Statens pensjonsfond

Formålet med Statens pensjonsfond er statlig sparing for finansiering av folketrygdens pensjonsutgifter og å sikre langsiktige hensyn ved anvendelse av statens petroleumsinntekter.

Lover og forskrifter

De formelle rammebetingelsene for Statens pensjonsfond og forvaltningen av fondets midler er definert gjennom lov og retningslinjer med utfyllende bestemmelser.

Styringsmodell

Finansdepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltningen av Statens pensjonsfond. Den operative forvaltningen av SPU og SPN ivaretas av henholdsvis Norges Bank og Folketrygdfondet. Forvaltningen skjer innenfor mandater fastsatt av Finansdepartementet.

Investeringsstrategi

Utgangspunktet for arbeidet med investeringsstrategien for Statens pensjonsfond er å søke høyest mulig avkastning over tid innenfor et moderat nivå på risiko. Investeringsstrategien er basert på vurderinger av forventet avkastning og risiko på lang sikt.

Aktuelt nå

SPUs investeringer:

Infrastruktur

Finansdepartementet vil gi et oppdrag til Strategirådet om å utrede om Statens pensjonsfond utland skal investere i infrastruktur.

Høring:

SPUs investeringer i kull- og petroleumsselskaper

Rapporten fra ekspertgruppen for Statens pensjonsfond utlands virkemiddelbruk og investeringer i kull- og petroleumsselskaper har vært på høring. Les mer i høringssaken og i mottatte høringsuttalelser.

Seminar:

Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland

Finansdepartementet inviterte til seminar den 22. september med utgangspunkt i rapporten «Review of the Active Management of the Norwegian Government Pension Fund Global» av Andrew Ang, Michael W. Brandt og David F. Denison (2014).

Flere aktuelle saker om Statens pensjonsfond

Dokumenter

Meld. St. 1 (2014-2015)

Nasjonalbudsjettet 2015

Omtale av forvaltningen av Statens pensjonsfond i kap. 7

Kontakt

Avdeling for formuesforvaltning (AFF)

Telefon: 22 24 41 63
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo