Rundskriv

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter. På denne siden finner du en oversikt over rundskriv fra departementene.

Egen oversikt over rundskriv fra Finansdepartementet

Viser 1201-1250 av 2084 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Rundskriv G-23/02

  Ny salærsats for advokater m.v. i straffesaker og i benefiserte saker, og ny stykkpris for medisinsk sakkyndige

  23.12.2002 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-23/02 Jnr.: 99/567 A-AK KL Dato: 19.12.2002 Ny salærsats for advokater m.v. i straffesaker og i benefiserte saker, og nye stykkprissatser for medisinsk sakkyndige I. Timesatsen i salærforskriften § 2 første ledd første punktum skal være

 • Rundskriv G- 24/02

  Promilleprogram - utvidelse av prøveordning

  23.12.2002 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-24/2002 Jnr.: 00/09178 D AD/mha Dato: 23.12.2002 Promilleprogram – utvidelse av prøveordning Ved kongelig resolusjon av 7. desember 2001 ble det vedtatt at prøveordningen med promilleprogram forlenges til 31. desember 2003.

 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon med merknader

  Q-0819

  23.12.2002 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

 • Rundskriv N-6/2002

  Ikraftsetjing av lov 21.6. 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova)

  20.12.2002 Rundskriv Samferdselsdepartementet

  SAMFERDSELSDEPARTEMENTET Transportavdelingen RUNDSKRIV N-6/2002 Fylkeskommunene, Samferdselskontorene Oslo kommune, Samferdselsetaten Statens Vegvesen, Vegdirektoratet NKI Fjernundervisningen 20.12.02 Sak 02/2956 Ikraftsetjing av lov 21.6. 2002 nr.

 • Rundskriv F-038-02

  Voksne asylsøkere - norskopplæring

  20.12.2002 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F- 38-02 02/7404 20.12.02 Kommunene Fylkeskommunene Statens utdanningskontorer Folkehøgskolene Voksenopplæringsforbundet Voksne asylsøkere - norskopplæring Fra 1991 ble det ikke gitt statstilskudd til norskopplæring for asylsøkere, men fra

 • vedlegg5 - 11/99

  20.12.2002 Rundskriv Finansdepartementet

  VEDLEGG 5 Andre regnskap og spesifikasjoner Statsbedriftenes balansekonti gruppert etter ny regnskapslov Tabell 5.X Mal for statsbedrifter, spesifikasjon av balansen pr 31. desember 1999 Eiendeler Kroner Egenkapital og gjeld Kroner Anleggsmidler:

 • Vedlegg 3 og 4 - 11/99

  20.12.2002 Rundskriv Finansdepartementet

  Vedlegg nr 3 Spesifikasjon av Statens aksjeinteresser, Aksjer i gruppe 1. Departement: Aktivert i kapitalregnskapet på konto: Selskap Bokført saldo i kapital­regnskapet Pålydende pr aksje Samlet pålydende for statens andel Selskapets samlede

 • Vedlegg 2 - 11/99

  20.12.2002 Rundskriv Finansdepartementet

  VEDLEGG NR 2 Det enkelte departement skal benytte vedlegg nr 1 for følgende grupper og undergrupper i kapitalregnskapet: 61 Spesielle fond og forsikringer Jf spesifikasjonen i St meld nr 3 (1998-99) s 194 62 Verdipapirer 6250 Obligasjoner 6260

 • vedlegg1 - 11/99

  20.12.2002 Rundskriv Finansdepartementet

  Vedlegg nr 1 SKJEMA FOR INNRAPPORTERING AV POSTERINGER TIL KAPITALREGNSKAPET. Departement: ..departementet Hovedgruppe: Undergruppe: Spesifisert inngående balanse Selskap: Beløp: Sum inngående balanse Endringer i perioden for undergruppe Selskap:

 • R-8/98 vedlegg 4 og 5

  20.12.2002 Rundskriv Finansdepartementet

  VEDLEGG NR 4 Spesifikasjon av Statens aksjeinteresser, Aksjer i gruppe 1. Departement: Aktivert i kapitalregnskapet på konto: Selskap Bokført saldo i kapitalregnskapet Pålydende pr aksje Samlet pålydende for statens andel Selskapets samlede

