Rundskriv

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter. På denne siden finner du en oversikt over rundskriv fra departementene.

Egen oversikt over rundskriv fra Finansdepartementet

Viser 1401-1450 av 2086 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • I-29/2001 Dokumentasjons- og saksbehandlingsverktøy for pleie- og omsorgstjenesten - individbasert pleie- og omsorgs-statistikk (IPLOS) i KOSTRA

  13.08.2001 Rundskriv Arbeids- og sosialdepartementet

  Rundskriv I-29/2001 Dokumentasjons- og saksbehandlingsverktøy for pleie- og omsorgstjenesten - individbasert pleie- og omsorgs-statistikk (IPLOS) i KOSTRA. Tilstrekkelige pleie- og omsorgstjenester har en avgjørende betydning for mange menneskers

 • I-36/2001

  Tjenester til mennesker med psykiske lidelser og omfattende rusmiddelmisbruk

  13.08.2001 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

 • Sosialtjenesteloven kapittel 5

  10.08.2001 Rundskriv Arbeids- og sosialdepartementet

 • I-9/2001 Tilsyn- rusmiddelmisbrukere innlagt i institusjon som reguleres av annen lov enn sosialtjenesteloven

  23.07.2001 Rundskriv Arbeids- og sosialdepartementet

  TILSYN – RUSMIDDELMISBRUKERE INNLAGT I INSTITUSJON SOM REGULERES AV ANNEN LOV ENN SOSIALTJENESTELOVEN Som kjent skal det føres tilsyn med at kravene i sosialtjenesteloven med forskrifter er oppfylt i alle institusjoner hvor rusmiddelmisbrukere er

 • Rundskriv G-21/01

  Moms på inkassotenester - forholdet til inkassoforskrifta

  20.07.2001 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-21/2001 Til namsmennene J.nr. 01/6656 EP TFJ/an Dato 20.07.2001 Moms på inkassotenester – forholdet til inkassoforskrifta Som eit ledd i momsreforma vart det 1. juli 2001 innført meirverdiavgift (moms) på inkassotenester. Det har blitt

 • Rundskriv G-20/01

  Om endring i forskrift om tinglysing ved bruk av EDB 3. november 1995 nr. 875 og forskrift om standardisert oppsett for blanketter til tinglysing 1. november 1995 nr. 869

  18.07.2001 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-20/2001 Jnr.: 01/2075 C-J TJ Dato: 18.07.2001 RUNDSKRIV OM ENDRING I FORSKRIFT OM TINGLYSING VED BRUK AV EDB 3. NOVEMBER 1995 NR. 875 OG FORSKRIFT OM STANDARDISERT OPPSETT FOR BLANKETTER TIL TINGLYSING 1. NOVEMBER 1995 NR. 869 Innledning

 • Rundskriv F-037-01

  Endringer i kirkeloven, gravferdsloven og lov om Opplysningsvesenets fond (29.06.2001)

  11.07.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-037-01 Saksnr. 01/599 KiA 29.06.2001 Menighetsrådene Kirkelige fellesråd Kommunene Opplysningsvesenets fond Bispedømmerådene Biskopene Presteskapet Fylkesmennene Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon Kirkerådet Begravelsesbyråenes forening

 • Rundskriv H-24/01

  Tvisteløysing i Takstnemnd, husleigenemnd eller husleigetvistutval

  11.07.2001 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • I-31/2001

  Endringer i transplantasjonsloven

  05.07.2001 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Endringer i transplantasjonsloven Dato: 05.07.2001 Vår ref: 99/04942 SAJ/INR Rundskriv I-31/2001 Stortinget vedtok 29. mai 2001 lov om endringer lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. Loven ble

 • Rundskriv G-19/01

  Internasjonalt rettslig samarbeid i straffesaker

  04.07.2001 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G – 19/2001 1. august 2001 Internasjonalt rettslig samarbeid i straffesaker Gjensidig hjelp i straffesaker og utlevering av lovbrytere Rundskrivet i pdf-format (Adobe acrobat)

 • Rundskriv G-18/01

  Sivilombudsmannens undersøkelse om praktisering av offentlighetsloven i Lillehammer og Trondheim kommune

  03.07.2001 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Sivilombudsmannen har foretatt en undersøkelse av praktiseringen av offentlighetsloven i Lillehammer og Trondheim kommune. Undersøkelsen ble avgitt til Stortinget i april 2001, jf. dok. nr. 4:1 (2000-2001). Den ble diskutert i Stortinget 5. juni

 • R-07/01 01/2831 C TS/ISa Økonomiregelverket og elektronisk samhandling

  02.07.2001 Rundskriv Finansdepartementet

  Økonomiregelverket og elektronisk samhandling Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • Rundskriv H-25/01

  Stortingets behandling av kommuneproposisjonen 2002 og revidert nasjonalbudsjett 2001 - konsekvenser for kommunesektoren

  29.06.2001 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rundskriv om Stortingets behandling av kommuneproposisjonen 2002 og revidert nasjonalbudsjett 2001 - konsekvenser for kommunesektoren.

 • T-2/01 Om arealplanlegging og golfbaner

  28.06.2001 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet

  Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet har i fellesskap utarbeidet dette rundskrivet for å tydeliggjøre nasjonale mål i arealpolitikken som kan ha betydning i forhold til lokalisering av golfbaner, og gi anbefalinger om hvordan banene bør

 • Rundskriv G-16/01

  Lovavdelingens bistand til andre departementer

  28.06.2001 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Les rundskrivet i pdf-format her.

 • Rundskriv G-17/01

  Voldsoffererstatningsloven 2001

  26.06.2001 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-17/01 J nr 00/04811 A-AG HCI 28. juni 2001 Fylkesmennene med flere Voldsoffererstatningsloven 2001 1.Innledning Lov 20. april 2001 nr. 13 om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. (

 • I-25/2001 Spilleavhengighet

  18.06.2001 Rundskriv Arbeids- og sosialdepartementet

  SPILLEAVHENGIGHET Det siste tiår har utbredelsen av pengespill økt sterkt i Norge. De fleste som spiller gjør det med måte. En stor del av spillingen foretas likevel av folk som ikke har kontroll, i den forstand at spillingen har store uønskede

 • Rundskriv V-8/2001 N

  Rapport over rekneskapen pr. 30. juni 2001 Plan for forbruket i resten av budsjetterminen 2001

  16.06.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Til statlege verksemder under Kulturdepartementet Nr. Vår ref Dato V-8/2001N 2001/2108 AØ/Ø EAn 16.05.2001 Rapport over rekneskapen pr. 30. juni 2001 Plan for forbruket i resten av budsjetterminen 2001 I. Rapport over forbruket pr. 30. juni 2001 og

 • Rundskriv F-035-01

  Ressurs til fastlønna tillitsvalde i skoleverket - skoleåret 2001/02 (15.06.2001)

  15.06.2001 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-035-01 Saksnr. 01/3943 15.06.2001 Rundskrivet erstattar rundskriv F-36/00 Statens utdanningskontor Fylkeskommunar Fylkesrevisjonar Kommunar Kommunerevisjonar Lærarorganisasjonane Ressurs til fastlønna tillitsvalde i skoleverket –

 • R06-2001 2001/2596 C TT/mk Tillegg til hovudbudsjettskriv for 2002

  13.06.2001 Rundskriv Finansdepartementet

  Tillegg til hovudbudsjettskriv for 2002 Retningslinjer for arbeidet med forslag til rammefordeling, fagproposisjon og gul bok Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • I-23/2001 Tilskot til utskriving av unge funksjonshemma frå aldersinstitusjonar og spesialsjukeheimar Statsbudsjettet 2001 Kap 673 Post 62

  07.06.2001 Rundskriv Arbeids- og sosialdepartementet

  Rundskriv I-23/2001 Tilskot til utskriving av unge funksjonshemma frå aldersinstitusjonar og spesialsjukeheimar Statsbudsjettet 2001 Kap 673 Post 62 Til: Alle kommunane i landet Bydelar Fylkesmennene Fylkeslegane Vår ref: 01/00674 Dato: 1.6.2001

 • Rundskriv G-12/01

  Ny salærsats for advokater m.v. i straffesaker og i benefiserte saker, og nye stykkprissatser for medisinsk sakkyndige

  01.06.2001 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  .

 • Rundskriv V-6N/2001

  Høyring - Tverrsamband - Rapport frå arbeidsgruppe for IT og andre sektorovergripande spørsmål innanfor bibliotek, arkiv og museum

  18.05.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Einslydande brev til adressatar, j.f. vedlagd linkdoc121271#docliste Nr. Vår ref Dato V-6N 99/448 KU/KU3 IRO:ksl 21.05.2001 Høyring – Tverrsamband – Rapport frå arbeidsgruppe for IT og andre sektorovergripande spørsmål innanfor bibliotek, arkiv og

 • Skolevalg 2001 - vedlegg 1

  16.05.2001 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  OPPLEGG FOR SKOLEPRØVEVALGET HØSTEN 2001 INKL. FOR- OG ETTERARBEIDET 1. Før valget Arbeidet med skolevalget bør ikke bli et isolert tiltak, men ses i sammenheng med skolens øvrige tiltak for å stimulere elevene til engasjement og seriøs deltakelse i

 • Skolevalg 2001 -vedlegg 2

  16.05.2001 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Vedlegg 2 til rundskriv F-30-01 INFORMASJON TIL SKULANE Skuleval ved vidaregåande skular føre Stortingsvalet 2001 Opplegget for Skuleval 2001 ved dei vidaregåande skulane vil i hovudtrekk verte som ved tidlegare skuleval. Norsk samfunnsvitenskapelig

 • I-10/2001

  Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern

  14.05.2001 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

 • M-4/2001 - Om lov av 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon på erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) m.v.

  Orientering om oppfølging av lovendringer

  07.05.2001 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Hele Rundskriv M 4/2001 - Om lov av 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon på erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) m.v. (pdf, 11 Mb)

 • Rundskriv H-15/01

  Kommuneloven og lov om interkommunale selskaper - tolkninger fra departementet 2000

  30.04.2001 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Rundskriv F-029-01

  Utnevning av biskop i Nord-Hålogaland (27.04.01)

  28.04.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-029-01 Saksnr. 01/2448 KiA 27.04.2001 Til menighetsrådene i Nord-Hålogaland bispedømme Utnevning av biskop i Nord-Hålogaland I anledning forestående utnevning av biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, anmodes menighetsrådet om å gi stemme

 • Rundskriv F-028-01

  Utnevning av biskop i nord-hålogaland (27.04.01)

  27.04.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-028-01 Saksnr. 01/2448 KiA 27.04.2001 Til prester Vigslede diakoner og kateketer i offentlig kirkelig stilling i Nord-Hålogaland bispedømme prostene i de øvrige bispedømmene Rektorene ved de praktisk-teologiske seminarer og teologiske

 • I-21/2001 Kontroll av registrering av antall psykisk utviklingshemmede i kommunene

  23.04.2001 Rundskriv Arbeids- og sosialdepartementet

  Kontroll av registrering av antall psykisk utviklingshemmede i kommunene I-21/2001 Til landets kommuner og landets kommunerevisjoner/distriktsrevisjoner Vår ref: 01/01068 Dato: 06.04.01 1 Innledning Vi viser til rundskriv I-14/01 Opplegg for

 • Vedlegg til rundskriv H 7/98 - Kap 551 post 55 Etablererstipend

  23.04.2001 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Vedlegg til rundskriv H 7/98 - Kap 551 post 55 Etablererstipend Det er gjort to endringer for kap 551 post 55 - etablererstipend i henhold til gjeldende rundskriv (H-07/98) for ordningen. Disse to endringene omtales nedenfor. Tillegg til punkt ”6.

 • M-6/2001 - Ny forskrift om avlsfremmende tiltak på bier

  R-930 (18.04.2001)

  18.04.2001 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-6/2001 R-930 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 2000/02884 18. april 2001 Vedlegg: Forskrift om avlsfremmende tiltak på bier Til Norges Birøkterlag, Fylkesmennene, alle fylker, Statens dyrehelsetilsyn,

 • I-20/2001

  Lov om helsepersonell m.v.

  18.04.2001 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

 • Rundskriv v-4/2001-vedlegg

  Namn på statsinstitusjonar i begge målformer

  17.04.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv v-4/2001 Oversyn: Nynorsk: Bokmål: Høgsterett Høgsteretts kjæremålsutval Ombodsmannsnemnda for Forsvaret Ombodsmannsnemnda for sivile tenestepliktige Stortingsadministrasjonen Stortingets ombodsmann for forvaltninga (Sivilombodsmannen)

 • Rundskriv G-8/01

  Lov 15. desember 2000 nr. 98 Om endringer i Offentlighetsloven og enkelte andre lover

  05.04.2001 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-8/2001 Jnr.: 01/3502 EO TME/mk Dato: 05.04.2001 Lov 15. desember 2000 nr. 98 Om endringer i Offentlighetsloven og enkelte andre lover 1. Innleiing Ved lov 15. desember 2000 nr. 98 vart ymse føresegner i offentleglova og nokre andre lover

 • Kommentarar til målbruksstatistikken for departementa i perioden 1997-2000, Tabell 7

  Tabell 7: Nynorskprosent i større publikasjonar frå departementa 1997 - 2000

  03.04.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Tabell 7: Nynorskprosent i større publikasjonar frå departementa 1997 - 2000 (Gjeld summen av pressemeldingar, rundskriv, stillingsannonsar, kunngjeringar og eventuelt anna informasjonstilfang over ti sider, unnateke lover og forskrifter, og

 • Kommentarar til målbruksstatistikken for departementa i perioden 1997-2000, Tabell 6

  Tabell 6: Talet på departement som kvart enkelt år i perioden 1997-2000 har oppfylt minstekravet om 25% nynorsk i skriv på under 10 sider

  03.04.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Tabell 6: Talet på departement som kvart enkelt år i perioden 1997-2000 har oppfylt minstekravet om 25% nynorsk i skriv på under 10 sider 1997 1998 1999 2000 Minst 25 % nynorsk i skriv på under 10 sider 7 10 6 9

 • Kommentarar til målbruksstatistikken for departementa i perioden 1997-2000, Tabell 5

  Tabell 5: Nynorskprosent i ulike typar skriv frå departementa 1997 - 2000

  03.04.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Tabell 5: Nynorskprosent i ulike typar skriv frå departementa 1997 - 2000 (Gjeld summen av pressemeldingar, rundskriv, stillingsannonsar, kunngjeringar og eventuelt anna informasjonstilfang unnateke lover og forskrifter, og unnateke

 • Kommentarar til målbruksstatistikken for departementa i perioden 1997-2000, Tabell 4

  Tabell 4: Nynorskprosent rekna etter sidetal i stortingsdokument frå dei ulike departementa i fireårsperioden 1997-2000

  03.04.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Tabell 4: Nynorskprosent rekna etter sidetal i stortingsdokument frå dei ulike departementa i fireårsperioden 1997-2000 Samla sidetal 1997-2000 Nynorskprosent 1997-2000 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 2019 8,2 Barne- og familiedepartementet

 • Kommentarar til målbruksstatistikken for departementa i perioden 1997-2000, Tabell 3

  Tabell 3: Talet på departement som kvart enkelt år har oppfylt minstekravet om 25% nynorsk i stortingsdokument i perioden 1997-2000

  03.04.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Tabell 3: Talet på departement som kvart enkelt år har oppfylt minstekravet om 25% nynorsk i stortingsdokument i perioden 1997-2000 1997 1998 1999 2000 Minst 25 % av stortingsdokument på nynorsk 7 5 5 6 Minst 25 % av sidetalet i stortingsdokument på

 • Kommentarar til målbruksstatistikken for departementa i perioden 1997-2000, Tabell 2

  Tabell 2: Målbruk i stortingsdokument 1997 - 2000 - Nynorskprosent etter sidetal

  03.04.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Tabell 2: Målbruk i stortingsdokument 1997 - 2000 - Nynorskprosent etter sidetal 1997 1998 1999 2000 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 3 7 12 7 Barne- og familiedepartementet 1 3 17 1 Finansdepartementet 15 6 8 7 Fiskeridepartementet 38 10 13

 • Kommentarar til målbruksstatistikken for departementa i perioden 1997-2000, Tabell 1

  Tabell 1: Målbruk i stortingsdokument 1997 - 2000 Nynorskprosent etter talet på dokument

  03.04.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Tabell 1: Målbruk i stortingsdokument 1997 - 2000 - Nynorskprosent etter talet på dokument 1997 1998 1999 2000 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 19 40 17 26 Barne- og familiedepartementet 12 20 24 12 Finansdepartementet 26 9 21 15

 • Rundskriv N-4/2001

  Utrekning av ansiennitet som drosjesjåfør ved fråvær frå yrket

  30.03.2001 Rundskriv Samferdselsdepartementet

  SAMFERDSELSDEPARTEMENTET Transportavdelinga RUNDSKRIV N-4/2001 Samferdselskontora i fylkeskommunane Oslo kommune, samferdselsetaten 30.03.2001 Utrekning av ansiennitet som drosjesjåfør ved fråvær frå yrket Forskrift om persontransport med motorvogn

 • Rundskriv V-5/2001 B

  Personalreglementer i staten - ny standardmal og veiledning

  27.03.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Statlige virksomheter under Kulturdepartementet Nr. V- 5 /01 B Vår ref Dato 2000/2481 AØ OD 27.03.2001 Personalreglementer i staten – ny standardmal og veiledning Vi har ved Arbeids- og administrasjonsdepartementets (AAD) ekspedisjon av 20. mars

 • R-4/01 01/1400 C TT/ISa Hovedbudsjettskriv for 2002 retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjetterminen 2002

  26.03.2001 Rundskriv Finansdepartementet

  Hovedbudsjettskriv for 2002 retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjetterminen 2002 Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • Rundskriv N-3/2001

  Honnørrabattordninga - ledsager til døvblinde - tilleggslegitimasjonskort

  22.03.2001 Rundskriv Samferdselsdepartementet

  SAMFERDSELSDEPARTEMENTET Transportavdelinga RUNDSKRIV N-3/2001 Samferdselsadministrasjonane i fylkeskommunane, Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Transportseksjonen, NSB BA, Vegdirektoratet, Ferjekontoret, Transportbedriftenes

 • Vedlegg 1 M-10/1998

  21.03.2001 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Vedlegg 1: GRUNNLAGET FOR FEILLEVERANSERAPPORTEN Hovednummer er brukt som identifikasjonsnøkkel i rapporten. Hovednummeret består av kommune‑, gards‑, bruks‑ og festenummer. Til hvert bruk er det knyttet en produsent som er den person som har levert

 • Vedlegg 2 M-10/1998

  21.03.2001 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Vedlegg 2 Forslag til brev fra fylkesmannen til produsentene Navn Adresse Deres ref‑ Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato: ‑ S 1998 Forespørsel om leveranse av slakt I følge oppgave fra Leveranseregisteret for slakt er det 1 1997 levert følgende

 • Rundskriv F-022-01

  Registrering av medlemskap i Den norske kirke - ny meldingsrutine (16.03.2001)

  21.03.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-22-01 Saksnr. 01/97 KiA MTB/ 16.03.2001 Presteskapet Registrering av medlemskap i Den norske kirke – ny meldingsrutine Vi viser til departementets rundskriv av 18. juni 1997 og 12. januar 2000 ( F 001-00) om registrering av medlemskap