Rundskriv

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter. På denne siden finner du en oversikt over rundskriv fra departementene.

Egen oversikt over rundskriv fra Finansdepartementetet

Viser 1701-1750 av 2073 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Rundskriv R-9/98 Behandling av uoppklarte differanser og feilføringer hos regnskapsførerne og/eller i statsregnskapet

  04.11.1998 Rundskriv Finansdepartementet

  Rundskriv R-9/1998 Behandling av uoppklarte differanser og feilføringer hos regnskapsførerne og/eller i statsregnskapet Til samtlige departementer og Riksrevisjonen Vår ref Dato 8805/98 C BTN/AUl 4.11.1998 Behandling av uoppklarte differanser og

 • Rundskriv R-9/98 Behandling av uoppklarte differanser og feilføringer hos regnskapsførerne og/eller i statsregnskapet

  04.11.1998 Rundskriv Finansdepartementet

  Til samtlige departementer og Riksrevisjonen Rundskriv R-9/1998 Vår ref Dato 8805/98 C BTN/AUl 4.11.1998 Behandling av uoppklarte differanser og feilføringer hos regnskapsførerne og/eller i statsregnskapet 1. Innledning I St prp nr 65 (1997-98) ble

 • I-41/98 Rettigheter for og begrensning og kontroll med bruk av tvang og makt m v overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

  02.11.1998 Rundskriv Arbeids- og sosialdepartementet

  I-41/98 Rettigheter for og begrensning og kontroll med bruk av tvang og makt mv overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming Rundskriv til lov om sosiale tjenester mv Dette dokumentet finnes i wordformat og kan lastes ned her.

 • Vedlegg: Section I - Rights and freedoms

  01.11.1998 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • G-71/98

  Endring av håndboken for sivile vernepliktige - Førtidsdimisjon

  24.10.1998 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-71/98 DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT Rundskriv G-71/98 95/03949 B-S AHO/sol 18.11.1998 Siviltjenesteadministrasjonen – Dillingøy Siviltjenesteadministrasjonen - Hustad Endring av håndboken for sivile vernepliktige -

 • G-70/98

  Forskrift om dommeravhør og observasjon m m

  23.10.1998 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • Kommunens myndighet og plikter etter forurensningsloven

  En veiledning til kommunene

  01.10.1998 Rundskriv Klima- og miljødepartementet

 • M-17/1998 - Oversendelse av ny forskrift for innførsel av planter og plantedeler m.v. til Norge

  R-659 (24.09.1998)

  24.09.1998 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-17/1998 R-659 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1998/06233 24. september 1998 Til Landbrukstilsynet, Planteforsk plantevernet, Fylkesmannen, landbruksavdelingene, Tollvesenet, Statens Kornforretning,

 • G-69/98

  Innskjerping av praktiseringen av offentlighetsloven

  24.09.1998 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Innskjerping av praktiseringen av offentlighetsloven Rundskriv G-69/98 Saksnr 98/4843 E 24. 09. 1998 Departementer Direktoratene via overordnet departement Fylkesmennene Til orientering: Kommunenes Sentralforbund Samtlige fylkeskommuner Samtlige

 • G-68/98

  Utsettelse med tjenesten for vernepliktige som driver selvstendig husdyrhold mm

  23.09.1998 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-68/98 DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT Rundskriv G-68/98 98/10761 B-S AHO/sol 30.09.1998 Siviltjenesteadministrasjonen – Dillingøy Siviltjenesteadministrasjonen - Hustad Utsettelse med tjenesten for vernepliktige som driver

 • M-16/1998 - Beregning av tvangsmulkt ved ulovlig anleggskapasitet etter lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold

  R-641 (16.09.1998)

  16.09.1998 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-16/1998 R-641 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1998/02761 16. september 1998 M-23/96 Til alle fylkesmenn Beregning av tvangsmulkt ved ulovlig anleggskapasitet etter lov om regulering av ervervsmessig

 • T-2/98 B Fylkes- og kommuneplanleggingen

  Nasjonale mål og interesser i fylkes- og kommuneplanleggingen

  03.08.1998 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Særavtale om arbeidstid og ressursbestemmelser for skoleledere i grunnskolen

  01.08.1998 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Særavtale om arbeidstid og ressursbestemmelser for skoleledere i grunnskolen 1. Arbeidstid 2. Samlet ressurs til skolens ledelse. Organisering 3. Forholdet til tidligere avtaler 4. Minste ressursnivå <

 • Særavtale om leseplikter og tidsressurser i grunnskolen

  01.08.1998 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Særavtale om leseplikter og tidsressurser i grunnskolen Innhold 1. Leseplikter i grunnskolen 1.1. Leseplikt ved fellesundervisning av elever fra barne- og ungdomstrinnet 2. Særskilte tidsressurser for grunnskolen 2.1. Omregning av leseplikt til

 • Særavtale om arbeidstid for undervisningspersonale i skoleverket

  01.08.1998 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Særavtale om arbeidstid for undervisningspersonale i skoleverket Innhold 1. Årsverket 2. Arbeidsenheten, undervisning m.v. 3. Andre oppgaver, 190-timersrammen m.v. 4. Samarbeid om for- og etterarbeid 5. Kompetanseutvikling 6. Periodeundervisning 6.1

 • Særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår i voksenopplæringen

  01.08.1998 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår i voksenopplæringen Innhold 1. Undervisning av voksne på grunnskolens og den videregående skolens område 1.1 Leseplikter 1.2 Den enkelte skoles administrasjon 1.3. Lønn og godtgjøring 1.3.1

 • Særavtale om forsøk m.m. i skoleverket

  01.08.1998 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Særavtale om forsøk m.m. i skoleverket Innhold 1. Generell rammeavtale for skoleverket 2. Generell rammeavtale om adgang til å fravike gjeldende lønns- og lesepliktavtale 3. Virkningstid 1. Generell rammeavtale for skoleverket 1.1. Ved forsøk etter

 • Rundskriv F-064-98

  Endring i grunnskolelova § 10 nr 4 tredje leddet (17.07.98)

  14.07.1998 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-064-98 Saksnr. 98/10047 17.07.1998 Rundskrivet må ses i sammenheng med F-52-98 Statens utdanningskontor Fylkesmennene Kommunane Private grunnskolar Endring i grunnskolelova § 10 nr 4 tredje leddet Stortinget har gjort dette vedtaket om

 • M-14/1998 - Tilskudd til endret jordarbeiding mm . Ny forskrift Forvaltning av ordningen

  R-631 (03.07.1998)

  03.07.1998 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-14/1998 R-631 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1998/01952 3. juli 1998 ( Forskriften er utgått) Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax. Du kan også

 • T-3/98 B Fylkesplanene

  Arbeidet med fylkesplanene : Fylkeskommunens og statens roller og oppgaver

  22.06.1998 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Rundskriv F-050-98

  Utenlandske elever på norske folkehøgskoler (16.06.98) Erstatter rundskriv F-018-96

  16.06.1998 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-050-98 Saksnr. 98/6073 16.06.1998 Erstatter rundskriv F-18/96 Folkehøgskolene Statens utdanningskontorer Folkehøgskolerådet Utenlandske elever på norske folkehøgskoler Dette rundskrivet erstatter rundskriv F-18-96. Det må brukes sammen

 • M-13/1998 - Områdetiltak - tildeling av midler for satsing på områdetiltak

  R-625 (09.06.1998)

  09.06.1998 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-13/1998 R-625 Saksnr. 1997/04079 9. juni 1998 Til fylkesmennene Kopi sendes til: Statens landbruksbank, Statens kornforretning, Miljøverndepartementet, Statens forurensningstilsyn, Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren,

 • I-6/98 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

  Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

  02.06.1998 Rundskriv Arbeids- og sosialdepartementet

  Rundskriv I-6/98 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m v Innhold ForordDEL I Lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m vDEL II Forskrifter til lov av 2

 • Rundskriv F-042-98

  Et nytt og forenklet særavtaleverk for skolesektoren (03.06.98)

  27.05.1998 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Et nytt og forenklet særavtaleverk for skolesektoren RUNDSKRIV F-42/98 03.06.98 98/6181 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har i samarbeid med lærerorganisasjonene gjennom flere år arbeidet med å forenkle særavtaleverket i skolesektoren.

 • Rundskriv F-042-98 Vedlegg

  Oversikt over vedlegg

  26.05.1998 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Vedlegg til F-042-98 Særavtale om tilpassning til hovedtariffavtalens fellesbestemmelser og ferieloven for skoleverket Særavtale om arbeidstid for undervisningspersonale i skoleverket Særavtale om leseplikter og tidsressurser i grunnskolen Særavtale

 • M-11/1998 - Investeringsstøtte til miljøtiltak Ny forskrift med kommentarer - kvoter for 1998

  R-620 (26.05.1998)

  26.05.1998 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-11/1998 R-620 Saksnr. 1998/01545 26. mai 1998 Til Fylkesmennene og kommunene, Statens Landbruksbank. Investeringsstøtte til miljøtiltak Ny forskrift med kommentarer - kvoter for 1998. Innhold: Ny forskrift om investeringsstøtte til

 • M-12/1998 - Forskrift om produksjon og merking av økologiske landbruksvarer

  R-619 (07.05.1998)

  07.05.1998 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-12/1998 R-619 Saksnr. 1997/03753 7. mai 1998 Erstatter rundskriv M-35/96 Vedlegg: Forskrift om produksjon og merking av økologiske landbruksvarer Regler for økologisk landbruksproduksjon, gjelder fra januar 2001 Reglene i kapittel 3 og 4

 • M-10/1998 - Feilleveranserapport for slakt levert i 1997

  R-618 (30.04.1998)

  30.04.1998 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-10/1998 R-618 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1998/00771 30. april 1998 Erstatter M-10/1997 Vedlegg: Vedlegg 1 Vedlegg 2 Til alle fylkesmenn landbruksavdelingene Feilleveranserapport for slakt levert i

 • G-50/98

  Promilleprogram - forlengelse av prøveordning

  23.04.1998 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-50/98 jnr. 98/02315 D 625.27 MCa/BM Dato: 8.04.98 Til: Kontorsjefen, Kriminalomsorg i frihet Byretter Lagmannsretter/Hoyesterett Sorenskrivere Påtalemyndighetenes kontorer Riksadvokatembetet Liste D Promilleprogram - forlengelse av

 • Rundskriv H-07/98

  Statsbudsjettet kap 551 post 55 etablererstipend

  23.04.1998 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rundskriv H-07/98 av mai 1998 Statsbudsjettet kap 551 post 55 etablererstipend Rundskrivet erstatter tidligere retningslinjer av juli 1995 23.4.2001 Vedlegg til rundskriv H-07/98 – Kap 551 post 55 Etablererstipend Innholdsfortegnelse Målgruppe

 • G-39/98

  Dekning av flytteutgifter for vernepliktige leger mm

  22.04.1998 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-39/98 DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT Rundskriv G-39/98 98/01744 B-S AHO/ros 22.04.1998 Siviltjenesteadministrasjonen – Dillingøy Siviltjenesteadministrasjonen - Hustad Dekning av flytteutgifter for vernepliktige leger mm -

 • M-9/1998 - Tilskudd til miljørettet omlegging i kornområder - kvoter 1998

  R-612 (06.04.1998)

  06.04.1998 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-9/1998 R-612 Saksnr. 1998/01109 6. april 1998 Til fylkesmennene og kommunene Tilskudd til miljørettet omlegging i kornområder - kvoter 1998 Vi viser til Forskrift for miljørettet omlegging i kornområder med kommentarer, av 04.12.96.(

 • M-8/1998 - Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket/BU-ordningen

  R-611 (06.04.1998)

  06.04.1998 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-8/1998 R-611 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1998/01028 6. april 1998 Fylkeskommunene og kommunene, Fylkesmennene og BU-styrene, Statens landbruksbank Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket /

 • G-29/98

  Rettsgebyrloven og rettsgebyrforskriften

  01.04.1998 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-29/98 Jnr. 96/678 C-J KS 1 april 1998 Til Domstolene Namsmennene Advokatene m.fl. Rettsgebyrloven og rettsgebyrforskriften Lov 17 desember 1982 nr. 86 og forskrift 15 februar 1983 nr. 86 med senere endringer Les hele

 • Rundskriv F-036-98

  Informasjon fra skolen til barnets foreldre når disse ikke bor sammen (25.03.98)

  26.03.1998 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-036-98 Saksnr. 98/1905 25.03.1998 Fylkesmennene Statens utdanningskontorer Fylkeskommunene Kommunene Private grunnskoler Lærerorganisasjonene Informasjon fra skolen til barnets foreldre når disse ikke bor sammen I de fleste grunnskoler

 • Særavtale om tilpassning til hovedtariffavtalens fellesbestemmelser og ferieloven for skoleverket

  24.03.1998 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Særavtale om tilpassning til hovedtariffavtalens fellesbestemmelser og ferieloven for skoleverket Innhold 1. Tilpasning til lønnsregulativets fellesbestemmelser for skoleverket 2. Tilpasning til ferieloven 2.1. Generelt 2.1.1. Feriepenger og

 • Særavtale om sensorgodtgjøring m.m. i grunnskolen og den videregående skolen

  24.03.1998 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Særavtale om sensorgodtgjøring m.m. i grunnskolen og den videregående skolen Innhold 1. DEN VIDEREGÅENDE SKOLEN 1.1. Godtgjøring for sensor fastsettes på grunnlag av følgende prinsipper: 1.1.1. Timelønn 1.1.2. Tid som medgår til sensurering 1.1.3.

 • M-7/1998 - Økologisk landbruk - Debios driftsregler for landbruksproduksjon 1998

  R-609 (16.03.1998)

  16.03.1998 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-7/1998 R-609 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1997/03753 16. mars 1998 Erstatter rundskriv M-1/97 Til Alle fylkesmenn, landbruksavdelingen, Alle kommunale landbrukskontor, Alle Fylkesveterinærer,

 • Rundskriv H-01/98

  Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi februar 1998

  16.03.1998 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi februar 1998 Rundskriv nr. H-1/98 Februar 1998 Forord Det tekniske beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi legger med dette fram Utvalgets

 • M-6/1998 - Tilskott til rydding, planting og kvalitetstiltak i frukttrefelt fordeling av fylkeskvoter for 1998

  R-610 (09.03.1998)

  09.03.1998 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-6/1998 R-610 Saksnr. 1998/00862 09.03.1998 Til Fylkesmennene, landbruksavdelingen Kommunene Statens Landbruksbank Tilskott til rydding, planting og kvalitetstiltak i frukttrefelt - fordeling av fylkeskvoter for 1998 Ved

 • Rundskriv H-18/98

  Statsbudsjettet kap 551 post 51 tilrettelegging for næringsutvikling

  04.03.1998 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • G-28/98

  Rundskriv - dokumentinnsyn når forvaltningsloven §§ 18 flg ikke gjelder - Informasjon om parters mulighet til å påberope seg offentlighetsloven

  26.02.1998 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-28/98 Snr: 98/690 E 26 februar 1998 Samtlige departementer Samtlige direktorater Samtlige fylkesmenn Samtlige fylkeskommuner Samtlige kommuner Kommunenes Sentralforbund Rundskriv - dokumentinnsyn når forvaltningsloven §§ 18 flg ikke

 • M-4/1998 - Tilskudd til spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap med freda og verneverdige bygninger.

  R-607 (23.02.1998)

  23.02.1998 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-4/1998 R-607 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 98/00564 23.02.1998 Til Alle fylkesmenn, landbruksavdelingene, saksbehandlere og regnskapsansvarlige Kommunene Statens landbruksbank Tilskudd til spesielle

 • M-3/1998 - Statsbudsjettet 1999 - budsjettrundskriv. Retningslinjer for utforming av budsjettforslag fra fylkesmannen, kap 1102

  R-597 (02.02.1998)

  02.02.1998 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-3/1998 R-597 Saksnr. 1997/04635 2. februar 1998 Vedlegg Til fylkesmennene Statsbudsjettet 1999 - budsjettrundskriv. Retningslinjer for utforming av budsjettforslag fra fylkesmannen, kap 1102 Innledning . Landbruksdepartementet gir med

 • G-12/98

  Delegasjon av kompetanse til å anmelde straffbare forhold til påtalemyndigheten

  28.01.1998 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-12/98 DET.KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT Rundskriv G-12/98 98/00562 B-S KN/sol 16.01.1998 SAD og SAH Delegasjon av kompetanse til å anmelde straffbare forhold til påtalemyndigheten Siviltjenesteadministrasjonene tildeles med dette

 • G-8/98

  Uttransportering av utlendinger etter vedtak truffet i medhold av utlendingslovgivningen

  27.01.1998 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-8/98 J.nr. 97/05393 FP1 JE/hs 16.01.1998 Til: Politimestrene Landsdelspolitimestrene Sjefen for Kriminalpolitisentralen Sjefen for Politiets overvåkningstjeneste Utlendingsdirektoratet Advokatforeningen Uttransportering av utlendinger

 • G-7/98

  Endringer i barneloven - blankett 51.11 om erkjennelse av farskap

  26.01.1998 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-7/98 Saksnr. 98/00205 C-J 26. januar 1998 Lagmannsrettene By- og herredsrettene Endringer i barneloven - blankett 51.11 om erkjennelse av farskap Lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) er endret ved lov av 13. juni 1997

 • Rundskriv F-004-98

  Endring av forskrifter til lov om voksenopplæring (09.01.98)

  09.01.1998 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-004-98 Saksnr. 98/9 - 98/137 09.01.1998 Frittstående fjernundervisningsinstitusjoner De tilskuddsberettigede studieforbund Norsk forbund for fjernundervisning Voksenopplæringsforbundet Norsk Fjernundervisning Norsk voksenpedagogisk

 • Rundskriv H-13/98

  Kommuneloven - Fortolkninger fra departementet

  01.01.1998 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Fst 6/97

  Behandling av varetektsinnsatte - herunder særlige tiltak for varetektsinnsatte ilagt restriksjoner

  29.12.1997 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Fengselsstyret rundskriv Fst 6/97 Jnr. 96/2245 614.5 D UMV/zq 29.12.1997 Fengselsdirektøren Kontorsjefen Kriminalomsorg i frihet Behandling av varetektsinnsatte - herunder særlige tiltak for varetektsinnsatte ilagt restriksjoner Innledning

Til toppen