Rundskriv

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter. På denne siden finner du en oversikt over rundskriv fra departementene.

Egen oversikt over rundskriv fra Finansdepartementet

Viser 1451-1500 av 2086 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Vedlegg M-3/1998

  19.03.2001 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Vedlegg Dette vedlegget er ikke fullstendig utfyllende når det gjelder fylkesmannens arbeidsoppgaver, men klassifiserer en hel rekke oppgaver innenfor ulike resultatområder. Det er formålet med arbeidsoppgavene som skal være førende for hvor

 • Rundskriv G-7/01

  Delegasjon av avgjørelsesmyndighet i sikringssaker fra Justisdepartementettil regionalt nivå i kriminalomsorgen

  15.03.2001 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  RUNDSKRIV G - 7/2001 Jnr 00/17383 D SK/BM 15.03.2001 Delegasjon av avgjørelsesmyndighet i sikringssaker fra Justisdepartementet til regionalt nivå i kriminalomsorgen 1 Behov for delegasjon av avgjørelsesmyndighet i sikringssaker Justisdepartementet

 • Vedlegg M-13/2000

  14.03.2001 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  VEDLEGG Sitater fra St.meld. nr. 19 (1999-2000), side 126 og 127: "Næringskomitéen ba i Innst. S. nr. 24 (1998-99) om at forslaget om at statens forkjøpsrett oppheves vurderes i forbindelse med landbruksmeldinga. Det prinsipielle spørsmålet er om

 • Rundskriv G-6/01

  Stønad til tannbehandling - oppjustering av maksimal sats for stønad

  14.03.2001 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-6/2001 99/02257 B-S AHO/sol 16.03.2001 Siviltjenesteadministrasjonen – Dillingøy Siviltjenesteadministrasjonen – Hustad Ombudsmannen for sivile vernepliktige Hovedtillitsmannen for sivile vernepliktige Balder magasin Stønad til

 • M-3/2001 - Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon

  R-935 (14.03.2001)

  14.03.2001 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-3/2001 R-935 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 14. mars 2001 Til Statens landbruksforvaltning, fylkesmennene, fylkeslandbruksstyrene og kommunene Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon

 • Vedlegg M-1/1999

  13.03.2001 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  VEDLEGG OVERSIKT OVER ARBEIDSOPPGAVER OG RESULTATOMRÅDER VEDLEGG Dette vedlegget er ikke fullstendig utfyllende når det gjelder fylkesmannens arbeidsoppgaver, men klassifiserer en hel rekke oppgaver innenfor ulike resultatområder. Det er formålet

 • I-5/2001 Lov om sosiale tjenester m.v. Satsar for fylkeskommunen sin rett til refusjon ved opphald i institusjonar for rusmiddelmisbrukarar

  21.02.2001 Rundskriv Arbeids- og sosialdepartementet

  Rundskriv I-5/2001 Lov om sosiale tenester m.v. Satsar for fylkeskommunen sin rett til refusjon ved opphald i institusjonar for rusmiddelmisbrukarar Kommunen sin refusjon til fylkeskommunen for opphald i institusjon for omsorg eller behandling av

 • I-14/2001 Opplegg for registrering og kontroll av antall psykisk utviklingshemmede i kommunene pr. 1. januar 2001

  20.02.2001 Rundskriv Arbeids- og sosialdepartementet

  Opplegg for registrering og kontroll av antall psykisk utviklingshemmede i kommunene pr. 1. januar 2001 I-14/2001 Til landets kommuner Vår ref: 01/01068 Dato: 13.2.01 1. Generelt Vi viser til SHD's rundskriv I-5/2000 der det ble gjort rede for

 • Rundskriv Fst 2 /2001

  Presiseringer / utfyllende retningslinjer til rundskriv 7 / 2000 fra fengselsstyret - overgangsordning frem til ny straffegjennomføringslov trer i kraft.

  20.02.2001 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Fengselsstyret Rundskriv Fst 2/2001 Jnr. 00/18187 D SK/sp 20.02.01 Regiondirektøren Direktøren for KRUS Direktøren for KITT Anstaltledere Kontorsjefen i KIF Presiseringer / utfyllende retningslinjer til rundskriv 7 /2000 fra fengselsstyret –

 • Rundskriv H-03/01

  Reaksjoner mot ulovligheter etter plan- og bygningsloven

  19.02.2001 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • F-43-00 Vedlegg 1

  19.02.2001 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Vedlegg til rundskriv F-43, Lokale planer for håndtering av kriser Eksempler på momenter som kan gå inn i en plan for håndtering av kriser Planen bør omfatte ulike krisesituasjoner; dødsfall p.g.a. sykdom eller selvmord blant elever eller personale

 • I-15/2001 Handlingsplan for funksjonshemmede 1998-2002. Statusrapportering for 2000

  15.02.2001 Rundskriv Arbeids- og sosialdepartementet

  I-15/2001 Handlingsplan for funksjonshemmede 1998-2002 Statusrapportering for 2000 Her kan du lese Handlingsplan for funksjonshemmede 1998-2002. Statusrapportering for 2000 (Word-format)

 • I-12/2001

  Telemedisin og ansvarsforhold

  08.02.2001 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Telemedisin og ansvarsforhold Til: Landets fylkeskommuner Landets kommuner Landets sykehus Landets allmennpraktiserende leger Landets fylkesleger Dato: 05.02.2001 Vår ref: 98/02931 SAJ KAS/tnb Rundskriv I-12/2001 Rundskrivet erstatter rundskriv I-5/

 • Rundskriv H-02/01

  Statsbudsjettet 2002 - behandling og samordning av samiske saker

  08.02.2001 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rundskriv om samordning av samiske saker i forbindelse med statsbudsjettet 2002.

 • Rundskriv F-016-01

  Statstilskudd til registrerte og uregistrerte trossamfunn og livssynssamfunn for 2001 (01.02.01)

  06.02.2001 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-016-01 Saksnr. 01/1042 01.02.2001 Fylkesmennene Statstilskudd til registrerte og uregistrerte trossamfunn og livssynssamfunn for 2001 I henhold til gjeldende lover og forskrifter har Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet kommet

 • R-3/01 2001/648C PÅL/sbp Statsbudsjettet 2001 - tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2001

  06.02.2001 Rundskriv Finansdepartementet

  Statsbudsjettet 2001 - tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2001 Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • I-37/2000 Autismenettverket

  En orientering om oppgaver for og organisering av nasjonalt kompetansenettverk for personer med autisme

  05.02.2001 Rundskriv Arbeids- og sosialdepartementet

  Autismenettverket - en orientering om nasjonalt kompetansenettverk for personer med autisme Rundskriv I-37/2000 Dato: 07.11.2000 Til landets kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og fylkesleger Statens utdanningskontorer, Statlig spesialpedagogisk

 • Rundskriv F-014-01

  Forskrift om studentsamskipnader (12.02.01)

  05.02.2001 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  1.1.1 Rundskriv F-014-01 1.1.1.1 Saksnr. 98/6215 1.1.1.2 12.02.01 1.1.2 Universiteter og høgskoler Private høyskoler Studentsamskipnader FORSKRIFT OM STUDENTSAMSKIPNADER Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har 12. februar 2001 fastsatt

 • Rundskriv F-013-01

  De kirkelige budsjett- og regnskapsforskriftene - KOSTRA og alternativ kir-kelig kontoplan mv. (03.02.01)

  04.02.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-013-01 Saksnr. 01/888 KiØ 03.02.2001 Kirkelige fellesråd Menighetsrådene De kirkelige budsjett- og regnskapsforskriftene – KOSTRA og alternativ kirkelig kontoplan mv. Gjeldende kontoplan for de kirkelige fellesrådene og menighetsrådenes

 • R-2/01 01/564 C TT/ISa Merverdiavgiftsreformen 2001 - kompensasjon til statlig forvaltning

  02.02.2001 Rundskriv Finansdepartementet

  Merverdiavgiftsreformen 2001 - kompensasjon til statlig forvaltning Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • Rundskriv G-5/01

  Tilgang til nettsteder i justissektoren gjennom portalen norge.no

  01.02.2001 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-5/2001 Februar 2001 Underliggende virksomheter og embeter Tilgang til nettsteder i justissektoren gjennom portalen norge.no Formål Større åpenhet i forvaltningen er en politisk målsetting. Det skal være enkelt for publikum å finne frem

 • Fst 1/2001

  Regler for dagpenger til innsatte og dagpengenes størrelse

  01.02.2001 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Fengselsstyret Rundskriv Fst 1/2001 Jnr. 95/1710 D 633.62 ET/BM 15.01.2001 Regiondirektøren Direktøren for KRUS Direktøren for KITT Anstaltledere Kontorsjefen i friomsorgen Regler for dagpenger til innsatte og dagpengenes størrelse Det er i

 • R-1/01 001/563/TS/sbp Overføring av ubrukte bevilgninger til 2001

  01.02.2001 Rundskriv Finansdepartementet

  Overføring av ubrukte bevilgninger til 2001 Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • Rundskriv F-009-01

  Statsbudsjettet 2001 - Tilskudd til kirkelig virksomhet (31.01.01)

  31.01.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-009-01 Saksnr. 01/496 KiØ 31.01.2001 Kirkelige fellesråd Menighetsråd i kommuner med ett sokn Bispedømmerådene Statsbudsjettet 2001 - Tilskudd til kirkelig virksomhet I St.prp. nr. 1 for 2001 var det foreslått bevilget 85 mill. kroner

 • Retningslinjer for tildeling av engangsstøtte ved adopsjon av barn fra utlandet

  Q-1013

  25.01.2001 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet, Oslo, desember 2000 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV ENGANGSSTØTTEN VED ADOPSJON AV BARN FRA UTLANDET 1 FORMÅL Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke en skjev sosial fordeling av adopsjoner knyttet til

 • Retningslinjer for godtgjøring og for dekning av reiseutgifter ved arbeid i fylkesnemnda for sosiale saker

  Q-1014, med endringer gitt i Q-1032 og Q-1033

  25.01.2001 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet, Oslo, desember 2000 Retningslinjer for godtgjøring og for dekning av reiseutgifter ved arbeid i fylkesnemnda for sosiale saker Retningslinjene gjelder fra 1. januar 2001 Med endringer gitt i Q-1032 og Q-1033 1. Hvem

 • I-48/2000

  Delegasjon til fylkesmennene av Sosial- og helsedepartementets myndighet etter § 6-1 tredje ledd i lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern til å oppnevne medlemmer av kontrollkommisjonen

  24.01.2001 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Delegasjon til fylkesmennene av Sosial- og helsedepartementets myndighet etter § 6-1 tredje ledd i lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern til å oppnevne medlemmer av kontrollkommisjonen Rundskriv I-48/2000 Til Landets fylkesmenn Vår

 • M-2/2001 - Overføring av rentemidler av skogavgiften til sentralt bruk og til skogeierforeningene i 2001 m.v.

  R-915 (24.01.2001)

  24.01.2001 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-2/2001 R-915 Saksnr. /2000/00221 24.01.2001 Fylkesmennene, Landbruksavdelingene Norges Skogeierforbund Norsk Skogbruksforening Skogeierforeningene Overføring av rentemidler av skogavgiften til sentralt bruk og til skogeierforeningene i

 • I-11/2001 Salg og skjenking av alkohol - opplysninger til bruk for statistiske formål

  23.01.2001 Rundskriv Arbeids- og sosialdepartementet

  Salg og skjenking av alkohol – opplysninger til bruk for statistiske formål Bakgrunn I forbindelse med omorganiseringen av det statlige arbeidet med forebygging av rusmiddelproblemer ble det 1. januar 2001 opprettet et nytt forskningsinstitutt,

 • Rundskriv F-007-01

  Særavtale om menighetspresters fridager (23.01.01)

  21.01.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-007-01 Saksnr. 01/585 23.01.2001 Presteskapet Særavtale om menighetspresters fridager Mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemanns-organisasjoner er det inngått ny særavtale om presters fridager, jf

 • Rundskriv G-4/01

  Opprettelse av rådet for elektronisk straffesaksbehandling i politiet og den høyere påtalemyndighet

  20.01.2001 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv Nr. G-4/2001 Vår ref 00/03301 PAU GIF/sbs Dato 18.01.2001 Riksadvokaten Politidirektøren Politimestrene Statsadvokatene Generaladvokaten Sjefene for særorganene Opprettelse av rådet for elektronisk straffesaksbehandling i politiet og den

 • Rundskriv F-006-01

  Endringer i forskrift 28. juni 1999 nr. 722 til opplæringsloven (19.01.01)

  19.01.2001 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-006-01 Saksnr. 00/5083 19.01.2001 egen liste Endringer i forskrift 28. juni 1999 nr. 722 til opplæringsloven Stortinget vedtok endringer i opplæringsloven i juni 2000. Vi viser til Innst. O. nr. 89 for 1999-2000. Alle lovendringene med

 • I-4/2001 Informasjon om fastsettelse av vederlag for korttidsopphold i institusjon mv og utgiftstak for år 2001 for sosiale tjenester

  18.01.2001 Rundskriv Arbeids- og sosialdepartementet

  Informasjon om fastsettelse av vederlag for korttidsopphold i institusjon mv og utgiftstak for år 2001 for sosiale tjenester Rundskriv I-4/2001 Til landets kommuner, Fylkesmenn og Fylkesleger Vår ref: 99/03693 Dato: 09.01.2001 Ved forskrift av 5.

 • M-1/2001 - Industrikonsesjonsloven - delegasjon av oppfølgingsansvar

  R-921 (Januar 2001)

  15.01.2001 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-1/2001 R-921 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 999901 50021 DIV Januar 2001 Til Statens landbruksforvaltning og fylkesmennene Idustrikonsesjonsloven - delegasjon av oppfølgingsansvar Ved lov 23.12.1994

 • Rundskriv V-3N/2001

  Utsett reform skal sikre ein meir stabil rettskrivingssituasjon

  10.01.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Forlag, utdanningsadministrasjon m.fl. Nr. Vår ref Dato V-3/2001 2000/768 KU/KU3 IE:lwi 10.01.2001 Utsett reform skal sikre ein meir stabil rettskrivingssituasjon Kulturdepartementet vil gje Norsk språkråd høve til å arbeide vidare med den

 • Rundskriv H-01/01

  Statsbudsjettet 2001 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter stortingets budsjettvedtak

  09.01.2001 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Dette rundskrivet orienterer om de viktigste konsekvensene for kommunene og fylkeskommunene av Stortingets vedtak om statsbudsjettet for 2001. Rundskrivet vil være av særlig interesse for rådmenn og de som arbeider med økonomi.

 • I-63/2000

  Iverksettelse av ny psykisk helsevernlov - praktiske konsekvenser

  08.01.2001 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv I-63/2000 Iverksettelse av ny psykisk helsevernlov – praktiske konsekvenser Til: Landets fylkesleger Landets fylkeskommuner Institusjoner innen det psykiske helsevern Berørte brukerorganisasjoner Dato: 19.12.2000 Saksnr. 00/06095 HA 1 HJS/

 • Rundskriv V-2N-2001

  Budsjettrundskriv for 2002

  02.01.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Til faste tilskottsmottakarar under Kulturdepartementet ( utanom: funksjondelingsinstitusjonane, Norsk Film AS, Vestnorsk filmsenter AS) Nr. Vår ref Dato V-2N/2001 2000/4500 AØ/ØS EAn 02.01.2001 Budsjettrundskriv for 2002 Innleiing Generelt

 • Rundskriv V-2N-2001

  Budsjettrundskriv for 2002

  02.01.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Til Funksjonsdelingsinstitusjonene, Norsk Film AS, Vestnorsk filmsenter AS Nr. Vår ref Dato V-2N/2001 2000/4500 AØ/ØS EAn 02.01.2001 Budsjettrundskriv for 2002 1 Innleiing 1.1 Generelt Budsjettrundskrivet gir retningslinjer for arbeidet med

 • Rundskriv V-1N-2001

  Budsjettrundskriv for 2002

  02.01.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Til statlege verksemder under Kulturdepartementet Nr. Vår ref Dato V-1N/2001 2000/4500 AØ/ØS EAn 02.01.2001 Budsjettrundskriv for 2002 Innleiing Generelt Budsjettrundskrivet gir retningslinjer for dei statlege verksemdenes arbeid med

 • Rundskriv G-117/00

  Ny etatsstruktur i kriminalomsorgen fra 01.01.2001

  23.12.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G – 117/2000 Regiondirektøren Direktøren (KIA, KRUS, KITT) Kontorsjefen (KIF) Øvrige instanser innenfor straffesakskjeden Nr. Vår ref Dato G – 117/2000 00/18090 D PO 22.12.00 Ny etatsstruktur i kriminalomsorgen fra 01.01.2001 Fra

 • Rundskriv G-116/00

  Varslingsrutiner for å hindre seksuelle overgrep mot barn

  22.12.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv Nr. G-116/2000 Vår ref 98/02040 PJ MSV/sbs Dato 22.12.2000 Politidirektoratet Politimestrene Kriminalomsorg i frihet Varslingsrutiner for å hindre seksuelle overgrep mot barn 1. Innledning I februar 1998 undersøkte Justisdepartementet i

 • Rundskriv G-115/00

  Reforhandling av avtale om godtgjøring m.v. til tjenestemenn i politi- og lensmannsetaten som utfører instruksjon m.v. ved kurs i regi av Politihøgskolen samt lokale, regionale og sentrale kurs som er pålagt eller godkjent av Justisdepartementet

  21.12.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-115/00 Jnr.: 97/00861 PPO AUS/toe Dato: 18.12.2000 Politimestrene m.fl. Reforhandling av avtale om godtgjøring m.v. til tjenestemenn i politi- og lensmannsetaten som utfører instruksjon m.v. ved kurs i regi av Politihøgskolen samt lokale

 • Rundskriv G-114/00

  Ny salærsats for advokater m.v. i straffesaker og i benefiserte saker, og nye stykkprissatser for medisinsk sakkyndige.

  20.12.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G 114 / 00 Jnr 99/00576 A-AK ANH 20.12.2000 Domstolene Fylkesmennene Politiet Påtalemyndigheten Advokatene Rettshjelperne Noricom tolketjeneste Tolkebyrået Fylkesnemndene for sosiale tjenester/barnevernstjenester Statens helsetilsyn

 • M-21/2000 - Forskrift om skogavgift for 2001

  R-910 (20.12.2000)

  20.12.2000 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-21/2000 R-910 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 2000/02918 20.12.2000 Link til forskriften Til Fylkesmennene Norges Skogeierforbund NORSKOG Statens Landbruksforvaltning Forskrift om

 • Rundskriv G-113/00

  Passgebyr

  19.12.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv Nr. G 113/2000 Vår ref 99/15264 PJ-F PJ-F UN/amr Dato 19.12.2000 Politimestrene Lensmennene Utenriksdepartementet Passgebyr Rettsgebyret er med virkning fra 1. januar 2001 foreslått øket til kr. 655,-. Det er videre fremmet forslag om

 • Rundskriv F-055-00

  Endring av Lov om universiteter og høgskoler. Om opptak, privatistadgang og fritak for del av studium på grunnlag av realkompetanse, samt fastsetting av undervisningsterminer. (18.12.00)

  19.12.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-055-00 Saksnr. 00/09420 18.12.2000 Universiteter og høgskoler Samordna opptak Private høgskoler Arbeidskontorene Fylkeskommunene Endring av lov om universiteter og høgskoler om opptak, privatistadgang og fritak for del av studium på

 • Rundskriv G-112/00

  Ordensvakter på serveringssteder

  18.12.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G -112/2000 J nr 99/02976 PJ-P MHO/åbw 21.12.2000 Politidirektoratet Politimestrene Ordensvakter på serveringssteder 1. Innledning Det vises til Justisdepartementets rundskriv G-113/95 av 22. desember 1995 om ordensvakter på skjenkesteder

 • I-53/2000

  Rundskriv om fritt sykehusvalg etter pasientrettighetsloven § 2-4

  15.12.2000 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv om fritt sykehusvalg etter pasientrettighetsloven § 2-4

 • Rundskriv G-111/00 5

  Om journalføring og registrering i Kompis-kia

  15.12.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G - 111/2000 5 Jnr. 98/12110 D 006.1. H-GS/BM 15.12.2000 Om journalføring og Registrering i Kompis kia Erik Lund-Isaksen e.f. ekspedisjonssjef Jan Erik Sandlie underdirektør Om journalføring og registrering i Kompis kia § 1 Instruksen