Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Olje- og energidepartementet

Tina Bru (H)

Olje- og energiminister

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.
Utsikt fra plattform

Olje og gass

Norsk oljehistorie

De første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen Norges viktigste både når det gjelder inntekter til statskassen, investeringer og andel av total verdiskaping.

Vannkraft

Vannkraft

Norsk vannkrafthistorie

Det moderne Norge ble bygd og industrialisert gjennom at vi klarte å ta i bruk elver og fossefall til kraftproduksjon. Vannkraft er fortsatt bærebjelken i det norske kraftsystemet, og vil være det i overskuelig framtid.

'

Fornybar energiproduksjon

Vindkraft til havs

Regjeringen besluttet ved kongelig resolusjon 12. juni 2020 å åpne områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for fornybar energiproduksjon til havs. Områdene ble åpnet for konsesjonsbehandling fra 1. januar 2021. Olje- og energidepartementet har sendt på høring forslag om endringer i havenergiloven, havenergilovforskriften og en veileder for konsesjonsprosessen for havvind. Høringsfristen er 20. august 2021.

Dokumenter

Fakta om norsk olje og gass: www.norskpetroleum.no

Innholdet på NorskPetroleum.no er nå oppdatert med brukervennlig og oversiktlig fakta og prognoser om norsk petroleumsvirksomhet. Nettsiden er også forbedret for å gi brukeren bedre oversikt og brukeropplevelse, også på mobiltelefoner.

Fakta om fornybar energi: www.energifaktanorge.no

Faktaheftet er digitalisert og er nå tilgjengelig på vår nye nettside www.energifaktanorge.no. Artikler og fakta er illustrert med grafikk, figurer og kart, fungerer på alle digitale plattformer, og innhold kan lastes ned, skrives ut og deles på e-post og i sosiale medier.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjonsbilde for revidert statsbudsjett 2021

Revidert nasjonalbudsjett 2021

Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett tirsdag 11. mai 2021. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og informasjon om statsningene for Olje - og energidepartementet.

Kart over TFO 2020

TFO 2021: Fortsatt stor interesse for norsk sokkel

Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra 31 selskaper i forbindelse med utlysningen av TFO 2021 - Tildeling i forhåndsdefinerte områder. Det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2022.

'

Hydrogen

Som del av stortingsmeldinga om langsiktig verdiskaping frå norske energiressursar la regjeringa fram eit vegkart for hydrogen 11. juni 2021. På kort sikt er ambisjonen å etablere knutepunkt for hydrogen innan maritim transport og styrke hydrogenforskinga. Vegkartet har som visjon at det i 2050 er etablert ein marknad for produksjon og bruk av hydrogen. Vegkartet er ein oppfølgjing av regjeringas hydrogenstrategi frå juni 2020.