Rundskriv

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter. På denne siden finner du en oversikt over rundskriv fra departementene.

Egen oversikt over rundskriv fra Finansdepartementet

Viser 1501-1550 av 2087 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Rundskriv G-106/00

  Godkjenning av bl skjema for postforkynning i straffesak

  14.12.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv Nr. G-106/2000 Vår ref 00/17421 PJ-P TFB/amr Dato 12.12.2000 Politimeistrane Godkjenning av bl skjema for postforkynning i straffesak Alle skjema som skal nyttast til postforkynning i straffesak, skal godkjennast av Justisdepartementet,

 • R-12/00 00/5428 C TT Retningslinjer for materiale til Regjeringens første konferanse om statsbudsjettforslaget 2002

  11.12.2000 Rundskriv Finansdepartementet

  Retningslinjer for materiale til Regjeringens første konferanse om statsbudsjettforslaget 2002 Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • Rundskriv G-100/00

  Forskrift om engangserstatning ved dødsfall og invaliditet

  07.12.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-100/2000 Jnr.: 2000/14264 B-S AHO/sol Dato: 7. desember 2000 Siviltjenesteadministrasjonen – Dillingøy Siviltjenesteadministrasjonen – Hustad Ombudsmannen for sivile vernepliktige Hovedtillitsmannen for sivile vernepliktige Balder

 • Lønnspolitikk i politi- og lensmannsetaten

  Nr. G - 95/2000

  29.11.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Lønnspolitikk i politi- og lensmannsetaten 1Innledning Justisdepartementet og tjenestemannsorganisasjonene har lagt ned et betydelig arbeid for å komme frem til en omforent lokal lønnspolitikk. Vi er tilfreds med å kunne legge frem et felles

 • I-46/2000 Alkohollovens reklameforbud

  23.11.2000 Rundskriv Arbeids- og sosialdepartementet

  Alkohollovens reklameforbud Rundskriv I-46/2000 Til: Adressater – se nederst. Innledning Den 21. januar 2000 avsa Høyesterett dom (Rt. 2000 side 46) i saken mellom AS P Ltz Aass og Hansa Borg Bryggerier ASA som saksøkere og staten v/Sosial- og

 • Rundskriv G-16/2001

  Lovavdelingens bistand til andre departementer

  22.11.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G 16/2001 Jnr.: 01/1344 EO Dato: 28.06.2001 Til departementene Lovavdelingens bistand til andre departementer 1 Generelt Lovavdelingen har et selvstendig fagansvar for størstedelen av den lovgivning som hører under Justisdepartementet og

 • Rundskriv G-97/00

  Opprettelse av politidirektoratet - overgangsordninger, iverksettelse av fullmakter m.v.

  22.11.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G 97/2000 Jnr.: PØ 00/16673 Esk/amr Dato: 22.11.00 Politidistriktene Særorganene 1 Innledning Det vises til Ot.prp. nr. 7 (1999 – 2000), Innst. O. nr. 40 (1999 – 2000) Lov om endringer i politiloven (den sentrale politiledelsen).

 • Personalreglement for politidistriktene

  21.11.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  95/02963 Personalreglement for politidistriktene DEL 1 - GENERELT § 1. Virkeområde Dette reglement gjelder for embets -/tjenestemenn i politidistriktene. Reglementet gjelder også ved beordring til tjeneste i annet distrikt, i et av politiets

 • Rundskriv F-050-00

  Studieretningsfag matematikk på studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag - endring av betegnelse - forhold vedrørende opptak til høyere utdanning (28.11.00)

  20.11.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-050-00 Saksnr. 00/02749/tha/aw 28.11.2000 Matematikk studieretningsfag Studieretning AA Opptak universitet og høgskoler Studieretningsfag matematikk på studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag - endring av betegnelse

 • I-35/00 Retningslinjer for legemiddelassistert rehabilitering av narkotikamisbrukere

  16.11.2000 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  I-35/00 Retningslinjer for legemiddelassistert rehabilitering av narkotikamisbrukere

 • Rundskriv G-91/00

  Godkjennelse av oppdrag av vitenskapelig karakter

  11.11.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-91 DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT Rundskriv G-91 99/01195 B-S KN/tfo 02.11.2000 Siviltjenesteadministrasjonen-Dillingøy Siviltjenesteadministrasjonen-Hustad Ombudsmannen for sivile vernepliktige Hovedtillitsmannen for sivile

 • Rundskriv G-89/00

  Endringer i 1. Forskrift av 25. januar 1963 nr. 9722 om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon 2. Forskrift av 19. oktober 1984 nr. 1800 om delegering til fylkesmannen av myndighet til å gi samtykke til ekspropriasjon av grunn m.v. til skytebaner

  10.11.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  G-89/00 Politimestrene Politiets særorganer Sendes ut i A5 format med fire hull Nr. Vår ref Dato xx/2000 00/10037 PJ-F BAH/ 10. november 2000 Endringer i Forskrift av 25. januar 1963 nr. 9722 om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon Forskrift av 19.

 • I-44/2000

  Gjestepasientoppgjør for donorer

  08.11.2000 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  I-44/2000Gjestepasientoppgjør for donorer

 • Rundskriv G-88/00

  Omgjøring av ledig stilling - opprettelse og inndragelse -delegering av avgjørelsesmyndighet til politimester/særorgansjef

  07.11.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  G-88/00 Politimestrene m.fl. Nr. Vår ref Dato G-88/00 00/14706 PPO AUS/åbw 7.11.2000 Omgjøring av ledig stilling – opprettelse og inndragelse -delegering av avgjørelsesmyndighet til politimester/særorgansjef (264) Innledning Omgjøring av ledig

 • Publication number H-2120 E

  The main functions of county minicipalities and municipalities in Norway

  07.11.2000 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  The main functions of county municipalities and municipalities in Norway.

 • Rundskriv G-86/00

  Tjenestetelefon m.v. i politi- og lensmannsetaten- Avvikling av særordningene for lensmenn og lensmannsbetjenter om dekning av samtaleavgift for inntil 150 samtaler (tellerskritt) i måneden

  23.10.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  RUNDSKRIV G-86/00 99/04398 PPO/P1 MBB 23.10.2000 DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT Politimestrene Sjefene for særorganene Tjenestetelefon m.v. i politi- og lensmannsetaten– Avvikling av særordningene for lensmenn og lensmannsbetjenter om dekning

 • I-40/2000

  Kommunenes gjennomføring av fastlegereformen - Oppgaver i kommunen OG frister for arbeidet

  19.10.2000 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Kommunenes gjennomføring av fastlegereformen - Oppgaver i kommunen OG frister for arbeidet. Rundskriv I-40/2000. Til Landets kommuner. 9.10.2000

 • M-19/2000 - Produksjon av juletrær og pyntegrønt

  R-846 (17.10.2000)

  17.10.2000 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-19/2000 R-846 Saksnr. 2000/02771 17.oktober 2000 Til Fylkesmannen, landbruksavdelingen Kommunene Produksjon av juletrær og pyntegrønt Innledning I Norge etterspørres det ca 2 mill juletrær hvert år, jf en markedsundersøkelse utført av

 • Rundskriv G-82/00

  Forlengelse av ordningen med flyttegodtgjørelse ved overtakelse av statsstilling i Finnmark

  04.10.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-82/00 Saksnr. 99/12811 PPO/P1 Bfe/kls 29.09.2000 [Politimestrene m.fl.] Forlengelse av ordningen med flyttegodtgjørelse ved overtakelse av statsstilling i Finnmark (242) Arbeids- og administrasjonsdepartementet har i brev av 5.7.2000 til

 • Rundskriv H-13/00

  Bevilgninger til samiske formål 2001

  04.10.2000 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • G-79/00: Vedlegg - Forskrift om beregning av saksbehandlingsfrister

  02.10.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Forskrift om beregning av saksbehandlingsfrister Fastsatt ved Kronprinsreg. res. 8. september 2000 med hjemmel i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 11 b annet punktum. Fremmet av Justisdepartementet. §

 • Rundskriv R-8/2000 Bruk av bilagsforside ved attestasjon og anvisning og bruk av samleanvisning ved anvisning av statsutgifter

  29.09.2000 Rundskriv Finansdepartementet

  Bruk av bilagsforside ved attestasjon og anvisning og bruk av samleanvisning ved anvisning av statsutgifter Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • R-07/00 2000/4292 C TT/ÅAR Statsbudsjettet medregnet folketrygden 2000. Tilleggsbevilgninger i høstsesjonene - ny saldering

  28.09.2000 Rundskriv Finansdepartementet

  Statsbudsjettet medregnet folketrygden 2000. Tilleggsbevilgninger i høstsesjonene - ny saldering Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • Rundskriv G-80-00

  Godkjennelse av oppdrag av kulturell karakter -presiserende retningslinjer

  25.09.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-80-2000 DET KGL. JUSTIS OG POLITIDEPARTEMENT Rundskriv G-80-2000 99/01195 B-S AHO/sol 25.09.2000 Siviltjenesteadministrasjonen – Dillingøy Siviltjenesteadministrasjonen – Hustad Ombudsmannen for sivile vernepliktige Hovedtillitsmannen

 • Rundskriv G-79/00

  Rundskriv om forskrift om beregning av saksbehandlingsfrister i forvaltningen fastsatt med hjemmel i forvaltningsloven § 11 b

  24.09.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Departementene Direktoratene Fylkesmennene Fylkeskommunene kommunene Nr. Vår ref Dato G-79/2000 00/07656 EO ESI/GGK/bj 02.10.00 Rundskriv om forskrift om beregning av saksbehandlingsfrister i forvaltningen fastsatt med hjemmel i forvaltningsloven §

 • Rundskriv G-78/00

  Reglement for det sentrale ansettelsesråd for politiavdelingens ytre etater

  18.09.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT Rundskriv G-78/00 J.nr. 95/2682 PPO/P1 MBB/åbw 05.09.2000 Politimestrene Sjefene for særorganene Riksadvokaten Statsadvokatene Generaladvokaten Grensekommissæren Reglement for det sentrale ansettelsesråd for

 • Rundskriv G-77/00

  Innbyding til sjefskurs nr. 27/00 ved forsvarets høgskule

  31.08.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-77/00 Jnr.: 95/10949 PPO/KRB/sbs Dato: 31.08.00 Politimeistrane Sjefane for dei sentrale politiorgana Innbyding til sjefskurs nr. 27/00 ved forsvarets høgskule (273) Departementet har motteke innbyding til Sjefskurs ved Forsvarets

 • R-06/00 2000/3694 C AH Statsbudsjettet medregnet folketrygden 2001, direktiver for bekreftelsesbrev

  31.08.2000 Rundskriv Finansdepartementet

  Statsbudsjettet medregnet folketrygden 2001, direktiver for bekreftelsesbrev Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • Rundskriv G-75/00

  Ny avtale om økonomiske vilkår m.v. under tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner (232)

  29.08.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-75/00 Jnr. 97/00983 PPO AUS/sbs Dato: 29.08.00 Politimestrene m.fl. Ny avtale om økonomiske vilkår m.v. under tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner (232) Etter forhandlinger mellom Justisdepartementet, Politiets Fellesforbund

 • M-18/2000 - Budsjett for bruk av rentemidler i 2001

  R-837 (13.07.2000)

  21.08.2000 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-18/2000 R-837 Saksnr. 2000/02472 21. august 2000 Til Fylkesmennene, Landbruksavdelingene Budsjett for bruk av rentemidler i 2001 Departementet ber med dette om at budsjetteringen for bruken av rentemidlene i 2001 blir iverksatt i samsvar

 • Rundskriv F-045-00

  Revidert Nasjonalbudsjett 2000 - Statstilskudd til Fellesrådene (15.08.00)

  15.08.2000 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-045-00 Saksnr. 00/206 Kif obl 15.08.00 Kirkelige fellesråd Revidert Nasjonalbudsjett 2000 – Statstilskuddet til Fellesrådene I rundskriv av 18. mai d.å. meddelte departementet at det i forbindelse med fremleggelsen av Revidert

 • Rundskriv G-74/00

  Ny instruks for kontroll etter forskrift om kjøre- og hviletid mv. ved innenlandsk transport og transport innen eøs-området

  14.08.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-74/00 Jnr.: 98/04041 PEO TEO/nc Dato: 14.08.2000 Politimestrene Særorganene Ny instruks for kontroll etter forskrift om kjøre- og hviletid mv. ved innenlandsk transport og transport innen eøs-området Vedlagt oversendes revidert instruks

 • H-08/00 Vedlegg 4

  Kommuneøkonomiproposisjonen 2001 - Informasjonsrundskriv

  04.08.2000 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Vedlegg 4 I tabell 2.1 i kommuneøkonomiproposisjonen (foreløpig utgave) var det feil i tallene for overføringer i inntektssystemet til kommuner og fylkeskommuner i 2000. Tabellen nedenfor viser de riktige tallene. Frie inntekter for kommunene og

 • H-08/00 Vedlegg 3

  Kommuneøkonomiproposisjonen 2001 - Informasjonsrundskriv

  04.08.2000 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Vedlegg 3 Overføringer fra statsforvaltningen til kommuneforvaltningen i 2000 Tall i 1 000 kr. Øremerkede tilskudd Kap. Navn Saldert budsjett RNB 20002)> Post 20001)> Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 221 Tilskudd til grunnskolen 60

 • H-08/00 Vedlegg 2

  Kommuneøkonomiproposisjonen 2001 - Informasjonsrundskriv

  04.08.2000 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Vedlegg 2 Endring i rammetilskudd til fylkeskommunene i 2000. 1000 kroner. FYNR FYNAVN syke460 vid40 uttak3 fypunkt fysumrnb 1 ØSTFOLD 24594 2139 176 32 26941 2 AKERSHUS 42982 3738 308 56 47084 3 OSLO 46398 4035 333 61 50827 4 HEDMARK 20185 1755 145

 • H-08/00 Vedlegg 1

  Kommuneøkonomiproposisjonen 2001 - Informasjonsrundskriv

  04.08.2000 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Vedlegg 1 Endring i rammetilskudd til kommunene i 2000. 1000 kroner KNR KNAVN spkrnb punkt Sumrnb 101 Halden 214 4 218 104 Moss 651 4 655 105 Sarpsborg 1707 7 1714 106 Fredrikstad 2469 10 2479 111 Hvaler -13 1 -12 118 Aremark 12 0 12 119 Marker 80 1

 • Rundskriv H-08/00

  Kommuneøkonomiproposisjonen 2001 - Informasjonsrundskriv

  04.08.2000 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rundskriv som blant annet redegjør for konsekvenser av behandlingen av kommuneøkonomiproposisjonen 2001 i Stortinget.

 • Taushetsplikt for folkevalgte

  Rundskriv H-2112, mars 2000

  02.08.2000 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veileder Forord Departementet vurderte i Ot.prp. nr. 20 (1998-99) spørsmålet om lovfesting av instruksbasert taushetsplikt for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Konklusjonen ble at det synes å herske mye usikkerhet omkring gjeldende rett om

 • M-12/2000 - Om arealbruk og byggetiltak i reinbeiteområder

  R-836 (August 2000)

  01.08.2000 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-12/2000 R-836 Saksnr. 2000/01485 August 2000 Kommunal og regionaldepartementet Landbruksdepartementet Miljøverndepartementet Til Kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn i reinbeiteområder. Reindriftsforvaltningen og områdestyrene. Om

 • Rundskriv F-044-00

  Korrigering av rundskriv datert 05.07.00: Tillegg nr. 1 til F 4073 Tillegg nr. 2 til F 4073 (01.08.00)

  01.08.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-044-00 Saksnr. 00/5086 & 00/5376 01.08.2000 Statens utdanningskontorer Fylkeskommunene Fylkesrevisjonene Kommunene Kommunerevisjonene Grunnskoler og videregående skoler Folkehøgskoler Private skoler Kommunenes sentralforbund

 • I-32/2000 Om forskrift som unntar produkt- og prisopplysninger på Internett (nettsalg) fra reklameforbudet i alkoholloven

  26.07.2000 Rundskriv Arbeids- og sosialdepartementet

  Rundskriv I-32/2000 Rundskriv om forskrift som unntar produkt- og prisopplysninger på internett (nettsalg) fra reklameforbudet i alkoholloven Adressater - se vedlagte liste Sosial- og helsedepartementet har med hjemmel i lov 2. juni 1989

 • Reglement for det sentrale ansettelsesråd for politiavdelingens ytre etater.

  18.07.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  95/02682 Reglement for det sentrale ansettelsesråd for politiavdelingens ytre etater. § 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder ved behandling av oppsigelser og disiplinærsaker som ordensstraff, suspensjon og avskjed, hvor en part har klaget over

 • I-27/2000

  Om endring i "blåreseptforskriften" og retningslinjer for immunisering mot hepatitt a og b som refunderes av folketrygden

  17.07.2000 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv I-27/2000 Rundskriv om endring i blåreseptforskriften og retningslinjer for immunisering mot hepatitt a og b som refunderes av folketrygden Til Landets leger Landets apotek Landets sykehus Landets fylkesleger 1. Bakgrunn Lov om vern mot

 • M-17/2000 - Endring av forskrift om tilskudd til pelsdyrfôrlag og andre tilvirkere av pelsdyrfôr

  R-826 (13.07.2000)

  13.07.2000 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-17/2000 R-826 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 2000/01627 13. juli 2000 Vedlegg Forskriften Til Statens landbruksforvaltning, Norges pelsdyralslag, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag Endring

 • Evalueringsskjema for prøveordningen

  13.07.2000 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  (Skjemaet skal fylles ut for hver enkelt sak og oversendes fylkesmannen 1. juli og 1. januar. Av hensyn til evalueringen er det viktig at alle punkter fylles ut) Ajour-saksnummer: ______________________ Har kommunen varslet eiere av nabobruk om

 • Rundskriv F-039-00

  Timelønnstabeller for undervisning i skoleverket fra 01.05.00 (06.07.00)

  06.07.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-39-00 Saksnr. 00/5498 06.07.00 Dette rundskrivet erstatter rundskriv F-69/98. Statens utdanningskontorer Fylkeskommunene Fylkesrevisjonene Kommunene Kommunerevisjonene Folkehøgskoler Private skoler Statlige skoler Statens Pensjonskasse

 • Rundskriv F-038-00

  Lokal lønnspolitikk for skoleverket i kommuner og fylkeskommuner (05.07.00)

  05.07.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  07.07.00 Nytt rundskriv ( F-038-00) om lokal lønnspolitikk for skoleverket er nå utarbeidet. Innstillingen vil også bli innarbeidet i Håndbok om særavtaler m.m. for skoleverket ( F-4073).

 • F-4073 Tillegg nr. 2

  Endrede særavtaler i skoleverket - Protokoll av 30. juni 2000 - Bortfall av gamel samlingsstyreavtaler m.m. -Lønnsendringer for lærere og skoleledere

  05.07.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  1.1.1 Rundskriv Tillegg nr. 2 til F-4073 1.1.1.1 Saksnr. 00/5086 1.1.1.2 05.07.2000 1.1.2 Statens utdanningskontorer Fylkeskommunene Fylkesrevisjonene Kommunene Kommunerevisjonene Grunnskoler og videregående skoler Folkehøgskoler Private skoler

 • Rundskriv F-025-00 vedlegg 1

  Lov om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner m.v av 17. februar 1995 nr. 9

  30.06.2000 Rundskriv Kulturdepartementet

  Vedlegg til rundskriv F-025-00 Vedlegg 1 Lov om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner m.v av 17. februar 1995 nr. 9 sist endret ved lov av 3. desember 1999 nr 80. § 1. I henhold til bestemmelsene i denne lov ytes

 • Rundskriv F-025-00 Vedlegg 2

  Forskrift om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner mv.

  30.06.2000 Rundskriv Kulturdepartementet

  Vedlegg til rundskriv F-025-00 Vedlegg 2 Forskrift om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner mv. Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 19. april 1995 med hjemmel lov av 17. februar 1995 nr. 9 om kompensasjon for