Rundskriv

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter. På denne siden finner du en oversikt over rundskriv fra departementene.

Egen oversikt over rundskriv fra Finansdepartementet

Viser 1551-1600 av 2078 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • I-32/2000 Om forskrift som unntar produkt- og prisopplysninger på Internett (nettsalg) fra reklameforbudet i alkoholloven

  26.07.2000 Rundskriv Arbeids- og sosialdepartementet

  Rundskriv I-32/2000 Rundskriv om forskrift som unntar produkt- og prisopplysninger på internett (nettsalg) fra reklameforbudet i alkoholloven Adressater - se vedlagte liste Sosial- og helsedepartementet har med hjemmel i lov 2. juni 1989

 • Reglement for det sentrale ansettelsesråd for politiavdelingens ytre etater.

  18.07.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  95/02682 Reglement for det sentrale ansettelsesråd for politiavdelingens ytre etater. § 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder ved behandling av oppsigelser og disiplinærsaker som ordensstraff, suspensjon og avskjed, hvor en part har klaget over

 • I-27/2000

  Om endring i "blåreseptforskriften" og retningslinjer for immunisering mot hepatitt a og b som refunderes av folketrygden

  17.07.2000 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv I-27/2000 Rundskriv om endring i blåreseptforskriften og retningslinjer for immunisering mot hepatitt a og b som refunderes av folketrygden Til Landets leger Landets apotek Landets sykehus Landets fylkesleger 1. Bakgrunn Lov om vern mot

 • M-17/2000 - Endring av forskrift om tilskudd til pelsdyrfôrlag og andre tilvirkere av pelsdyrfôr

  R-826 (13.07.2000)

  13.07.2000 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-17/2000 R-826 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 2000/01627 13. juli 2000 Vedlegg Forskriften Til Statens landbruksforvaltning, Norges pelsdyralslag, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag Endring

 • Evalueringsskjema for prøveordningen

  13.07.2000 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  (Skjemaet skal fylles ut for hver enkelt sak og oversendes fylkesmannen 1. juli og 1. januar. Av hensyn til evalueringen er det viktig at alle punkter fylles ut) Ajour-saksnummer: ______________________ Har kommunen varslet eiere av nabobruk om

 • Rundskriv F-039-00

  Timelønnstabeller for undervisning i skoleverket fra 01.05.00 (06.07.00)

  06.07.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-39-00 Saksnr. 00/5498 06.07.00 Dette rundskrivet erstatter rundskriv F-69/98. Statens utdanningskontorer Fylkeskommunene Fylkesrevisjonene Kommunene Kommunerevisjonene Folkehøgskoler Private skoler Statlige skoler Statens Pensjonskasse

 • Rundskriv F-038-00

  Lokal lønnspolitikk for skoleverket i kommuner og fylkeskommuner (05.07.00)

  05.07.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  07.07.00 Nytt rundskriv ( F-038-00) om lokal lønnspolitikk for skoleverket er nå utarbeidet. Innstillingen vil også bli innarbeidet i Håndbok om særavtaler m.m. for skoleverket ( F-4073).

 • F-4073 Tillegg nr. 2

  Endrede særavtaler i skoleverket - Protokoll av 30. juni 2000 - Bortfall av gamel samlingsstyreavtaler m.m. -Lønnsendringer for lærere og skoleledere

  05.07.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  1.1.1 Rundskriv Tillegg nr. 2 til F-4073 1.1.1.1 Saksnr. 00/5086 1.1.1.2 05.07.2000 1.1.2 Statens utdanningskontorer Fylkeskommunene Fylkesrevisjonene Kommunene Kommunerevisjonene Grunnskoler og videregående skoler Folkehøgskoler Private skoler

 • Rundskriv G-66/00

  Promilleprogram - forlengelse og utvidelse av prøveordning

  29.06.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-66/2000 Jnr. 00/19178 Mca/uq Dato: 29.06.2000 Kontorsjefen (KIF) Byretter Lagmannsretter/Høyesterett Sorenskrivere Påtalemyndighetenes kontorer Riksadvokatembetet Liste D Promilleprogram – forlengelse og utvidelse av prøveordning Ved

 • M-16/2000 - Endring av forskrift om delegasjon av myndighet m.v. til fylkeslandbruksstyret og kommunen og intern arbeidsdeling mellom fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen i saker etter lov om skogbruk og skogvern av 21. Mai 1965 (skogbruksloven)

  R-824 (28.06.2000)

  28.06.2000 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-16/2000 R-824 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 2000/02102 28. juni 2000 Til Fylkesmennene Kommunene Statens landbruksforvaltning (pr. 1. juli 2000) Endring av forskrift om delegasjon av myndighet m.v.

 • Rundskriv F-036-00

  Ressurs til fastlønna tillitsvalde i skoleverket - Skoleåret 2000/01 (21.06.00)

  28.06.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  1.1.1 Rundskriv F-036-00 1.1.1.1 Saksnr. 00/3720 1.1.1.2 21.06.2000 1.1.2 Dette rundskrivet erstattar rundskriv F-45/99 Statens utdanningskontor Fylkeskommunar Fylkesrevisjonar Kommunar Kommunerevisjonar Lærerorganisasjonane 2 Ressurs til fastlønna

 • Melding om avgjørelse i asylsak

  27.06.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  MELDING OM AVGJØRELSE I ASYLSAK FRA:__________________________________________________________ POLITIDISTRIKT TIL: _________________________________________________________________________ Borger av: ____________________________________________

 • Særavtaler m.m. for skoleverket F-4073

  Håndbok med tillegg

  27.06.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  1 Særavtaler m.m. for skoleverket Håndbok F-4073 er her lagt ut i PDF-format Håndbok om særavtaler m.m. inneholder de forenklede særavtalene med departementets kommentarer, i tillegg til andre aktuelle avtaler og regler som gjelder

 • Instruks om bortvisning av asylsøkere til 1. asylland

  23.06.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Justisdepartementet 23. juni 2000 Instruks om bortvisning av asylsøkere til 1. asylland. 1. Innledning Utlending som har reist til Norge etter å ha oppnådd beskyttelse i annet land, eller etter å ha hatt opphold i stat eller område hvor utlendingen

 • Rapport om uttransportering (effektuering av vedtak truffet i medhold av utlendingsloven)

  23.06.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rapport om uttransportering (effektuering av vedtak truffet i medhold av utlendingsloven) Dok.nr. POLITIET Rapport Politidistrikt Anm.nr.;jnr. og ev. andre registr.opplysn. Sted og dato Rapportskriver Tjenestegren Tjenestested Rapport om

 • Bruk av Multisystemisk Terapi (MST)

  Rundskriv om bruk av Multisystemisk Terapi (MST) overfor barn og ungdom med alvorlige atferdsvansker

  19.06.2000 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

 • Retningslinjer om midlertidige og foreløpige vedtak i akuttsituasjoner

  Q-0973

  19.06.2000 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

  Innledning Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner

  Forsøksvirksomhet etter lov om barneverntjenester § 2-4

  Q-0909

  19.06.2000 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

 • Barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda

  Q-0840

  19.06.2000 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

 • Fosterhjemsplassering hos biologiske foreldre

  Q-0835

  19.06.2000 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

 • Betalingsordninger i barnevernet

  Q-0820

  19.06.2000 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

 • Rundskriv F-035-00

  Endring i forskrift til opplæringslova om formidling av lærlingar til lærebedrifter - godkjenning av utdanningsløp som ikkje følgjer fastsett struktur (10.07.00)

  17.06.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-035-00 Saksnr. 00/1766 10.07.2000 Fylkeskommunane Yrkesopplæringsnemndene Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Opplæringsråda Statens utdanningskontor Elevorganisasjonane Lærerorganisasjonane Landsorganisasjonen i Norge Næringslivets

 • Rundskriv F-034-00 Vedlegg

  Retningslinjer for forsøk med elevvurdering uten bruk av karakterer på ungdomstrinnet

  16.06.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  1.1.1 Rundskriv F-034-00 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2 Vedlegg til F-034-00 2 Retningslinjer for forsøk med elevvurdering uten bruk av karakterer på ungdomstrinnet Forsøk med vurdering uten karakterer kan medføre at det oppstår problemer med inntak til

 • Rundskriv F-034-00

  Kvalitetsutvikling i grunnskolen i år 2000 - Forsøk på sentrale områder (16.06.00)

  16.06.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  1.1.1 Rundskriv F-034-00 1.1.1.1 Saksnr. 00/4745 1.1.1.2 16.06.2000 1.1.2 Dette rundskriv ses i sammenheng med F-087-99 Kommunene Fylkeskommunene Statens utdanningskontorer Universiteter og høgskoler Lærerorganisasjonene 2 Kvalitetsutvikling i

 • Retningslinjer for statlig klagebehandling etter forvaltningsloven § 34

  Mai 1998

  13.06.2000 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Formålet med retningslinjene, som er utarbeidet av Justisdepartementet, er å gi en generell omtale av virkeområdet for bestemmelsen og å gi anvisning på noen momenter som generelt er sentrale ved vurderingen av hvor intensiv overprøvingen av det

 • R-4/00 2000/1529 C TT/ISa Tillegg til hovedbudsjettskriv for 2001 retningslinjer for arbeidet med forslag til rammefordeling, fagproposisjon og Gul bok

  07.06.2000 Rundskriv Finansdepartementet

  TILLEGG TIL HOVUDBUDSJETTSKRIV FOR 2001 RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED FORSLAG TIL RAMMEFORDELING, FAGPROPOSISJON OG GUL BOK Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • I-20/2000

  Brukerstyrt personlig assistanse

  01.06.2000 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

 • M-15/2000 Konsesjonsloven, Odelsloven og Jordloven. Nye delegasjonsbestemmelser m.v.

  01.06.2000 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Underordnede organers adgang til å treffe avgjørelser i saker etter konsesjonsloven, jordlovenog odelsloven er fastlagt i delegasjonsbestemmelser 6. juni 1995 1, 19. juni 1997 og 5. mai1999. Bestemmelsene er tatt inn i rundskriv M-38/95, M-43/95, M-

 • M-10/2000 - Konsesjon etter lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold - avgjørelsesmyndighet og retningslinjer for innvilgelse av husdyrkonsesjon

  18.05.2000 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

 • M-14/2000 - Kontroll etter lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold med tilhørende forskrift

  R-810 (09.05.2000)

  09.05.2000 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-14/2000 R-810 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 2000/01509 9. mai 2000 Til fylkesmennene, landbruksavdelingen i alle fylker Kontroll etter lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold med tilhørende

 • Rundskriv F-029-00

  Primærvitnemålskvote ved opptak til studier - konsekvenser for utskrivning av vitnemål for videregående opplæring våren 2000 (04.05.00)

  04.05.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  1.1.1 Rundskriv F-029-00 1.1.1.1 Saksnr. 00/2321 1.1.1.2 04.05.2000 1.1.2 Stikkord: Vitnemål videregående opplæring våren 2000 Fylkeskommunene Oslo kommune Alle videregående skoler Sametinget Høgskolene og universitetene Elevorganisasjonen

 • Rundskriv G-45/00

  Endringer i stykkprisforskriften § 5 første ledd nr. 1 - utlendingssaker

  03.05.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Endringer i stykkprisforskriften § 5 første ledd nr. 1 - utlendingssaker I Justisdepartementet viser til forskrift av 28.10.94 om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser ved fritt rettsråd og straffesaker (

 • M-13/2000 - Praktisering av forkjøpsretten

  R-820 (Mai 2000)

  01.05.2000 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-13/2000 R-820 Saksnr. 999900 50126 DIK Mai 2000 [Ref: M-5/2000] Fylkesmennene, fylkeslandbruksstyrene og kommunene Praktisering av forkjøpsretten Stortinget har behandlet St.meld. nr. 19 (1999-2000). Det går inn

 • M-11/2000 - Vedr forskrift om avgift til fremme av fellestiltak for skogbruket

  R-814 (28.04 2000)

  28.04.2000 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-11/2000 R-814 Saksnr. 1999/03555 28.april 2000 Link til Forskriften om … Link til Skogmeldingen (St.meld. nr. 17 (1998-99) Fylkesmennenes landbruksavdelinger Norges Skogeierforbund Skogeierforeningene Norskog Vedr forskrift om avgift

 • Rundskriv G-42/00

  Adresser - kriminalomsorgen år 2000

  13.04.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Jnr 99/11544 D GRF/ros Dato: 13.04.2000 Rundskriv G - 42/2000 Direktøren (KIA, KRUS, KITT) Kontorsjefen (KIF) øvrige instanser innen straffesakskjeden Adresser - kriminalomsorgen år 2000 Vedlagt følger adresseliste for kriminalomsorgen for resten av

 • Kriminalomsorgen i Norge

  13.04.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • M-8/2000 - Miljøvirkemidler i landbruket - Nærmere om ordningene STILK, IMT og MOMLE

  R-812 (06.04.2000)

  06.04.2000 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

 • Rundskriv G-36/00

  Våpen - Ajourføring av samlerrundskrivet (G-126/92)

  02.04.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Jnr. 95/08596 PJ-F BAH/mwb 26. april 2000 Rundskriv G - 36 /00 Politimesterene Sjefene for politiets særorganer Våpen - Ajourføring av samlerrundskrivet (G-126/92). 1. Registreringspliktige luft- og fjærvåpen - Unntak for paintballvåpen 2. Gebyr ved

 • Rundskriv N-3/2000

  Tryggleiksklarering/autorisering av personell knytt til TBO i fylka

  31.03.2000 Rundskriv Samferdselsdepartementet

  SAMFERDSELSDEPARTEMENTET Administrasjonsavdelinga RUNDSKRIV nr 3/200 31.03.2000 Tryggleiksklarering/autorisering av personell knytt til TBO i fylka Det går fram av gjeldande personellsikringsdirektiv § 6, 2. avsnitt, at departementa er

 • Rundskriv H-03/00

  Kommunelova - tolkingar frå departementet 1999

  30.03.2000 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rundskriv: Kommunelova - tolkingar frå departementet 1999.

 • Rundskriv G-35/00

  Anmeldelser etter militærnekterloven §19 første ledd nr. 1 - Skyldkrav - Endringer i Rundskriv G-23/96 av 22.03.1996

  28.03.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-35/00 2000/04328 B-S AHO/sol Dato: 28.03.2000 Til: Siviltjenesteadministrasjonen - Dillingøy Siviltjenesteadministrasjonen - Hustad Gjenpart: Hovedtillitsmannen for sivile vernepliktige Anmeldelser etter militærnekterloven §19 første

 • I-15/2000 Samisk språk og kultur

  Utdyping av rundskriv I-1/2000

  27.03.2000 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Kommuner etter adresseliste Fylkesmenn og fylkesleger i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Vår ref 00/00661 HA 2 VN/ao Dato 22.03.2000 Rundskriv I-15/2000 Samisk språk og kultur – utdyping av rundskriv I-1/2000 Sosial- og helsedepartementet

 • R-3/00 2000/1529 C Pål/HH Hovedbudsjettskriv for 2001 retningslinjer for arbeidet med Statsbudsjettforslag for budsjettermin 2001

  27.03.2000 Rundskriv Finansdepartementet

  HOVEDBUDJETTSKRIV FOR 2001 RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED STATSBUDSJETT- FORSLAGET FOR BUDSJETTERMINEN 2001 Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • Rundskriv I-54/2000

  26.03.2000 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

 • Rundskriv G-33/00

  Tillegg til håndbok for sivile vernepliktige - Inntekter under avtjening av sivil verneplikt Bostøtte

  21.03.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-33/2000 DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT Rundskriv G-33/2000 2000/03569 AHO/sol 21.03.2000 Siviltjenesteadminstrasjonen - Dillingøy Siviltjenesteadministrasjonen – Hustad Hovedtillitsmannen for sivile vernepliktige Tillegg til

 • I-16/2000

  Presisering av tannhelsetjenesteloven § 1-3 - innskrenkninger i det fylkeskommunale tannhelsetilbudet

  20.03.2000 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Landets fylkeskommuner Vår ref 00/01791 HA 2 Trr Dato 20.03.2000 Rundskriv I-16 /2000 Presisering av tannhelsetjenesteloven § 1-3 – innskrenkninger i det fylkeskommunale tannhelsetilbudet Sosial- og helsedepartementet har over tid registrert at det

 • Rundskriv F-022-00

  Endringer i forskrift 28. juni 1999 til Opplæringslova - Krav til de felles allmenne fagene i de yrkesfaglige studieretningene

  13.03.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  1.1.1 Rundskriv F-022-00 1.1.1.1 Saksnr. 99/6534 1.1.1.2 13.03.2000 1.1.2 Akademikernes Fellesorganisasjon Arbeidsdirektoratet Den norske lægeforening Den norske tannlegeforening Departementene De private videregående skolene De statlige

 • Rundskriv F-022-00 Vedlegg

  Endringer i forskrift 28. juni 1999 nr. 722 til opplæringslova

  13.03.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  1.1.1 Vedlegg til rundskriv F-022-00 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2 2 Endringer i foskrift 28. Juni 1999 nr. 722 til Opplæringslova I. 2.1.1 Forskriftens § 4-21 skal lyde (endringene er kursivert): Vitnemål blir gitt som dokumentasjon for bestått treårig

 • Publikasjonsnummer H-2114

  Oversikt over endringer i statlige forventninger til kommunene basert på vedtak gjort i perioden 1998 - d.d. 2000

  09.03.2000 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rundskriv: Endringer i statlige forventninger til kommunene.

 • Publikasjonsnummer H-2113

  Veileder om forventningsbrevmetoden

  09.03.2000 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rundskriv: Veileder om forventningsbrevmetoden.