Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022: Nordland

Samferdsel

Vei

 • E6 Helgeland sør, Grane og Vefsn kommuner
  E6 Helgeland sør består av to delprosjekter, en veiutviklingskontrakt og Kapskarmo–Brattåsen–Lien. Arbeidene i veiutviklingskontrakten ble fullført i desember 2020. For Kapskarmo-Brattåsen-Lien ble delstrekningen Kapskarmo-Brattåsen-Svenningelv bru åpnet for trafikk høsten 2019. Gjenstående delstrekning Svenningelv–Lien har en planlagt byggetid på om lag fire år. Regjeringen prioriterer midler til videreføring av denne delstrekningen. Det er lagt opp til at anleggsarbeidene starter i 2021.
 • E6/rv. 827 Bognes–Skarberget og Drag–Kjøpsvik i Hamarøy og Narvik kommuner
  Regjeringen prioriterer å videreføre arbeidene med å utbedre ferjekaiene. Arbeidene omfatter økt kapasitet i kraftforsyningen til ferjeleiene, ombygging av ferjeleiene ved Bognes, Skarberget og Drag for å ta imot større ferjer, utvide antall oppstillingsplasser og legge til rette for universell utforming. Det bygges ny ferjekai ved Kjøpsvik, der dagens ferjekai er i dårlig stand. Anleggs­arbeidene startet opp i august 2021, og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i desember 2022.
 • E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt i Tjeldsund, Kvæfjord, Harstad, Evenes, Sortland og Lødingen kommuner i Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner
  Regjeringen foreslår å bevilge 1,8 milliarder kroner til OPS-prosjekter. Det prioriteres midler til forberedende arbeider, Statens vegvesens del av arbeidet og grunnerverv. Prosjektet omfatter bygging av til sammen 82 km vei. I tillegg til strekningen Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt på E10 omfatter prosjektet en kort strekning av rv. 83 fra E10 i retning Harstad og utbedring av dagens E10 mellom Fiskfjord og Kåringen. Anskaffelsesprosessen for OPS-kontrakten startet opp sommeren 2021. Det er lagt opp til at kontrakten blir inngått sommeren 2023, og at anleggsarbeidene går over 6,5 år.
 • Diverse tiltak
  Det planlegges å bruke midler til blant annet:
  • Forberedende arbeider for prosjektet E6 Megården–Mørsvikbotn i Sørfold kommune
  • Rammen til mindre tiltak gir rom for oppstart av nye utbedringsstrekninger. Statens vegvesen har opplyst at utbedringsstrekningen Sandvika–Sagelva på rv. 80 i Fauske og Bodø kommuner kan være aktuell, men dette vurderer etaten gjennom året.

Jernbane

 • Nordlandsbanen: ERTMS, Bodø, Fauske, Saltdal, Rana, Hemnes, Vefsn og Grane kommuner
  Regjeringen prioriterer å videreføre utbyggingen av nytt signalsystem (ERTMS) på jernbanenettet. Det totale anslaget til hele jernbanenettet i 2022 er på 2,2 milliarder kroner. ERTMS skal etter planen tas i bruk på strekningen Grong–Bodø høsten 2022.
 • Programområde «Mer gods på bane», Bodø, Rana og Fauske kommuner
  Regjeringen prioriterer tiltak rettet mot å bedre vilkårene for godstransport på jernbanen. Det totale anslaget til hele jernbanenettet er på 330 millioner kroner. I Nordland prioriteres godstiltak på Nordlandsbanen, og arbeider på Fauske godsterminal som ble startet opp i 2020.
 • Økt kapasitet ved Narvik stasjon og terminal, Narvik kommune
  Regjeringen prioriterer økt kapasitet for kombitransport mellom Narvik og Oslo. Midlene vil brukes til tiltak ved Narvik stasjon og Narvik godsterminal Fagernes. Arbeidene på terminalen ble startet opp i 2021, mens arbeidene på stasjonen starter opp i 2022. Det totale anslaget til tiltakene i 2022 er på 200 millioner kroner.
 • Fornyelse av jernbanens infrastruktur
  Regjeringen prioriterer fornyelse av jernbanens infrastruktur. Fornying omfatter større systematiske tiltak for å opprettholde funksjonaliteten og standarden i jernbanenettet samt mindre tiltak som skal ivareta sikkerheten inntil mer omfattende tiltak kan settes i verk. Det totale anslaget til hele jernbanenettet er på 3,2 milliarder kroner. I Nordland omfatter dette arbeidet sporfornyelser på Nordlandsbanen, og tiltak med flomsikring og drenering på Nordlandsbanen og Ofotbanen.
 • Støtteordning for godsoverføring fra vei til jernbane
  Regjeringen foreslår å bevilge 92,3 millioner kroner til å videreføre støtteordningen som ble opprettet som en midlertidig ordning i 2019. Ordningen skulle vare ut 2021, men foreslås videreførti påvente av ytterligere investeringer i jernbanenettet som skal gi bedre vilkår for godstrafikken. Ordningen er innrettet mot transportformene kombitransport og vognlast, der konkurransen mot veitransport er sterkest. En evaluering viser at ordningen har gitt bransjen forutsigbarhet og har ført til at det er opprettet en rekke godstilbud som ellers ikke ville blitt startet opp. Dette inkluderer en ny daglig rute mellom Bodø og Trondheim.

Kyst

 • Etablering av test- og øvingssenter på Fiskebøl
  Regjeringen har besluttet at det skal etableres et senter på Fiskebøl for testing, øving og teknologiutvikling for bekjempelse av akutt forurensning. Det anslås 25 millioner kroner i 2022 til forberedende arbeider for etablering av testfasiliteter på Fiskebøl.
 • Regionreformen og overføring av fiskerihavneanlegg
  I forrige Stortingsperiode ble det som en del av regionreformen lagt til grunn at statens eierskap og forvaltningsansvar for fiskerihavneanlegg skal overføres til fylkene. Regjeringen vil styrke satsingen på kysten gjennom å legge til rette for effektive havner og sikre farleder. Havner med fiskerihavneanlegg er en viktig del av denne infrastrukturen, og regjeringen ønsker derfor å gjeninnføre et statlige ansvar for denne type infrastruktur langs kysten. Regjeringen vil komme tilbake til hvordan dette i praksis skal gjennomføres.
 • Tiltak i farvannet
  Regjeringen foreslår å bevilge totalt 283 millioner kroner til investeringer i farvannet, i tillegg til midler til Stad skipstunnel. Midlene fordeles av Kystverket. I Nordland planlegges følgende større farvannsutbedringer i 2022:
  • Oppstart av farvannsutbedringer på strekningen Svolvær–Raftsundet i kommunene Vågan og Hadsel.
  • Oppstart av farvannsutbedringer på strekningen Bognes–Tjeldsundet–Harstad i kommunene Narvik, Lødingen, Tjeldsund og Harstad

Luftfart

 • FOT-ruter
  Regjeringen foreslår å bevilge totalt 826,6 millioner kroner til statlig kjøp av regionale flyruter i 2022. I Nordland er følgende ruter omfattet av ordningen, med kontrakter som gjelder til 31. mars 2022:
  • Andenes–Bodø t/r og Andenes–Tromsø t/r
  • Harstad/Narvik–Tromsø t/r
  • Svolvær–Bodø t/r
  • Leknes–Bodø t/r
  • Røst–Bodø t/r
  • Brønnøysund–Bodø t/r og Brønnøysund–Trondheim t/r
  • Sandnessjøen–Bodø t/r og Sandnessjøen–Trondheim t/r
  • Mo i Rana–Bodø t/r og Mo i Rana–Trondheim t/r
  • Mosjøen–Bodø t/r og Mosjøen–Trondheim t/r
  • Harstad/Narvik–Bodø t/r (fra 1. januar 2021)
  • Stokmarknes–Bodø t/r (fra 1. oktober 2021)
  • Stokmarknes–Tromsø t/r (fra 1. oktober 2021)

   En ny konkurranse for FOT-rutene i Nord-Norge med avtaleoppstart 1. april 2022 er planlagt lyst ut i månedsskiftet september/oktober 2021.

