Kart og eiendomsdata

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for statens kartpolitikk. Kart, digital geografisk informasjon (geodata) og eiendomsdata er viktig på mange samfunnsområder, i næringslivet, til privat bruk, til frivillig arbeid og i offentlig forvaltning.

""

Organisering av geodatavirksomheten

Kart og digital geografisk informasjon (geodata) er viktig på mange samfunnsområder, i næringslivet, til privat bruk, til frivillig arbeid og i offentlig forvaltning.

""

Tinglysing

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det administrative ansvaret for tinglysing i fast eiendom og boretter, og ansvaret for forskriftene til tinglysingsloven.

""

Matrikkelen og matrikkellova

Matrikkelen er et register over eiendommer i Norge og inneholder blant annet de offisielle betegnelser på matrikkelenheter, bygninger, bruksenheter og adresser.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Samarbeider om å styrke klimaovervåking i Arktis

NASA og Kartverket har signert en ny avtale som skal gi mer fakta om jordkloden. Samarbeidet dreier seg om utvikling og leveranse av ny teknologi som får stor betydning for måling av hav- og isendringer.

Endring i forskrifter om tinglysing og matrikkel

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt endringer i flere forskrifter. Dette gjelder forskrift om utlevering av eiendomsinformasjon, gebyr for tinglysing og matrikkelforskriften. Endringene har virkning fra 1. april 2019.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Verdien av gratis kart- og eiendomsdata

Rapporten viser at gratis tilgang til offentlige kart- og eiendomsdata er lønnsomt for samfunnet, og at nytten vil utgjøre minst 70 millioner kroner årlig.

Tverrsektorielt samhandlingsprosjekt for bygg, samferdsel og infrastruktur

En bredt sammensatt gruppe har sett på hvordan sektorer og fagområder kan få til bedre dataflyt mellom brukere av BIM/bygningsmodellering (bygg og anlegg) og GIS/geografiske informasjonssystemer.

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo