Statsbudsjettet

Regjeringens forslag til statsbudsjett for kommende år legges fram for Stortinget om høsten (oktober). Finansdepartementet starter arbeidet med budsjettet omkring ett år før. Finansdepartementet har samlet informasjon om det enkelte budsjettåret på egen portal som gjør det lettere å navigere og finne de  viktigste prioriteringene i Regjeringens forslag.

Revidert nasjonalbudsjett 2016

I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.

Budsjettarbeidet

Finansdepartementet er budsjettsekretariat for regjeringen, og skal derfor samordne arbeidet med budsjettene som regjeringen legger fram for Stortinget.

Om budsjettene

Straks Stortinget er kommet sammen i høstsesjonen, legger finansministeren fram Regjeringens budsjettforslag og holder finanstalen i Stortinget.

Aktuelt nå

Nett-tv

Revidert nasjonalbudsjett 2016:

Regjeringen forsterker innsatsen for arbeid, aktivitet og omstilling

– Utviklingen i norsk økonomi er todelt. Tilbakeslaget i oljenæringen rammer særlig Sør- og Vestlandet. Regjeringen foreslår nye, målrettede tiltak for å bidra til flere jobber i særlig utsatte områder, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Nett-tv

Revidert nasjonalbudsjett 2016:

Skatte- og avgiftsendringar i Revidert nasjonalbudsjett 2016

Regjeringa foreslår meirverdiavgiftsfritak ved utdeling av matvarer til velgjerande føremål. Vidare vil regjeringa tilpasse skatteavgrensingsregelen til trinnskatten. Regjeringa varslar innføring av ei ordning med utsett formuesskatt i samband med budsjettet for 2017.

Revidert nasjonalbudsjett 2016:

Utsett formuesskatt ved underskot

I samband med budsjettet for 2017 vil Regjeringen foreslå ei midlertidig og avgrensa ordning med utsett formuesskatt for eigarar av verksemder som går med rekneskapsmessig underskot. - Utsett formuesskatt for eigarane kan gjere det enklare for verksemder som ikkje har god tilgang på kapital, å holde aktiviteten ved lag i ein krevjande periode, seier finansminister Siv Jensen.

Flere saker om Statsbudsjettet

Dokumenter

Ressurser

Kontakt

Finansavdelingen (FA)

Telefon: 22 24 43 03
Adresse: Postboks 8008 Dep , 0030 Oslo