   Rutene Stokmarknes–Bodø og Stokmarknes–Bodø, som nylig ble tatt inn i FOT-ordningen, er besluttet tatt inn i konkurransen med avtaleoppstart fra 1. april 2022.
 • Helikopterruten Værøy–Bodø
  Kontraktsansvaret for helikopterruten Værøy–Bodø tilbakeføres til staten fra Nordland fylkeskommune fra 1. januar 2022. Avtalen utløper 31. juli 2024.
 • Ny lufthavn Mo i Rana
  Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til planlegging av ny lufthavn ved Mo i Rana. Det må inngås en forpliktende avtale om lokal finansiering før byggestart.
 • Flytting av Bodø lufthavn
  Regjeringen foreslår å bevilge 200 millioner kroner til planlegging av ny lufthavn i Bodø. Regjeringen foreslår en kostnadsramme for den nye lufthavnen på 6,293 milliarder kroner og presenterer en finansieringsplan for den nye lufthavnen i budsjettforslaget. Endelig utbyggingsvedtak fattes av Avinor.

Andøya Space

Stortinget ga i juni 2020 Andøya Space et betinget tilsagn om inntil 282,6 millioner kroner i egenkapital og 83 millioner kroner i tilskudd, for å etablere Andøya Space Port. Regjeringens satsing på Andøya Space bidrar til å legge til rette for fremtidsrettede arbeidsplasser på Andøya. 

Arctic Race of Norway

Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner til Arctic Race of Norway. Sykkelrittet arrangeres normalt i de to nordligste fylkene i landet.

Arktisk landbruk

I jordbruksoppgjøret er det satt av 4 millioner kroner for å videreføre områderettede tiltak rettet mot arktisk landbruk i Nordland, Troms og Finnmark. Formålet er å styrke landbrukets rolle som ressurs for sysselsetting og bosetting i den nordlige landsdelen, sikre gode kompetansemiljø for matproduksjon og etablering av konkurransedyktige verdikjeder knyttet til arktisk kvalitet og tjenester. Statsforvalteren i Troms og Finnmark har et koordinerende ansvar for forvaltningen av midlene opp mot Statsforvalteren i Nordland, de aktuelle fylkeskommunene, næringsorganisasjonene og eventuelle andre aktører.

Enova – støtte til grønn omstilling i næringslivet og hurtigladere for elbil

Regjeringen foreslår en økt bevilgning på 300 millioner kroner i 2022 til Klima- og energifondet. Det foreslås at 100 millioner kroner skal gå til å støtte utbygging av hurtigladere for elbiler i de områdene hvor markedsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig til at kommersielle aktører investerer i ladeinfrastruktur. Dette vil gjøre det enklere å velge klimavennlige transportløsninger og legge til rette for økt utbredelse og bruk av elbil i alle deler av landet. Enova har allerede i dag en betydelig satsing mot næringslivet. 200 millioner kroner av den foreslåtte tilleggsbevilgningen vil forsterke denne satsingen og bidra til utslippsreduksjoner og grønn teknologiutvikling innen områder som industri, grønn skipsfart, hydrogen, utslippsfri landtransport og infrastruktur for nullutslippsdrivstoff.

Fagskole for brann- og redningspersonell

Regjeringen foreslår å bevilge 340 millioner kroner til Fagskole for brann- og redningspersonell.

Fleksibel og desentralisert utdanning

For å legge til rette for desentralisert utdanning over hele landet, inkludert videreføring av et lærested på Nesna i 2022, foreslår regjeringen å øke midlene til fleksibel og desentralisert utdanning med 98,8 millioner. Det kommer i tillegg til 149,5 millioner kroner til fleksibel/desentralisert utdanning, fremmet i forrige regjerings budsjettforslag for 2022.

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge over 720 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektoratets arbeid med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av flom- og skredutsatte områder, overvåking, varsling, sikringstiltak, bistand til kommunenes arealplanlegging og arbeidet med overvann samt krise- og hastetiltak.

Om lag 503 millioner kroner av dette går til arbeidet med kartlegging og gjennomføring av ulike sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Nordland vil bli prioritert i 2022. Dette inkluderer både nye prosjekter og videreføring av prosjekter som gjelder sikring mot kvikkleireskred, erosjon og snøskred.

