Norges oppfølging av bærekraftsmålene

FNs medlemsland vedtok 2030-agendaen og bærekraftsmålene i 2015. Intensjonen bak målene er å legge til rette for et godt og trygt liv uten fattigdom for alle mennesker. I alt består bærekraftsmålene av 17 hovedmål og 169 delmål. Målene gjelder for alle land, og alle land har ansvar for å bidra til å nå dem. Ambisjonen er å utrydde ekstrem fattigdom og sult innen 2030.

Regjeringen følger opp målene, og Norge var blant de første landene som rapporterte til FN om sin oppfølging.

I budsjettet for 2019 rapporterer alle departementer i sine budsjettproposisjoner om oppfølgingen av målene de har koordineringsansvar for.

Nasjonalbudsjettet 2019 (kapittel 6) gis det en sammenfatning av de ulike departementenes rapporteringer og en omtale av mål 8 (om økonomisk vekst og sysselsetting) og mål 10 (om å redusere ulikhet) som Finansdepartementet har koordineringsansvar for.

Norge er på rett kurs for å kunne realisere de fleste målene. Enkelte mål er imidlertid mer krevende å oppfylle også for Norge.

Les mer:

Her følger oversikt over bærekraftsmål og hvilke departementer som har koordineringsansvar:

Bærekraftsmål

Koordineringsansvar

1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

Arbeids- og sosialdepartementet

Se Prop. 1 fra ASD side 236

2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

Landbruks- og matdepartementet
Se Prop. 1 fra LMD side 182

3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

Helse- og omsorgsdepartementet
Se Prop. 1 fra HOD side 300

4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

Kunnskapsdepartementet
Se Prop. 1 fra KD side 316

5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling

Barne- og likestillingsdepartementet
Se Prop. 1 fra BLD side 154

6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle

Klima- og miljødepartementet
Se Prop. 1 fra KLD side 266

7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris

Olje- og energidepartementet
Se Prop. 1 fra OED side 117

8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Finansdepartementet
Se Nasjonalbudsjettet 2019 side146

9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon

Nærings- og fiskeridepartementet
Se Prop. 1 fra NFD side 232

10. Redusere ulikhet i og mellom land

Finansdepartementet
Se Nasjonalbudsjettet 2019 side 147

11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Se Prop. 1 fra KMD side 244

12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

Klima- og miljødepartementet
Se Prop. 1 fra KLD side 268

13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

Klima- og miljødepartementet
Se Prop. 1 fra KLD side 268

14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling Skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Nærings- og fiskeridepartementet
Se Prop. 1 fra NFD side 233

15. Skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Klima- og miljødepartementet
Se Prop. 1 fra KLD side 270

16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer

Justisdepartementet

Se Prop. 1 fra JD side 304

17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Utenriksdepartementet
Se Prop. 1 fra UD side 191