Rundskriv

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter. På denne siden finner du en oversikt over rundskriv fra departementene.

Egen oversikt over rundskriv fra Finansdepartementetet

Viser 1751-1800 av 2072 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • T-5/97 Fareområder

  Arealplanlegging og utbygging i fareområder

  27.11.1997 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • M-32/1997 - Tilskudd i skogavgiftssaldo

  R-603 (25.11.1997)

  25.11.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-32/1997 R-603 Saksnr. 1997/04672 25. november 1997 Til Fylkesmannen, Landbruksavdelingen Kopi : Skattedirektoratet Tilskudd i skogavgiftssaldo Skogavgiftsregnskapet baserer seg på at tilskudd godskrevet skogavgiftskonto skal utbetales

 • F-122-97

  Endring av forskrift av 20. desember 1996 nr. 1335 til Lov om voksenopplæring vedrørende tilskudd, regnskap, revisjon og kontroll (11.11.97)

  11.11.1997 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-122-97 Saksnr. 97/7260 11.11.1997 Erstatter F-115-96 og F-025-97 Frittstående fjernundervisningsinstitusjoner De tilskuddsberettigede studieforbund Norsk Forbund for Fjernundervisning Norsk Fjernundervisning Norsk Voksenpedagogisk

 • M-30/1997 - Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket - kvoter for 1997

  R-566 (28.10.1997)

  28.10.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-30/1997 R-566 Saksnr. 1997/01349 28. oktober 1997 M-11/1997 Til: Fylkesmennene og kommunene, Statens Landbruksbank. Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket Kvoter for 1997. Vi viser til rundskriv M-11/97 om kvoter for 1997 for

 • M-29/1997 - Investeringstøtte til miljøtiltak i jordbruket - orientering om endringer i forskriften fra og med 1998

  R-567 (22.10.1997)

  22.10.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-29/1997 R-567 Saksnr. 1997/04291 22. oktober 1997 Til: Fylkesmennene og kommunene, Statens Landbruksbank. Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket Orientering om endringer i forskriften fra og med 1998. Innhold I forbindelse med

 • Publikasjonsnummer H-2097

  Kommunelovens regler om arbeidsgodtgjøring og dekning av utgifter og økonomisk tap til folkevalgte

  13.10.1997 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunelovens regler om arbeidsgodtgjøring og dekning av utgifter og økonomisk tap til folkevalgte Rundskriv H-2097 Oktober 1997 Forord Kommunelovens regler om arbeidsgodtgjøring og dekning av utgifter og økonomisk tap tilsvarer i hovedsak det som

 • PM-20/97

  Opphevelse av bevilgningsreglementet § 10, retningslinjer

  29.09.1997 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  PM-20/97 DET KONGELIGE PLANLEGGINGS-OG SAMORDNINGSDEPARTEMENT ARBEIDSGIVERAVDELINGEN Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Statens personalhåndbok pkt. 2.02.02 -03, pkt. 3.04.01 Dato 29.09.97 Opphevelse av bevilgningsreglementet § 10,

 • M-28/1997 - Takster for offentlig prøvetaking av såvarer

  R-562 (26.09.1997)

  26.09.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  M-28/1997 R-562 Takster for offentlig prøvetaking av såvarer, av 26. September 1997 Rundskrivet foreligger ikke i fulltekst på vår hjemmeside. Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax. Du kan også

 • M-25/1997 - Endring i forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål - klagebestemmelsen

  R-560 (02.07.1997)

  02.07.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-25/1997 R-560 Saksnr. 1996/03399 7. juli 1997 Til: Fylkesmennene Kommunene Endring i forskrift om planleging og godkjenning av veier for landbruksformål - klagebestemmelsen Stortinget fattet den 18. juni 1997 følgende vedtak: «Stortinget

 • M-24/1997 - Tilskott til endret jordarbeiding mm - forskrift, kommentarer og kvoter for 1997

  R-559 (26.06.1997)

  26.06.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-24/1997 R-599 Saksnr. 1997/02969 9. juli 1997 Til: Fylkesmennene og kommunene Tilskott til endret jordarbeiding m.m. Forskrift, kommentarer og kvoter for 1997 1 Innledning Under årets jordbruksopgjør ble det enighet om å videreføre

 • F-073-97

  Delegasjon til fylkesmennene av myndighet til å frita fra lovpålagt taushetsplikt for tilsatte i skoleverket

  25.06.1997 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-073-97 Saksnr. 96/10145 25.06.1997 Statens utdanningskontorer Kommuner og fylkeskommuner Politikamrene Domstolene Statsadvokatene Den Norske Advokatforening Dette rundskrivet er erstattet av brev av 28.04.2011 Delegasjon

 • M-22/1997 - Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon

  R-557 (10.06.1997)

  10.06.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-22/1997 R-557 Saksnr. 999997 50298 DIV Juni 1997 M-147/80 M-138/89 Til fylkeslandbruksstyrene og kommunene Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon Kapitaliseringsrentefot Landbruksdepartementet ga i rundskriv M-147/80 retningslinjer

 • M-21/1997 - Kontroll av veterinære reiser

  R-556 (29. 04.1997)

  29.04.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-21/1997 R-556 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1997/02147 29. april 1997 Til alle fyIkesmenn, landbruksavdelingen Kontroll av veterinære reiser Dette rundskriv erstatter rundskriv M-31/95. Det vises til

 • M-18/1997 - Endring i import av poteter fra den tyrkisk-okkuperte delen av Kypros

  R-553 (23.04.1997)

  23.04.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-18/1997 R-553 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1996/01467 23. april 1997 Til Statens landbrukstilsyn, Gartnerhallen A/L, Barna Gruppen AS, Bjarne Johnsen Import A/S, Trygve Tønjum. Import A/S, Norges

 • M-19/1997 - Om nydyrking, jf jordloven § 11 andre ledd

  R-554 (Mai 1997)

  23.04.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-19/1997 R-554 Saksnr. 999994 50414 DIJ Mai 1997 Rundskriv M-19/97 i PDF-format (7 mb) Vedlegg til Rundskriv M-19/97 (3 mb) Forskrift om nydyrking av 2. mai 1997 (Vedlegg 1) Skjema M-0180 B fås ved henvendelse til

 • M-17/1997 - Endring av forskrift om tilskott til organisert beitebruk

  R-552 (18.04.1997)

  18.04.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-17/1997 R-552 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1996/03600 15. april 1997 Fylkesmannen, landbruksavdelingen alle fylker, Fylkesveterinærene, Kommunene, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag,

 • M-16/1997 - Slakting av kontaktbesetninger av sau mhp. scrapie - tilskuddsforvaltning

  R-551 (18.04.1997)

  18.04.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-16/1997 R-551 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1997/00531 18. april 1997 Til Fylkesmennene og kommunene i Rogaland, Hordaland og Nordland Slakting av kontaktbesetninger av sau med scrapie - forvaltning

 • M-14/1997 - Tilskudd til miljørettet omlegging i kornområder - kvoter 1997

  R-549 (17.04.1997)

  17.04.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-14/1997 R-549 Saksnr. 1997/01830 17. april 1997 Til fylkesmennene og kommunene Tilskudd til miljørettet omlegging i kornområder - kvoter 1997 Vi viser til Forskrift for miljørettet omlegging i kornområder med kommentarer, av 04.12.96, og

 • Veiledende retningslinjer for den fylkeskommunale spesialtransporten for funksjonshemmede (TT-transport)

  15.04.1997 Rundskriv Samferdselsdepartementet

  Rundskriv N-4/97 av 15.04.1997.

 • M-15/1997 - Endring av forskrift om tilskott ved nedslakting av sauebesetning pga. scrapie

  R-550 (15.04.1997)

  15.04.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-15/1997 R-550 Før utskrift: Klikk på "utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1996/03833 15. april 1997 Til Fylkesmannen, Landbruksavdelingen alle fylker, Kommunene i Rogaland, Hordaland og Nordland, Fylkesveterinærene, Norges

 • G-35/97

  Botillegg - hybel/leilighet etablert i studieøyemed

  14.04.1997 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rrundskriv G-35/97 DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT Rrundskriv G-35/97 97/01818 B-S AHO/trj 14.04.1997 Siviltjenesteadministrasjonen – Dillingøy Siviltjenesteadministrasjonen - Hustad Botillegg - hybel/leilighet etablert i studieøyemed -

 • M-13/1997 - Ny forskrift om tiltak mot insektskader m.v. på skog

  R-519 (08.04.1997)

  08.04.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-13/1997 R-519 Før utskrift: Klikk på "utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1997/01778 8. april 1997 Forskrift om tiltak mot insektskader m.v. på skog Til Fylkesmennenes landbruksavdelinger, og de andre adressatene under høringen,

 • M-12/1997 - Kommentar til forskrift for tilskudd til spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap

  R-563 (21.03.1997)

  21.03.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

 • M-11/1997 - Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket - kvoter for 1997

  R-517 (21.03.1997)

  21.03.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-11/1997 R-517 Saksnr. 1997/01349 21. mars 1997 Til Fylkesmennene og kommunene, Statens Landbruksbank Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket - Kvoter for 1997. Midler for 1997 - fylkeskvoter. Ved behandlingen av

 • M-9/1997 - Tilskudd til spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap - årsrapport 1996 og retningslinjer 1997

  R-500 /21.03.1997)

  21.03.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-9/1997 R-500 Før utskrift: Klikk på "utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1997/01290 21. mars 1997 Til: Kommunene, Statens landbruksbank Tilskudd til spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap med freda og verneverdige

 • G-27/97

  Rundskriv om prøveordning med lydopptak av hovedforhandlingen i straffesaker

  10.03.1997 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  G-27/97 Saksnr C-J 97/02775 10 mars 1997 Til domstolene, m fl, jf adressatliste i vedlegg 1 Rundskriv om prøveordning med lydopptak av hovedforhandlingen i straffesaker 1. Innledning Departementet har besluttet å iverksette prøveordning med

 • M-8/1997 - Vedr. forskrift for tilskott til rydding, planting og kvalitetstiltak i frukttrefelt

  R-499 (04.03.1997)

  04.03.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-8/1997 R-499 Saksnr. 1996/06703 3. mars 1997 Til: Fylkesmennene, landbruksavdelingen, Kommunene, Statens Landbruksbank Forskrift for tilskott til rydding, planting og kvalitetstiltak i frukttrefelt, fordeling av fylkeskvoter for 1997

 • M-7/1997 - Gebyr for behandling av søknader om godkjenning av metoder og teknisk utstyr for desinfeksjon av inntaksvann til, og avløpsvann fra akvakulurrelatert virksomhet

  R-498 (03.03.1997)

  03.03.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-7/1997 R-498 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1996/3285 3. mars 1997 Gebyr for behandling av søknader om godkjenning av metoder og teknisk utstyr for desinfeksjon av inntaksvann til, og avløpsvann fra

 • M-6/1997 - Gebyr for behandling av søknad om godkjenning av tekniske desinfeksjonsmidler til bruk i oppdrettsanlegg

  R-497 (03.03.1997)

  03.03.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-6/1997 R-497 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1996/03285 3. mars 1997 Gebyr for behandling av søknader om godkjenning av tekniske desinfeksjonsmidler til bruk i fiskeoppdrettsanlegg mv. Med hjemmel i

 • M-1/1997 - Økologisk landbruk - driftsregler 1997

  R-492 (06.02.1997)

  06.02.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  M-1/1997 R-492 Økologisk landbruk - driftsregler 1997, av 6. Februar 1997 Driftsreglene kan bestilles hos Debio Telfnr: 63 85 63 05

 • M-3/1997 - Forskrift for omleggingstilskudd til økologisk landbruk - forskriftsendring

  R-494 (22.01.1997)

  22.01.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-3/1997 R-494 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1996/04878 22. januar 1997 Til: Alle fylkesmenn, landbruksavdelingen, Alle kommuner, Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag, Statens landbrukstilsyn

 • M-2/1997 - Ny forskrift om planlegging og godkjenning av veier til landbruksformål

  R-493 (14.01.1997)

  14.01.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-2/1997 R-493 Saksnr. 1996/03399 14. januar 1997 Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål Til: Fylkesmennene, Kommunene Ny forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål

 • G-4/97

  Reiserekvisisjoner til sivile tjenestepliktige som ikke kan legge ut reisepenger til fremmøtestedet

  14.01.1997 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-4/97 DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT Rundskriv G-4/97 96/11584 B-S KN/sol 14.01.199714.01.199714.01.199714.01.1997 Politimestrene Lensmennene Reiserekvisisjoner til sivile tjenestepliktige som ikke kan legge ut reisepenger til

 • M-46/1996 - Forskrift om tiltak mot farlige plantesjukdommer og skadedyr på planter (planteskadegjørere) og forskrift om Innførsel av planter og plantedeler m.v. til Norge

  R-488 (13.01.1997)

  13.01.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-46/1996 R-488 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1996/6742 13.01.1996 Til Statens landbrukstilsyn, Planteforsk, Fylkesmannen, landbruksavdelingene, Kommunene, Gartnerforbundet, Gartnerhallen, Grønnsak- og

 • M-49/1996 - Økologisk landbruk - kontrollavgifter i primærproduksjon 1997

  R-491 (07.01.1997)

  07.01.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-49/1996 R-491 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1996/07158 7. januar 1997 Til Landbrukstilsynet, Debio, Alle fylkesmenn, Alle kommuner Kopi: Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag, Landbrukets

 • Rundskriv H-12/97

  Ikraftsetting av endringer i plan- og bygningsloven

  07.01.1997 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Rundskriv H-07/97

  Om endringer av estetikkbestemmelser i plan- og bygningsloven

  04.01.1997 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • M-48/1996 - Praktisering av reglene for tilskudd til økologisk landbruk

  R-490 (23.12.1996)

  23.12.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-48/1996 R-490 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1996/04878 23. desember 1996 Erstatter rundskriv: M-72/95, M-51/95, M-90/94 Til Alle fylkesmenn, landbruksavdelingen, Alle kommuner, Norges Bondelag,

 • M-47/1996 - Omleggingstilskudd til økologisk landbruk

  R-489 (23.12.1996)

  23.12.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-47/1996 R-489 Saksnr. 1996/04878 23. desember 1996 Forskrift for omleggingstilskudd til økologisk landbruk Til Alle fylkesmenn, landbruksavdelingen, Alle kommuner, Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag, Statens landbrukstilsyn,

 • M-41/1996 - Konsesjon etter lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold - avgjørelsesmyndighet og retningslinjer for innvilging av husdyrkonsesjon

  R-483 (23.12.1996)

  23.12.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-41/1996 R-483 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1996/04226 23. desember 1996 M-24/1996 Til alle FyIkesmenn og kommuner, jordbruksetaten. Konsesjon etter lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold -

 • Vedlegg til M-43/1996 - Oversikt over arbeidsoppgåvene sin plassering i tabell 1A og 2A

  15.12.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Vedlegg Oversikt over arbeidsoppgåvene sin plassering i tabell 1A og 2A Oversikt over arbeidsoppgåvene Dette vedlegget er ikkje utfyllande når det gjeld FMLA sine arbeidsoppgåver. Det er formålet med arbeidsoppåvene som skal være førande for kor

 • M-43/1996 - Statsbudsjettet 1998 - Budsjettframlegg fra fylkesmannen si landbruksavdeling

  R-485 (15.12.1996)

  15.12.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-43/1996 R-485 Saksnr. 1996/6838 15. desember 1996 Vedlegg Oversikt over arbeidsoppgåvene sin plassering i tabell IA og 2A Til fylkesmennene Statsbudsjettet 1998 - budsjettframlegg fra fylkesmannen si landbruksavdeling Innleiing

 • M-44/1996 - Tilskudd til miljørettet omlegging i kornområder

  R-486 (11.12.1996)

  11.12.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-44/1996 R-486 Saksnr. 1996/06895 11. desember 1996 Forskriften er utgått Til fylkesmennene og kommunene Tilskudd til miljørettet omlegging i kornområder Vedlagt oversendes "Forskrift for miljørettet omlegging i kornområder" med

 • T-5/96 Mineralske lausmassar

  Mineralske lausmassar - Behandling etter plan- og bygningslova

  01.12.1996 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • T-4/96 Ressursutnytting i kystsonen

  Lover og retningslinjer for planlegging og ressursutnytting i kystsonen

  15.11.1996 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • M-39/1996 - Endring av forskrift om tilskott ved nedslakting av sauebesetning p.g.a. sjukdommen mædi

  R-481 (01.11.1996)

  01.11.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-39/1996 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1996/05065 1. november 1996 Forskrift om tilskott ved nedslakting av sauebesetning på grunn av sjukdommen mædi (utgått) Til FyIkesmannen landbruksavdelingen alle

 • M-31/1996 - Forskrift om handel med gjødsel og jordforbedringsmidler m.v. Ny. (Gjødselvareforskriften)

  R-473 (23.09.1996)

  23.09.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-31/1996 R-473 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1996/01523 23. september 1996 Forskrift om handel med gjødsel og jordforbedringsmidler m.v., 23.09.96(utgått) Utdraget i PDF Adressater i

 • M-37/1996 - Godkjente laboratorier i henhold til forskrift om transport av animalsk avfall og anlegg som behandler animalsk avfall

  R-479 (20.09.1996)

  20.09.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-37/1996 R-479 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1996/05578 6. november 1996 Forlengelse av M-36/95 Etter liste Godkjente laboratorier i henhold til forskrift om transport av animalsk avfall og anlegg som

 • Rundskriv H-17/96

  Kommuneloven - Uttalelser fra departementet i tolkningsspørsmål

  18.09.1996 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • M-33/1996 - Generelle brukstillatelser for fiskevaksine

  R-475 (26.08.1996)

  26.08.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-33/1996 R-475 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1996/05146 26. august 1996 Til alle veterinærene m.fl. Generell brukstillatelse for fiskevaksiner 1 medhold av § 1 i Forskrift orn vaksinasjon av

Til toppen