Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, innvandring, domstoler, lovarbeid og polarområdene.

Aktuelt

Pressemelding 19. mars 2015

Ny lov om advokater og andre som yter rettslig bistand

Advokatlovutvalget, ledet av høyesterettsdommer Bergljot Webster, overleverte torsdag 19. mars 2015 sitt forslag til ny advokatlov.

Norges lover

Pressemelding 13. mars 2015

Ny straffelov i kraft fra 1. oktober

Regjeringen har i dag fremmet forslag om ikraftsetting av ny straffelov. Ny straffelov skal etter forslaget tre i kraft 1. oktober 2015.

Pressemelding 6. mars 2015

Foreslår reform av politiet

Regjeringen fremmet 6. mars forslaget om reform av politiet. – Dette er svaret på utfordringene politiet har stått overfor, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Flere aktuelle saker fra departementet

Dokumenter

Meld. St. 12 (2014-2015)

Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen

Om kapasitetssituasjonen i kriminalomsorgen og mulige løsninger for å sikre tilstrekkelig kapasitet til gjennomføring av straff og varetekt på kort og lang sikt.

NOU 2014: 10

Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

Utredning fra tilregnelighetsutvalget som har vurdert regler om strafferettslig utilregnelighet.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressekontakt: Pressekontakter i JD
Adresse: , Postboks 8005 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4A,