Rundskriv

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter. På denne siden finner du en oversikt over rundskriv fra departementene.

Egen oversikt over rundskriv fra Finansdepartementet

Viser 1601-1650 av 2085 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • M-1/2000 - Statsbudsjettet 2001 - budsjettrundskriv. Retningslinjer for utforming av budsjettforslag fra fylkesmannen, kap 1102

  R-793 (15.01.2000)

  15.02.2000 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-1/2000 R-793 Saksnr. 2000/00321 AØ 15. februar 2000 Til fylkesmennene Oversikt over arbeidsoppgaver innenfor resultatområdene Resultatindikatorer Statsbudsjettet 2001 - budsjettrundskriv. Retningslinjer for utforming av

 • Rundskriv G-9/00

  Endring i rundskriv G-73/96 - Retningslinjer for fri rettshjelp i utlendingssaker

  15.02.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-9/00 Dato: 15.02.00 Saksnr: 00/1097 A-AK HSK/asy Til: Fylkesmennene Domstolene Advokatene Endring i rundskriv G-73/96 - Retningslinjer for fri rettshjelp i utlendingssaker Spørsmål om fri rettshjelp i saker om oppholdstillatelse

 • M-4/2000 - Områdetiltak - tildeling av midler for satsing på områdetiltak for 2000

  R-797 (14.02.2000)

  14.02.2000 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-4/2000 R-797 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 2000/00450 14. februar 2000 Til Fylkesmennene Kopi sendes til: Statens landbruksbank, Statens kornforretning, Miljøverndepartementet, Statens

 • R-2/00 2000/766 C Pål/HH Statsbudsjettet 2000 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2000

  14.02.2000 Rundskriv Finansdepartementet

  Statsbudsjettet 2000 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2000 Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • Rundskriv F-012-00 Vedlegg

  Veiledning for utfylling av kontrakt for lærling

  10.02.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Vedlegg til rundskriv F-012-00 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Januar 2000 Veiledning for utfylling av kontrakt for lærling Skjema for lærekontrakt fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, skal benyttes for alle

 • Rundskriv F-012-00

  Nytt lærekontraktsformular (10.02.00)

  10.02.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-012-00 Saksnr. 00/830 10.02.2000 Dette rundskrivet erstatter rundskriv F-084-96 Fylkeskommunene Yrkesopplæringsnemndene Nytt lærekontraktsformular Departementet har fastsatt nytt formular for lærekontrakt og utarbeidet ny veiledning for

 • M-6/2000 - Forskrift om skogavgift for 2000

  R-806 (09.02. 2000)

  09.02.2000 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-6/2000 R-806 Saksnr. 1999/03558 9. februar 2000 Til Fylkesmannens Landbruksavdelingen Kommunene, Norges Skogeierforbund, Norskog Norsk Almenningsforbund, Statskog SF Øst-Norges Tømmermåling, Tømmermåling Sør Agder og Rogaland

 • Rundskriv F-011-00

  Endring av vedlegg 2 i læreplan for vidargåande kurs I flyfag (kurskode C006) vidaregåande kurs II avionikk (kurskode C027) vidaregåande kurs II flytekniske fag C028)

  09.02.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  1.1.1 Rundskriv F-011-00 1.1.1.1 Saksnr. 99/1696 1.1.1.2 08.02.2000 1.1.2 Fylkeskommunane Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Opplæringsråda Statens utdanningskontor Departementa Fylkeskommunale vidaregåande skular Statlege vidaregåande skular

 • M-5/2000 - Praktisering av forkjøpsretten

  R-802 (Februar 2000)

  09.02.2000 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-5/2000 R-802 Saksnr. 999900 50043 DIK Februar 2000 Til fylkesmennene, fylkeslandbruksstyrene og kommunene Praktisering av forkjøpsretten Regjeringen har i St.meld. nr. 19 (1999-2000) ”Om norsk landbruk og matproduksjon” foreslått at det

 • Rundskriv F-009-00

  VK II Allmennfaglig påbygging - Generell studiekompetanse som bygger på yrkesfaglige studieretninger (08.02.00)

  08.02.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  1.1.1 Rundskriv F-009-00 1.1.1.1 Saksnr. 99/2599 1.1.1.2 08.20.2000 1.1.2 Dette rundskrivet erstatter F-021-97 av 13.20.97 VK II allmennfaglig påbygging. Erstatter F-021-97 Fylkeskommunene Fylkeskommunale videregående skoler Private videregående

 • Fst 2/00

  Regler for godtgjøring til innsatte og godtgjøringens størrelse

  07.02.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  RundskrivFst 2/00 Saksr. 95/1710 D 633.62 ET/mm Dato: 07.02.2000 Fengselsdirektøren Kontorsjefen, Kriminalomsorg i frihet Regler for godtgjøring til innsatte og godtgjøringens størrelse Det er for 2000 innarbeidet en netto priskompensasjon på 2,5%

 • Rundskriv R-1/2000 Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

  03.02.2000 Rundskriv Finansdepartementet

  Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • Retningslinjer for tiltaksplaner ved vedtak etter barnevernlovens §§ 4-24 og 4-26

  01.02.2000

  01.02.2000 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

  Runskriv om retningslinjer for tiltaksplaner ved vedtak etter barnevernlovens §§ 4-24 og 4-26 Innledning I Lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester stilles det krav om tiltaksplaner når det treffes vedtak om frivillige hjelpetiltak

 • Orientering om etablererprøven i serveringsloven

  Rundskriv K-1/00 Rundskriv K-2/00

  31.01.2000 Rundskriv Nærings- og fiskeridepartementet

  Rundskriv K-1/00 31.01.00 Rundskriv K-2/00 17.07.00 K-1/00 Til kommunene Orientering om etablererprøven i serveringsloven Innledning Serveringsloven (lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringssteder) trådte som kjent i kraft 1. januar 1998. 1. januar

 • M-2/2000 - Overføring av rentemidler av skogavgiften til sentralt bruk og til skogeierforeningene i 2000 mv.

  R-786 (24.01.2000)

  24.01.2000 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-2/2000 R-786 Saksnr. 2000/00334 24.01.2000 Til Norges Skogeierforbund Norsk Skogbruksforening Skogeierforeningene Fylkesmennene, Landbruksavdelingene Overføring av rentemidler av skogavgiften til sentralt bruk og til

 • I-7/2000

  Endring av forskrift om beboerenes rettigheter og bruk av tvang i institusjoner for rusmiddelmisbrukere

  21.01.2000 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

 • Fst 3/00

  Utenlandske borgere i norske fengsler

  20.01.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Jnr. 99/16621 D 632 JBG 20.01.00 Rundskriv Fst 3/00 Direktøren (KIA/KITT/KRUS) Utenlandske borgere i norske fengsler Etter Wien-konvensjonen av 1963 er Norge forpliktet til å varsle utenlandske myndigheter om at noen av deres statsborgere er

 • Vedlegg til rundskriv F-006-00

  Retningslinjer for egenbetaling

  19.01.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Vedlegg til rundskriv F-006-00 Reglement for egenbetaling Retningslinjer fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 19. januar 2000 etter fullmakt gitt av Stortinget, jf. budsjett-innst. S nr. 12 - 1998-99, romertalls-vedtak VI Andre

 • Rundskriv F-006-00

  19.01.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-006-00 Saksnr. 00/529 19.01.2000 Kunsthøgskoler Statlige høgskoler Universiteter Vitenskapelige høgskoler Retnigslinjer for egenbetaling Ved behandlingen av St.prp. nr 1 (1998-99) gav Stortinget sin tilslutning til forslag om utvidelse

 • Rundskriv F-005-00

  Rapportering av rekneskapane 1999 for sokneråda (24.01.00)

  18.01.2000 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-005-00 Saksnr. 00/102 24.01.2000 Sjå også rundskriv F-096-96 Kyrkjelege fellesråd Sokneråd Rapportering av rekneskapane 1999 for sokneråda Dei kyrkjelege fellesråda har frå og med rekneskapsåret 1997 rapportert tal frå rekneskapane sine

 • Rundskriv G-3/00

  Ny salærsats for advokater m.v. i straffesaker og i benefiserte saker, og nye stykkprissatser for medisinsk sakkyndige

  18.01.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-3/00 99/00576 A-AK ANH Dato: 18.01.2000 Mottakere: domstolene fylkesmennene politiet påtalemyndigheten advokatene rettshjelperne Noricom tolketjeneste Tolkebyrået fylkesnemndene for sosiale tjenester Statens helsetilsyn Statens

 • Rundskriv H-02/00

  Godkjenning av låneopptak i interkommunale selskaper - delegasjon til fylkesmannen.

  15.01.2000 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fylkesmennene Fylkeskommunene Kommunene Nr. Vår ref Dato H-2/00 99/1888 .01.2000 Godkjenning av låneopptak i interkommunale selskaper - delegasjon til fylkesmannen Lov av 29. januar 1999 om interkommunale selskaper (IKS) trådte i kraft 1. januar

 • Rundskriv F-004-00

  Beregning av statstilskudd til registrerte og uregistrerte trossamfunn og livssynssamfunn for 2000 (14.01.00)

  14.01.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-004-00 Saksnr. 00/349 14.01.2000 Fylkesmennene Beregning av statstilskudd til registrerte og uregistrerte trossamfunn og livssynssamfunn for 2000 I henhold til gjeldende lover og forskrifter har Kirke-, utdannings- og

 • Rundskriv F-001-00

  Registrering av medlemskap i Den norske kyrkja (12.01.00)

  11.01.2000 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-001-00 Saksnr. 00/8 KiA 12.01.2000 Viser til rundskriv F-095-92 Presteskapet Registrering av medlemskap i Den norske kyrkja Vi viser til rundskriv F-95-92 som omhandlar registrering av medlemskap i Den norske kyrkja. Av dette rundskrivet

 • T-5/99 B Tilgjengelighet for alle

  Gjennom sin arealplanlegging kan kommunene ivareta den overordnede målsetning om bedret tilgjengelighet.

  29.12.1999 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Rundskriv H-34/99

  Statsbudsjettet 2000 - det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets budsjettvedtak

  28.12.1999 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn H-34/99 Vår ref 99/5814 Dato 28.12.1999 Statsbudsjettet 2000 - det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets budsjettvedtak Dette rundskrivet orienterer om de viktigste konsekvensene for

 • R-15/99 99/251 C RRo Overføring av ubrukte bevilgninger til 2000 22.12.99

  22.12.1999 Rundskriv Finansdepartementet

  Overføring av ubrukte bevilgninger til 2000 Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • R-14/99 99/5661 C Behandling av diskonteringsrente, risiko, kalkulasjonspriser og skattekostnad i samfunnsøkonomiske analyser

  22.12.1999 Rundskriv Finansdepartementet

  Til samtlige departementer og Riksrevisjonen Rundskriv R-14/99 Vår ref Dato 99/5661 C JOP/AUl 22.12.1999 Behandling av diskonteringsrente, risiko, kalkulasjonspriser og skattekostnad i samfunnsøkonomiske analyser 1. Innledning Dette rundskrivet gir

 • Vedlegg R-7/99

  20.12.1999 Rundskriv Finansdepartementet

  Vedlegg til Finansdepartementets rundskriv R-7/99 av 08.07.1999 om Statens konsernkontoordning – informasjon om rammeavtaler med kontoførere Oversikt over hvilke krav i rammeavtalene av 1999 som enten er nye eller er presisert i forhold til

 • Rundskriv H-33/99

  Orientering om endringer i forskrifter til plan- og bygningsloven fastsatt 13.12.1999, med ikrafttreden 01.01.2000

  20.12.1999 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Til kommunene Til fylkesmennene Til fylkeskommunene H-33/99 Vår ref 99/1078 B Dato 20.12.1999 Orientering om endringer i forskrifter til plan- og bygningsloven fastsatt 13.12.1999, med ikrafttreden 01.01.2000 1. Innledning Kommunal- og

 • Rundskriv H-35/99

  Ikrafttredelse av lov om interkommunale selskaper og kommunelovens regler om kommunalt foretak.

  15.12.1999 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rundskriv: Ikrafttredelse av lov om interkommunale selskaper og kommunelovens regler om kommunalt foretak.

 • R-12/99 99/6118 C Retningslinjer for materiale til Regjeringens første konferanse om Statsbudsjettforslag 2001

  15.12.1999 Rundskriv Finansdepartementet

  Retningslinjer for materiale til Regjeringens første konferanse om Statsbudsjettforslag 2001 Hele dokumente finner du i PDF-format her.

 • Rundskriv F-084-99

  Samordning av opptak til universiteter og høgskoler studieåret 2000-2001. (14.12.99) Viser til F-002-98 og F-083-99

  14.12.1999 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-084-99 Saksnr. 99/9842 14.12.1999 Viser til F-002-98 og F-083-99 Universiteter og høgskoler Samordna opptak Samordning av opptak til universiteter og høgskoler studieåret 2000-2001 I henhold til lov av 12. mai 1995 nr. 22 Om

 • G-93/99

  Endringer i forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon av 25. januar 1963 nr. 9722 - Endring i forskrift fastsatt ved Kgl. res. av 25. januar 1963 med senere endringer del II nr. 17 om våpengebyrer

  10.12.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • G-91/99

  Forskrifter til passloven - Forslag om nytt passgebyr

  09.12.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  G-91/99 Jnr. 99/00832 PJ-F UN/mwb 09.12.1999 Politimestrene Sjefene for politiets særorganer Lensmennene Forskrifter til passloven - Forslag om nytt passgebyr I Innledning Justisdepartementet viser til rundskriv G-52/97 om ny lov om pass.

 • G-87/99

  Endringer i strafferegistreringsforskriften - Militærnektersaker

  02.12.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-87/99 DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT Rundskriv G-87/99 99/00537 B-S AHO/tfo 02.12.1999 Forsvarsdepartementet Politimesterene Lensmennene Vernepliktsverket Regionale vernepliktsavdelinger Siviltjenesteadministrasjonen – Dillingøy

 • Rundskriv F-080-99

  Menighetspresters kontor og skyssgodtgjøring. (30.11.99)

  30.11.1999 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-080-99 Saksnr. 99/3342 30.11.1999 Bispedømmerådene Biskopene Kirkelig Fellesråd Presteskapet Menighetspresters kontor og skyssgodtgjøring Etter departementets brev av 19. juli 1996 er bispedømmerådet gitt fullmakt til å bestemme hvor en

 • G-81/99

  Navneloven - nye retningslinjer

  17.11.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Fylkesmennene Sentralkontoret for folkeregistrering Rundskriv G-81/99 Saksnr 99/06250 A-AG PF Dato 17.11.1999 Navneloven - nye retningslinjer Justisdepartementet kommer i dette rundskrivet med nye retningslinjer for behandlingen av saker etter

 • Rundskriv F-77-99

  Veiledning vedrørende saker om spredning av aske (10.11.99)

  10.11.1999 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-77-00 Saksnr. 98/3370 KiA MTB/ 10.11.99 Fylkesmennene Veiledning vedrørende saker om spredning av aske Dette rundskrivet gir uttrykk for hvordan departementet mener bestemmelsen i gravferdsloven § 20 annet ledd om spredning av aske bør

 • I-43/99

  Ansvaret for å yte pleie- og omsorgstjenester til sterkt pleietrengende ved flytting mellom kommuner

  08.11.1999 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Landets kommuner Landets fylkesleger Landets fylkesmenn Statens helsetilsyn Kommunenes Sentralforbund Rundskriv I-43/99 Vår ref 99/05943 Dato 08.11.1999 Ansvaret for å yte pleie- og omsorgstjenester til sterkt pleietrengende ved flytting mellom

 • G-77/99

  Retningslinjer for utlendingskontroll etter innreise

  08.10.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-77/1999 Politidepartement. Saksnr. 97/06111 FP1 TJU/ Dato: 8. oktober 1999 Politimestrene Sjefen for Kriminalpolitisentralen Sjefen for Utrykningspolitiet Retningslinjer for utlendingskontroll etter innreise Innledning Det skal fortsatt

 • Rundskriv H-29/99

  Hovedprinsippene i norsk samepolitikk

  04.10.1999 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Rundskriv F-072-99

  Budsjett- og regnskapsforskriften for kirkelige fellesråd og menighetsråd - endring av § 6

  29.09.1999 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-072-99 Saksnr. 99/1986 KiF OBL 24.10.1999 Kirkelige fellesråd Menighetsrådene Budsjett- og regnskapsforskriften for kirkelige fellesråd og menighetsråd – endring av § 6 I gjeldende budsjett- og regnskapsforskrift av 18. november 1996 for

 • G-76/99

  Iverksettelse av et egenerklæringssystem i militærnektersaker fra 1. Januar 2000

  27.09.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-76 /1999 DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT Rundskriv G-76 /1999 Jnr. 99/00537 B-S AHO/tfo 27.09.1999 Forsvarsdepartementet Vernepliktsverket Samtlige politidistrikt Siviltjenesteadministrasjonen – Dillingøy

 • G-75/99

  Retningslinjer for behandling av statsborgerskapssaker i medhold av statsborgerrettsloven §§ 1a og 2a

  23.09.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G- 75/99 Saksnr 95/06901 FJB1 GLB Dato: 23.09.99 Til: Utlendingsdirektoratet Fylkesmennene Politimestrene Sjefen for Kriminalpolitisentralen Sjefen for Politiets overvŒkningstjeneste Utenriksdepartementet Den norske advokatforening Barne-

 • Rundskriv H-27/99

  Valg av formannskap/fylkesutvalg, kommuneråd/fylkesråd, ordfører/fylkesordfører, varaordfører, faste utvalg m.m.

  23.09.1999 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Rundskriv F-067-99

  Varsling ved fare for ikkje å få bestått eller ikkje å få karakter. (20.09.99)

  18.09.1999 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-067-99 Saksnr. 99/7121 20.09.1999 Statens utdanningskontorer Fylkeskommunene De private videregående skolene De statlige videregående skolene Lærerorganisasjonene Elevorganisasjonen Varsling ved fare for ikkje å få bestått eller ikkje å

 • R-10/99 99/4486 C Statsbudsjettet medregnet folketrygden 1999 tilleggsbevilgninger i høstsesjonen - ny saldering

  16.09.1999 Rundskriv Finansdepartementet

  Til samtlige departementer Statsministerens kontor Rundskriv R-10/99 Vår ref Dato 99/4486 C TT/HDH 16.09.1999 STATSBUDSJETTET MEDREGNET FOLKETRYGDEN 1999 TILLEGGSBEVILGNINGER I HØSTSESJONEN – NY SALDERING Regjeringen har vedtatt retningslinjer for

 • Rundskriv F-066-99

  Vedrørende godkjenning av lærebedrifter i fag der læreplanen for opplæring i bedrift angir områder. (10.09.99)

  10.09.1999 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-66-99 Saksnr. 99/3083 10.09.99 Fylkeskommunene Statens utdanningskontorer Opplæringsrådene Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Vedrørende godkjenning av lærebedrifter i fag der læreplanen for opplæring i bedrift angir områder Det vises

 • Rundskriv F-065-99

  Godtgjøring til sensorer ved universiteter, vitenskapelige og statlige høgskoler (08.09.99)

  08.09.1999 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-065-99 Saksnr. 98/6474 08.09.1999 Viser til rundskriv F-140-90 Universiteter og høgskoler Det vises til F-140-90 vedrørende ovennevnte. Det var brudd i forhandlinger om endring av særtariffavtalen om godtgjøring til sensorer ved