Rundskriv

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter. På denne siden finner du en oversikt over rundskriv fra departementene.

Egen oversikt over rundskriv fra Finansdepartementet

Viser 1301-1350 av 2084 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Vedlegg til V-10/02 og V11/02

  Sentrale biografiske opplysninger

  30.05.2002 Rundskriv Kulturdepartementet

  SENTRALE BIOGRAFISKE OPPLYSNINGER02/76-12 Laila Riksaasen Dahl Født: 07.03.1947 Stilling: Sokneprest i Nittedal Utdanning: Adjunkt fra Universitetet i Oslo m/fagene matematikk, kjemi og kristendom (fra MF)1970 Teologisk student MF86-90

 • Rundskriv F-017-02

  Ressursar til fastlønna tillitsvalde i skoleverket - skoleåret 2002/03

  28.05.2002 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-17-02 Saksnr. 02/1329 04.06.2002 Dette rundskrivet erstattar rundskriv F-35/01. Statens utdanningskontor Fylkeskommunar Fylkesrevisjonar Kommunar Kommunerevisjonar Lærarorganisasjonane Ressursar til fastlønna tillitsvalde i skoleverket -

 • I-7/2002

  Ambulansetransport i andre regioner enn pasientens bostedsregion

  27.05.2002 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Ambulansetransport i andre regioner enn pasientens bostedsregion Rundskriv I-7/2002 Til: Landets regionale helseforetak Dato: 10.05.2002 Vår ref.: 02/02767 EIA/Mb Hensikten med dette rundskrivet er å klargjøre ansvar for dekning av kostnader

 • Rundskriv V-11/02

  Utnevning av biskop i Tunsberg (15.05.2002)

  27.05.2002 Rundskriv Kulturdepartementet

  Til prester, vigslede diakoner, kateketer og kantorer i offentlig kirkelig stilling i Tunsberg bispedømme, prostene i de øvrige bispedømmene, rektorene ved de praktisk-teologiske seminarer og teologiske professorer som er medlem av Den norske kirke

 • Røykfrie videregående skoler

  Felles rundskriv fra HD og UFD

  25.05.2002 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Røykfrie videregående skoler Landets fylkeskommuner Deres ref Vår ref Dato 02/03507 HD 02/3174 UFD Mai 2002 RØYKFRIE VIDEREGÅENDE SKOLER I Nasjonal strategiplan for det tobakksskadeforebyggende arbeidet 1999-2003 er det en målsetning å gjøre

 • Utdrag av kronprinsregentens resolusjon 3. mai 2002 om forskrift om notarius publicus

  24.05.2002 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • Lov 26. april 2002 nr. 12 om notarius publicus

  24.05.2002 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Lov 26. april 2002 nr. 12 om notarius publicus § 1. Notarius publicus Utføringa av notarialforretningar høyrer under tingretten. Har eit domssokn fleire domstolar, fastset Kongen kva domstol notarialoppgåvene skal høyre under. Dommarane ved embetet

 • Rundskriv G - 9 /02

  Lov og forskrift om notarius publicus

  24.05.2002 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G - 9 / 02 6. mai 2002 Domstolene Utenriksdepartementet Sysselmannen på Svalbard Brønnøysundregistrene Skipsregistrene Lensmennene Politimestrene Lov og forskrift om notarius publicus Lov 26. april 2002 nr. 12 og forskrift 3. mai 2002 nr.

 • Rundskriv V-10/02

  Utnevning av biskop i Tunsberg (15.05.02)

  23.05.2002 Rundskriv Kulturdepartementet

  Til menighetsrådene i Tunsberg bispedømme Nr. Vår ref Dato V-10/02 2002/204 KIA rah 15.05.2002 Utnevning av biskop i Tunsberg I anledning forestående utnevning av biskop i Tunsberg bispedømme, anmodes menighetsrådet om å gi stemme til tre personer i

 • Rundskriv H-03/02

  Kommunelova og lov om interkommunale selskap - Tolkingar frå departementet 2001

  10.04.2002 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunelova og lov om interkommunale selskap - Tolkingar frå departementet 2001.

 • M-3/2002 - Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon

  R-974 (April 2002)

  01.04.2002 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

 • R-4/2002 02/1272 C Pål/ISa Hovedbudsjettskriv for 2003 retningslinjer for arbeidet med statsbudsjett forslaget for budsjetterminen 2003

  Finansdepartementet gir i dette skrivet retningslinjer for arbeidet med budsjettforslaget og tilhørende budsjettdokumenter.

  22.03.2002 Rundskriv Finansdepartementet

  Hovedbudsjettskriv for 2003 retningslinjer for arbeidet med statsbudsjett- forslaget for budsjetterminen 2003 Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • U-5/2002 EFTA-domstolens dom om likebehandling av øl og visse andre drikkevarer m.m.

  Drikkevarer som inneholder mellom 2,5 og 4,75 volumprosent alkohol

  20.03.2002 Rundskriv Arbeids- og sosialdepartementet

 • U-3/2002 Status - Handlingsplan for funksjonshemmede 1998-2002

  Statusrapportering for 2001

  18.03.2002 Rundskriv Arbeids- og sosialdepartementet

  U-3/2002 Handlingsplan for funksjonshemmede 1998-2002 Statusrapportering for 2001 Her kan du lese Handlingsplan for funksjonshemmede 1998-2002. Statusrapportering for 2001 (Word-format) VEDLEGG

 • Publikasjonsnummer H-2130

  Veileder - Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

  15.03.2002 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veileder - Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor.

 • Rundskriv H-02/02

  Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi mars 2002

  15.03.2002 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Rundskriv V-8/2002

  Vedlegg Statsbudsjettet 2002 - Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene

  12.03.2002 Rundskriv Kulturdepartementet

 • Rundskriv F-006-02

  Rett til grunnskoleopplæring for voksne fra 1. august 2002 (06.03.2002)

  11.03.2002 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

 • Statsbudsjettet 2002 - Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene

  Vedlegg

  05.03.2002 Rundskriv Kulturdepartementet

 • Rundskriv H-01/02

  Statsbudsjettet 2002, Kap 541 Post 70 tilskudd til samiske formål

  27.02.2002 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rundskriv om tilskudd til samiske formål i statsbudsjettet 2002.

 • Rundskriv N-1/2002

  Forenkling av rapporteringskrav, omlegging av Statistisk Sentralbyrås (SSB) rutebilstatistikk

  25.02.2002 Rundskriv Samferdselsdepartementet

  SAMFERDSELSDEPARTEMENTET RUNDSKRIV N-1/2002 Samferdselskontorene i fylkeskommunene Oslo kommune, Samferdselsetaten 13.02.2002 Sak 02/423-311.7 Forenkling av rapporteringskrav, omlegging av Statistisk Sentralbyrås (SSB) rutebilstatistikk 1. Opphør av

 • Rundskriv V-9-2002

  Statstilskudd til registrerte og uregistrerte trossamfunn og livssynssamfunn for 2002 (25.02.2002)

  25.02.2002 Rundskriv Kulturdepartementet

  Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato V-9/2002 B 2002/355 Aø GP:AMA 25.02.2002 Statstilskudd til registrerte og uregistrerte trossamfunn og livssynssamfunn for 2002 I henhold til gjeldende lover og forskrifter har Kultur- og kirkedepartementet kommet frem

 • Rundskriv V-8/2002

  Statsbudsjettet 2002 - Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene (21.02.2002)

  21.02.2002 Rundskriv Kulturdepartementet

  Kirkelige fellesråd Menighetsråd i kommuner med ett sokn Bispedømmerådene Nr. Vår ref Dato V-8/2002 02/111 KIF obl 21.02.2002 Statsbudsjettet 2002 – Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene I St.prp. nr. 1 (2001-2002) Tillegg nr. 4 var det

 • R-3/02 2002/537 C TT/ISa Statsbudsjettet 2002 - tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2002

  07.02.2002 Rundskriv Finansdepartementet

  Statsbudsjettet 2002 - tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2002 Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • F-04-02-vedlegg

  05.02.2002 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

 • Rundskriv F-004-02

  Oppdatert oversikt over studietilbud som private høgre utdanningsinstitusjoner er tildelt eksamensrett for etter privathøyskoleloven. Erstatter rundskriv F-20-01

  04.02.2002 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Oppdatert oversikt over studietilbud som private høyere utdanningsinstitusjoner er tildelt eksamensrett for etter privathøyskoleloven. Erstatter rundskriv F-020-01.

 • U-1/2002 Rundskriv til endring av alkoholforskriften - plikten til å føre alkoholfri og alkoholsvak drikk og bevillingsgebyr

  01.02.2002 Rundskriv Arbeids- og sosialdepartementet

  RUNDSKRIV TIL ENDRING AV ALKOHOLFORSKRIFTEN - PLIKTEN TIL Å FØRE ALKOHOLFRI OG ALKOHOLSVAK DRIKK OG BEVILLINGSGEBYR Sosial- og helsedepartementet fastsatte 18. desember 2001 endringer i kapittel 2 og 11 i forskrift av 11. desember 1997 nr. 1292 om

 • M-2/2002 - Overføring av rentemidler av skogavgiften til sentralt bruk og til skogeierforeningene i 2002 mv.

  R-968 (30.01.2002)

  30.01.2002 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-2/2002 R-968 Saksnr. 2002/00247 30. januar 2002 Til Fylkesmennene, Landbruksavdelingene, Norges Skogeierforbund, Norsk Skogbruksforening, Skogeierforeningene Overføring av rentemidler av skogavgiften til sentralt bruk og til

 • Rundskriv R-2/2002 Overføring av ubrukte bevilgninger til 2002

  29.01.2002 Rundskriv Finansdepartementet

  Overføring av ubrukte bevilgninger til 2002 Rundskriv R-2/2002 finner du her i PDF-format

 • Rundskriv F-003-02 Tillegg nr.1

  Overtidstabeller for redusert timesats - 80% (t 2) i grunn- og videregående skoler

  26.01.2002 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-03-02 Tillegg nr.1 Saksnr. 01/6012 22.01.2002 Statens utdanningskontorer kommunene kommunerevisjonene Fylkeskommunene Fylkesrevisjonene Grunnskoler og videregående skoler Private grunn- og videregående skoler Statlige grunn- og

 • Rundskriv V-7/2002

  Menighetspresters fridager (23.01.2002)

  23.01.2002 Rundskriv Kulturdepartementet

  Presteskapet Nr. Vår ref Dato V-7/2002 02/119 KiF 05.03.2002 Menighetspresters fridager I særavtalen om menighetspresters fridager, jf. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets rundskriv F-07-01 av 23. januar 2001 til presteskapet, heter det

 • R-1/02 98/5296 C NAJ/sbp Forvaltning av verdipapirer - bruk av depot

  23.01.2002 Rundskriv Finansdepartementet

  Forvaltning av verdipapirer - bruk av depot Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • Rundskriv V-6/2002 B

  Overføring av kirkelige eiendommer fra kommunene til kirkelig fellesråd (20.01.2002)

  21.01.2002 Rundskriv Kulturdepartementet

 • Rundskriv R-1/2002 Om forvaltning av verdipapirer - bruk av depot

  21.01.2002 Rundskriv Finansdepartementet

  Om forvaltning av verdipapirer – bruk av depot Dokumentet finnes her i pdf-format: Rundskriv R-1/2002 Om forvaltning av verdipapirer – bruk av depot

 • Rundskriv V-5/2002

  Kirken og kommunene - en veiledning (16.01.2002)

  16.01.2002 Rundskriv Kulturdepartementet

 • Rundskriv V-4-2002

  Rapportering om målbruk i departementa og ved Statsministerens kontor i 2001 (05.01.2002)

  10.01.2002 Rundskriv Kulturdepartementet

  Alle departementa og Statsministerens kontor Nr. V-4/2002 Vår ref Dato 5.01.2002 Rapportering om målbruk i departementa og ved Statsministerens kontor i 2001 Vedlagt følgjer skjema for rapportering om målbruken i departementa og ved Statsministerens

 • Rundskriv V-2N/2002

  Budsjettrundskriv for 2003 / Funksjonsdelingsinstitusjonane (09.01.2002)

  09.01.2002 Rundskriv Kulturdepartementet

 • Rundskriv V-1N/2002

  Budsjettrundskriv for 2003 / Statlege verksemder under KKD (09.01.2002)

  09.01.2002 Rundskriv Kulturdepartementet

 • Rundskriv H-39/01

  Statsbudsjettet 2002 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

  03.01.2002 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rundskriv om det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak om statsbudsjettet 2002.

 • Rundskriv H-40/01

  Statsbudsjettet 2003 - behandling og samordning av samiske saker

  02.01.2002 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rundskriv om behandling og samordning av samiske saker i statsbudsjettet 2003.

 • F-4073 Tillegg nr.3 vedlegg 1 Protokoll

  24.12.2001 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Protokoll PROTOKOLL År 2001, den 23. november og 14. desember ble det holdt forhandlingsmøter mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og lærerorganisasjonene om revisjon av særavtaler iht. protokoll av 13.10.01. Følgende særavtaler ble

 • Tillegg nr. 3 til F-4073

  24.12.2001 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-4073 Tillegg nr. 3 Saksnr. 01/6012 20.12.2001 Statens utdanningskontorer Kommunene Kommunerevisjonene Fylkeskommunene Fylkesrevisjonene Grunnskoler og videregående skoler Kommunenes Sentralforbund Private skoler Folkehøgskolene

 • Vedlegg 9

  24.12.2001 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

 • Vedlegg 8

  24.12.2001 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår i voksenopplæringen 1. Undervisning av voksne på grunnskolens og den videregående skolens område 1.1 Leseplikter Lærer som tilsettes i hel eller delvis stilling i voksenopplæringen skal ha samme

 • Vedlegg 7

  24.12.2001 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

 • Vedlegg 6

  24.12.2001 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

 • Særavtale om leseplikter og tidsressurser i grunnskolen. Vedlegg 5

  24.12.2001 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  SÆRAVTALE OM LESEPLIKTER OG TIDSRESSURSER I GRUNNSKOLEN 1.1 Leseplikter i grunnskolen 1.2 Leseplikter f.o.m. 01.01.02 t.o.m 31.07.02 TrinnFag Gj.sn. ukentlig Årsramme leseplikt barnetrinnetalle 25,3960 ungdomstrinnetnorsk 20,6785 samisk som

 • Vedlegg 4

  24.12.2001 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

 • Vedlegg 3

  24.12.2001 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

 • Vedlegg 2

  24.12.2001 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Særavtale om arbeidstid og ressursbestemmelser for skoleledere i den videregående skolen 1. Arbeidstid Skoleledere (stillinger på lønnsplan 17.150) har et normalarbeidsår på 1687,5 timer netto med gjennomsnittlig 37,5 timer pr. uke i 45,0 uker pr.