Dokument

Høyringar

Høyring nyttar ein for at innbyggjarar, organisasjonar og næringsliv skal få seie si meining og kunne føre kontroll med kva forvaltninga gjer og korleis ho utfører oppgåvene sine.

 

Viser 6001-6020 av 6076 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høring 21.02.00 - Vedlegg til høringsnotat fra OB

  21.02.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring 21.02.00 - Høringsbrev fra OB

  21.02.2000 Høring Finansdepartementet

  Oslo, 7. februar 2000 Vår ref: AD/35609 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Forslag til endring av børsforskriften §§ 5-1 og 10-1 - tiltak mot ulovlig innsidehandel mv. Som et supplement til de tiltak mot ulovlig

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring 21.2.00 - Vedlegg til høringsnotat fra Kt

  21.02.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring 21.02.00 - Om begrenset revisjon av verdipapirhandelloven

  21.02.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Organisering av tollvesenets distriktsforvaltning

  15.02.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Aamodt-utvalget

  01.02.2000 Høring Kunnskapsdepartementet

  Høringsfrist: 15.05.2000 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring om endring av reglene om betaling av skatt for fiskere

  28.01.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 00/493 SA KjS/GHL 28.1.2000 Høringsnotat om endring av reglene om betaling av skatt for fiskere Vedlagt følger høringsnotat om endringer i reglene om betaling av skatt for fiskere. Høringsnotatet bes i

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 11.01.2000

  11.01.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Tiltak for å redusere saksbehandlingstiden i klagenemda

  11.01.2000 Høring Finansdepartementet

  Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/6487 SA EML/KR 11.1.2000 Høringsnotat – tiltak for å redusere saksbehandlingstiden i Klagenemnda for merverdiavgift - forslag om endringer i merverdiavgiftsloven kapittel XIV og forskrift nr. 17

  Status: Ferdigbehandlet

 • Omorganisering av likningsforvaltningen

  30.12.1999 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Endring i revisorloven

  23.12.1999 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/5090 FM AnL 23.12.1999 Vedlagt følger Kredittilsynets forslag til regler vedrørende ovennevnte, oversendt Finansdepartementet ved brev 14. oktober 1999. Kredittilsynet foreslår at det i gjeldende rett

  Status: Ferdigbehandlet

 • Vedlegg - Brev fra Kredittilsynet 28.06.1999

  17.12.1999 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Vår ref.: Deres ref.: Dato 99/1703 99/1151 28.06.99 Saksbehandler: Bergmann Vurdering av behovet for ny forskrift for representantskapets virksomhet Innledning Finansdepartementet har i brev av

  Status: Ferdigbehandlet

 • Endringar i opplæringslova og privatskulelova

  17.12.1999 Høring Kunnskapsdepartementet

  Høyringsinstansane (sjå vedlagt liste) Vår ref 99/8918 Dato 17.12.99 Høring - Forslag om endringar i lov av 17. juli 1998 Nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova), og i lov av 14. Juni 1985 Nr. 73 om tilskot til private

  Høringsfrist: 18.02.2000 Status: Ferdigbehandlet

 • Forsikringsvirksomhetslovens bestemmelser om forsikringsfond

  16.12.1999 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 99/3510 FM InA 16.12.1999 Etter forsikringsvirksomhetsloven § 8–2 annet ledd skal de forsikringstekniske avsetningene beregnes utfra en prospektiv metode, det vil si en metode basert på kontantverdien av

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - NOU 1999:29 Varederivater

  14.12.1999 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/4817 FM AnL 26.11.1999 Vedlagt følger NOU 1999:29 Varederivater avgitt til Finansdepartementet 28. september 1999. I utredningen fremmer Varederivatutvalget forslag om at varederivater skal omfattes av

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 04.11.1999

  04.11.1999 Høring Finansdepartementet

  Høringsfrist: 30.12.1999 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring om endringar i forskrift om skattemessig bustad

  04.11.1999 Høring Finansdepartementet

  Høyringsinstansane Dykkar ref Vår ref Dato 98/2841 SA OGD/KR 4.11.1999 Høyringsnotat om endringar i forskrift om skattemessig bustad og forskrift om folkeregistrering og justeringar i reglane for arbeidsgjevar sine utgiftsgodtgjersler Vedlagt

  Status: Ferdigbehandlet

 • Vedlegg til høring 231299 - § 2-6

  14.10.1999 Høring Finansdepartementet

  Til § 2-6: Bestemmelsene i første ledd har ikke noe motstykke i forskriftene av 1976. En tilsikter først og fremst å slå fast at nytt valg på revisor er overflødig i en rekke tilfeller. Etter revisorloven og forskriftene av 1976 synes

  Status: Ferdigbehandlet

 • Vedlegg til høring 231299

  14.10.1999 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Utkast til lov om forsikringsselskapers garantiordning

  29.09.1999 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet