Rundskriv

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter. På denne siden finner du en oversikt over rundskriv fra departementene.

Egen oversikt over rundskriv fra Finansdepartementet

Viser 1351-1400 av 2087 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Vedlegg 3

  24.12.2001 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID FOR UNDERVISNINGSPERSONALE I SKOLEVERKET 1.Årsverket Undervisningspersonalets samlede arbeidsoppgaver skal løses innenfor et årsverk på 1687,5 timer. Av årsverket er 38 uker sammenfallende med elevenes skoleår. 1 For

 • Vedlegg 2

  24.12.2001 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Særavtale om arbeidstid og ressursbestemmelser for skoleledere i den videregående skolen 1. Arbeidstid Skoleledere (stillinger på lønnsplan 17.150) har et normalarbeidsår på 1687,5 timer netto med gjennomsnittlig 37,5 timer pr. uke i 45,0 uker pr.

 • Særavtale om arbeidstid og erssursbestemmelser for skoleledere i grunnskolen

  24.12.2001 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Særavtale om arbeidstid og ressursbestemmelser for skoleledere i grunnskolen 1 1. Arbeidstid Skoleledere (stillinger på lønnsplan 17.150) har et normalarbeidsår på 1687,5 netto med gjennomsnittlig 37,5 timer pr. uke i 45,0 uker pr. år. På grunnlag

 • Protokoll

  24.12.2001 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  PROTOKOLL År 2001, den 23. november og 14. desember ble det holdt forhandlingsmøter mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og lærerorganisasjonene om revisjon av særavtaler iht. protokoll av 13.10.01. Følgende særavtaler ble revidert

 • Rundskriv Fst 3/2001

  Regler for dagpenger til innsatte og dagpengenes størrelse

  20.12.2001 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Fengselsstyret Rundskriv Fst 3/01 J.nr. 95/1710 D ET/BM 20.12.01 Regiondirektøren Direktøren for KRUS Direktøren fro KITT Anstaltledere Kontorsjefen i friomsorgen Regler for dagpenger til innsatte og dagpengenes størrelse Det er i budsjettet for

 • M-17/2001 - Forskrift om skogavgift for 2002

  R-961 (19.12.2001)

  19.12.2001 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-17/2001 R-961 Saksnr. 2001/02519 19. desember 2001 Til Fylkesmennene, Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Statens Landbruksforvaltning Forskrift om skogavgift for 2002 Det vises til høringsbrev til Norges Skogeierforbund og NORSKOG,

 • Rundskriv H-08/01

  Overføring av myndighet etter kommuneloven fra Kommunal- og regionaldepartementet til fylkesmennene

  12.12.2001 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Overføring av myndighet etter kommuneloven fra Kommunal- og regionaldepartementet til fylkesmennene Rundskriv H-8/01 (PDF-format)

 • R-13/2001 01/4990 C TT/ISa Retningslinjer for materiale til Regjeringens første konferanse om statsbudsjettforslaget 2003

  07.12.2001 Rundskriv Finansdepartementet

  R-13/2001 01/4990 C TT/ISa Retningslinjer for materiale til Regjeringens første konferanse om statsbudsjettforslaget 2003 Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • Statstilskudd til drift av barnehager - word

  Rundskriv Q-2/2002 B i word

  29.11.2001 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

 • Endringer i retningslinjer for godtgjøring i fylkesnemnda for sosiale saker

  Q-1033

  19.11.2001 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

  Rundskriv Q-1033 26.10.01 Fylkesnemndene for sosiale saker Endringer i retningslinjer for godtgjøring i fylkesnemnda for sosiale saker (Q-1014) Vi viser til retningslinjene av desember 2000 (Q-1014) for arbeid i fylkesnemnda for sosiale saker "

 • Rundskriv R-12/2001 Statsregnskapet medregnet folketrygden for 2001 - årsavslutning og frister for innrapportering

  15.11.2001 Rundskriv Finansdepartementet

  R-12/2001 01/4537 C RRo/mk Statsregnskapet medregnet folketrygden for 2001 - årsavslutning og frister for innrapportering Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • M-12/2001 - Forholdet mellom delingsforbudet i jordloven § 12 og fordelingsregelen i odelsloven § 14

  R-970 (14.11.2001)

  14.11.2001 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-12/2001 R-970 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant 14. november 2001 Jordloven Odelsloven Til Statens landbruksforvaltning, fylkesmennene, tinglysingsdommerne og kommunene Forholdet mellom delingsforbudet i

 • Rundskriv F-047-01

  De kirkelige budsjett- og regnskapsforskriftene - tilpassing av forskrifter (08.11.01)

  08.11.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-047-01 Saksnr. 01/888 KiF 08.11.2001 Tillegg til F-96-96, F-72-99 og F-13-01 Kirkelige fellesråd Menighetsrådene De kirkelige budsjett- og regnskapsforskriftene – tilpassing av forskrifter Vi viser til de kirkelige budsjett- og

 • Rundskriv F-46-01

  Overføring av prestenes reiseutgifter til staten - Innhenting av regnskapsopplysninger (05.11.2001)

  05.11.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Kirkelige fellesråd Menighetsråd i kommuner med ett sokn Nr. Vår ref Dato F-46-01 01/7274 KiF 05.11.01 Overføring av prestenes reiseutgifter til staten – Innhenting av regnskapsopplysninger 1.Innledning St.meld. nr. 14 (2000-2001) Børs og katedral –

 • I-44/2001 Tilleggsplan til landsplan for AS Vinmonopolet

  02.11.2001 Rundskriv Arbeids- og sosialdepartementet

  Rundskriv I-44/2001 Tilleggsplan til landsplan for AS Vinmonopolet Vedlagt følger tilleggsplan til landsplan for AS Vinmonopolet for 1999-2002. Tilleggsplanen åpner for etablering av 20 vinmonopolutsalg i distriktene i 2002. Sosial- og

 • Rundskriv F-045-01

  Ny særavtale av 13.10.01 (25.10.2001)

  31.10.2001 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-045-01 Saksnr.01/6012 25.10.2001 Statens utdanningskontorer Kommunene Kommunerevisjonene Fylkeskommunene Fylkesrevisjonene Grunnskoler og videregående skoler Kommunenes Sentralforbund Lærerorganisasjonene Ny særavtale av 13.10.01

 • Rundskriv F-045-01 Vedlegg 3

  31.10.2001 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Vedlegg 3 Referat fra møte mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og lærerorganisasjonene 13.10.01. Til stede: KUF Organisasjonene På bakgrunn av at Lærerforbundet mener at det ved noen skoler blir planlagt bortfall av timer for

 • Rundskriv F-045-01 Vedlegg 2

  31.10.2001 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Vedlegg 2 REGNEEKSEMPEL med utgangspunkt i gjeldende årsrammer på barnetrinnet Gjeldende årsramme pr. 10.10.01 for barnetrinnet er 950 timer. For alle lærere: 1% økning pr. 01.01.02 beregnes ut fra 950 timer. 3% økning fra 01.08.02 beregnes ut fra

 • Rundskriv F-045-01 Protokoll-  vedlegg 1

  31.10.2001 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  PROTOKOLL År 2001, den 11. og 13.oktober, ble det holdt forhandlingsmøter mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte lærerorganisasjoner med bakgrunn i intensjons- erklæringen av 19. mai. 2000 inngått mellom Arbeids- og

 • Rundskriv F-044-01

  Kirken og kommunen - Statsbudsjettet 2002 - Om innlemming av statstilskudd til fellesrådene i rammetilskuddet til kommunene fra 2002 (18.10.2001)

  26.10.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-044-01 Saksnr. 01/7004 KiF 18.10.2001 F-024-99 Kommunene Kirkelige fellesråd Kirken og kommunen – Statsbudsjettet 2002 – Om innlemming av statstilskudd til fellesrådene i rammetilskuddet til kommunene fra 2002 I.Bakgrunnen Siden 1997 har

 • Rundskriv F-032-01 Vedlegg Informasjonsbrev til foresatte

  24.10.2001 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Oktober, 2001 INFORMASJON OM KRL-FAGET TIL FORESATTE MED BARN I OFFENTLIG GRUNNSKOLE "Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering" (KRL) ble innført som obligatorisk fag i grunnskolen høsten 1997, med mulighet for fritak fra deler av

 • Rundskriv F-042-01

  Ny arkivnøkkel for kirkelig fellesråd, menighetsråd, sokneprest og prost (09.10.2001)

  19.10.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-042-01 Saksnr. 01/2552 KiA 09.10.2001 Presteskapet Ny arkivnøkkel for kirkelig fellesråd, menighetsråd, sokneprest og prost Arkivloven innebærer at alle sokneprester og proster plikter å ha arkiv. Det samme gjelder prest som ikke er

 • Rundskriv H-35/01

  Rundskriv om tilskudd til nasjonale minoriteter

  18.10.2001 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rundskriv om tilskudd til nasjonale minoriteter.

 • I-50/2001 Statsbudsjettet 2002 - oversikt over tilskudd til kommunene m.v. på sosial- og helsedepartementets budsjett

  16.10.2001 Rundskriv Arbeids- og sosialdepartementet

  STATSBUDSJETTET 2002 – OVERSIKT OVER TILSKUDD TIL KOMMUNENE M.V. PÅ SOSIAL- OG HELSEDEPARTEMENTETS BUDSJETT Rundskriv I-50/2001 Til: Kommunene Vår ref: 01/05399 Dato: 15.10.2001 I kommunene ber vi om at rundskrivet distribueres til ordfører, rådmann

 • Rundskriv om implementering av metoden Parent Management Training (PMT) i Norge

  Q-16/01

  16.10.2001 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

  Rundskriv Q-16/01 Om implementering av metoden Parent Management Training (PMT) i Norge Barn og unge med atferdsvansker utsettes for mange lidelser og representerer en stor utfordring for foreldre, for ansatte i barnehage og skole, for ansatte i

 • R-11/01 01/4020 C TT/AH Statsbudsjettet medrekna folketrygda 2001. Tilleggsløyvingar i haustsesjonen - nysaldering

  11.10.2001 Rundskriv Finansdepartementet

  R-11/01 01/4020 C TT/AH Statsbudsjettet medrekna folketrygda 2001. Tilleggsløyvingar i haustsesjonen - nysaldering Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • I-38/2001

  Helhetlig informasjonsspredning om psykisk helse

  09.10.2001 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv I-38/2001 Helhetlig informasjonsspredning om psykisk helse Til: Landets kommuner Landets fylkeskommuner Landets fylkesleger Landets fylkesmenn Dato: 03.10.2001 Vår ref.: 00/05089 HA1 TONH/mos Departementet viser til tidligere rundskriv om

 • Rundskriv R-10/2001 Belastningsfullmakter. Bruk av betaling mellom statlige virksomheter

  04.10.2001 Rundskriv Finansdepartementet

  R-10/01 00/5430 C HV/ISa Belastningsfullmakter. Bruk av betaling mellom statlige virksomheter. Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • Endringer av krav til fosterhjem, besøkshjem og avlastningshjem med hjemmel i barneverntjenesteloven

  Q-9/00

  27.09.2001 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

  Rundskriv Q-9/00 23.10.00 Landets kommuner Landets fylkeskommuner Landets fylkesmenn Fylkesnemndene for sosiale saker Endringer av krav til fosterhjem, besøkshjem og avlastningshjem med hjemmel i barneverntjenesteloven Barne- og familiedepartementet

 • Rundskriv H-33/01

  Endringer i statsborgerloven §§ 2a OG 8

  27.09.2001 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rundskriv om endringer i statsborgerloven.

 • Endringer i retningslinjer for godtgjøring og for dekning av reiseutgifter ved arbeid i fylkesnemnda for sosiale saker (Q-1014)

  Q-1032

  27.09.2001 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

  Rundskriv Q-1032 28.06.01 Fylkesnemndene for sosiale saker Endringer i retningslinjer for godtgjøring og for dekning av reiseutgifter ved arbeid i fylkesnemnda for sosiale saker (Q-1014) Vi viser til retningslinjene av desember 2000 (Q-1014) for

 • Rundskriv G-25/01

  Ny forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser ved fritt rettsråd og i straffesaker (stykkprisforskriften)

  24.09.2001 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-25/01 Fylkesmennene Domstolene Advokatene m.fl. Jnr.: 01/12343 A-AK VD Dato: 24.09.2001 NY FORSKRIFT OM SALÆR FRA DET OFFENTLIGE TIL ADVOKATER M.FL. ETTER FASTE SATSER VED FRITT RETTSRÅD OG I STRAFFESAKER (STYKKPRISFORSKRIFTEN)

 • Rundskriv V-11B/2001

  Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2000 - 30. april 2002 - lokale forhandlinger per 1. oktober 2001

  20.09.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Statlige virksomheter under Kulturdepartementet (unntatt Arkivverket og Nasjonalbiblioteket) Berørte tjenestemannsorganisasjoner Nr. Vår ref Dato V- 11 /2001B 2001/3078 AØ OD 18.09.2001 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2000 – 30. april 2002 –

 • Rundskriv V-10N/2001

  Namn på statsorgan med ulik namneform på nynorsk og bokmål (Erstattar V-4/2001)

  19.09.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Alle departement Vår ref Dato Nr.V-10/2001 1999/4291 KU/KU3 IE:ksl 19.09.2001 Namn på statsorgan med ulik namneform på nynorsk og bokmål Det er fastsett i § 4 i forskriftene til mållova at statsorgan skal ha namneformer både på bokmål og

 • Rundskriv N-6/2001

  Endringar i samferdselslova §§ 5 og 7 for å lette kontroll av ulovleg transport

  18.09.2001 Rundskriv Samferdselsdepartementet

  SAMFERDSELSDEPARTEMENTET RUNDSKRIV N-6/2001 Fylkeskommunene Oslo kommune Vegdirektoratet Politidirektoratet 12. september 2001 Endringar i samferdselslova §§ 5 og 7 for å lette kontroll av ulovleg transport Stortinget vedtok i vårsesjonen 2001

 • I-43/2001

  Lov om svangerskapsavbrudd § 10 - svangerskapsavbrudd på vital indikasjon

  18.09.2001 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv I-43/2001 Lov om svangerskapsavbrudd § 10 - svangerskapsavbrudd på vital indikasjon Dato: 16.09.2001 Vår ref.: I-1031 B SAJ/INR Det har vært knyttet en viss usikkerhet til praktiseringen av abortloven § 10, svangerskapsavbrudd på vital

 • I-42/2001

  Selektiv forsterreduksjon etter lov om svangerskapsavbrudd § 2 tredje ledd bokstav c

  18.09.2001 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Dato: 16.09.2001 Vår ref.: I-1031 B SAJ/INR Ved flerlingegraviditeter er det i dag teknisk mulig å avslutte livet til ett eller flere fostre mens det gjenværende eller de gjenværende fostrene kan utvikle seg videre. Det har oppstått usikkerhet i

 • I-41/2001

  Grensen mellom indusert fødsel og abort

  18.09.2001 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv I-41/2001 Grensen mellom indusert fødsel og abort Dato: 16.09.2001 Vår ref.: I-1031 B SAJ/INR Fremskyndelse av fødsel faller i utgangspunktet utenfor reglene i lov 13. juni 1975 nr. 50 om svangerskapsavbrudd (abortloven). Grensen mellom

 • I-40/2001

  Indikasjoner for innvilgelse av svangerskapsavbrudd etter utgangen av 12. svangerskapsuke - retningslinjer for abortnemndens skjønnsutøvelse

  18.09.2001 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv I-40/2001 Indikasjon for innvilgelse av svangerskapsavbrudd etter utgangen av 12. svangerskapsuke - retningslinjer for abortnemndens skjønnsutøvelse Dato: 16.09.2001 Vår ref.: I-1031 B SAJ/INR Svangerskapsavbrudd etter utgangen av 12.

 • I-33/2001 Legemiddelassistert rehabilitering av narkotikamisbrukere

  17.09.2001 Rundskriv Arbeids- og sosialdepartementet

  LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING AV NARKOTIKAMISBRUKERE Innledning Det vises til rundskriv I-35/2000 om retningslinjer for legemiddelassistert rehabilitering av narkotikamisbrukere (kopi følger vedlagt). Stortinget har i forbindelse med

 • I-37/2001 Utestedsdiskriminering

  17.09.2001 Rundskriv Arbeids- og sosialdepartementet

  Utestedsdiskriminering linkintHoveddelInnledningInnledning linkintHoveddel2. straffelovenStraffeloven linkintHoveddel3. ServeringslovenServeringsloven linkintHoveddel4. AlkohollovenAlkoholloven linkintHoveddel5. OppsummeringOppsummering Forord I den

 • Rundskriv G-23/01

  Innløsning av festetomt etter Tomtefesteloven 20. desember 1996

  17.09.2001 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G 23/01 17. 09. 2001 Fylkesmennene Innløsning av festetomt etter Tomtefesteloven 20 desember 1996 nr. 106 §§ 32 og 33 1 Innledning Lov 20 desember 1996 nr 106 om tomtefeste og lov 7. juli 2000 nr 70 om endring i lov om tomtefeste trer i

 • I-33/2001

  Legemiddelassistert rehabilitering av narkotikamisbrukere

  17.09.2001 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Legemiddelassistert rehabilitering av narkotikamisbrukere Innledning Det vises til rundskriv I-35/2000 om retningslinjer for legemiddelassistert rehabilitering av narkotikamisbrukere (kopi følger vedlagt). Stortinget har i forbindelse med

 • Rundskriv R-9/2001 Økonomiregelverket - endringer som følge av reviderte funksjonelle krav til økonomiforvaltningen i staten

  07.09.2001 Rundskriv Finansdepartementet

  Samtlige departementer Statsministerens kontor Riksrevisjonen Nr. Vår ref Dato R9 /2001 01/ 700 C 07.09.2001 Økonomiregelverket - endringer som følge av reviderte funksjonelle krav til økonomiforvaltningen i staten Med hjemmel i Økonomireglementet §

 • Rundskriv R-9/2001 Økonomiregelverket - endringer som følge av reviderte funksjonelle krav til økonomiforvaltningen i staten

  07.09.2001 Rundskriv Finansdepartementet

  Samtlige departementer Statsministerens kontor Riksrevisjonen Nr. Vår ref Dato R9 /2001 01/ 700 C 07.09.2001 Økonomiregelverket - endringer som følge av reviderte funksjonelle krav til økonomiforvaltningen i staten Med hjemmel i Økonomireglementet §

 • Rundskriv F-040-01

  Lokale preliminære forhandlinger i skoleverket - Erfaringer - Forhandlinger høsten 2001 (10.08.2001)

  31.08.2001 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-040-01 Saksnr. 01/5671 10.08.2001 Viser til Rundskriv F-038-00 Kommuner Fylkeskommuner Statens utdanningskontorer Lærerorganisasjonene Kommunenes Sentralforbund Lokale preliminære forhandlinger i skoleverket – Erfaringer – Forhandlingene

 • Rundskriv V-9/2001 B

  Hovedtariffavtalen 2000 - 2002, årlige forhandlinger per 1.oktober 2001 - stillingsoversikt per 30. september 2001

  30.08.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Statlige virksomheter under Kulturdepartementet (unntatt Arkivverket og Nasjonalbiblioteket) Nr. Vår ref Dato V- 9/2001 2001/3208 AØ OD 30.08.2001 Hovedtariffavtalen 2000 – 2002, årlige forhandlinger per 1.oktober 2001 – stillingsoversikt per 30.

 • R-08/01 2001/3482 C AH Statsbudsjettet medregnet folketrygden 2002, direktiver for bekreftelsesbrev

  29.08.2001 Rundskriv Finansdepartementet

  Statsbudsjettet medregnet folketrygden 2002, direktiver for bekreftelsesbrev Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • M-10/2001 - Budsjett for bruk av rentemidler i 2002

  R-944 (21.08.2001)

  21.08.2001 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-10/2001 R-944 Saksnr. 2001/01993 21. august 2001 Fylkesmennene, Landbruksavdelingene Departementet ber med dette om at budsjetteringen for bruken av rentemidlene i 2002 blir iverksatt i samsvar med bestemmelsene i § 3 i ”Forskrift om

 • I-26/2001 Fylkesmannenes kompetanse i klagesaker etter alkoholloven

  17.08.2001 Rundskriv Arbeids- og sosialdepartementet

  FYLKESMENNENES KOMPETANSE I KLAGESAKER ETTER ALKOHOLLOVEN Sosial- og helsedepartementet har i den senere tid mottatt flere henvendelser fra kommuner etter at kommunenes vedtak om salgs- og skjenkebevillinger etter alkoholloven er blitt opphevet