Rundskriv

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter. På denne siden finner du en oversikt over rundskriv fra departementene.

Egen oversikt over rundskriv fra Finansdepartementet

Viser 1651-1700 av 2087 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Rundskriv F-066-99

  Vedrørende godkjenning av lærebedrifter i fag der læreplanen for opplæring i bedrift angir områder. (10.09.99)

  10.09.1999 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-66-99 Saksnr. 99/3083 10.09.99 Fylkeskommunene Statens utdanningskontorer Opplæringsrådene Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Vedrørende godkjenning av lærebedrifter i fag der læreplanen for opplæring i bedrift angir områder Det vises

 • Rundskriv F-065-99

  Godtgjøring til sensorer ved universiteter, vitenskapelige og statlige høgskoler (08.09.99)

  08.09.1999 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-065-99 Saksnr. 98/6474 08.09.1999 Viser til rundskriv F-140-90 Universiteter og høgskoler Det vises til F-140-90 vedrørende ovennevnte. Det var brudd i forhandlinger om endring av særtariffavtalen om godtgjøring til sensorer ved

 • Fst 4/99

  Direktørens skjønnsutøvelse ved beslutning om løslatelse på prøve ved 2/3 straffetid etter fengselsloven § 35

  06.09.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Jnr. 97/11492 KBL/uq 06.09.1999 Rundskriv Fst 4/99 Direktørene KIA/KRUS/KITT Kontorsjefene (KIF) Direktørens skjønnsutøvelse ved beslutning om løslatelse på prøve ved 2/3 straffetid etter fengselsloven § 35 I St.meld. nr. 27, Om Kriminalomsorgen pkt

 • R-8/99 99/4241 C Statsbudsjettet medregnet folketrygden 2000, direktiver for bekreftelsesbrev

  06.09.1999 Rundskriv Finansdepartementet

  Samtlige departement Rundskriv R-8/99 Vår ref Dato 99/4241 C AH sept.1999 Statsbudsjettet medregnet folketrygden 2000, direktiver for bekreftelsesbrev Alle rettelser og endringer i rammefordelingsforslaget for 2000 skal bekreftes i eget brev fra

 • Rundskriv F-064-99

  Endring av vedlegg 2 i læreplan for kurs II Økologisk landbruk (Kurskode K012). (06.09.99)

  06.09.1999 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-064-99 Saksnr. 99/463 06.09.1999 Stikkord: eksamen. Sjå vedlagde liste Endring av vedlegg 2 i læreplan for kurs II Økologisk landbruk (Kurskode K012) Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet har endra eksamensform på nokre av

 • M-15/1999 - Budsjett for bruk av rentemidler i 2000

  R-752 (24.08.1999)

  24.08.1999 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-15/1999 R-752 Saksnr. 1999/02458 24. august 1999 Til Fylkesmennene, Landbruksavdelingene Budsjett for bruk av rentemidler i 2000 Departementet ber med dette om at budsjetteringen for bruken av rentemidlene i 2000 blir iverksatt i

 • Rundskriv F-061-99

  Godtgjøring ved vikartjenester i Den norske kirke. (20.08.99) Viser til rundskriv F-49-93

  19.08.1999 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-061-99 Saksnr. 98/2084 20.08.1999 Viser til rundskriv F-49-93 Til presteskapet Godtgjøring ved vikartjenester i Den norske kirke Etter forhandlingsmøte 25. juni 1999 ble det i henhold til Hovedtariffavtalens pkt 2.3.4 inngått avtale

 • Rundskriv F-057-99

  Programmer og tiltak til støtte i miljøopplæringen. (03.08.99)

  03.08.1999 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-057-99 Saksnr. 99/2383 03.08.1999 Kommuner Fylkeskommuner Grunnskoler Videregående skoler Universitet og høyskoler Statens utdanningskontorer Lærerorganisasjonene Elevorganisasjonene Programmer og tiltak til støtte i miljøopplæringen Det

 • M-13/1999 - Rundskriv om ektefellebegrepet i reindriftsloven og reindriftsavtalen

  R-727 (02.08.1999)

  02.08.1999 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-13/1999 R-727 Saksnr. 1999/02066 2. august 1999 Rundskriv om ektefellebegrepet i reindriftsloven og Reindriftsavtalen Spørsmålet om ektefellebegrepet i reindriftsloven og reindriftsavtalen med. forskrifter omfatter samboere har

 • G-61/99

  Om journalføring og registrering i kompis kif

  14.07.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Jnr. 98/12110 D 006.1. HGS/BM 14.07.1999 Rundskriv G- - 61/99 6 Om journalføring og registrering i kompis kif § 1 Instruksen gjelder kriminalomsorg i frihet sin journalføring i Kompis-kif og manuelle journaler i forbindelse med gjennomføringen av

 • Rundskriv F-051-99

  Endringer i tjenesteordning for menighetsprester 14.07.99 (Ki)

  13.07.1999 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-051-99 Saksnr. 99/1741 14.07.1999 Presteskapet Menighetsrådene Kirkelig fellesråd Biskopene Bispedømmerådene Endringer i tjenesteordning for menighetsprester Med hjemmel i kronprinsregentens resolusjon av 19. oktober 1990 gjøres følgende

 • Fst 3/99

  Delegasjon av avgjørelsesmyndighet

  09.07.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Jnr.97/05994 EB/uq 06.07.1999 Rundskriv Fst 3/99 Direktøren (KIA/KRUS/KITT) Kontorsjefen (KIF) Delegasjon av avgjørelsesmyndighet Man viser til høringsbrev av 25.3.98 vedrørende delegasjon av avgjørelsesmyndighet til direktørene i saker som gjelder

 • Rundskriv R-7/1999 Statens konsernkontoordning - informasjon om rammeavtalen med kontoførere

  08.07.1999 Rundskriv Finansdepartementet

  Samtlige departementer og Statsministerens kontor Rundskriv R-7/99 Vår ref Dato 98/8771 C ERH/HDH 08.07.1999 STATENS KONSERNKONTOORDNING – INFORMASJON OM RAMMEAVTALER MED KONTOFØRERE 1 INNLEDNING Etter § 17.1 i Økonomireglementet for staten skal

 • Rundskriv F-050-99

  Praktisering av arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i skoleverket - ”Østfold saken” (08.07.99) Dette rundskriv viser til rundskriv F-042-98

  08.07.1999 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-050-99 Saksnr. 98/478 08.07.1999 Dette rundskriv viser til rundskriv F-042-98 Statens utdanningskontorer Fylkeskommunene Statlige videregående skoler Lærerorganisasjonene Kommunenes Sentralforbund Praktisering av arbeidstidsavtalen for

 • Rundskriv H-23/99

  Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi juni 1999

  02.07.1999 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Rundskriv F-046-99

  Spørsmålet om kompensasjon for merverdiavgift. (01.07.99)

  01.07.1999 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-046-99 Saksnr. 98/2045 01.07.1999 Kirkelige fellesråd Kommunene Spørsmålet om kompensasjon for merverdiavgift Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har forelagt Finans- og tolldepartementet spørsmålet om kirkelig fellesråd

 • Rundskriv F-045-99

  Ressurs til fastlønna tillitsvalde i skoleverket - skoleåret 1999/2000 (30.06.99) Rundskrivet erstatter F-048-98

  30.06.1999 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-045-99 Saksnr. 99/111 30.06.1999 Rundskrivet erstatter F-048-98 Statens utdanningskontor Fylkeskommunar Fylkesrevisjonar Kommunar Kommunerevisjonar Ressurs til fastlønna tillitsvalde i skoleverket - skoleåret 1999/2000 Kyrkje-,

 • Rundskriv H-24/99

  Informasjonsrundskriv om kommuneøkonomiproposisjonen 2000 m.v.

  29.06.1999 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene H-24/99 Deres ref Vår ref Dato 99/3056 29.06.1999 Informasjonsrundskriv om kommuneøkonomiproposisjonen 2000 m.v. Dette rundskrivet redegjør bl.a. for konsekvenser for kommuner og fylkeskommuner av Stortingets

 • Vedlegg: Virkemidler i oppfølgingsarbeidet

  28.06.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Vedlegg til rundskriv G-54/99 Rutiner for oppfølging av sykmeldte i kriminalomsorgen: Virkemidler i oppfølgingsarbeidet linkint11. Graderte sykepenger linkint22. Reisetilskott linkint33. Aktiv sykmelding linkint44. Attføringstiltak i

 • Rutiner for oppfølging av sykmeldte i kriminalomsorgen

  28.06.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rutiner for oppfølging av sykmeldte Bakgrunn Det fremgår av St meld nr 35 (1994 - 95), Velferdsmeldingen, at Regjeringen vil arbeide for å få sykefraværet ytterligere ned. Det legges opp til at det fraværsforebyggende arbeidet målrettes mer mot

 • G-54/99

  Rutiner for oppfølging av sykmeldte i kriminalomsorgen

  28.06.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G- 54/99 jnr. 95 / 01645 D 201 JIH / ros Dato: 28.06.1999 Til: Direktøren (KIA, KRUS, KITT) Kontorsjefen (KIF) Rutiner for oppfølging av sykmeldte i kriminalomsorgen Sykefraværet i kriminalomsorgen har vært stigende over flere år. Det er

 • I-30/99

  Samordning av plankrav til kommunene

  23.06.1999 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv I-30/99 23.06.99 Landets kommuner Landets fylkesmenn Landets fylkesleger Handlingsplaner og kommunal planlegging Planlegging i helse- og sosialtjenesten. Samordning med øvrig kommunal planlegging 1 Bakgrunn. Hensikt med rundskrivet Sosial-

 • G-50/99

  Valg av forliksråds-medlemmer, lagrettemedlemmer, meddommere, skjønnsmenn og jordskiftemeddommere høsten 1999 - våren 2000

  15.06.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • R-6/99 99/3061 C Tillegg til Hovedbudsjettskriv for 2000

  09.06.1999 Rundskriv Finansdepartementet

  Tillegg til Hovedbudsjettskriv for 2000 Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • M-12/1999 - Konsesjon etter lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold - retningslinjer for kapasitetsberegning ved løsdrift i svineproduksjon

  R-726 (07.06.1999)

  07.06.1999 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-12/1999 R-726 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1999/01494 7. juni 1999 M‑24/96, M‑41/96, Til Alle Fylkesmenn, landbruksavdelingen. Alle kommuner, landbrukskontoret. Konsesjon etter lov om regulering av

 • G-46/99

  Administrative bestemmelser om dommerfullmektigers ansettelsesforhold

  01.06.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-46/1999 Til: By- og herredsrettene Administrative bestemmelser om dommerfullmektigers ansettelsesforhold 1. Ansettelse av dommerfullmektiger 1-1 Ansettelse av dommerfullmektiger skjer etter offentlig kunngjøring, og stillingene besettes

 • G-45/99

  Menneskerettsloven - lov 21 mai 1999 nr 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett

  31.05.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • G-44/99

  Tillegg til rundskriv G-28/99 "Retningslinjer for behandling av statsborgerskapssaker" - korrigert punkt II 4 "Erverv av norsk statsborgerskap etter norsk far"

  26.05.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Tillegg til rundskriv G-28/99 Retningslinjer for behandling av statsborgerskapssaker - korrigert punkt II 4 Erverv av norsk statsborgerskap etter norsk far

 • M-11/1999 - Ny forskrift om innførsel og utførsel av levende bier, bisæd, biembryoner, biavlsprodukter og brukt bimateriell, og endret forskrift om smittsomme sjukdommer og avlsfremmende tiltak på bier

  R-725 (06.05.1999)

  06.05.1999 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-11/1999 R-725 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1997/03761 6. mai 1999 Forskrift om innførsel og utførsel av levende bier, bisæd, biembryoner, biavlsprodukter og brukt bimateriell(utgått) Forskrift om

 • M-10/1999 - Feilleveranserapport for slakt levert i 1998

  R-724 (Mai 1999)

  03.05.1999 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-10/99 R-724 Saksnr. 99/01471 .05.1999 Til alle fylkesmenn Vedlegg: 1. Grunnlaget for Feilleveranserapporten 2. Forslag til brev fra fylkesmannen til produsent Feilleveranserapport for slakt levert i 1998 Dette rundskriv erstatter

 • GRUNNLAGET FOR FEILLEVERANSERAPPORTEN

  M-10/1999 Vedlegg 1

  01.05.1999 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Hovednummer er brukt som identifikasjonsnøkkel i rapporten. Hovednummeret bestar av kommune-, gårds-, bruks- og festenummer. Til hvert bruk er det knyttet en produsent som er den person som har levert flest antall dyr til slakt fra vedkommende

 • Forslag til brev fra fylkesmannen til produsentene

  M-10/1999

  01.05.1999 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Forslag til brev fra fylkesmannen til produsentene Navn Adresse Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato: S- .1999 FORESPØRSEL OM LEVERANSE AV SLAKT I følge oppgave fra Leveranseregisteret for slakt er det i 1998 levert følgende antall dyr

 • Fst-2/99

  Regler om uavhentede godtgjøringspenger og private eiendeler/penger samt endring i fengselsreglementet § 35.2 c.

  26.04.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Jnr. 97/06641 D 633.62 HGS/BM 26.04.99 Rundskriv fst 2/99 Fengselsdirektøren Kontorsjefen, Kriminalomsorg i frihet Regler om uavhentede godtgjøringspenger og private eiendeler/penger samt endring i fengselsreglementet § 35.2 c. 1.Innledning Ved

 • G-39/99

  Retningslinjer for påskjønnelser og gaver i Justisdepartementet og andre etater

  16.04.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G 39/99 Saksnr. 99/05882 C-AF KHE Dato:16.04.99 Retningslinjer for påskjønnelser og gaver i Justisdepartementet og andre etater Retningslinjene for påskjønnelser og gaver gjelder fra 1. april 1999 og erstatter tidligere retningslinjer av 1

 • Om styrking av oppvekstmiljøet for barn og ungdom

  Q-9/99

  26.03.1999 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

  Dato: februar 1999 Rundskriv om styrking av oppvekstmiljøet for barn og ungdom 1. Bakgrunn Barn og ungdoms oppvekstmiljø er et av regjeringens viktigste satsingsområder. Et overordnet mål er å sikre alle barn og unge likeverdige tilbud og

 • Rundskriv G-31/99

  Bestemmelser om kjøretøyforvaltningen i politiet- bilinstruksen

  24.03.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-31/99 Jnr.:98/09103 PEB Efo/nc Dato: 24.03.1999 Bestemmelser om kjøretøyforvaltningen i politiet- bilinstruksen Vedlagt følger Bestemmelser om kjøretøyforvaltningen i politiet (Bilinstuksen) (pdf).

 • Rundskriv F-032-99

  Graver med innhold som er svøpt i plast. (24.03.99) Dette rundskriv er et tillegg til rundskriv F-108-95

  24.03.1999 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-032-99 Saksnr. 98/3755 KiA 24.03.1999 Dette rundskriv er et tillegg til rundskriv F-108-95 Kirkelige fellesråd Menighetsråd i kommuner med ett sokn Bispedømmerådene Graver med innhold som er svøpt i plast Departementet har en tid vært

 • R-4/99 99/1573 C Hovedbudsjettskriv for 2000 retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjetterminen 2000

  18.03.1999 Rundskriv Finansdepartementet

  Hovedbudsjettskriv for 2000 retningslinjer for arbeidet med statsbudsjett- forslaget for budsjetterminen 2000 Hele dokumentet finner du i PDF-format her.

 • Rundskriv F-030-99

  Grunnlag for vurdering av fartstid. (22.03.99) Dette rundskriv erstatter rundskriv F-50-94

  17.03.1999 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-030-99 Saksnr. 98/10195 22.03.99 Dette rundskriv erstatter rundskriv F-50-94 Fylkeskommunane Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Statens utdanningskontor Departementa Elevorganisasjonane Lærarorganisasjonane Næringslivets

 • G-26/99

  Belønningsordning for politi- og lensmannsetaten

  12.03.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-26/99 Jnr.: 99/04898 PPO/P1 ERØ/sbs Dato: 05.05.1999 Politimestrene. Sjefene for særorganene Belønningsordning for politi- og lensmannsetaten Vi viser til rundskriv G-119/92 av 7.9.1992, vedrørende retningslinjer og statutter for en

 • M-7/1999 - Tilskudd til miljørettet omlegging i kornområder - kvoter 1999

  R-700 (11.03.1999)

  11.03.1999 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-7/1999 R-700 Saksnr. 1999/00837 11. mars 1999 (Tidligere rundskriv om ordningen er M-44/96, M-14/97 og M-9/98.) Til fylkesmennene og kommunene Tilskudd til miljørettet omlegging i kornområder - kvoter 1999 Vi viser til Forskrift for

 • G-28/99

  Retningslinjer for behandling av statsborgerskapssaker

  11.03.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • Undersøkelsesplikt og kostnadsdekning ved nydyrkingstiltak

  Tiltak som omfattes av både nydyrkingsforskriften og kulturminneloven §§ 9 og 10 om undersøkelsesplikt og kostnadsdekning

  02.03.1999 Rundskriv Klima- og miljødepartementet

  I. Innledning Dette rundskrivet omhandler forholdet mellom forskrift om nydyrking av 02.05.97 gitt med hjemmel i lov av 12 mai 1995 nr 23 om jord (jordloven) og lov av 9 juni 1978 nr 50 om kulturminner (kulturminneloven) §§ 9 og 10 om

 • M-6/1999 - Kommentar til "forskrift for tilskudd til spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap med freda og verneverdige bygninger

  26.02.1999 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

 • I-40/99

  Etablering av tolketilbud for brukere av tegnspråk ved sykehusopphold. Teksttelefon for døve og talehemmede på sykehus

  22.02.1999 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Landets fylkeskommuner Rikshospitalet Det norske Radiumhospital Statens senter for epilepsi Rundskriv I-40/99 VÅR REF. 98/07882 SAO IAa Dato: .09.99 Etablering av tolketilbud for brukere av tegnspråk ved sykehusopphold. Teksttelefon for døve og

 • Rundskriv F-024-99

  Kommunens ansvar for kirken i lokalsamfunnet

  16.02.1999 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-024-99 Saksnr. 99/661 KiF 02.03.99 Utarbeidet i fellesskap med Kommunal- og Regionaldepartementet Kommunene Kirkelig fellesråd i kommuner med flere sokn Menighetsrådene i kommuner med ett sokn Fylkesmennene Biskopene Bispedømmerådene

 • Rundskriv F-022-99

  Blanketten gravferdsmelding (23.02.99)

  11.02.1999 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-022-99 Saksnr. 98/216 KiA 23.02.99 Kyrkjelege fellesråd Sokneråd i kommunar med eitt sokn Bispedømmeråda Blanketten gravferdsmelding Vedlagt følgjer nytt utarbeidd skjema for gravferdsmelding til kyrkjegarsmyndigheiten. Skjema er laga

 • Rundskriv F-021-99

  Beregning av statstilskudd til registrerte og uregistrerte trossamfunn og til livssynssamfunn for 1999. (16.02.99) Erstatter rundskriv F-017-98

  10.02.1999 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-021-99 Saksnr. 99/1769 16.02.1999 Erstatter rundskriv F-017-98 Fylkesmennene Beregning av statstilskudd til registrerte og uregistrerte trossamfunn og til livssynssamfunn for 1999 I henhold til lov av 13. juni 1969 nr. 25 om

 • Rundskriv R-3/1999 Økonomiregelverkets rekkevidde for forvaltning av statlige fond

  05.02.1999 Rundskriv Finansdepartementet

  Samtlige departementer Riksrevisjonen Rundskriv R-3/99 Deres ref Vår ref Dato 99/691 C Om/HDH 05.02.1999 ØKONOMIREGELVERKETS REKKEVIDDE FOR FORVALTNING AV STATLIGE FOND 1. Generelt I kommentarene til § 1 i Økonomireglement for staten, fastsatt ved

 • Rundskriv R-3/1999 Økonomiregelverkets rekkevidde for forvaltning av statlige fond

  05.02.1999 Rundskriv Finansdepartementet

  Samtlige departementer Riksrevisjonen Rundskriv R-3/99 Deres ref Vår ref Dato 99/691 C Om/HDH 05.02.1999 ØKONOMIREGELVERKETS REKKEVIDDE FOR FORVALTNING AV STATLIGE FOND 1. Generelt I kommentarene til § 1 i Økonomireglement for staten, fastsatt ved