Olje- og energidepartementet

Kjell-Børge Freiberg (Frp)

Olje- og energiminister

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Tema og innsikt

Utsikt fra plattform

Olje og gass

Norsk oljehistorie

De første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen Norges viktigste både når det gjelder inntekter til statskassen, investeringer og andel av total verdiskaping.

Vannkraft

Vannkraft

Norsk vannkrafthistorie

Det moderne Norge ble bygd og industrialisert gjennom at vi klarte å ta i bruk elver og fossefall til kraftproduksjon. Vannkraft er fortsatt bærebjelken i det norske kraftsystemet, og vil være det i overskuelig framtid.

Inspillsmøter nasjonal ramme for vindkraft

Nasjonal ramme for vindkraft

Olje- og energidepartementet ga i brev av 9. februar 2017 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å lede et arbeid med å lage forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land.

Dokumenter

Fakta om norsk olje og gass: www.norskpetroleum.no

Innholdet på NorskPetroleum.no er nå oppdatert med brukervennlig og oversiktlig fakta og prognoser om norsk petroleumsvirksomhet. Nettsiden er også forbedret for å gi brukeren bedre oversikt og brukeropplevelse, også på mobiltelefoner.

Fakta om fornybar energi: www.energifaktanorge.no

Faktaheftet er digitalisert og er nå tilgjengelig på vår nye nettside www.energifaktanorge.no. Artikler og fakta er illustrert med grafikk, figurer og kart, fungerer på alle digitale plattformer, og innhold kan lastes ned, skrives ut og deles på e-post og i sosiale medier.

Aktuelt fra departementet

Kart over Sandskallen-Sørøya Nord

Havvind

Vindkraft til havs: Høyring av område og forskrift

Olje- og energidepartementet sender i dag på høyring forslag til å opne havområda Utsira Nord og Sandskallen-Sørøya nord for fornybar energiproduksjon. Departementet ber også om innspel til området Sørlige Nordsjø II.

Mineralutvinning - havbunnsmineraler

Havbunnsmineraler

Tema: Havbunnsmineraler

Det legges nå til rette for en ny næring som kan bidra til fremtidig verdiskaping fra havet: utvinning av havbunnsmineraler. Mineralene på havbunnen vår kan bli viktige for fremtidens teknologier og skape nye muligheter for industrien. Ny lov om mineralvirksomhet på norsk sokkel (havbunnsmineralloven) har nå trådt i kraft.

Illustrasjon for revidert nasjonalbudsjett 2019

Revidert Nasjonalbudsjett 2019

263 milliarder i petroleumsinntekter

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er i revidert nasjonalbudsjett anslått til 263 milliarder kroner. Investeringene i sektoren ventes å øke i 2019 og produksjonsprognosene viser også svak vekst de nærmeste årene.

Kart over TFO 2019 Høringsrunden

TFO 2019: Stor interesse for norsk sokkel

04.09.2019: Olje- og energidepartementet har mottatt et stort antall søknader fra 33 oljeselskaper i forbindelse med utlysningen av TFO 2019 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder).

Johan Sverdrup Foto:  Equinor

Sverdrup – industrieventyret fortsetter

Regjeringen har i dag fremmet forslag for Stortinget om å godkjenne Sverdrup-feltets andre byggetrinn. Planene omfatter også etablering av en områdeløsning for kraft fra land til feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog.

Til toppen