Olje- og energidepartementet

Terje Aasland (Ap)

Olje- og energiminister

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.
'

Olje og gass

Norsk oljehistorie

De første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen Norges viktigste både når det gjelder inntekter til statskassen, investeringer og andel av total verdiskaping.

Vannkraft

Vannkraft

Norsk vannkrafthistorie

Det moderne Norge ble bygd og industrialisert gjennom at vi klarte å ta i bruk elver og fossefall til kraftproduksjon. Vannkraft er fortsatt bærebjelken i det norske kraftsystemet, og vil være det i overskuelig framtid.

Dokumenter

Tilleggsmelding til Meld. St. 36 (2020–2021)

Regjeringen la frem tilleggsmelding til Meld. St. 36 (2020–2021) Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser 8. april 2022.

NOU 2022: 6

Nett i tide - om utvikling av strømnettet

Utredning levert fra Strømnettutvalget til Olje- og energidepartementet 14. juni 2022. Utredningen inneholder vurderinger av tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg, prinsipper for å ivareta en samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet i en tid med stor usikkerhet ved forbruksutviklingen, og forbedringer i systemet med tilknytningsplikt.

Aktuelt fra departementet

Bilde fra Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen.

Skjerper beredskapen på norsk sokkel

Regjeringen har besluttet å iverksette tiltak for å skjerpe beredskapen knyttet til infrastruktur, landanlegg og installasjoner på norsk sokkel.

'

Regjeringen med milliardpakke i strømstøtte

Regjeringen har innført flere midlertidige støtteordninger som skal hjelpe vanlige folk i hele landet med å håndtere de rekordhøye strømprisene gjennom 2022. Få en oversikt over alle støtteordningene her.

Redegjørelse av olje- og energiminister Terje Aasland om kraftsituasjonen.

Olje- og energiminister Terje Aaslands redegjørelse i Stortinget om kraftsituasjonen

Olje- og energiminister Terje Aasland holdt dette innlegget i Stortinget 19. september der han redegjorde om energisituasjonen, de ekstremt høye strømprisene og regjeringens tiltak for å motvirke de negative konsekvensene dette medfører både på kort, mellomlang og lang sikt.