Rundskriv

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter. På denne siden finner du en oversikt over rundskriv fra departementene.

Egen oversikt over rundskriv fra Finansdepartementet

Viser 1551-1600 av 2083 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Særavtaler m.m. for skoleverket F-4073

  Håndbok med tillegg

  27.06.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  1 Særavtaler m.m. for skoleverket Håndbok F-4073 er her lagt ut i PDF-format Håndbok om særavtaler m.m. inneholder de forenklede særavtalene med departementets kommentarer, i tillegg til andre aktuelle avtaler og regler som gjelder

 • Instruks om bortvisning av asylsøkere til 1. asylland

  23.06.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Justisdepartementet 23. juni 2000 Instruks om bortvisning av asylsøkere til 1. asylland. 1. Innledning Utlending som har reist til Norge etter å ha oppnådd beskyttelse i annet land, eller etter å ha hatt opphold i stat eller område hvor utlendingen

 • Rapport om uttransportering (effektuering av vedtak truffet i medhold av utlendingsloven)

  23.06.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rapport om uttransportering (effektuering av vedtak truffet i medhold av utlendingsloven) Dok.nr. POLITIET Rapport Politidistrikt Anm.nr.;jnr. og ev. andre registr.opplysn. Sted og dato Rapportskriver Tjenestegren Tjenestested Rapport om

 • Bruk av Multisystemisk Terapi (MST)

  Rundskriv om bruk av Multisystemisk Terapi (MST) overfor barn og ungdom med alvorlige atferdsvansker

  19.06.2000 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

  RUNDSKRIV OM BRUK AV "MULTISYSTEMISK TERAPI" (MST) OVERFOR BARN OG UNGDOM MED ALVORLIGE ATFERDSVANSKER Målsetting og målgruppe Formålet med rundskrivet er å informere landets kommuner og fylkeskommuner om et nytt hjemmebasert behandlingsalternativ (

 • Retningslinjer om midlertidige og foreløpige vedtak i akuttsituasjoner

  Q-0973

  19.06.2000 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

  Innledning Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner

  Forsøksvirksomhet etter lov om barneverntjenester § 2-4

  Q-0909

  19.06.2000 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet, Oslo, 8. desember 1995 Retningslinjer til lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 FORSØKSVIRKSOMHET ETTER LOV OM BARNEVERNTJENESTER § 2-4 I forarbeidene til barnevernloven legges det stor vekt på nytten og

 • Barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda

  Q-0840

  19.06.2000 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet Oslo, 5. januar 1994 Retningslinjer til lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 BARNETS TALSPERSON I SAKER SOM SKAL BEHANDLES I FYLKESNEMNDA KOMMENTARER TIL FORSKRIFT AV 22. DESEMBER 1993 Det følger av § 7-4 i lov

 • Fosterhjemsplassering hos biologiske foreldre

  Q-0835

  19.06.2000 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet Oslo, 23. november 1993 Retningslinjer til lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 FOSTERHJEMSPLASSERING HOS BIOLOGISKE FORELDRE Barne- og familiedepartementet la i Ot.prp. nr. 44 (1991-92) Om lov om

 • Betalingsordninger i barnevernet

  Q-0820

  19.06.2000 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet Oslo, 22. desember 1992 Retningslinjer til lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 BETALINGSORDNINGER I BARNEVERNET. BETALING MELLOM KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. Betaling for opphold i barneverninstitusjoner 1.1

 • Rundskriv F-035-00

  Endring i forskrift til opplæringslova om formidling av lærlingar til lærebedrifter - godkjenning av utdanningsløp som ikkje følgjer fastsett struktur (10.07.00)

  17.06.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-035-00 Saksnr. 00/1766 10.07.2000 Fylkeskommunane Yrkesopplæringsnemndene Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Opplæringsråda Statens utdanningskontor Elevorganisasjonane Lærerorganisasjonane Landsorganisasjonen i Norge Næringslivets

 • Rundskriv F-034-00 Vedlegg

  Retningslinjer for forsøk med elevvurdering uten bruk av karakterer på ungdomstrinnet

