Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Aktuelt nå

""

224 milliarder i petroleumsinntekter

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er i revidert nasjonalbudsjett justert opp med 41 milliarder kroner til 224 milliarder. Anslaget er basert på en oljepris på 519 kroner per fat, opp fra 438 kroner som var lagt til grunn i nasjonalbudsjettet.

CCS grafikk

Regjeringen viderefører planlegging av demonstrasjonsprosjektet for fangst og lagring av CO2

Regjeringen har i dag lagt fram status for det norske demonstrasjonsprosjektet for fangst og lagring av CO2 og foreslår en tilleggsbevilgning på 80 mill. kroner i 2018. Bevilgningen til demonstrasjonsprosjektet blir dermed 280 mill. kroner, inkludert overførte midler fra 2017. Forslaget til bevilgning for 2018 vil dekke forprosjektering av transport, lager og inntil to fangstanlegg.

Dokumenter

Faktasider om norsk olje og gass

Fakta om norsk olje og gass: www.norskpetroleum.no

Innholdet på NorskPetroleum.no er nå oppdatert med brukervennlig og oversiktlig fakta og prognoser om norsk petroleumsvirksomhet. Nettsiden er også forbedret for å gi brukeren bedre oversikt og brukeropplevelse, også på mobiltelefoner.

Fakta om fornybar energi

Fakta om fornybar energi: www.energifaktanorge.no

Faktaheftet er digitalisert og er nå tilgjengelig på vår nye nettside www.energifaktanorge.no. Artikler og fakta er illustrert med grafikk, figurer og kart, fungerer på alle digitale plattformer, og innhold kan lastes ned, skrives ut og deles på e-post og i sosiale medier.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Kraft til endring- Energipolitikken mot 2030: Meld. St. 25 (2015–2016) 

Statsbudsjettet 2018

Høringer