Høyringar

Høyring nyttar ein for at innbyggjarar, organisasjonar og næringsliv skal få seie si meining og kunne føre kontroll med kva forvaltninga gjer og korleis ho utfører oppgåvene sine.

 

 • NOU 2000:8 Arveavgift - høring

  20.06.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/4917 SA HJ/GHL 20.6.2000 NOU 2000:8 Arveavgift – høring Vedlagt følger NOU 2000:8 Arveavgift. I utredningen foreslås nye regler om arveavgift. Departementet ber om at merknader til utredningen er

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høyring - Mjøs-utvalet

  07.06.2000 Høyring Kunnskapsdepartementet

  Mjøs-utvalet som har greitt ut høgre utdanning her i landet etter år 2000, leverte si innstilling 8. mai 2000. Utvalet blei oppnemnd i statsråd 30. april 1998. Kapittel 1 og 2 i innstillinga på engelsk Innstillinga vart sendt ut på høyring 25. mai

  Høyringsfrist: 02.10.2000 Status: Ferdigbehandla

 • Høyring - Berg-utvalet

  07.06.2000 Høyring Kunnskapsdepartementet

  Utval som har vurdert opplæring som ikkje går inn under Opplæringslova, universitets- og høgskolelova eller privathøgskolelova (mellomnivået). Oppnemnd i statstråd 26. februar 1999. Utvalet leverte innstillinga 6. mars 2000. NOU 2000: 5 Mellom

  Høyringsfrist: 15.06.2000 Status: Ferdigbehandla

 • Rapport om årlig kjøp av ferdig betalt alderspensjon

  23.05.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring- Utkast til endringer i lov om foretakspensjon

  23.05.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 00/1433 FM PØE 23.5.2000 Vedlagt følger rapport om "Årlig kjøp av ferdig betalt alderspensjon" datert 23. mai 2000. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av professor Erling Selvig. Utkastet er

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat om endringer i ligningsloven

  12.05.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 00/2209 SA KMF/KR 12.5.2000 Høringsnotat om endringer i ligningsloven ved innføring av forhåndsutfylt selvangivelse som permanent ordning Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag vedrørende

  Status: Ferdigbehandlet

 • høringsnotat 12.05.2000 (SKD I)

  12.05.2000 Høring Finansdepartementet

  Skattedirektoratet Saksbehandler Finn Monrad-Hansen Deres dato Vår dato 11. april 2000 Deres referanse Vår referanse fmh 011.3 Finansdepartementet Skatte- og avgiftslovavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Vurdering av ligningsnemndenes

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 12.05.2000 (SKD)

  12.05.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 12.05.2000

  12.05.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring 10.04.00 - Vedlegg

  10.04.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Vurdering av egenkapitalmetoden

  10.04.2000 Høring Finansdepartementet

  Adressater Deres ref Vår ref Dato 00/1796 FM EDK 10.4.2000 Vurdering av egenkapitalmetoden Regnskapsloven ble endret 10. mars 2000 slik at det for regnskapsår påbegynt i 1999 er frivillig å anvende egenkapitalmetoden (bruttometoden) i

  Status: Ferdigbehandlet

 • Læreplan for videregående opplæring, finsk som andrespråk

  20.03.2000 Høring Kunnskapsdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Skattemessig behandling av utenlandstillegg – høring

  15.03.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/1928 SA KjL/KR 15.3.2000 Skattemessig behandling av utenlandstillegg – høring Finansdepartementet nedsatte i juni 1997 en interdepartemental arbeidsgruppe som skulle vurdere reglene for skattlegging av

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 15.03.2000

  15.03.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 09.03.2000

  09.03.2000 Høring Finansdepartementet

  I § 8-15-10 Anvendelsesområde Bestemmelsene i § 8-15-10 og § 8-15-11 gjelder for urealiserte valutaposter som er ervervet før 1. januar 2000 og som skal skattlegges separat. § 8-15-11 Fastsettelse av skattemessig inngangsverdi (1) Det skal

  Status: Ferdigbehandlet

 • Overgangsbestemmelser om skattemessig inngangsverdi

  09.03.2000 Høring Finansdepartementet

  Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO Deres ref Vår ref Dato 00/1024 SA KMF/GHL 9.3.2000 Høring – overgangsbestemmelser om fastsettelse av skattemessig inngangsverdi for urealiserte valutaposter pr. 1 januar 2000 Ved lov av 17.

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring 08.03.00 - Utkast til forskrift

  08.03.2000 Høring Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx 2000 med hjemmel i lov av 14. juni 1985 nr. 62 § 1-2 og kgl. res. 6. februar 1987 nr. 70. I forskrift 6. juli 1987 nr. 592 om overgangsregler for pliktig registrering i Verdipapirsentralen gjøres følgende

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 06.03.2000

  06.03.2000 Høring Finansdepartementet

  § 16-28 Metoder for å forebygge internasjonal dobbeltbeskatning A Fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet og dokumentasjonsplikt § 16-28-1 Anvendelsesområde for bestemmelsene om fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Avgrensing av fritak for investeringsavgift

  29.02.2000 Høring Finansdepartementet

  Forskrift 21.06.2000 Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/2685 SA LRD/KR 29 .2.2000 Finansdepartementet vil med dette fremlegge til høring forslag til endring av forskrift av 25. februar 1999 om avgrensing av fritak for investeringsavgift

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 23.02.2000

  23.02.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Side 315 av 319
 • Side 315 av 319