  16.06.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  1.1.1 Rundskriv F-034-00 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2 Vedlegg til F-034-00 2 Retningslinjer for forsøk med elevvurdering uten bruk av karakterer på ungdomstrinnet Forsøk med vurdering uten karakterer kan medføre at det oppstår problemer med inntak til

 • Rundskriv F-034-00

  Kvalitetsutvikling i grunnskolen i år 2000 - Forsøk på sentrale områder (16.06.00)

  16.06.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  1.1.1 Rundskriv F-034-00 1.1.1.1 Saksnr. 00/4745 1.1.1.2 16.06.2000 1.1.2 Dette rundskriv ses i sammenheng med F-087-99 Kommunene Fylkeskommunene Statens utdanningskontorer Universiteter og høgskoler Lærerorganisasjonene 2 Kvalitetsutvikling i

 • Retningslinjer for statlig klagebehandling etter forvaltningsloven § 34

  Mai 1998

  13.06.2000 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Formålet med retningslinjene, som er utarbeidet av Justisdepartementet, er å gi en generell omtale av virkeområdet for bestemmelsen og å gi anvisning på noen momenter som generelt er sentrale ved vurderingen av hvor intensiv overprøvingen av det

 • R-4/00 2000/1529 C TT/ISa Tillegg til hovedbudsjettskriv for 2001 retningslinjer for arbeidet med forslag til rammefordeling, fagproposisjon og Gul bok

  07.06.2000 Rundskriv Finansdepartementet

  TILLEGG TIL HOVUDBUDSJETTSKRIV FOR 2001 RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED FORSLAG TIL RAMMEFORDELING, FAGPROPOSISJON OG GUL BOK Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • I-20/2000

  Brukerstyrt personlig assistanse

  01.06.2000 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv I-20/2000 til lov om sosiale tjenester mv. Brukerstyrt personlig assistanse 1 Innledning Etter forslag i Ot.prp. nr. 8 (1999-2000) har Stortinget truffet vedtak om endring i sosialtjenesteloven vedrørende brukerstyrt personlig assistanse,

 • M-15/2000 Konsesjonsloven, Odelsloven og Jordloven. Nye delegasjonsbestemmelser m.v.

  01.06.2000 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Underordnede organers adgang til å treffe avgjørelser i saker etter konsesjonsloven, jordlovenog odelsloven er fastlagt i delegasjonsbestemmelser 6. juni 1995 1, 19. juni 1997 og 5. mai1999. Bestemmelsene er tatt inn i rundskriv M-38/95, M-43/95, M-

 • M-10/2000 - Konsesjon etter lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold - avgjørelsesmyndighet og retningslinjer for innvilgelse av husdyrkonsesjon

  18.05.2000 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  1 Innledning Dette rundskrivet erstatter rundskriv M-24/96, M-41/96 og M-12/99. Dette rundskrivet inneholder en sammenstilling av bestemmelsene i disse rundskrivene, samt nye bestemmelser vedrørende deltakelse i

 • Rundskriv F-032-00

  Revidert Nasjonalbudsjett 2000 - Forslag om reduksjon av tilskuddet til fellesrådene til kirkelig virksomhet i kommunene (18.05.00)

  18.05.2000 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-032-00 Saksnr. 00/206 KiF 18.05.2000 Kirkelige fellesråd Revidert Nasjonalbudsjett 2000 – Forslag om reduksjon av tilskuddet til fellesrådene til kirkelig virksomhet i kommunene I forbindelse med fremleggelsen av Revidert

 • M-14/2000 - Kontroll etter lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold med tilhørende forskrift

  R-810 (09.05.2000)

  09.05.2000 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-14/2000 R-810 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 2000/01509 9. mai 2000 Til fylkesmennene, landbruksavdelingen i alle fylker Kontroll etter lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold med tilhørende

 • Rundskriv F-029-00

  Primærvitnemålskvote ved opptak til studier - konsekvenser for utskrivning av vitnemål for videregående opplæring våren 2000 (04.05.00)

  04.05.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  1.1.1 Rundskriv F-029-00 1.1.1.1 Saksnr. 00/2321 1.1.1.2 04.05.2000 1.1.2 Stikkord: Vitnemål videregående opplæring våren 2000 Fylkeskommunene Oslo kommune Alle videregående skoler Sametinget Høgskolene og universitetene Elevorganisasjonen

 • Rundskriv G-45/00

  Endringer i stykkprisforskriften § 5 første ledd nr. 1 - utlendingssaker

  03.05.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Endringer i stykkprisforskriften § 5 første ledd nr. 1 - utlendingssaker I Justisdepartementet viser til forskrift av 28.10.94 om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser ved fritt rettsråd og straffesaker (

 • Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø

  02.05.2000 Rundskriv Klima- og miljødepartementet

 • M-13/2000 - Praktisering av forkjøpsretten

  R-820 (Mai 2000)

  01.05.2000 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-13/2000 R-820 Saksnr. 999900 50126 DIK Mai 2000 [Ref: M-5/2000] Fylkesmennene, fylkeslandbruksstyrene og kommunene Praktisering av forkjøpsretten Stortinget har behandlet St.meld. nr. 19 (1999-2000). Det går inn

 • M-11/2000 - Vedr forskrift om avgift til fremme av fellestiltak for skogbruket

  R-814 (28.04 2000)

  28.04.2000 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-11/2000 R-814 Saksnr. 1999/03555 28.april 2000 Link til Forskriften om … Link til Skogmeldingen (St.meld. nr. 17 (1998-99) Fylkesmennenes landbruksavdelinger Norges Skogeierforbund Skogeierforeningene Norskog Vedr forskrift om avgift

 • Rundskriv G-42/00

  Adresser - kriminalomsorgen år 2000

  13.04.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Jnr 99/11544 D GRF/ros Dato: 13.04.2000 Rundskriv G - 42/2000 Direktøren (KIA, KRUS, KITT) Kontorsjefen (KIF) øvrige instanser innen straffesakskjeden Adresser - kriminalomsorgen år 2000 Vedlagt følger adresseliste for kriminalomsorgen for resten av

 • Kriminalomsorgen i Norge

  13.04.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Kriminalomsorgen i Norge Faglig og administrativ ledelse Justisdepartementet, Kriminalomsorgsavdelingen Akersgt. 42. Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo Telefon 22 24 90 90, sentralbord Regjeringskvartalet Telefax 22 24 55 90 Kriminalomsorgsavdelingen

 • Rundskriv F-026-00

  Kremasjon og merverdiavgift (12.04.00)

  12.04.2000 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-026-00 Saksnr. 00/805 12.04.2000 Kirkelig fellesråd Kremasjon og merverdiavgift Finansdepartementet har på spørsmål fra Ringsaker kirkelige fellesråd uttalt seg om hvordan merverdiavgiftsloven tolkes i forhold til betaling for

 • Rundskriv F-025-00

  Endringer i lov og forskrift om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner og fylkeskommuner m.v.- Forholdet til kirken (11.04.00)

  11.04.2000 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-025-00 Saksnr. 98/1985 11.04.2000 Kirkelige fellesråd Kommunene Endringer i lov og forskrift om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner og fylkeskommuner m.v. – Forholdet til kirken Det har siden 1995 vært en lovregulert ordning med

 • M-8/2000 - Miljøvirkemidler i landbruket - Nærmere om ordningene STILK, IMT og MOMLE

  R-812 (06.04.2000)

  06.04.2000 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-8/2000 R-812 Saksnr. 2000/00821 6.april 2000 Vedlegg : Rapport for STILK i 1998 og 1999 Til Fylkesmennene og kommunene Miljøvirkemidler i landbruket - Nærmere om ordningene STILK, IMT og MOMLE Miljøvirkemidler Nærmere om ordningene STILK

 • Rundskriv G-36/00

  Våpen - Ajourføring av samlerrundskrivet (G-126/92)

  02.04.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Jnr. 95/08596 PJ-F BAH/mwb 26. april 2000 Rundskriv G - 36 /00 Politimesterene Sjefene for politiets særorganer Våpen - Ajourføring av samlerrundskrivet (G-126/92). 1. Registreringspliktige luft- og fjærvåpen - Unntak for paintballvåpen 2. Gebyr ved

 • Rundskriv N-3/2000

  Tryggleiksklarering/autorisering av personell knytt til TBO i fylka

  31.03.2000 Rundskriv Samferdselsdepartementet

  SAMFERDSELSDEPARTEMENTET Administrasjonsavdelinga RUNDSKRIV nr 3/200 31.03.2000 Tryggleiksklarering/autorisering av personell knytt til TBO i fylka Det går fram av gjeldande personellsikringsdirektiv § 6, 2. avsnitt, at departementa er

 • Rundskriv H-03/00

  Kommunelova - tolkingar frå departementet 1999

  30.03.2000 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rundskriv: Kommunelova - tolkingar frå departementet 1999.

 • Rundskriv G-35/00

  Anmeldelser etter militærnekterloven §19 første ledd nr. 1 - Skyldkrav - Endringer i Rundskriv G-23/96 av 22.03.1996

  28.03.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-35/00 2000/04328 B-S AHO/sol Dato: 28.03.2000 Til: Siviltjenesteadministrasjonen - Dillingøy Siviltjenesteadministrasjonen - Hustad Gjenpart: Hovedtillitsmannen for sivile vernepliktige Anmeldelser etter militærnekterloven §19 første

 • I-15/2000 Samisk språk og kultur

  Utdyping av rundskriv I-1/2000

  27.03.2000 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Kommuner etter adresseliste Fylkesmenn og fylkesleger i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Vår ref 00/00661 HA 2 VN/ao Dato 22.03.2000 Rundskriv I-15/2000 Samisk språk og kultur – utdyping av rundskriv I-1/2000 Sosial- og helsedepartementet

 • R-3/00 2000/1529 C Pål/HH Hovedbudsjettskriv for 2001 retningslinjer for arbeidet med Statsbudsjettforslag for budsjettermin 2001

  27.03.2000 Rundskriv Finansdepartementet

  HOVEDBUDJETTSKRIV FOR 2001 RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED STATSBUDSJETT- FORSLAGET FOR BUDSJETTERMINEN 2001 Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • Rundskriv I-54/2000

  26.03.2000 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

 • Rundskriv G-33/00

  Tillegg til håndbok for sivile vernepliktige - Inntekter under avtjening av sivil verneplikt Bostøtte

  21.03.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-33/2000 DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT Rundskriv G-33/2000 2000/03569 AHO/sol 21.03.2000 Siviltjenesteadminstrasjonen - Dillingøy Siviltjenesteadministrasjonen – Hustad Hovedtillitsmannen for sivile vernepliktige Tillegg til

 • I-16/2000

  Presisering av tannhelsetjenesteloven § 1-3 - innskrenkninger i det fylkeskommunale tannhelsetilbudet

  20.03.2000 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Landets fylkeskommuner Vår ref 00/01791 HA 2 Trr Dato 20.03.2000 Rundskriv I-16 /2000 Presisering av tannhelsetjenesteloven § 1-3 – innskrenkninger i det fylkeskommunale tannhelsetilbudet Sosial- og helsedepartementet har over tid registrert at det

 • Rundskriv F-022-00

  Endringer i forskrift 28. juni 1999 til Opplæringslova - Krav til de felles allmenne fagene i de yrkesfaglige studieretningene

  13.03.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  1.1.1 Rundskriv F-022-00 1.1.1.1 Saksnr. 99/6534 1.1.1.2 13.03.2000 1.1.2 Akademikernes Fellesorganisasjon Arbeidsdirektoratet Den norske lægeforening Den norske tannlegeforening Departementene De private videregående skolene De statlige

 • Rundskriv F-022-00 Vedlegg

  Endringer i forskrift 28. juni 1999 nr. 722 til opplæringslova

  13.03.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  1.1.1 Vedlegg til rundskriv F-022-00 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2 2 Endringer i foskrift 28. Juni 1999 nr. 722 til Opplæringslova I. 2.1.1 Forskriftens § 4-21 skal lyde (endringene er kursivert): Vitnemål blir gitt som dokumentasjon for bestått treårig

 • Publikasjonsnummer H-2114

  Oversikt over endringer i statlige forventninger til kommunene basert på vedtak gjort i perioden 1998 - d.d. 2000

  09.03.2000 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rundskriv: Endringer i statlige forventninger til kommunene.

 • Publikasjonsnummer H-2113

  Veileder om forventningsbrevmetoden

  09.03.2000 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rundskriv: Veileder om forventningsbrevmetoden.

 • Fst 1/00

  Regler for metadonassistert rehabilitering av rusmiddelmisbrukere ifengselsvesenet

  08.03.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Regler for metadonassistert rehabilitering av rusmiddelmisbrukere i fengselsvesenet Rundskriv Fst 1/00 Saksnr. 98/03900 HGS/uq Dato: 17.01.2000 Direktøren (KIA/KRUS/KITT) Kontorsjefen (KIF) Metadonassistert behandling i fengselsanstalt Behandling

 • Opphevelse av taushetsplikt - samtykkeerklæring

  08.03.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Opphevelse av taushetsplikt - samtykkeerklæring Jeg samtykker i at anstalten kan gi/motta nødvendig informasjon fra Senteret for Metadon-assistert rehabilitering og andre som deltar i behandlingsopplegget - f.eks. sosialtjenesten. Tilsvarende

 • Rundskriv F-021-00

  Forskrift om medlemsregister for Den norske kyrkja

  28.02.2000 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-021-00 Saksnr. 98/154 28.02.2000 Kyrkjeleg Fellesråd Presteskapet Biskopane Bispedømeråda Kyrkjerådet Forskrift om medlemsregister for Den norske kyrkja Departementet har i medhald av lov av 7. juni 1996 nr 31 om Den norske kirke (

 • M-7/2000 - Tilskott til rydding, planting og kvalitetstiltak i frukttrefelt - fordeling av fylkeskvoter for 2000

  R-807 (24.02.2000)

  24.02.2000 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-7/2000 R-807 Saksnr. 2000/00608 24. februar 2000 Fylkesmennene, landbruksavdelingen Kommunene Statens nærings- og distriktsutviklingsfond Tilskott til rydding, planting og kvalitetstiltak i frukttrefelt - fordeling av fylkeskvoter for

 • Rundskriv F-017-00

  Forhandlingsordninger for skoleverket (17.02.00)

  21.02.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  1.1.1 Rundskriv F-017-00 1.1.1.1 Saksnr. 00/316 1.1.1.2 17.02.2000 1.1.2 Kommuner Fylkeskommuner Statens utdanningskontorer Kommunenes sentralforbund Lærerorganisasjonene 2 Forhandlingsordninger for skoleverket Regjeringen har besluttet at staten

 • Rundskriv G-10/00

  Salær til settedommere i lagmannsrettssaker og herreds- og byrettssaker, setteaktorer, settepolitimestere, settelensmenn, tilkalte dommere ved lagmannsretene og ved forsterket rett ved herreds- og byrettene, og pensjonerte dommere som gjør tjeneste som e

  16.02.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-10/2000 00/01286 C-AS ØM Høyesterett Lagmannsrettene Herreds- og byrettene Fylkesmennene Riksadvokaten Statsadvokatene Politimestrene Lensmennene Salær til settedommere i lagmannsrettssaker og herreds- og byrettssaker, setteaktorer,

 • M-1/2000 - Statsbudsjettet 2001 - budsjettrundskriv. Retningslinjer for utforming av budsjettforslag fra fylkesmannen, kap 1102

  R-793 (15.01.2000)

  15.02.2000 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-1/2000 R-793 Saksnr. 2000/00321 AØ 15. februar 2000 Til fylkesmennene Oversikt over arbeidsoppgaver innenfor resultatområdene Resultatindikatorer Statsbudsjettet 2001 - budsjettrundskriv. Retningslinjer for utforming av

 • Rundskriv G-9/00

  Endring i rundskriv G-73/96 - Retningslinjer for fri rettshjelp i utlendingssaker

  15.02.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-9/00 Dato: 15.02.00 Saksnr: 00/1097 A-AK HSK/asy Til: Fylkesmennene Domstolene Advokatene Endring i rundskriv G-73/96 - Retningslinjer for fri rettshjelp i utlendingssaker Spørsmål om fri rettshjelp i saker om oppholdstillatelse