Rundskriv

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter. På denne siden finner du en oversikt over rundskriv fra departementene.

Egen oversikt over rundskriv fra Finansdepartementetet

Viser 1551-1600 av 2074 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Rundskriv N-3/2000

  Tryggleiksklarering/autorisering av personell knytt til TBO i fylka

  31.03.2000 Rundskriv Samferdselsdepartementet

  SAMFERDSELSDEPARTEMENTET Administrasjonsavdelinga RUNDSKRIV nr 3/200 31.03.2000 Tryggleiksklarering/autorisering av personell knytt til TBO i fylka Det går fram av gjeldande personellsikringsdirektiv § 6, 2. avsnitt, at departementa er

 • Rundskriv H-03/00

  Kommunelova - tolkingar frå departementet 1999

  30.03.2000 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rundskriv: Kommunelova - tolkingar frå departementet 1999.

 • Rundskriv G-35/00

  Anmeldelser etter militærnekterloven §19 første ledd nr. 1 - Skyldkrav - Endringer i Rundskriv G-23/96 av 22.03.1996

  28.03.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-35/00 2000/04328 B-S AHO/sol Dato: 28.03.2000 Til: Siviltjenesteadministrasjonen - Dillingøy Siviltjenesteadministrasjonen - Hustad Gjenpart: Hovedtillitsmannen for sivile vernepliktige Anmeldelser etter militærnekterloven §19 første

 • I-15/2000 Samisk språk og kultur

  Utdyping av rundskriv I-1/2000

  27.03.2000 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Kommuner etter adresseliste Fylkesmenn og fylkesleger i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Vår ref 00/00661 HA 2 VN/ao Dato 22.03.2000 Rundskriv I-15/2000 Samisk språk og kultur – utdyping av rundskriv I-1/2000 Sosial- og helsedepartementet

 • R-3/00 2000/1529 C Pål/HH Hovedbudsjettskriv for 2001 retningslinjer for arbeidet med Statsbudsjettforslag for budsjettermin 2001

  27.03.2000 Rundskriv Finansdepartementet

  HOVEDBUDJETTSKRIV FOR 2001 RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED STATSBUDSJETT- FORSLAGET FOR BUDSJETTERMINEN 2001 Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • Rundskriv I-54/2000

  26.03.2000 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

 • Rundskriv H-04/00

  Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi mars 2000

  22.03.2000 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi mars 2000 Rundskriv H-04/00 utgitt mars 2000 I denne rapporten blir det foretatt en gjennomgang av utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene, med hovedvekten på den

 • Rundskriv G-33/00

  Tillegg til håndbok for sivile vernepliktige - Inntekter under avtjening av sivil verneplikt Bostøtte

  21.03.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-33/2000 DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT Rundskriv G-33/2000 2000/03569 AHO/sol 21.03.2000 Siviltjenesteadminstrasjonen - Dillingøy Siviltjenesteadministrasjonen – Hustad Hovedtillitsmannen for sivile vernepliktige Tillegg til

 • I-16/2000

  Presisering av tannhelsetjenesteloven § 1-3 - innskrenkninger i det fylkeskommunale tannhelsetilbudet

  20.03.2000 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Landets fylkeskommuner Vår ref 00/01791 HA 2 Trr Dato 20.03.2000 Rundskriv I-16 /2000 Presisering av tannhelsetjenesteloven § 1-3 – innskrenkninger i det fylkeskommunale tannhelsetilbudet Sosial- og helsedepartementet har over tid registrert at det

 • Rundskriv H-32/99

  Om den nye husleieloven, avviklingen av husleiereguleringsloven og adgangen til å få bostøtte

  13.03.2000 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Om den nye husleieloven, avviklingen av husleiereguleringsloven og adgangen til å få bostøtte Rundskriv H-32/99 utgitt mars 2000 Dette rundskrivet tar sikte på å informere leier og utleier av bolig om den nye husleieloven og endringene som er gjort

