Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Olje- og energidepartementet

Tina Bru (H)

Olje- og energiminister

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.
Utsikt fra plattform

Olje og gass

Norsk oljehistorie

De første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen Norges viktigste både når det gjelder inntekter til statskassen, investeringer og andel av total verdiskaping.

Vannkraft

Vannkraft

Norsk vannkrafthistorie

Det moderne Norge ble bygd og industrialisert gjennom at vi klarte å ta i bruk elver og fossefall til kraftproduksjon. Vannkraft er fortsatt bærebjelken i det norske kraftsystemet, og vil være det i overskuelig framtid.

'

Fornybar energiproduksjon

Vindkraft til havs

Regjeringen besluttet ved kongelig resolusjon 12. juni 2020 å åpne områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for fornybar energiproduksjon til havs. Områdene åpnes for konsesjonsbehandling fra 1. januar 2021. Olje- og energidepartementet tar sikte på å komme med en veileder om søknadsprosessen i løpet av våren.

Dokumenter

Fakta om norsk olje og gass: www.norskpetroleum.no

Innholdet på NorskPetroleum.no er nå oppdatert med brukervennlig og oversiktlig fakta og prognoser om norsk petroleumsvirksomhet. Nettsiden er også forbedret for å gi brukeren bedre oversikt og brukeropplevelse, også på mobiltelefoner.

Fakta om fornybar energi: www.energifaktanorge.no

Faktaheftet er digitalisert og er nå tilgjengelig på vår nye nettside www.energifaktanorge.no. Artikler og fakta er illustrert med grafikk, figurer og kart, fungerer på alle digitale plattformer, og innhold kan lastes ned, skrives ut og deles på e-post og i sosiale medier.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjons for Statsbudsjettet 2021

Statsbudsjettet 2021

Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til statsbudsjett 2021 onsdag 7.oktober. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og informasjon om statsningene for Olje - og energidepartementet.

Kart over TFO 2020

TFO 2020: Stor interesse for videre leteaktivitet på norsk sokkel

Olje- og energidepartementet tilbyr 61 utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden "Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2020" (TFO 2020).

'

Penger til sikringstiltak i Gjerdrum og mer kartlegging av kvikkleireområder

Regjeringen foreslår overfor Stortinget å bevilge til sammen 165 millioner kroner til sikring av områdene rundt skredet i Gjerdrum, økt kartlegging av kvikkleireområder og økte midler til øvrige krisetiltak i 2021. Et eksternt ekspertutvalg er nedsatt for å finne årsakene til skredet i Gjerdrum og vurdere tiltak for å styrke forebygging av kvikkleireskred i hele landet.

'

Ny stortingsmelding om norske energiressurser

Regjeringen vil i løpet av våren 2021 legge frem en melding for Stortinget om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser. Målet med meldingen er å synliggjøre det industrielle potensialet i norske energiressurser som grunnlag for fremtidige lønnsomme arbeidsplasser. —Viktige tema i meldingen vil være fremtidig utvikling av norsk petroleumsnæring, klimamålet om femti prosent reduksjon av utslippene fra olje- og gassvirksomheten innen 2030, kraftsystemet på land og elektrifiseringen av samfunnet, vindkraft til havs og veikart for hydrogen, sier Tina Bru.