Statsbudsjettet

Regjeringens forslag til statsbudsjett for kommende år legges fram for Stortinget om høsten (oktober). Finansdepartementet starter arbeidet med budsjettet omkring ett år før. Finansdepartementet har samlet informasjon om det enkelte budsjettåret på egen portal som gjør det lettere å navigere og finne de  viktigste prioriteringene i Regjeringens forslag.

""

Revidert nasjonalbudsjett 2018

15. mai 2018 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til Revidert nasjonalbudsjett for 2018.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Budsjettarbeidet

Finansdepartementet er budsjettsekretariat for regjeringen, og skal derfor samordne arbeidet med budsjettene som regjeringen legger fram for Stortinget.

Illustrasjonsbilde

Om budsjettene

Straks Stortinget er kommet sammen i høstsesjonen, legger finansministeren fram Regjeringens budsjettforslag og holder finanstalen i Stortinget.

Aktuelt nå

Nett-tv

""

Revidert nasjonalbudsjett 2018:

Høyere vekst, lavere ledighet og et mer bærekraftig velferdssamfunn

Norsk økonomi har reist seg etter tilbakeslaget og er nå preget av optimisme og solid vekst. Statsbudsjettet som ble lagt frem i fjor høst treffer godt situasjonen vi er i. Hovedlinjene videreføres derfor i det reviderte budsjettet for 2018.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Oppdaterte anslag:

God vekst i norsk økonomi - mars 2018

Finansdepartementet publiserer oppdaterte anslag for norsk økonomi i 2018 i forbindelse med regjeringens konferanse om 2019-budsjettet. Den økonomiske veksten vil trolig ta seg videre opp i år og neste år, og allerede i år bli høyere enn trend. Bedringen i arbeidsmarkedet fortsetter.

Dokumenter

""

Revidert nasjonalbudsjett 2018:

Meld. St. 2 (2017–2018)

Hovedlinjene i regjeringens økonomiske politikk ligger fast. Revidert nasjonalbudsjett 2018 bygger videre på det budsjettet som ble vedtatt av de fire partiene høsten 2017. Da la regjeringen frem et budsjett for økonomisk vekst, flere i jobb og et bærekraftig velferdssamfunn. Anslagene som nå legges frem i revidert budsjett, viser økende økonomisk vekst og lavere ledighet. Det vil påvirke bærekraften i vårt velferdssamfunn i positiv retning.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Statsrekneskapen 2017:

Meld. St. 3 (2017–2018)

Årleg melding om statsrekneskapen med ein løyvingsrekneskap og ein kapitalrekneskap. Meldinga gjer greie for løyvingane i statsbudsjettet og for dei rekneskapsførte tala og syner mellom anna avvik mellom budsjett og rekneskap. Det er gjort greie for hovudelementa i statsrekneskapen og budsjettpolitikken. Utgifter under departementa, rekneskapen til Statens pensjonsfond og statens balanse er omtalt i kvart sitt kapittel i meldinga. Vedlegg til meldinga inneheld detaljert rekneskap og spesifikasjonar.

Kontakt

Finansavdelingen (FA)

Telefon: 22 24 43 03
Adresse: Postboks 8008 Dep , 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo

Til toppen