Rundskriv

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter. På denne siden finner du en oversikt over rundskriv fra departementene.

Egen oversikt over rundskriv fra Finansdepartementet

Viser 1401-1450 av 2076 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • R-07/01 01/2831 C TS/ISa Økonomiregelverket og elektronisk samhandling

  02.07.2001 Rundskriv Finansdepartementet

  Økonomiregelverket og elektronisk samhandling Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • Rundskriv H-25/01

  Stortingets behandling av kommuneproposisjonen 2002 og revidert nasjonalbudsjett 2001 - konsekvenser for kommunesektoren

  29.06.2001 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rundskriv om Stortingets behandling av kommuneproposisjonen 2002 og revidert nasjonalbudsjett 2001 - konsekvenser for kommunesektoren.

 • T-2/01 Om arealplanlegging og golfbaner

  28.06.2001 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet

  Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet har i fellesskap utarbeidet dette rundskrivet for å tydeliggjøre nasjonale mål i arealpolitikken som kan ha betydning i forhold til lokalisering av golfbaner, og gi anbefalinger om hvordan banene bør

 • Rundskriv G-16/01

  Lovavdelingens bistand til andre departementer

  28.06.2001 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Les rundskrivet i pdf-format her.

 • Rundskriv G-17/01

  Voldsoffererstatningsloven 2001

  26.06.2001 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-17/01 J nr 00/04811 A-AG HCI 28. juni 2001 Fylkesmennene med flere Voldsoffererstatningsloven 2001 1.Innledning Lov 20. april 2001 nr. 13 om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. (

 • I-25/2001 Spilleavhengighet

  18.06.2001 Rundskriv Arbeids- og sosialdepartementet

  SPILLEAVHENGIGHET Det siste tiår har utbredelsen av pengespill økt sterkt i Norge. De fleste som spiller gjør det med måte. En stor del av spillingen foretas likevel av folk som ikke har kontroll, i den forstand at spillingen har store uønskede

 • Rundskriv V-8/2001 N

  Rapport over rekneskapen pr. 30. juni 2001 Plan for forbruket i resten av budsjetterminen 2001

  16.06.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Til statlege verksemder under Kulturdepartementet Nr. Vår ref Dato V-8/2001N 2001/2108 AØ/Ø EAn 16.05.2001 Rapport over rekneskapen pr. 30. juni 2001 Plan for forbruket i resten av budsjetterminen 2001 I. Rapport over forbruket pr. 30. juni 2001 og

 • Rundskriv F-035-01

  Ressurs til fastlønna tillitsvalde i skoleverket - skoleåret 2001/02 (15.06.2001)

  15.06.2001 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-035-01 Saksnr. 01/3943 15.06.2001 Rundskrivet erstattar rundskriv F-36/00 Statens utdanningskontor Fylkeskommunar Fylkesrevisjonar Kommunar Kommunerevisjonar Lærarorganisasjonane Ressurs til fastlønna tillitsvalde i skoleverket –

 • R06-2001 2001/2596 C TT/mk Tillegg til hovudbudsjettskriv for 2002

  13.06.2001 Rundskriv Finansdepartementet

  Tillegg til hovudbudsjettskriv for 2002 Retningslinjer for arbeidet med forslag til rammefordeling, fagproposisjon og gul bok Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • I-23/2001 Tilskot til utskriving av unge funksjonshemma frå aldersinstitusjonar og spesialsjukeheimar Statsbudsjettet 2001 Kap 673 Post 62

  07.06.2001 Rundskriv Arbeids- og sosialdepartementet

  Rundskriv I-23/2001 Tilskot til utskriving av unge funksjonshemma frå aldersinstitusjonar og spesialsjukeheimar Statsbudsjettet 2001 Kap 673 Post 62 Til: Alle kommunane i landet Bydelar Fylkesmennene Fylkeslegane Vår ref: 01/00674 Dato: 1.6.2001

 • Rundskriv G-12/01

  Ny salærsats for advokater m.v. i straffesaker og i benefiserte saker, og nye stykkprissatser for medisinsk sakkyndige

  01.06.2001 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  .

 • Rundskriv V-6N/2001

  Høyring - Tverrsamband - Rapport frå arbeidsgruppe for IT og andre sektorovergripande spørsmål innanfor bibliotek, arkiv og museum

  18.05.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Einslydande brev til adressatar, j.f. vedlagd linkdoc121271#docliste Nr. Vår ref Dato V-6N 99/448 KU/KU3 IRO:ksl 21.05.2001 Høyring – Tverrsamband – Rapport frå arbeidsgruppe for IT og andre sektorovergripande spørsmål innanfor bibliotek, arkiv og

 • Skolevalg 2001 - vedlegg 1

  16.05.2001 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  OPPLEGG FOR SKOLEPRØVEVALGET HØSTEN 2001 INKL. FOR- OG ETTERARBEIDET 1. Før valget Arbeidet med skolevalget bør ikke bli et isolert tiltak, men ses i sammenheng med skolens øvrige tiltak for å stimulere elevene til engasjement og seriøs deltakelse i

 • Skolevalg 2001 -vedlegg 2

  16.05.2001 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Vedlegg 2 til rundskriv F-30-01 INFORMASJON TIL SKULANE Skuleval ved vidaregåande skular føre Stortingsvalet 2001 Opplegget for Skuleval 2001 ved dei vidaregåande skulane vil i hovudtrekk verte som ved tidlegare skuleval. Norsk samfunnsvitenskapelig

 • I-10/2001

  Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern

  14.05.2001 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

 • M-4/2001 - Om lov av 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon på erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) m.v.

  Orientering om oppfølging av lovendringer

  07.05.2001 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Hele Rundskriv M 4/2001 - Om lov av 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon på erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) m.v. (pdf, 11 Mb)

 • Rundskriv H-15/01

  Kommuneloven og lov om interkommunale selskaper - tolkninger fra departementet 2000

  30.04.2001 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Rundskriv F-029-01

  Utnevning av biskop i Nord-Hålogaland (27.04.01)

  28.04.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-029-01 Saksnr. 01/2448 KiA 27.04.2001 Til menighetsrådene i Nord-Hålogaland bispedømme Utnevning av biskop i Nord-Hålogaland I anledning forestående utnevning av biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, anmodes menighetsrådet om å gi stemme

 • Rundskriv F-028-01

  Utnevning av biskop i nord-hålogaland (27.04.01)

  27.04.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-028-01 Saksnr. 01/2448 KiA 27.04.2001 Til prester Vigslede diakoner og kateketer i offentlig kirkelig stilling i Nord-Hålogaland bispedømme prostene i de øvrige bispedømmene Rektorene ved de praktisk-teologiske seminarer og teologiske

 • I-21/2001 Kontroll av registrering av antall psykisk utviklingshemmede i kommunene

  23.04.2001 Rundskriv Arbeids- og sosialdepartementet

  Kontroll av registrering av antall psykisk utviklingshemmede i kommunene I-21/2001 Til landets kommuner og landets kommunerevisjoner/distriktsrevisjoner Vår ref: 01/01068 Dato: 06.04.01 1 Innledning Vi viser til rundskriv I-14/01 Opplegg for

 • Vedlegg til rundskriv H 7/98 - Kap 551 post 55 Etablererstipend

  23.04.2001 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Vedlegg til rundskriv H 7/98 - Kap 551 post 55 Etablererstipend Det er gjort to endringer for kap 551 post 55 - etablererstipend i henhold til gjeldende rundskriv (H-07/98) for ordningen. Disse to endringene omtales nedenfor. Tillegg til punkt ”6.

 • M-6/2001 - Ny forskrift om avlsfremmende tiltak på bier

  R-930 (18.04.2001)

  18.04.2001 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-6/2001 R-930 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 2000/02884 18. april 2001 Vedlegg: Forskrift om avlsfremmende tiltak på bier Til Norges Birøkterlag, Fylkesmennene, alle fylker, Statens dyrehelsetilsyn,

 • I-20/2001

  Lov om helsepersonell m.v.

  18.04.2001 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

 • Rundskriv v-4/2001-vedlegg

  Namn på statsinstitusjonar i begge målformer

  17.04.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv v-4/2001 Oversyn: Nynorsk: Bokmål: Høgsterett Høgsteretts kjæremålsutval Ombodsmannsnemnda for Forsvaret Ombodsmannsnemnda for sivile tenestepliktige Stortingsadministrasjonen Stortingets ombodsmann for forvaltninga (Sivilombodsmannen)

 • Rundskriv G-8/01

  Lov 15. desember 2000 nr. 98 Om endringer i Offentlighetsloven og enkelte andre lover

  05.04.2001 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-8/2001 Jnr.: 01/3502 EO TME/mk Dato: 05.04.2001 Lov 15. desember 2000 nr. 98 Om endringer i Offentlighetsloven og enkelte andre lover 1. Innleiing Ved lov 15. desember 2000 nr. 98 vart ymse føresegner i offentleglova og nokre andre lover

 • Kommentarar til målbruksstatistikken for departementa i perioden 1997-2000, Tabell 7

  Tabell 7: Nynorskprosent i større publikasjonar frå departementa 1997 - 2000

  03.04.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Tabell 7: Nynorskprosent i større publikasjonar frå departementa 1997 - 2000 (Gjeld summen av pressemeldingar, rundskriv, stillingsannonsar, kunngjeringar og eventuelt anna informasjonstilfang over ti sider, unnateke lover og forskrifter, og

 • Kommentarar til målbruksstatistikken for departementa i perioden 1997-2000, Tabell 6

  Tabell 6: Talet på departement som kvart enkelt år i perioden 1997-2000 har oppfylt minstekravet om 25% nynorsk i skriv på under 10 sider

  03.04.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Tabell 6: Talet på departement som kvart enkelt år i perioden 1997-2000 har oppfylt minstekravet om 25% nynorsk i skriv på under 10 sider 1997 1998 1999 2000 Minst 25 % nynorsk i skriv på under 10 sider 7 10 6 9

 • Kommentarar til målbruksstatistikken for departementa i perioden 1997-2000, Tabell 5

  Tabell 5: Nynorskprosent i ulike typar skriv frå departementa 1997 - 2000

  03.04.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Tabell 5: Nynorskprosent i ulike typar skriv frå departementa 1997 - 2000 (Gjeld summen av pressemeldingar, rundskriv, stillingsannonsar, kunngjeringar og eventuelt anna informasjonstilfang unnateke lover og forskrifter, og unnateke

 • Kommentarar til målbruksstatistikken for departementa i perioden 1997-2000, Tabell 4

  Tabell 4: Nynorskprosent rekna etter sidetal i stortingsdokument frå dei ulike departementa i fireårsperioden 1997-2000

  03.04.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Tabell 4: Nynorskprosent rekna etter sidetal i stortingsdokument frå dei ulike departementa i fireårsperioden 1997-2000 Samla sidetal 1997-2000 Nynorskprosent 1997-2000 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 2019 8,2 Barne- og familiedepartementet

 • Kommentarar til målbruksstatistikken for departementa i perioden 1997-2000, Tabell 3

  Tabell 3: Talet på departement som kvart enkelt år har oppfylt minstekravet om 25% nynorsk i stortingsdokument i perioden 1997-2000

  03.04.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Tabell 3: Talet på departement som kvart enkelt år har oppfylt minstekravet om 25% nynorsk i stortingsdokument i perioden 1997-2000 1997 1998 1999 2000 Minst 25 % av stortingsdokument på nynorsk 7 5 5 6 Minst 25 % av sidetalet i stortingsdokument på

 • Kommentarar til målbruksstatistikken for departementa i perioden 1997-2000, Tabell 2

  Tabell 2: Målbruk i stortingsdokument 1997 - 2000 - Nynorskprosent etter sidetal

  03.04.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Tabell 2: Målbruk i stortingsdokument 1997 - 2000 - Nynorskprosent etter sidetal 1997 1998 1999 2000 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 3 7 12 7 Barne- og familiedepartementet 1 3 17 1 Finansdepartementet 15 6 8 7 Fiskeridepartementet 38 10 13

 • Kommentarar til målbruksstatistikken for departementa i perioden 1997-2000, Tabell 1

  Tabell 1: Målbruk i stortingsdokument 1997 - 2000 Nynorskprosent etter talet på dokument

  03.04.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Tabell 1: Målbruk i stortingsdokument 1997 - 2000 - Nynorskprosent etter talet på dokument 1997 1998 1999 2000 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 19 40 17 26 Barne- og familiedepartementet 12 20 24 12 Finansdepartementet 26 9 21 15

 • Rundskriv N-4/2001

  Utrekning av ansiennitet som drosjesjåfør ved fråvær frå yrket

  30.03.2001 Rundskriv Samferdselsdepartementet

  SAMFERDSELSDEPARTEMENTET Transportavdelinga RUNDSKRIV N-4/2001 Samferdselskontora i fylkeskommunane Oslo kommune, samferdselsetaten 30.03.2001 Utrekning av ansiennitet som drosjesjåfør ved fråvær frå yrket Forskrift om persontransport med motorvogn

 • Rundskriv V-5/2001 B

  Personalreglementer i staten - ny standardmal og veiledning

  27.03.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Statlige virksomheter under Kulturdepartementet Nr. V- 5 /01 B Vår ref Dato 2000/2481 AØ OD 27.03.2001 Personalreglementer i staten – ny standardmal og veiledning Vi har ved Arbeids- og administrasjonsdepartementets (AAD) ekspedisjon av 20. mars

 • R-4/01 01/1400 C TT/ISa Hovedbudsjettskriv for 2002 retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjetterminen 2002

  26.03.2001 Rundskriv Finansdepartementet

  Hovedbudsjettskriv for 2002 retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjetterminen 2002 Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • Rundskriv N-3/2001

  Honnørrabattordninga - ledsager til døvblinde - tilleggslegitimasjonskort

  22.03.2001 Rundskriv Samferdselsdepartementet

  SAMFERDSELSDEPARTEMENTET Transportavdelinga RUNDSKRIV N-3/2001 Samferdselsadministrasjonane i fylkeskommunane, Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Transportseksjonen, NSB BA, Vegdirektoratet, Ferjekontoret, Transportbedriftenes

 • Vedlegg 1 M-10/1998

  21.03.2001 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Vedlegg 1: GRUNNLAGET FOR FEILLEVERANSERAPPORTEN Hovednummer er brukt som identifikasjonsnøkkel i rapporten. Hovednummeret består av kommune‑, gards‑, bruks‑ og festenummer. Til hvert bruk er det knyttet en produsent som er den person som har levert

 • Vedlegg 2 M-10/1998

  21.03.2001 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Vedlegg 2 Forslag til brev fra fylkesmannen til produsentene Navn Adresse Deres ref‑ Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato: ‑ S 1998 Forespørsel om leveranse av slakt I følge oppgave fra Leveranseregisteret for slakt er det 1 1997 levert følgende

 • Rundskriv F-022-01

  Registrering av medlemskap i Den norske kirke - ny meldingsrutine (16.03.2001)

  21.03.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-22-01 Saksnr. 01/97 KiA MTB/ 16.03.2001 Presteskapet Registrering av medlemskap i Den norske kirke – ny meldingsrutine Vi viser til departementets rundskriv av 18. juni 1997 og 12. januar 2000 ( F 001-00) om registrering av medlemskap

 • Vedlegg M-3/1998

  19.03.2001 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Vedlegg Dette vedlegget er ikke fullstendig utfyllende når det gjelder fylkesmannens arbeidsoppgaver, men klassifiserer en hel rekke oppgaver innenfor ulike resultatområder. Det er formålet med arbeidsoppgavene som skal være førende for hvor

 • Rundskriv G-7/01

  Delegasjon av avgjørelsesmyndighet i sikringssaker fra Justisdepartementettil regionalt nivå i kriminalomsorgen

  15.03.2001 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  RUNDSKRIV G - 7/2001 Jnr 00/17383 D SK/BM 15.03.2001 Delegasjon av avgjørelsesmyndighet i sikringssaker fra Justisdepartementet til regionalt nivå i kriminalomsorgen 1 Behov for delegasjon av avgjørelsesmyndighet i sikringssaker Justisdepartementet

 • Vedlegg M-13/2000

  14.03.2001 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  VEDLEGG Sitater fra St.meld. nr. 19 (1999-2000), side 126 og 127: "Næringskomitéen ba i Innst. S. nr. 24 (1998-99) om at forslaget om at statens forkjøpsrett oppheves vurderes i forbindelse med landbruksmeldinga. Det prinsipielle spørsmålet er om

 • Rundskriv G-6/01

  Stønad til tannbehandling - oppjustering av maksimal sats for stønad

  14.03.2001 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-6/2001 99/02257 B-S AHO/sol 16.03.2001 Siviltjenesteadministrasjonen – Dillingøy Siviltjenesteadministrasjonen – Hustad Ombudsmannen for sivile vernepliktige Hovedtillitsmannen for sivile vernepliktige Balder magasin Stønad til

 • M-3/2001 - Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon

  R-935 (14.03.2001)

  14.03.2001 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-3/2001 R-935 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 14. mars 2001 Til Statens landbruksforvaltning, fylkesmennene, fylkeslandbruksstyrene og kommunene Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon

 • Vedlegg M-1/1999

  13.03.2001 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  VEDLEGG OVERSIKT OVER ARBEIDSOPPGAVER OG RESULTATOMRÅDER VEDLEGG Dette vedlegget er ikke fullstendig utfyllende når det gjelder fylkesmannens arbeidsoppgaver, men klassifiserer en hel rekke oppgaver innenfor ulike resultatområder. Det er formålet

 • I-5/2001 Lov om sosiale tjenester m.v. Satsar for fylkeskommunen sin rett til refusjon ved opphald i institusjonar for rusmiddelmisbrukarar

  21.02.2001 Rundskriv Arbeids- og sosialdepartementet

  Rundskriv I-5/2001 Lov om sosiale tenester m.v. Satsar for fylkeskommunen sin rett til refusjon ved opphald i institusjonar for rusmiddelmisbrukarar Kommunen sin refusjon til fylkeskommunen for opphald i institusjon for omsorg eller behandling av

 • I-14/2001 Opplegg for registrering og kontroll av antall psykisk utviklingshemmede i kommunene pr. 1. januar 2001

  20.02.2001 Rundskriv Arbeids- og sosialdepartementet

  Opplegg for registrering og kontroll av antall psykisk utviklingshemmede i kommunene pr. 1. januar 2001 I-14/2001 Til landets kommuner Vår ref: 01/01068 Dato: 13.2.01 1. Generelt Vi viser til SHD's rundskriv I-5/2000 der det ble gjort rede for

 • Rundskriv Fst 2 /2001

  Presiseringer / utfyllende retningslinjer til rundskriv 7 / 2000 fra fengselsstyret - overgangsordning frem til ny straffegjennomføringslov trer i kraft.

  20.02.2001 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Fengselsstyret Rundskriv Fst 2/2001 Jnr. 00/18187 D SK/sp 20.02.01 Regiondirektøren Direktøren for KRUS Direktøren for KITT Anstaltledere Kontorsjefen i KIF Presiseringer / utfyllende retningslinjer til rundskriv 7 /2000 fra fengselsstyret –

 • Rundskriv H-03/01

  Reaksjoner mot ulovligheter etter plan- og bygningsloven

  19.02.2001 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • F-43-00 Vedlegg 1

  19.02.2001 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Vedlegg til rundskriv F-43, Lokale planer for håndtering av kriser Eksempler på momenter som kan gå inn i en plan for håndtering av kriser Planen bør omfatte ulike krisesituasjoner; dødsfall p.g.a. sykdom eller selvmord blant elever eller personale

Til toppen