 • R-8/98 vedlegg 3

  20.12.2002 Rundskriv Finansdepartementet

  VEDLEGG NR 3 Det enkelte departement skal benytte vedlegg nr 2 for følgende grupper og undergrupper i kapitalregnskapet: 61 Spesielle fond og forsikringer Jf spesifikasjonen i St meld nr 3 (1997-98) s 199 62 Verdipapirer 62-5 Obligasjoner 62-6

 • R-8/98 vedlegg 2

  20.12.2002 Rundskriv Finansdepartementet

  VEDLEGG NR 2 SKJEMA FOR INNRAPPORTERING AV POSTERINGER TIL KAPITALREGNSKAPET. Departement: ..departementet Hovedgruppe: Undergruppe: Spesifisert inngående balanse Selskap: Beløp: Sum inngående balanse Endringer i perioden for undergruppe Selskap:

 • Rundskriv H-20/02

  Lovlighetskontroll og klagesaksbehandling - ny delegasjon av fullmakter fra KRD. Se også H-25/92 og H-6/95.

  20.12.2002 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato H-20/02 20.12.02 Lovlighetskontroll og klagesaksbehandling – ny delegasjon av fullmakter fra KRD Som kjent skal de statlige utdanningskontorene integreres i fylkesmannsembetene fra 01.01.03. Som en konsekvens av dette

 • Rundskriv R-12/92

  19.12.2002 Rundskriv Finansdepartementet

  Rundskriv R-12/92 Til samtlige departementer og Riksrevisjonen Vår ref. (Bes oppgitt ved svar) Dato 90/6349 C 2 HHH/AL 29.9.92 FULLMAKT FOR DEPARTEMENTENE TIL Å AVSKRIVE UERHOLDELIGE FORDRINGER Etter samråd med Riksrevisjonen har Finansdepartementet

 • Rundskriv R-7/97

  19.12.2002 Rundskriv Finansdepartementet

  Rundskriv R-7/97 Til departementene Vår ref. (Bes oppgitt ved svar) Dato 97/2672 C RRo/AU 17.04.97 HÅNDKASSE Økonomireglement for staten med tilhørende funksjonelle krav trådte i kraft 10. 1. 1997. I Økonomireglementets § 17.5 er det tatt inn

 • R - 1/98

  19.12.2002 Rundskriv Finansdepartementet

 • Rundskriv R-2/98

  19.12.2002 Rundskriv Finansdepartementet

 • Rundskriv R-03/98

  19.12.2002 Rundskriv Finansdepartementet

 • Rundskriv 4/98

  19.12.2002 Rundskriv Finansdepartementet

  Til Samtlige departementer Statsministerens kontor Riksrevisjonen Rundskriv 4/98 Deres ref Vår ref Dato 98/ 6789C HGD/AUl 5.8.1998 Innrapportering av regnskapsdata til Finansdepartementet - kasserapport Innrapportering av kasserapport

 • Rundskriv R-5/98

  19.12.2002 Rundskriv Finansdepartementet

  Til Samtlige departement Rundskriv R-5/98 Vår ref Dato 98/6980 C AH 1.9.1998 Statsbudsjettet medregnet folketrygden 1999, direktiver for bekreftelsesbrev Alle rettelser og endringer i rammefordelingsforslaget for 1999 skal bekreftes i eget brev fra

 • Rundskriv R-6/98

  19.12.2002 Rundskriv Finansdepartementet

  Til samtlige departementer og Riksrevisjonen Rundskriv R-6/98 Vår ref Dato 98/4146 SA HPL/GHL 4.9.1998 Fullmakt for departementene til å avskrive uerholdelige fordringer Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-11/92 og R-12/92 vedørende

 • Rundskriv R-7/98

  19.12.2002 Rundskriv Finansdepartementet

  Til samtlige departementer og Statsministerens kontor Rundskriv R-7/98 Vår ref Dato 98/7628 C GA/AUl 14 .9.1998 STATSBUDSJETTET MEDREGNET FOLKETRYGDEN 1998 TILLEGGSBEVILGNINGER I HØSTSESJONEN – NY SALDERING Regjeringen har vedtatt retningslinjer for

 • Rundskriv R-8/98

  19.12.2002 Rundskriv Finansdepartementet

 • Rundskriv R- 9/98

  19.12.2002 Rundskriv Finansdepartementet

  Til samtlige departementer og Riksrevisjonen Rundskriv R- 9/98 Vår ref Dato 8805/98 C BTN 4.11.1998 BEHANDLING AV UOPPKLARTE DIFFERANSER OG FEILFØRINGER HOS REGNSKAPSFØRERNE OG/ELLER I STATSREGNSKAPET 1 Innledning I St prp nr 65 (1997-98) ble

 • Rundskriv R-10/98

  19.12.2002 Rundskriv Finansdepartementet

 • Rundskriv R-11/98

  19.12.2002 Rundskriv Finansdepartementet

  Til samtlige departementer og Riksrevisjonen

 • Rundskriv R-1/99

  19.12.2002 Rundskriv Finansdepartementet

  Til samtlige departementer og Riksrevisjonen

 • Rundskriv -2/99

  19.12.2002 Rundskriv Finansdepartementet

  Samtlige departementer Statsministerens kontor r-2/99 Deres ref. Vår ref. (Bes oppgitt ved svar) Dato 99/497 C GA/ 03.02. 99 STATSBUDSJETTET 1999 - TILLEGGSBEVILGNINGER OG OMPRIORITERINGER VÅREN 1999 1. Gjennomføringen av finanspolitikken i 1999 For

 • Rundskriv R-3/99

  19.12.2002 Rundskriv Finansdepartementet

  Samtlige departementer Riksrevisjonen

 • Rundskriv 7/99

  19.12.2002 Rundskriv Finansdepartementet

 • Rundskriv R-8/99

  19.12.2002 Rundskriv Finansdepartementet

  Samtlige departement Rundskriv R-8/99 Deres ref Vår ref Dato 99/4241 C AH .9.1999 Statsbudsjettet medregnet folketrygden 2000, direktiver for bekreftelsesbrev Alle rettelser og endringer i rammefordelingsforslaget for 2000 skal bekreftes i eget brev

 • U-11/2002 Endringer i omsetningssystemet for vin og brennevin med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent

  19.12.2002 Rundskriv Arbeids- og sosialdepartementet

 • R-11/2002 02/4473 C TS/mk Rapportering til det sentrale statsregnskapet i 2003

  Rundskriv-11/2002

  19.12.2002 Rundskriv Finansdepartementet

  RAPPORTERNG TIL DET SENTRALE STATSREGNSKAPET I 2003 Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • Rundskriv -9/99

  19.12.2002 Rundskriv Finansdepartementet

  Samtlige departementer Statsministerens kontor Riksrevisjonen R-9/99 Deres ref Vår ref Dato 99/3908 C NAJ/HDH 07.09.1999 KRAVENE OM BEHANDLING AV KONTANT INNBETALTE MIDLER I FUNKSJONELLE KRAV TIL ØKONOMIFORVALTNINGEN I STATEN Det vises til pkt. 7-

 • Rundskriv 11-99

  19.12.2002 Rundskriv Finansdepartementet

 • U-13/2002

  Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter - iverksetting av endringer i forskriften og endret døgnpris Tilleggsrundskriv til I-48/98

  19.12.2002 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter – iverksetting av endringer i forskriften og endret døgnpris U-13/2002 Tilleggsrundskriv til I-48/1998 Landets kommuner Helseforetakene Helsetilsynet Landets fylkesleger Landets

 • Rundskriv 10/99

  19.12.2002 Rundskriv Finansdepartementet

  Til samtlige departementer Statsministerens kontor Rundskriv R-10/99 Deres ref Vår ref Dato 99/4486 C TT/HDH 16.09.1999 STATSBUDSJETTET MEDREGNET FOLKETRYGDEN 1999 TILLEGGSBEVILGNINGER I HØSTSESJONEN – NY SALDERING Regjeringen har vedtatt

 • Rundskriv 14/99

  19.12.2002 Rundskriv Finansdepartementet

  Til samtlige departementer og Riksrevisjonen

 • Rundskriv H-14/02

  Ekspropriasjon på plan- og bygningsrettens område

  19.12.2002 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Ekspropriasjon på plan- og bygningsrettens område.

 • Rundskriv H-05/02

  Juridiske spørsmål vedrørende utbyggingsavtaler i tilknytning til plan- og byggesaksbehandling m.v.

  18.12.2002 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Juridiske spørsmål vedrørende utbyggingsavtaler i tilknytning til plan- og byggesaksbehandling m.v.

 • Rundskriv KSF 5/2002

  Regler for dagpenger til innsatte og dagpengenes størrelse

  18.12.2002 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  KSF 5/2002 Jnr.: 95/1710 D ET/AsH Dato: 18.12.2002 Regler for dagpenger til innsatte og dagpengenes størrelse Det er i budsjettet for 2003 innarbeidet en netto priskompensasjon på 2,5 % på post 01.2. Dette tilsier at den generelle dagpengesatsen vil

 • Rundskriv H-19/02

  Statsbudsjettet 2004 - behandling og samordning av samiske saker

  18.12.2002 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Statsbudsjettet 2004 - behandling og samordning av samiske saker.

 • Rundskriv F-036-02

  Opptak til universiteter og høgskoler studieåret 2003-2004 Endringer i forskrifter - kommentarer og samordning

  17.12.2002 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

 • Rundskriv G-22/02

  Endringer i stykkprisforskriften § 4 annet ledd nr 6 a - utlendingssaker

  16.12.2002 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-22/02 Jnr.: 02/7577 A-AK TBA Dato: 16.12.2002 Endringer i stykkprisforskriften § 4 annet ledd nr 6 a – utlendingssaker I Justisdepartementet viser til stykkprisforskriften (forskrift av 18.09.2001 om salær fra det offentlige til

 • Rundskriv V-23b-02

  Endringer i forskrift til gravferdsloven (11.12.2002)

  11.12.2002 Rundskriv Kulturdepartementet

 • R-10/2002 02/4472 C TT/Isa Retningslinjer for materialet til Regjeringens første konferanse om statsbudsjettforslaget 2004

  Rundskriv

  10.12.2002 Rundskriv Finansdepartementet

  RETNINGSLINJER FOR MATERIALET TIL REGJERINGENS FØRSTE KONFERANSE OM STATSBUDSJETTFORSLAGET 2004 Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • M-8/2002 - Jordfondet - Nye retningslinjer

  R-995 (12.12.2002)

  10.12.2002 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Nytt rundskriv M-8/2002 gjelder fra 12.12.2002. Vedtektene innebærer at fondet også kan brukes til erstatning for vern m.v. av skogområder etter naturvernloven (12.12.2002)

 • M-7/2002 - Endringer i rundskriv M-3/2002 - Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon Kapitaliseringsrentefot m.m. for skog

  R-994 (10.12.2002)

  10.12.2002 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-7/2002 R-994 Saksnr. 10.12 2002 Til Statens landbruksforvaltning Fylkesmennene Fylkeslandbruksstyrene Kommunene Endringer i rundskriv M-3/2002 - Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon - Kapitaliseringsrentefot m.m. for skog I

 • Rundskriv V-22b-02

  Om sikring av gravminner (09.12.2002)

  09.12.2002 Rundskriv Kulturdepartementet

  Kirkelig fellesråd Nr. Vår ref Dato V-22b-02 02/516 KI jei 13.01.2003 Om sikring av gravminner De tragiske ulykkene som har skjedd på norske kirkegårder i år som følge av manglende sikring av gravminner, førte til at departementet ba

 • U-10/2002 Boligsosialt arbeid - bistand til å mestre boforhold

  03.12.2002 Rundskriv Arbeids- og sosialdepartementet

  Boligsosialt arbeid – bistand til å mestre et boforhold U-10/2002 Utgitt av: Justis- og politidepartementet, Kommunal- regionaldepartementet og Sosialdepartementet Rundskriv U-10/2002 Boligsosialt arbeid – bistand til å et mestre