Kart og eiendomsdata

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for statens kartpolitikk. Kart, digital geografisk informasjon (geodata) og eiendomsdata er viktig på mange samfunnsområder, i næringslivet, til privat bruk, til frivillig arbeid og i offentlig forvaltning.

Deling av geodata – Geodataloven

Geodataloven skal bidra til god og effektiv tilgang til offentlig geografisk informasjon for offentlige og private formål.

Tinglysing

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det administrative ansvaret for tinglysing i fast eiendom og boretter, og ansvaret for forskriftene til tinglysingsloven.

Matrikkel

Matrikkelen er et register over eiendommer i Norge og inneholder blant annet de offisielle betegnelser på matrikkelenheter, bygninger, bruksenheter og adresser.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Åpner opp for privat oppmåling av eiendommer

Regjeringen foreslår at kommuner og landmålerforetak skal tilby eiendomsoppmåling på like vilkår. – Dette vil gjøre det enklere for grunneiere å få tilgang til landmåling, og vi får utviklet en ny bransje i Norge, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Geodataforskriften fullt utbygd

Geodataforskriften fastsetter hvordan offentlige etater skal tilrettelegge og dele geografisk informasjon. Forskriften er komplementert med regler om elektroniske geodatatjenester.

Plannytt

Plannytt er et nyhetsbrev fra Planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I Plannytt kan du lese om planlegging etter plan- og bygningsloven, kart og geodata, tinglysing, matrikkel, by- og stedsutvikling.

Flere saker om Kart og eiendomsdata

Dokumenter

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgaten 44, Oslo

Kart- og planlovseksjonen

Telefon: 22 24 59 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo