Rundskriv

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter. På denne siden finner du en oversikt over rundskriv fra departementene.

Egen oversikt over rundskriv fra Finansdepartementetet

Viser 1651-1700 av 2073 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • R-6/99 99/3061 C Tillegg til Hovedbudsjettskriv for 2000

  09.06.1999 Rundskriv Finansdepartementet

  Tillegg til Hovedbudsjettskriv for 2000 Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • M-12/1999 - Konsesjon etter lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold - retningslinjer for kapasitetsberegning ved løsdrift i svineproduksjon

  R-726 (07.06.1999)

  07.06.1999 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-12/1999 R-726 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1999/01494 7. juni 1999 M‑24/96, M‑41/96, Til Alle Fylkesmenn, landbruksavdelingen. Alle kommuner, landbrukskontoret. Konsesjon etter lov om regulering av

 • G-46/99

  Administrative bestemmelser om dommerfullmektigers ansettelsesforhold

  01.06.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-46/1999 Til: By- og herredsrettene Administrative bestemmelser om dommerfullmektigers ansettelsesforhold 1. Ansettelse av dommerfullmektiger 1-1 Ansettelse av dommerfullmektiger skjer etter offentlig kunngjøring, og stillingene besettes

 • G-45/99

  Menneskerettsloven - lov 21 mai 1999 nr 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett

  31.05.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • G-44/99

  Tillegg til rundskriv G-28/99 "Retningslinjer for behandling av statsborgerskapssaker" - korrigert punkt II 4 "Erverv av norsk statsborgerskap etter norsk far"

  26.05.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Tillegg til rundskriv G-28/99 Retningslinjer for behandling av statsborgerskapssaker - korrigert punkt II 4 Erverv av norsk statsborgerskap etter norsk far

 • M-11/1999 - Ny forskrift om innførsel og utførsel av levende bier, bisæd, biembryoner, biavlsprodukter og brukt bimateriell, og endret forskrift om smittsomme sjukdommer og avlsfremmende tiltak på bier

  R-725 (06.05.1999)

  06.05.1999 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-11/1999 R-725 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1997/03761 6. mai 1999 Forskrift om innførsel og utførsel av levende bier, bisæd, biembryoner, biavlsprodukter og brukt bimateriell(utgått) Forskrift om

 • M-10/1999 - Feilleveranserapport for slakt levert i 1998

  R-724 (Mai 1999)

  03.05.1999 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-10/99 R-724 Saksnr. 99/01471 .05.1999 Til alle fylkesmenn Vedlegg: 1. Grunnlaget for Feilleveranserapporten 2. Forslag til brev fra fylkesmannen til produsent Feilleveranserapport for slakt levert i 1998 Dette rundskriv erstatter

 • GRUNNLAGET FOR FEILLEVERANSERAPPORTEN

  M-10/1999 Vedlegg 1

  01.05.1999 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Hovednummer er brukt som identifikasjonsnøkkel i rapporten. Hovednummeret bestar av kommune-, gårds-, bruks- og festenummer. Til hvert bruk er det knyttet en produsent som er den person som har levert flest antall dyr til slakt fra vedkommende

 • Forslag til brev fra fylkesmannen til produsentene

  M-10/1999

  01.05.1999 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Forslag til brev fra fylkesmannen til produsentene Navn Adresse Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato: S- .1999 FORESPØRSEL OM LEVERANSE AV SLAKT I følge oppgave fra Leveranseregisteret for slakt er det i 1998 levert følgende antall dyr

 • Fst-2/99

  Regler om uavhentede godtgjøringspenger og private eiendeler/penger samt endring i fengselsreglementet § 35.2 c.

  26.04.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Jnr. 97/06641 D 633.62 HGS/BM 26.04.99 Rundskriv fst 2/99 Fengselsdirektøren Kontorsjefen, Kriminalomsorg i frihet Regler om uavhentede godtgjøringspenger og private eiendeler/penger samt endring i fengselsreglementet § 35.2 c. 1.Innledning Ved

 • G-39/99

  Retningslinjer for påskjønnelser og gaver i Justisdepartementet og andre etater

  16.04.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G 39/99 Saksnr. 99/05882 C-AF KHE Dato:16.04.99 Retningslinjer for påskjønnelser og gaver i Justisdepartementet og andre etater Retningslinjene for påskjønnelser og gaver gjelder fra 1. april 1999 og erstatter tidligere retningslinjer av 1

 • Om styrking av oppvekstmiljøet for barn og ungdom

  Q-9/99

  26.03.1999 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

  Dato: februar 1999 Rundskriv om styrking av oppvekstmiljøet for barn og ungdom 1. Bakgrunn Barn og ungdoms oppvekstmiljø er et av regjeringens viktigste satsingsområder. Et overordnet mål er å sikre alle barn og unge likeverdige tilbud og

 • Rundskriv G-31/99

  Bestemmelser om kjøretøyforvaltningen i politiet- bilinstruksen

  24.03.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-31/99 Jnr.:98/09103 PEB Efo/nc Dato: 24.03.1999 Bestemmelser om kjøretøyforvaltningen i politiet- bilinstruksen Vedlagt følger Bestemmelser om kjøretøyforvaltningen i politiet (Bilinstuksen) (pdf).

 • Rundskriv F-032-99

  Graver med innhold som er svøpt i plast. (24.03.99) Dette rundskriv er et tillegg til rundskriv F-108-95

  24.03.1999 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-032-99 Saksnr. 98/3755 KiA 24.03.1999 Dette rundskriv er et tillegg til rundskriv F-108-95 Kirkelige fellesråd Menighetsråd i kommuner med ett sokn Bispedømmerådene Graver med innhold som er svøpt i plast Departementet har en tid vært

 • R-4/99 99/1573 C Hovedbudsjettskriv for 2000 retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjetterminen 2000

  18.03.1999 Rundskriv Finansdepartementet

  Hovedbudsjettskriv for 2000 retningslinjer for arbeidet med statsbudsjett- forslaget for budsjetterminen 2000 Hele dokumentet finner du i PDF-format her.

 • Rundskriv F-030-99

  Grunnlag for vurdering av fartstid. (22.03.99) Dette rundskriv erstatter rundskriv F-50-94

  17.03.1999 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-030-99 Saksnr. 98/10195 22.03.99 Dette rundskriv erstatter rundskriv F-50-94 Fylkeskommunane Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Statens utdanningskontor Departementa Elevorganisasjonane Lærarorganisasjonane Næringslivets

 • G-26/99

  Belønningsordning for politi- og lensmannsetaten

  12.03.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-26/99 Jnr.: 99/04898 PPO/P1 ERØ/sbs Dato: 05.05.1999 Politimestrene. Sjefene for særorganene Belønningsordning for politi- og lensmannsetaten Vi viser til rundskriv G-119/92 av 7.9.1992, vedrørende retningslinjer og statutter for en

 • M-7/1999 - Tilskudd til miljørettet omlegging i kornområder - kvoter 1999

  R-700 (11.03.1999)

  11.03.1999 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-7/1999 R-700 Saksnr. 1999/00837 11. mars 1999 (Tidligere rundskriv om ordningen er M-44/96, M-14/97 og M-9/98.) Til fylkesmennene og kommunene Tilskudd til miljørettet omlegging i kornområder - kvoter 1999 Vi viser til Forskrift for

 • G-28/99

  Retningslinjer for behandling av statsborgerskapssaker

  11.03.1999 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • Undersøkelsesplikt og kostnadsdekning ved nydyrkingstiltak

  Tiltak som omfattes av både nydyrkingsforskriften og kulturminneloven §§ 9 og 10 om undersøkelsesplikt og kostnadsdekning

  02.03.1999 Rundskriv Klima- og miljødepartementet

  I. Innledning Dette rundskrivet omhandler forholdet mellom forskrift om nydyrking av 02.05.97 gitt med hjemmel i lov av 12 mai 1995 nr 23 om jord (jordloven) og lov av 9 juni 1978 nr 50 om kulturminner (kulturminneloven) §§ 9 og 10 om

 • M-6/1999 - Kommentar til "forskrift for tilskudd til spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap med freda og verneverdige bygninger

  26.02.1999 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

 • I-40/99

  Etablering av tolketilbud for brukere av tegnspråk ved sykehusopphold. Teksttelefon for døve og talehemmede på sykehus

  22.02.1999 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Landets fylkeskommuner Rikshospitalet Det norske Radiumhospital Statens senter for epilepsi Rundskriv I-40/99 VÅR REF. 98/07882 SAO IAa Dato: .09.99 Etablering av tolketilbud for brukere av tegnspråk ved sykehusopphold. Teksttelefon for døve og

 • Rundskriv F-024-99

  Kommunens ansvar for kirken i lokalsamfunnet

  16.02.1999 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-024-99 Saksnr. 99/661 KiF 02.03.99 Utarbeidet i fellesskap med Kommunal- og Regionaldepartementet Kommunene Kirkelig fellesråd i kommuner med flere sokn Menighetsrådene i kommuner med ett sokn Fylkesmennene Biskopene Bispedømmerådene

 • Rundskriv F-022-99

  Blanketten gravferdsmelding (23.02.99)

  11.02.1999 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-022-99 Saksnr. 98/216 KiA 23.02.99 Kyrkjelege fellesråd Sokneråd i kommunar med eitt sokn Bispedømmeråda Blanketten gravferdsmelding Vedlagt følgjer nytt utarbeidd skjema for gravferdsmelding til kyrkjegarsmyndigheiten. Skjema er laga

 • Rundskriv F-021-99

  Beregning av statstilskudd til registrerte og uregistrerte trossamfunn og til livssynssamfunn for 1999. (16.02.99) Erstatter rundskriv F-017-98

  10.02.1999 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-021-99 Saksnr. 99/1769 16.02.1999 Erstatter rundskriv F-017-98 Fylkesmennene Beregning av statstilskudd til registrerte og uregistrerte trossamfunn og til livssynssamfunn for 1999 I henhold til lov av 13. juni 1969 nr. 25 om

 • Rundskriv R-3/1999 Økonomiregelverkets rekkevidde for forvaltning av statlige fond

  05.02.1999 Rundskriv Finansdepartementet

  Samtlige departementer Riksrevisjonen Rundskriv R-3/99 Deres ref Vår ref Dato 99/691 C Om/HDH 05.02.1999 ØKONOMIREGELVERKETS REKKEVIDDE FOR FORVALTNING AV STATLIGE FOND 1. Generelt I kommentarene til § 1 i Økonomireglement for staten, fastsatt ved

 • Rundskriv R-3/1999 Økonomiregelverkets rekkevidde for forvaltning av statlige fond

  05.02.1999 Rundskriv Finansdepartementet

  Samtlige departementer Riksrevisjonen Rundskriv R-3/99 Deres ref Vår ref Dato 99/691 C Om/HDH 05.02.1999 ØKONOMIREGELVERKETS REKKEVIDDE FOR FORVALTNING AV STATLIGE FOND 1. Generelt I kommentarene til § 1 i Økonomireglement for staten, fastsatt ved

 • R-2/99 99/497 C Statsbudsjettet 1999 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 1999

  03.02.1999 Rundskriv Finansdepartementet

  Samtlige departementer Statsministerens kontor R-2/99 Vår ref. (Bes oppgitt ved svar) Dato 99/497 C GA/ 03.02.99 STATSBUDSJETTET 1999 - TILLEGGSBEVILGNINGER OG OMPRIORITERINGER VÅREN 1999 1. Gjennomføringen av finanspolitikken i 1999 For å holde

 • M-1/1999 - Statsbudsjettet 2000 - budsjettrundskriv. Retningslinjer for utforming av budsjettforslag fra fylkesmannen, kap 1102

  R-672 (28.01.1999)

  28.01.1999 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-1/1999 R-672 Saksnr. 1999/00069 28. januar 1999 Vedlegg Oversikt over arbeidsoppgaver innenfor resultatområdene Til fylkesmennene Statsbudsjettet 2000 - budsjettrundskriv. Retningslinjer for utforming av budsjettforslag fra fylkesmannen,

 • Rundskriv F-013-99

  Hovedavtalens §2 pkt 1 - Tilpasning av del I til folkehøgskolen (28.01.99)

  28.01.1999 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-013-99 Saksnr. 98/368 28.01.1999 Statens utdanningskontorer Fylkeskommuner Folkehøgskoler Lærerorganisasjoner Hovedavtalens §2 pkt 1 - Tilpasning av del I til folkehøgskolen I protokoll av 30.06.98 har Arbeids- og

 • Rundskriv F-011-99

  Dette rundskrivet er ikke lenger gyldig fordi forskriften ikke eksisterer lenger.

  22.01.1999 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Endringer i forskriftene til lov om voksenopplæring om frittstående fjerneundervisningsinstitusjoner. (26.01.99) Dette rundskriv erstatter alle tidligere rundskriv for frittstående fjernundervisningsinstitusjoner

 • M-2/1999 - Konsesjonsloven og Odelsloven - endring av delegasjonsbestemmelsene m.v.

  R-694 (Januar 1999)

  16.01.1999 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-2/1999 R-694 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 999996 50576 DIK Januar 1999 Rundskriv M-23/97 Til fylkesmennene, fylkeslandbruksstyrene, tinglysingsdommerne og kommunene Konsesjonsloven og odelsloven -

 • R-1/99 99/ 251 C Overføring av ubrukte bevilgninger til 1999

  14.01.1999 Rundskriv Finansdepartementet

  Til samtlige departementer og Riksrevisjonen Rundskriv R-1/99 Vår ref Dato 99/ 251 C Om/HDH 14.01.1999 OVERFØRING AV UBRUKTE BEVILGNINGER TIL 1999 Poster med stikkordet "kan overføres" For overføring av ubrukte bevilgninger under poster som har

 • Rundskriv F-005-99

  Videregående opplæring: Ansvarsforhold i forbindelse med opplæringen for elever (12.01.99)

  13.01.1999 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-005-99 Saksnummer 99/59 12.01.1999 Fylkeskommunene Statens utdanningskontorer Eksamenssekretariatet (SUE) Kommunenes Sentralforbund Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Opplæringsrådene Yrkesopplæringsnemndene Alle videregående skoler

 • Rundskriv H-02/99

  Utfyllende retningslinjer for forvaltningen av distriktsutviklingstilskudd og distriktsrettede risikolån

  08.01.1999 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rundskriv H-2/99 S.nr. 98/243 R Til Statens nærings- og distriktsutviklingsfond og fylkeskommunene Utfyllende retningslinjer for forvaltningen av distriktsutviklingstilskudd og distriktsrettede risikolån 1. Innledning Kommunaldepartementet

 • M-22/1998 - Endra forskrift om erstatning for katastrofetap i husdyrhald

  R-669 (23.12.1998)

  23.12.1998 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-22/1998 R-669 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1998/00171 23. desember 1998 Erstatter M-37/1994 Forskrift om erstatning for katastrofetap i husdyrhald (utgått) Til Fylkesmannen, landbruksavdelinga, alle

 • Lokale forhandlingar for skoleverket med verknad frå 01.09.98

  23.12.1998 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Tillegg nr. 3 til F- 42-98 23.12.98 98/13470 Statens utdanningskontor Fylkeskommunane Fylkesrevisjonane Kommunane Kommunerevisjonane Kommunekasserarane Folkehøgskolane Private skolar Statens Pensjonskasse Lærarorganisasjonane Kommunenes

 • Ny tilpassingsavtale til hovudtariffavtalen sine fellesbestemmelsar og ferielova for skoleverket

  21.12.1998 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Tillegg nr. 2 til F 42/98 21.12.98 98/11558 Statens utdanningskontorer Kommunene Fylkeskommunene Grunnskolene Videregående skoler Kommunerevisjonene Fylkesrevisjonene Kommunekassererne Fylkeskassererne Private grunnskoler Private videregående skoler

 • G-82/98

  Endringer i forskrifter om konkursregisteret

  18.12.1998 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Endringer i forskrifter om konkursregisteret Rundkriv G-82/98 Saknr. 97/07090 A-AF ANO 18.12.1998 Mottakere: Skifterettene Lagmannsrettene Den norske Advokatforening Tilsynsrådet for advokatvirksomhet Konkursregisteret Direktoratet for

 • I-47/98

  Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m v

  18.12.1998 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Om vederlag for opphold i institusjon m v Rundskriv I-47/98 Innledning Dette rundskrivet erstatter tidligere rundskriv I-0812 B. Endringene er i denne omgang begrenset til de endringer som var påkrevet som følge av endring av 18. desember 1998 i lov

 • M-21/1998 - Økologisk landbruk - kontrollavgifter for primærproduksjon 1999

  R-668 (17.12.1998)

  17.12.1998 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-21/1998 R-668 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1998/03316 17. desember 1998 Erstatter rundskriv M-1/98 Statens landbrukstilsyn, Alle fylkesmenn, Alle kommuner, Debio, Landbrukets forsøksringer Kopi:

 • G-77/98

  Rundskriv om tvangsoppløsning og tvangsavvikling av selskaper etter ny aksjelov og ny allmennaksjelov

  11.12.1998 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-77/98 Snr 98/14550 E Dato: 11 desember 1998 Til skifterettene Rundskriv om tvangsoppløsning og tvangsavvikling av selskaper etter ny aksjelov og ny allmennaksjelov 1. Innledning Dette rundskrivet avløser rundskriv G-60/90 datert 16 mars

 • Rundskriv R-11/1998 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

  10.12.1998 Rundskriv Finansdepartementet

  Til samtlige departementer og Riksrevisjonen Rundskriv R-11/98 Vår ref Dato 98/9604 C om/AUl 10.12.1998 ØKONOMIREGELVERKETS REKKEVIDDE OVERFOR STATLIGE VIRKSOMHETER SOM HAR FÅTT UNNTAK FRA BRUTTOBUDSJETTERINGSPRINSIPPET 1. Generelt For

 • Rundskriv R-11/1998 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

  10.12.1998 Rundskriv Finansdepartementet

  Til samtlige departementer og Riksrevisjonen Rundskriv R-11/98 Deres ref Vår ref Dato 98/9604 C om/AUl 10.12.1998 ØKONOMIREGELVERKETS REKKEVIDDE OVERFOR STATLIGE VIRKSOMHETER SOM HAR FÅTT UNNTAK FRA BRUTTOBUDSJETTERINGSPRINSIPPET 1. Generelt For

 • I-52/98 Rundskriv til endringer i Sosialtjenesloven - tilbakeholdelse av rusmiddelmisbrukere uten eget samtykke

  Rundskriv til endringer i Sosialtjenesloven - tilbakeholdelse av rusmiddelmisbrukere uten eget samtykke

  10.12.1998 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Landets kommuner Rundskriv I-52/98 Landets fylkeskommuner Landets fylkesmenn Landets fylkesleger Fylkesnemndene for sosiale saker Rundskriv til endringer i Sosialtjenesloven - tilbakeholdelse av rusmiddelmisbrukere uten eget samtykke 1. Innledning

 • Rundskriv om det kommunale og fylkeskommunale arbeidet med barn og unge med atferdsvansker

  Q-12/98

  01.12.1998 Rundskriv Barne- og familiedepartementet

  Innledning Målsetting Formålet med dette rundskrivet er å veilede og forbedre det arbeidet som gjøres i den kommunale og den fylkeskommunale barneverntjenesten, både i saker som vedrører barn og unge som står i fare for å utvikle alvorlige

 • G-73/98

  Søknader om utsettelse med sivil verneplikt - Innskjerpelse av praksis

  18.11.1998 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-73/98 DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT Rundskriv G-73/98 98/09332 B-S AHO/sol 18.11.1998 Siviltjenesteadministrasjonen – Dillingøy Siviltjenesteadministrasjonen - Hustad Søknader om utsettelse med sivil verneplikt - Innskjerpelse av

 • I-42/98 Omsorgslønn

  Omsorgslønn

  16.11.1998 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Last ned rundskriv I-42/98 Omsorgslønn her (pdf 17 mb).

 • Nemndskjennelse om konverteringsressurs ved spesialundervisning m.v.

  Nemndskjennelse om konverteringsressurs ved spesialundervisning m.v.

  15.11.1998 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Tillegg nr. 1 til F 42/98 15.11.98 98/923 Statens utdanningskontorer Kommunene Fylkeskommunene Grunnskolene Videregående skoler Kommunerevisjonene Fylkesrevisjonene Kommunekassererne Fylkeskassererne Private grunnskoler Private videregående skoler

 • Rundskriv R-09/1998 Behandling av uoppklarte differanser og feilføringer hos regnskapsførerne og/eller i statsregnskapet

  04.11.1998 Rundskriv Finansdepartementet

  Til samtlige departementer og Riksrevisjonen Rundskriv R- 9/98 Deres ref Vår ref Dato 8805/98 C BTN 4.11.1998 BEHANDLING AV UOPPKLARTE DIFFERANSER OG FEILFØRINGER HOS REGNSKAPSFØRERNE OG/ELLER I STATSREGNSKAPET 1 Innledning I St prp nr 65 (1997-98)

Til toppen