norge. I statsbudsjettet for 2018 er derfor veksten i bruk av oljeinntekter mindre enn de siste årene. Regjeringen prioriterer vekstfremmende skattelettelser og fortsetter satsingen på kunnskap, samferdsel, helse og velferd i kommunene.

Dokumenter

Illustrasjonsbilde

Endringer i statsbudsjettet 2018:

Prop. 48 S (2017–2018)

I forbindelse med endringene i regjeringen i statsrådet 17. januar 2018 ble det varslet at det i løpet av første halvår 2018 vil bli gjennomført enkelte endringer i departementsstrukturen og i ansvarsdelingen mellom departementene. I denne proposisjonen fremmes det forslag om endringer i statsbudsjettet for 2018 som følge av disse endringene.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Ny saldering av statsbudsjettet 2017:

Prop. 28 S (2017–2018)

Proposisjonen gjør rede for endringer som er vedtatt av Stortinget eller foreslått i proposisjoner fra regjeringen hittil i år og inneholder forslag om ytterligere endringer på statsbudsjettet. Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet i 2017 anslås nå til 217,4 mrd. kroner. Det er 8,3 mrd. kroner lavere enn i saldert budsjett for 2017 i fjor høst, og 2,2 mrd. kroner lavere enn anslått for 2017 i Nasjonalbudsjettet 2018.

Kontakt

Finansavdelingen (FA)

Telefon: 22 24 43 03
Adresse: Postboks 8008 Dep , 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo