Rundskriv

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter. På denne siden finner du en oversikt over rundskriv fra departementene.

Egen oversikt over rundskriv fra Finansdepartementet

Viser 1251-1300 av 2084 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Rundskriv V-21-02

  Statlig overtakelse av ansvaret for prestenes utgifter til reiser og boligtelefon - endringer i kirkeloven

  29.11.2002 Rundskriv Kulturdepartementet

  Kirkelige fellesråd Kommunene Presteskapet Nr. Vår ref Dato V-21/2002 2002/35 KiF jol 29.11.2002 Statlig overtakelse av ansvaret for prestenes utgifter til reiser og boligtelefon – endringer i kirkeloven Finansiering av utgiftene til prestenes skyss

 • Rundskriv KSF 4 / 2002

  Retningslinjerfor utforming, utstedelse og bruk av ID-kort i kriminalomsorgen

  29.11.2002 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv KSF 4 /2002 J nr 96/03457 D HTH/AsH Dato: 20.11.2002 Regiondirektøren Direktøren for KRUS Direktøren for KITT Anstaltledere Kontorsjefen i friomsorgen Retningslinjer for utforming, utstedelse og bruk av ID-kort i kriminalomsorgen

 • Rundskriv H-15/02

  Statsbudsjettet 2002, kap 526, post 70 Tilskudd til nasjonale minoriteter

  27.11.2002 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Tilskudd til nasjonale minoriteter.

 • Rundskriv R-9/2002 Statsregnskapet medregnet folketrydgden for 2002

  Årsavslutning og frister for innrapportering

  14.11.2002 Rundskriv Finansdepartementet

  Statsregnskapet medregnet folketrygden for 2002 – årsavslutning og frister for innrapportering Rundskriv R-9/2002 (pdf-format)

 • Rundskriv N-5/2002

  Legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte - medisinske

  07.11.2002 Rundskriv Samferdselsdepartementet

  SAMFERDSELSDEPARTEMENTET Veg- og miljøavdelingen RUNDSKRIV N-5/2002 Landets leger 18.10.2002 Vår ref: 00/3619 672.1/EØS Legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte – medisinske grunner Forskrift 21. september 1979 nr. 7 om bruk av

 • Rundskriv H-08/02

  Om kommunale husleigeforhold

  06.11.2002 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Om kommunale husleigeforhold.

 • Rundskriv KSF 3/2002

  Retningslinjer for programvirksomheten i kriminalomsorgen

  01.11.2002 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • Rundskriv V-20-02

  Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2002 - 30. april 2004 - lokale forhandlinger per 1. september 2002 (10.10.02)

  24.10.2002 Rundskriv Kulturdepartementet

 • R-8/2002 2002/3546 C TT/mk Statsbudsjettet medrekna folketrygda 2002. Tilleggsløvingar i haustsesjonen - ny saldering

  18.10.2002 Rundskriv Finansdepartementet

  Statsbudsjettet medregnet folketrygden 2003, direktiver for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul Bok. Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2003

  Grønt hefte

  03.10.2002 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Beregningsteknisk dokumentasjon til St prp nr 1 (2002-2003).

 • Rundskriv G-13/02

  Lang saksbehandlingstid i straffesaker - kravet til effektivt, nasjonalt rettsmiddel i EMK artikkel 13

  23.09.2002 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • I-35/2000 - Erstatter I-25/98

  Retningslinjer for legemiddelassistert rehabilitering av narkotikamisbrukere

  17.09.2002 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Retningslinjer for legemiddelassistert rehabilitering av narkotikamisbrukere Rundskriv I-35/2000 Erstatter Rundskriv I-25/98 Til: Landets kommuner Landets fylkeskommuner Landets fylkesmenn Landets fylkesleger Dato: 15.09.2000 Innledning Legemidler

 • Rundskriv G-15/2002

  Endring i straffeloven § 391 a om naskeri - privatpersoners adgang til å pågripe naskere

  12.09.2002 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-15/2002 Jnr.: 02/7664 ES TMØ/HW/an Dato: 10.09.2002 Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Norges dagligvarehandels Forbund Norske Vaktselskapers Landsforening Oslo Handelsstands Forening Endring i straffeloven § 391 a om naskeri

 • Rundskriv F-026-02

  Timelønnstabeller for undervisning i folkehøgskolene med virkning fra 01.08.02 eksklusive feriepenger

  11.09.2002 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-26-2002 Saksnr. 02/4652 11.09.2002 Statens utdanningskontorer Fylkeskommunene Folkehøgskolene Lærerorganisasjonene kommunenes Sentralforbund Det vises til Tillegg nr. 5 til F - 4073 der revidert Særavtale om arbeidstid og leseplikt i

 • Rundskriv G-16/2002

  Nye regler om hurtigere straffesaksbehandling og varetektsfengsling i isolasjon mv.

  11.09.2002 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • Rundskriv H-10/02

  Om iverksetjing av ny lov om val til kommunestyre og fylkesting

  04.09.2002 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Rundskriv F-025-02

  Hovudavtalen i staten § 33 nr. 3 - ressursar til fastlønna tillitsvalde

  04.09.2002 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-25-2002 Saksnr. 02/1329 04.09.2002 Statens utdanningskontor Fylkeskommunar Fylkesrevisjonar Kommunar Kommunerevisjonar Hovudavtalen i staten § 33 nr. 3 – ressursar til fastlønna tillitsvalde Retten til permisjon for tillitsvalde er

 • Rundskriv F-24-02

  Endringer i kapittel 9 i forskrift 28. juni 1999 nr. 722 til opplæringsloven

  03.09.2002 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-24-02 Saksnr. 01/2543 16.12.2002 Liste over mottakere av rundskriv F-24-02: Barneombudet Barne- og familiedepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Kultur- og kirkedepartementet Elevorganisasjonen Foreldreutvalget for grunnskolen

 • Rundskriv G-14/02

  Spørsmål om den saksøkte har ansvar for meirverdiavgift på salær for skriving av kravsmål om utlegg

  03.09.2002 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-14/2002 Jnr.: 01/6656 EP TFJ/an Dato: 03.09.2002 Til namsmennene Spørsmål om den saksøkte har ansvar for meirverdiavgift på salær for skriving av kravsmål om utlegg Ei rekke namsmenn har kontakta Justisdepartementet med spørsmål om den

 • R-7/2002 2002/3163 C AH Statsbudsjettet medregnet folketrygden 2003, direktiver for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul Bok

  02.09.2002 Rundskriv Finansdepartementet

  Statsbudsjettet medregnet folketrygden 2003, direktiver for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul Bok. Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • Utlånsordningen for læremidler i videregående opplæring

  26.08.2002 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Fylkeskommunene Statlige og private skoler Deres ref Deres dato Vår ref Dato 01/2923 23.08.02 Utlånsordningen for læremidler i videregående opplæring Departementet viser til at tilskudd til læremidler er avviklet i 2002, jf. St. prp. nr. 1 (2001-

 • Rundskriv H-09/02

  Meldingssaker etter statsborgerloven - behandlingsrutiner og forholdet til forvaltningsloven

  21.08.2002 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fylkesmennene Utlendingsdirektoratet Politidirektoratet Politimestrene Den norske advokatforening Nr. Vår ref Dato H–09/02 02/4886 12.08.2002 Meldingssaker etter statsborgerloven – behandlingsrutiner og forholdet til forvaltningsloven Innledningsvis

 • Vedlegg til rundskriv Q9/02

  20.08.2002 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

 • M-6/2002 - Budsjett for bruk av rentemidler i 2003

  R-984 (14.08.2002)

  14.08.2002 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-6/2002 R-984 Saksnr. 2002/01817 14. august 2002 Til Fylkesmennene, Landbruksavdelingene Budsjett for bruk av rentemidler i 2003 Departementet ber med dette om at budsjetteringen for bruken av rentemidlene i 2003 blir iverksatt i samsvar

 • Rundskriv V-19-02

  Statsbudsjettet 2002 kap 310 post 75 tilskudd til privateide kirkebygg (15.07.02)

  15.07.2002 Rundskriv Kulturdepartementet

  Fylkesmennene Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Norges kristne råd Norges Frikirkeråd Kontaktutvalget for pinsebevegelsen i Norge Islamsk råd Nr. Vår ref Dato V-19/2002 2002/2830 ID OFR 15.07.2002 Statsbudsjettet 2002 kap 310 post 75

 • U-7/2002 Utsatt behandling av Ot.prp. nr. 89 (2001-2002) om lov om endring i alkoholloven

  Likebehandling av øl og annen drikk med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent)

  09.07.2002 Rundskriv Arbeids- og sosialdepartementet

  UTSATT BEHANDLING AV OT.PRP. NR. 89 (2001-2002) OM LOV OM ENDRING I ALKOHOLLOVEN (LIKEBEHANDLING AV ØL OG ANNEN DRIKK MED LAVERE ALKOHOLINNHOLD ENN 4,76 VOLUMPROSENT) U-7/2002 Til adressater i henhold til vedlagte liste Dato: 08.07. 2002

 • M-5/2002 - Tilskudd til tiltak på DDT-deponi på skogplanteskolene

  R-979 (07.08.2002)

  08.07.2002 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-5/2002 R-979 Saksnr. 1996/01095 8. juli 2002 Til Skogplanteskolene, Fylkesmennene, Det norske Skogselskap, SFT Tilskudd til tiltak på DDT-deponi på skogplanteskolene Innledning Departementet viser til ”Handlingsplan for tiltak ved

 • Rundskriv V-18-02

  Forhøyet forsikring tjenestereiser i utlandet (01.07.02)

  03.07.2002 Rundskriv Kulturdepartementet

  Statlige virksomheter under Kultur- og kirkedepartementet Nr. Vår ref Dato V- 18/2002 2000/3019 AØ OD 01.07.2002 Forhøyet forsikring tjenestereiser i utlandet Vedlagt oversendes til orientering kopier av Arbeids- og administrasjonsdepartementets (

 • Rundskriv V-17-02

  Fraværsstatistikk 4. kvartal 2001 og året 2001 (01.07.02)

  03.07.2002 Rundskriv Kulturdepartementet

  Statlige virksomheter under Kultur- og kirkedepartementet Nr. Vår ref Dato V- 17/2002 2002/1202 AØ OD 01.07.2002 Fraværsstatistikk 4. kvartal 2001 og året 2001 Vedlagt oversendes kopi av Arbeids- og administrasjonsdepartementets (AAD) brev av

 • Rundskriv V-16-02

  Ajourføring av etats- og tjenestestedsregisteret i Statens Sentrale Tjenestemannsregister (SST) per 1. oktober 2002 (01.07.02.)

  03.07.2002 Rundskriv Kulturdepartementet

  Statlige virksomheter under Kultur- og kirkedepartementet Nr. Vår ref Dato V- 16/2002 2002/2433 AØ OD 01.07.2002 Ajourføring av etats- og tjenestestedsregisteret i Statens Sentrale Tjenestemannsregister (SST) per 1. oktober 2002 Arbeids- og

 • Rundskriv V-15-02

  Hovedtariffavtalen 2002 - 2004, årlige forhandlinger per 1. september 2002 - stillingsoversikt per 31. august 2002 (28.06.02)

  02.07.2002 Rundskriv Kulturdepartementet

  Statlige virksomheter under Kultur- og kirkedepartementet (unntatt Arkivverket, Nasjonalbiblioteket, Kirkerådet og presteskapet) Nr. Vår ref Dato V- 15/2002 2002/2714 AØ OD 28.06.2002 Hovedtariffavtalen 2002 – 2004, årlige forhandlinger per 1.

 • Rundskriv N-4/2002

  Nytt rundskriv om godkjent løyveutdanning for person- og godstransport. Oppheving av rundskriv N-7/2001 og N-2/2002

  02.07.2002 Rundskriv Samferdselsdepartementet

  SAMFERDSELSDEPARTEMENTET Transportavdelingen RUNDSKRIV N-4/2002 Fylkeskommunene, Samferdselskontorene Oslo kommune, Samferdselsetaten Statens Vegvesen, Vegdirektoratet NKI Fjernundervisningen 01.07.2002 Sak 02/1638 331.2 Nytt rundskriv om godkjent

 • Rundskriv H-04/02

  Stortingets behandling av Kommuneproposisjonen 2003 og revidert nasjonalbudsjett 2002 - konsekvenser for kommunesektoren

  02.07.2002 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Stortingets behandling av Kommuneproposisjonen 2003 og revidert nasjonalbudsjett 2002 - konsekvenser for kommunesektoren.

 • Rundskriv N-3/2002

  Rundskriv om bruk av undertransportørar i løyvepliktig transport

  01.07.2002 Rundskriv Samferdselsdepartementet

  SAMFERDSELSDEPARTEMENTET Transportavdelinga RUNDSKRIV N-3/2002 Fylkeskommunane Oslo kommune 03.07.2002 Sak 02/762 331.4 Rundskriv om bruk av undertransportør i løyvepliktig transport Etter rundskriv N-4/85 om skoleskyss i grunnskolen kunne innehavar

 • Rundskriv V-14-02

  Utviklingen av den lokale kirkeøkonomien - de kirkelige regnskapene (14.06.02)

  01.07.2002 Rundskriv Kulturdepartementet

  Kirkelige fellesråd Menighetsrådene Bispedømmerådene Nr. Vår ref Dato V-14-02 02/418 KIF obl/rah 14.06.2002 Utviklingen av den lokale kirkeøkonomien – de kirkelige regnskapene 1.Innledning I vedlegg til dette rundskrivet er det gitt en presentasjon

 • Rundskriv G-3/2002

  Nytt personalreglement for kriminalomsorgen på regionalt og lokalt nivå

  27.06.2002 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-3/2002 Jnr.: 00/13414 D TRH/gek Dato: 24.01.02 Regiondirektøren Direktøren for KRUS Direktøren for KITT Kontorsjefen i friomsorgen og anstaltledere Tjenestemannsorganisasjonene Nytt personalreglement for kriminalomsorgen på regionalt og

 • F-4073 Tillegg nr.5 vedlegg 1

  26.06.2002 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  PROTOKOLL År 2002, den 16. og 22. april, ble det holdt forhandlingsmøter om lønns- og arbeidsvilkår i folkehøgskolene mellom Utdannings- og forskningsdepartementet og berørte lærerorganisasjoner. Bakgrunnen for møtet var intensjonserklæringen av 19.

 • F-4073 Vedlegg 1

  26.06.2002 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  PROTOKOLL År 2002, den 7. mai, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Utdannings- og forskningsdepartementet og berørte lærerorganisasjoner. Bakgrunnen for møtet var endring av lønnsplassering for skoleledere i Særavtale om lønn og godtgjøringer m.m.

 • R-6/2002 2002/2465 C/TT Retningslinjer for arbeidet med forslag til rammefordeling, fagproposisjon og gul bok

  25.06.2002 Rundskriv Finansdepartementet

  Retningslinjer for arbeidet med forslag til rammefordeling, fagproposisjon og gul bok Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • Rundskriv KSF 02 / 2002

  Retningslinjer for kontaktbetjentarbeidet

  18.06.2002 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv KSF 02 / 2002 6. juni 2002 Regiondirektøren Direktøren for KRUS Direktøren for KITT Anstaltledere Kontorsjefen i friomsorgen Retningslinjer for kontatkbetjentarbeidet Innledning Retningslinjene er en videreføring og oppdatering av

 • Rundskriv KSF 1/ 02

  Retningslinjer for kriminalomsorgens arbeid med framtidsplanlegging

  18.06.2002 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • Rundskriv V-13-02

  Rapport over rekneskapen pr. 30. juni 2002 Plan for forbruket i resten av budsjetterminen 2002 (03.06.2002)

  14.06.2002 Rundskriv Kulturdepartementet

  Til statlege verksemder under Kultur- og kyrkjedepartementet ( utanom: Den norske Unesco-kommisjonen og verksemder under Kyrkjeavdelinga) Nr. Vår ref Dato V-13/2002N 2002/2319 AØ/Ø EAn 03.06.2002 Rapport over rekneskapen pr. 30. juni 2002 Plan for

 • Rundskriv V-12-02

  Orientering om tilskuddsordningene for 2003 (14.06.2002)

  14.06.2002 Rundskriv Kulturdepartementet

 • Tillegg nr.5 til F-4073

  Revidert utgave av Særavtale om arbeidstid og leseplikt m.m. i folkehøgskolen

  14.06.2002 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv Tillegg nr.5 til F-4073 Saksnr. 01/6012 14.06.2002 Folkehøgskolene Fylkeskommunene Fylkesrevisjonene Lærerorganisasjonene Kommunenes Sentralforbund Revidert utgave av Særavtale om arbeidstid og leseplikt m.m. i folkehøgskolen Vedlagt

 • Tillegg nr. 4 til F-4073

  Revidert utgave av Særavtale om lønn og godtgjøringer m.m. i skoleverket

  14.06.2002 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv Tillegg nr. 4 til F-4073 Saksnr. 01/6012 14.06.02 Statens utdanningskontorer Kommunen Kommunerevisjonene Fylkeskommunene Fylkesrevisjonene Grunnskoler og videregående skoler Private skoler Statlige grunn- og videregående skoler

 • Rundskriv G-10/2002

  Forskrift om anvendelsesområde, innhold og gjennomføring av promilleprogram

  12.06.2002 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • Rundskriv F-023-02

  Timelønnstabeller for undervisning i videregående skoler med virkning fra 01.05.2002 og 01.08.2002 eksklusive feriepenger

  10.06.2002 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-023-02 Saksnr. 02/4500 26.07.2002 Det vises til rundskriv F-03-02 som erstattes av dette rundskrivet. Statens utdanningskontorer Fylkeskommuner Fylkesevisjoner Videregående skoler Statlige og private videregående skoler

 • Rundskriv F-022-02

  Timelønnstabeller for undervisning i grunnskolen med virkning fra 01.05.02 og 01.08.02 eksklusive feriepenger

  08.06.2002 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-022-02 Saksnr. 02/4499 26.07.02 Det vises til rundskriv F-03-02 som erstattes av dette rundskrivet. Statens utdanningskontorer Kommuner Kommunerevisjoner Grunnskoler Statlige og private grunnskoler Lærerorganisasjonene Kommunenes

 • Rundskriv F-17-02

  Ressurser til fastlønna tillitsvalde i skoleverket — skoleåret 2002/03

  04.06.2002 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F - 17-02 Saksnr. 02/1329 04.06.2002 Statens utdanningskontor Fylkeskommunar Fylkesrevisjonar Kommunar Kommunerevisjonar Lærarorganisasjonane Ressurser til fastlønna tillitsvalde i skoleverket – skoleåret 2002/03 Les

 • I-4/2002

  Fastlegeordningen og asylsøkere - presisering av prosedyre for valg av fastlege m.m.

  31.05.2002 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet