Prop. 46 LS (2019–2020)

Lov om medisinsk utstyr og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 288/2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 745/2017 om medisinsk utstyr og EØS-komiteens beslutning nr. 301/2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 746/2017 om in vitro- diagnostisk medisinsk utstyr

Til innholdsfortegnelse

3 Høring

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 28. mai 2019 på høring forslag til ny lov om medisinsk utstyr for å gjennomføre forordning (EU) nr. 2017/745 om medisinsk utstyr (omtalt som MDR) og forordning (EU) nr. 2017/746 om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr (omtalt som IVDR) i norsk rett. Høringsfrist var 23. august 2019. Høringsnotatet ble sendt til følgende høringsinstanser:

 • Departementene

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Arbeidstilsynet

 • Datatilsynet

 • Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen

 • Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

 • De nasjonale forskningsetiske komiteer

 • Fakultet for medisin og helsevitenskap NTNU

 • Direktoratet for e-helse

 • Folkehelseinstituttet

 • Forbrukertilsynet

 • Forbrukerrådet

 • Fylkesmennene

 • Helsedirektoratet

 • Institutt for klinisk odontologi, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø

 • Konkurransetilsynet

 • Mattilsynet

 • Miljødirektoratet

 • Norsk Akkreditering

 • Sjøfartsdirektoratet

 • Statens helsetilsyn

 • Statens legemiddelverk

 • Statens strålevern

 • Teknologirådet

 • Vitensenteret helse og teknologi

 • Helse Midt-Norge RHF

 • Helse Nord RHF

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Helse Vest RHF

 • Innovasjon Norge

 • Luftambulansetjenesten HF

 • Nasjonal kompetansetjeneste for

  dekontaminering

 • Sykehusinnkjøp HF

 • Oslo universitetssykehus HF

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning

 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

 • Apotekforeningen

 • Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer (BVG)

 • Den norske Legeforening

 • Den norske tannlegeforening

 • Diabetesforbundet

 • DNV GL Presafe AS

 • Fagforbundet – Seksjon helse og sosial

 • Farmasiforbundet

 • Forum for sykehusenes tekniske ledelse

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Helsetjenestens lederforbund

 • KS

 • LabNorge

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Legemiddelindustriforeningen (LMI)

 • MedTekNorge

 • Medisinsk Teknologisk Forening

 • NITO Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon NOKLUS

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Optikerforbund

 • Norges tannteknikerforbund

 • Norsk Farmasøytisk Forening

 • Norsk Audiografforbund

 • Norsk Elektroteknisk Komité

 • Norsk forening for medisinsk fysikk

 • Norsk forening for Sterilforsyning, St Olavs Hospital

 • Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM)

 • Norsk Radiografforbund

 • Norsk sykehus- og helsetjeneste forening – Norsk Forum for sykehushygiene Norsk Sykepleierforbund

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Ortopedtekniske Virksomheters Landsforbund

 • Stiftelsen SINTEF

 • Tekna

 • Virke Hovedorganisasjonen

 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

 • Norway Health Tech

 • Standard Norge

Det innkom 42 høringssvar hvorav 35 var med merknader. Departementet mottok høringssvar med merknader fra følgende høringsinstanser:

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Bioteknologirådet

 • Det odontologiske fakultet, UiO

 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

 • Folkehelseinstituttet

 • Helsedirektoratet

 • Institutt for klinisk odontologi, Det medisinske fakultet, UiB

 • Norsk Akkreditering

 • Statens helsetilsyn

 • Statens Legemiddelverk

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Akershus universitetssykehus HF

 • Helse Bergen HF

 • Helse Midt-Norge RHF

 • Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus

 • Lovisenberg Diakonale Sykehus

 • Oslo Universitetssykehus HF, Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering

 • Sykehuset Telemark HF

 • Vestre Viken HF

 • Apotekforeningen

 • Den norske legeforening

 • Fürst Medisinske Laboratorium

 • Melanor

 • Nasjonalt register for leddproteser

 • NITO

 • Norges Optikerforbund

 • Norges Tannteknikerforbund

 • Norsk forening for medisinsk fysikk

 • Norsk ortopedisk forening

 • Norsk Radiografforbund

 • Norway Health Tech

 • Standard Norge

 • Synsinformasjon

 • To anonyme personer

Følgende instanser har svart at de ikke har merknader:

 • Forsvarsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Det odontologiske fakultet, UIO

 • Norsk Elektroteknisk komite

Til dokumentets forside