 • Rundskriv F-022-00

  Endringer i forskrift 28. juni 1999 til Opplæringslova - Krav til de felles allmenne fagene i de yrkesfaglige studieretningene

  13.03.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  1.1.1 Rundskriv F-022-00 1.1.1.1 Saksnr. 99/6534 1.1.1.2 13.03.2000 1.1.2 Akademikernes Fellesorganisasjon Arbeidsdirektoratet Den norske lægeforening Den norske tannlegeforening Departementene De private videregående skolene De statlige

 • Rundskriv F-022-00 Vedlegg

  Endringer i forskrift 28. juni 1999 nr. 722 til opplæringslova

  13.03.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  1.1.1 Vedlegg til rundskriv F-022-00 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2 2 Endringer i foskrift 28. Juni 1999 nr. 722 til Opplæringslova I. 2.1.1 Forskriftens § 4-21 skal lyde (endringene er kursivert): Vitnemål blir gitt som dokumentasjon for bestått treårig

 • Publikasjonsnummer H-2114

  Oversikt over endringer i statlige forventninger til kommunene basert på vedtak gjort i perioden 1998 - d.d. 2000

  09.03.2000 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rundskriv: Endringer i statlige forventninger til kommunene.

 • Publikasjonsnummer H-2113

  Veileder om forventningsbrevmetoden

  09.03.2000 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rundskriv: Veileder om forventningsbrevmetoden.

 • Fst 1/00

  Regler for metadonassistert rehabilitering av rusmiddelmisbrukere ifengselsvesenet

  08.03.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Regler for metadonassistert rehabilitering av rusmiddelmisbrukere i fengselsvesenet Rundskriv Fst 1/00 Saksnr. 98/03900 HGS/uq Dato: 17.01.2000 Direktøren (KIA/KRUS/KITT) Kontorsjefen (KIF) Metadonassistert behandling i fengselsanstalt Behandling

 • Opphevelse av taushetsplikt - samtykkeerklæring

  08.03.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Opphevelse av taushetsplikt - samtykkeerklæring Jeg samtykker i at anstalten kan gi/motta nødvendig informasjon fra Senteret for Metadon-assistert rehabilitering og andre som deltar i behandlingsopplegget - f.eks. sosialtjenesten. Tilsvarende

 • Rundskriv F-021-00

  Forskrift om medlemsregister for Den norske kyrkja

  28.02.2000 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-021-00 Saksnr. 98/154 28.02.2000 Kyrkjeleg Fellesråd Presteskapet Biskopane Bispedømeråda Kyrkjerådet Forskrift om medlemsregister for Den norske kyrkja Departementet har i medhald av lov av 7. juni 1996 nr 31 om Den norske kirke (

 • Rundskriv G-23/00

  Samfunnstjeneste - retningslinjer for kriminalomsorg i frihet

  25.02.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Samfunnstjeneste - retningslinjer for kriminalomsorg i frihet Jnr. 00/03011 D 625.81 ANi/BM 23.02.2000 Rundskriv G - 23/00 1

 • M-7/2000 - Tilskott til rydding, planting og kvalitetstiltak i frukttrefelt - fordeling av fylkeskvoter for 2000

  R-807 (24.02.2000)

  24.02.2000 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-7/2000 R-807 Saksnr. 2000/00608 24. februar 2000 Fylkesmennene, landbruksavdelingen Kommunene Statens nærings- og distriktsutviklingsfond Tilskott til rydding, planting og kvalitetstiltak i frukttrefelt - fordeling av fylkeskvoter for

 • Rundskriv F-017-00

  Forhandlingsordninger for skoleverket (17.02.00)

  21.02.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  1.1.1 Rundskriv F-017-00 1.1.1.1 Saksnr. 00/316 1.1.1.2 17.02.2000 1.1.2 Kommuner Fylkeskommuner Statens utdanningskontorer Kommunenes sentralforbund Lærerorganisasjonene 2 Forhandlingsordninger for skoleverket Regjeringen har besluttet at staten

 • Rundskriv G-10/00

  Salær til settedommere i lagmannsrettssaker og herreds- og byrettssaker, setteaktorer, settepolitimestere, settelensmenn, tilkalte dommere ved lagmannsretene og ved forsterket rett ved herreds- og byrettene, og pensjonerte dommere som gjør tjeneste som e

  16.02.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-10/2000 00/01286 C-AS ØM Høyesterett Lagmannsrettene Herreds- og byrettene Fylkesmennene Riksadvokaten Statsadvokatene Politimestrene Lensmennene Salær til settedommere i lagmannsrettssaker og herreds- og byrettssaker, setteaktorer,

 • M-1/2000 - Statsbudsjettet 2001 - budsjettrundskriv. Retningslinjer for utforming av budsjettforslag fra fylkesmannen, kap 1102

  R-793 (15.01.2000)

  15.02.2000 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-1/2000 R-793 Saksnr. 2000/00321 AØ 15. februar 2000 Til fylkesmennene Oversikt over arbeidsoppgaver innenfor resultatområdene Resultatindikatorer Statsbudsjettet 2001 - budsjettrundskriv. Retningslinjer for utforming av

 • Rundskriv G-9/00

  Endring i rundskriv G-73/96 - Retningslinjer for fri rettshjelp i utlendingssaker

  15.02.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-9/00 Dato: 15.02.00 Saksnr: 00/1097 A-AK HSK/asy Til: Fylkesmennene Domstolene Advokatene Endring i rundskriv G-73/96 - Retningslinjer for fri rettshjelp i utlendingssaker Spørsmål om fri rettshjelp i saker om oppholdstillatelse

 • M-4/2000 - Områdetiltak - tildeling av midler for satsing på områdetiltak for 2000

  R-797 (14.02.2000)

  14.02.2000 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-4/2000 R-797 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 2000/00450 14. februar 2000 Til Fylkesmennene Kopi sendes til: Statens landbruksbank, Statens kornforretning, Miljøverndepartementet, Statens

 • R-2/00 2000/766 C Pål/HH Statsbudsjettet 2000 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2000

  14.02.2000 Rundskriv Finansdepartementet

  Statsbudsjettet 2000 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2000 Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • Rundskriv F-012-00 Vedlegg

  Veiledning for utfylling av kontrakt for lærling

  10.02.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Vedlegg til rundskriv F-012-00 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Januar 2000 Veiledning for utfylling av kontrakt for lærling Skjema for lærekontrakt fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, skal benyttes for alle

 • Rundskriv F-012-00

  Nytt lærekontraktsformular (10.02.00)

  10.02.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-012-00 Saksnr. 00/830 10.02.2000 Dette rundskrivet erstatter rundskriv F-084-96 Fylkeskommunene Yrkesopplæringsnemndene Nytt lærekontraktsformular Departementet har fastsatt nytt formular for lærekontrakt og utarbeidet ny veiledning for

 • M-6/2000 - Forskrift om skogavgift for 2000

  R-806 (09.02. 2000)

  09.02.2000 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-6/2000 R-806 Saksnr. 1999/03558 9. februar 2000 Til Fylkesmannens Landbruksavdelingen Kommunene, Norges Skogeierforbund, Norskog Norsk Almenningsforbund, Statskog SF Øst-Norges Tømmermåling, Tømmermåling Sør Agder og Rogaland

 • Rundskriv F-011-00

  Endring av vedlegg 2 i læreplan for vidargåande kurs I flyfag (kurskode C006) vidaregåande kurs II avionikk (kurskode C027) vidaregåande kurs II flytekniske fag C028)

  09.02.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  1.1.1 Rundskriv F-011-00 1.1.1.1 Saksnr. 99/1696 1.1.1.2 08.02.2000 1.1.2 Fylkeskommunane Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Opplæringsråda Statens utdanningskontor Departementa Fylkeskommunale vidaregåande skular Statlege vidaregåande skular

 • M-5/2000 - Praktisering av forkjøpsretten

  R-802 (Februar 2000)

  09.02.2000 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-5/2000 R-802 Saksnr. 999900 50043 DIK Februar 2000 Til fylkesmennene, fylkeslandbruksstyrene og kommunene Praktisering av forkjøpsretten Regjeringen har i St.meld. nr. 19 (1999-2000) ”Om norsk landbruk og matproduksjon” foreslått at det

 • Rundskriv F-009-00

  VK II Allmennfaglig påbygging - Generell studiekompetanse som bygger på yrkesfaglige studieretninger (08.02.00)

  08.02.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  1.1.1 Rundskriv F-009-00 1.1.1.1 Saksnr. 99/2599 1.1.1.2 08.20.2000 1.1.2 Dette rundskrivet erstatter F-021-97 av 13.20.97 VK II allmennfaglig påbygging. Erstatter F-021-97 Fylkeskommunene Fylkeskommunale videregående skoler Private videregående

 • Fst 2/00

  Regler for godtgjøring til innsatte og godtgjøringens størrelse

  07.02.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  RundskrivFst 2/00 Saksr. 95/1710 D 633.62 ET/mm Dato: 07.02.2000 Fengselsdirektøren Kontorsjefen, Kriminalomsorg i frihet Regler for godtgjøring til innsatte og godtgjøringens størrelse Det er for 2000 innarbeidet en netto priskompensasjon på 2,5%

 • Rundskriv R-1/2000 Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

  03.02.2000 Rundskriv Finansdepartementet

  Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • Retningslinjer for tiltaksplaner ved vedtak etter barnevernlovens §§ 4-24 og 4-26

  01.02.2000

  01.02.2000 Rundskriv Barne- og likestillingsdepartementet

  Runskriv om retningslinjer for tiltaksplaner ved vedtak etter barnevernlovens §§ 4-24 og 4-26 Innledning I Lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester stilles det krav om tiltaksplaner når det treffes vedtak om frivillige hjelpetiltak

 • Orientering om etablererprøven i serveringsloven

  Rundskriv K-1/00 Rundskriv K-2/00

  31.01.2000 Rundskriv Nærings- og fiskeridepartementet

  Rundskriv K-1/00 31.01.00 Rundskriv K-2/00 17.07.00 K-1/00 Til kommunene Orientering om etablererprøven i serveringsloven Innledning Serveringsloven (lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringssteder) trådte som kjent i kraft 1. januar 1998. 1. januar

 • M-2/2000 - Overføring av rentemidler av skogavgiften til sentralt bruk og til skogeierforeningene i 2000 mv.

  R-786 (24.01.2000)

  24.01.2000 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-2/2000 R-786 Saksnr. 2000/00334 24.01.2000 Til Norges Skogeierforbund Norsk Skogbruksforening Skogeierforeningene Fylkesmennene, Landbruksavdelingene Overføring av rentemidler av skogavgiften til sentralt bruk og til

 • I-7/2000

  Endring av forskrift om beboerenes rettigheter og bruk av tvang i institusjoner for rusmiddelmisbrukere

  21.01.2000 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

 • Fst 3/00

  Utenlandske borgere i norske fengsler

  20.01.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Jnr. 99/16621 D 632 JBG 20.01.00 Rundskriv Fst 3/00 Direktøren (KIA/KITT/KRUS) Utenlandske borgere i norske fengsler Etter Wien-konvensjonen av 1963 er Norge forpliktet til å varsle utenlandske myndigheter om at noen av deres statsborgere er

 • Vedlegg til rundskriv F-006-00

  Retningslinjer for egenbetaling

  19.01.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Vedlegg til rundskriv F-006-00 Reglement for egenbetaling Retningslinjer fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 19. januar 2000 etter fullmakt gitt av Stortinget, jf. budsjett-innst. S nr. 12 - 1998-99, romertalls-vedtak VI Andre

 • Rundskriv F-006-00

  19.01.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-006-00 Saksnr. 00/529 19.01.2000 Kunsthøgskoler Statlige høgskoler Universiteter Vitenskapelige høgskoler Retnigslinjer for egenbetaling Ved behandlingen av St.prp. nr 1 (1998-99) gav Stortinget sin tilslutning til forslag om utvidelse

 • Rundskriv F-005-00

  Rapportering av rekneskapane 1999 for sokneråda (24.01.00)

  18.01.2000 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-005-00 Saksnr. 00/102 24.01.2000 Sjå også rundskriv F-096-96 Kyrkjelege fellesråd Sokneråd Rapportering av rekneskapane 1999 for sokneråda Dei kyrkjelege fellesråda har frå og med rekneskapsåret 1997 rapportert tal frå rekneskapane sine

 • Rundskriv G-3/00

  Ny salærsats for advokater m.v. i straffesaker og i benefiserte saker, og nye stykkprissatser for medisinsk sakkyndige

  18.01.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-3/00 99/00576 A-AK ANH Dato: 18.01.2000 Mottakere: domstolene fylkesmennene politiet påtalemyndigheten advokatene rettshjelperne Noricom tolketjeneste Tolkebyrået fylkesnemndene for sosiale tjenester Statens helsetilsyn Statens

 • Rundskriv H-02/00

  Godkjenning av låneopptak i interkommunale selskaper - delegasjon til fylkesmannen.

  15.01.2000 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fylkesmennene Fylkeskommunene Kommunene Nr. Vår ref Dato H-2/00 99/1888 .01.2000 Godkjenning av låneopptak i interkommunale selskaper - delegasjon til fylkesmannen Lov av 29. januar 1999 om interkommunale selskaper (IKS) trådte i kraft 1. januar

 • Rundskriv F-004-00

  Beregning av statstilskudd til registrerte og uregistrerte trossamfunn og livssynssamfunn for 2000 (14.01.00)

  14.01.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-004-00 Saksnr. 00/349 14.01.2000 Fylkesmennene Beregning av statstilskudd til registrerte og uregistrerte trossamfunn og livssynssamfunn for 2000 I henhold til gjeldende lover og forskrifter har Kirke-, utdannings- og

 • Rundskriv F-001-00

  Registrering av medlemskap i Den norske kyrkja (12.01.00)

  11.01.2000 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-001-00 Saksnr. 00/8 KiA 12.01.2000 Viser til rundskriv F-095-92 Presteskapet Registrering av medlemskap i Den norske kyrkja Vi viser til rundskriv F-95-92 som omhandlar registrering av medlemskap i Den norske kyrkja. Av dette rundskrivet

 • Tilgjengelighet for alle

  Gjennom sin arealplanlegging kan kommunene ivareta den overordnede målsetning om bedret tilgjengelighet.

  29.12.1999 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Rundskriv H-34/99

  Statsbudsjettet 2000 - det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets budsjettvedtak

  28.12.1999 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn H-34/99 Vår ref 99/5814 Dato 28.12.1999 Statsbudsjettet 2000 - det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets budsjettvedtak Dette rundskrivet orienterer om de viktigste konsekvensene for

 • R-15/99 99/251 C RRo Overføring av ubrukte bevilgninger til 2000 22.12.99

  22.12.1999 Rundskriv Finansdepartementet

  Overføring av ubrukte bevilgninger til 2000 Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • R-14/99 99/5661 C Behandling av diskonteringsrente, risiko, kalkulasjonspriser og skattekostnad i samfunnsøkonomiske analyser

  22.12.1999 Rundskriv Finansdepartementet

  Til samtlige departementer og Riksrevisjonen Rundskriv R-14/99 Vår ref Dato 99/5661 C JOP/AUl 22.12.1999 Behandling av diskonteringsrente, risiko, kalkulasjonspriser og skattekostnad i samfunnsøkonomiske analyser 1. Innledning Dette rundskrivet gir

 • Vedlegg R-7/99

  20.12.1999 Rundskriv Finansdepartementet

  Vedlegg til Finansdepartementets rundskriv R-7/99 av 08.07.1999 om Statens konsernkontoordning – informasjon om rammeavtaler med kontoførere Oversikt over hvilke krav i rammeavtalene av 1999 som enten er nye eller er presisert i forhold til

Til toppen