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke om lag 1,3 milliarder kroner til forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter og om lag 2,7 milliarder kroner til materiellprosjekter i Nordland i 2022. Ved Stortingets behandlingen av Innst. 388 S (2011–2012) til Prop. 73 S (2011–2012) og Innst. 62 S (2016–2017) til Prop. 151 S (2015–2016) ble det vedtatt å etablere en framskutt base for et mindre antall kampfly og hovedbase for maritime patruljefly på Evenes flystasjon. En betydelig andel av midlene benyttes i prosjektet for etablering av fasiliteter for maritime patruljefly, som ble vedtatt ved Stortingets behandling av Innst. 346 S (2018–2019) til Prop. 60 S (2018–2019) i juni 2019. Videre er det planlagt oppgraderinger av sambandsstasjon Novik samt anskaffelse av nye kystvaktfartøyer som vil operere ut fra Sortland.

Go North

Regjeringen foreslår å sette av 10 millioner kroner til polarforskningsprogrammet Go North i budsjettforslaget for 2022. Go North vil bidra med kunnskap som er viktig for forvaltning av miljø og naturressurser i nord. Go North er i utgangspunktet ikke fylkesspesifikk men viktig for nordområdene. Det er imidlertid med FOU-miljøer fra hele landet i prosjektet.

Investeringsfond i Nord-Norge

For å bedre kapitaltilgangen og framveksten av gode forvaltermiljøer i nord, ble det i revidert nasjonalbudsjett bevilget midler til et nytt investeringsfond med statlig og privat kapital. Fondet skal ha en minimumsstørrelse på 400 millioner kroner, og staten skal inn med inntil 50 prosent av kapitalen. Staten skal gå inn med kapital i fondet samtidig og på like vilkår som de private medinvestorene.

Investinor har fått oppdraget med å lyse ut forvaltningen av fondet og forvalte den statlige delen av eierskapet i fondet. Oppdraget med å forvalte fondet skal tildeles av Investinor gjennom en åpen, transparent, ikke diskriminerende og objektiv utvelgelsesprosess. Forvaltningen skal lokaliseres i Nord-Norge. Valg av forvalter skal baseres på kompetanse, og forvalteren kan selv velge hvor i Nord-Norge fondet skal lokaliseres. Det tas sikte på å etablere fondet i første halvår 2022.

Museum

Regjeringen foreslår:

 • å bevilge 3 millioner kroner i økt driftstilskudd til Nordnorsk Kunstmuseum til etablering av en ny avdeling av Nordnorsk Kunstmuseum i Bodø. Dette er en oppfølging av museumsmeldingen der løft for kunst i nord er pekt ut som et viktig satsingsområde.
 • å bevilge 10 millioner kroner i investeringstilskudd til Museum Nord til prosjektet SKREI opplevelsessenter i Lofoten, samt tilsagn om ytterligere 152 millioner kroner til prosjektet i seinere budsjettår.

Nord universitet – Blått bygg

Regjeringen foreslår å gi startbevilgning til oppføring av Blått bygg ved Nord universitet. I 2022 foreslås det en bevilgning på totalt 120 millioner kroner til dette formålet. Prosjektet er forventet ferdig i 2025.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 129,7 millioner kroner til Nordland fylkeskommune.

Forskning og innovasjon i næringslivet

Sammenlignet med Solberg-regjeringens budsjettforslag for 2022, foreslår regjeringen å styrke bevilgningene til næringsrettet forskning og innovasjon over NFDs budsjett med om lag 50 millioner kroner. Regjeringen prioriterer blant annet 100 millioner kroner til tapsavsetning for «grønne vekstlån». Dette medfører at den totale lånerammen for Innovasjon Norge økes med 600 millioner kroner. Med en avtale med EIF knyttet til norsk deltakelse i InvestEU, kan lånerammen økes ytterligere. I tillegg foreslår regjeringen å øke bevilgningen til norsk deltakelse i EUs nye investeringsprogram, InvestEU, fra 192 millioner kroner til 262 millioner kroner i 2022. Bevilgningene til næringsrettet forskning og innovasjon kan komme næringslivet i Nordland til gode.

Gjennom budsjettforslaget for 2022 legges det til rette for en ny utlysningsrunde under Grønn plattform. Formålet med ordningen er å skape samfunnsøkonomisk lønnsomt og bærekraftig næringsliv som bidrar til grønn omstilling. I 2021 ble det tildelt om lag 1 milliard kroner til 11 store hovedprosjekter under Grønn plattform. Prosjektene har deltakere fra alle landets fylker, inkludert 4 aktører fra næringslivet/offentlig sektor og 1 FoU-aktør i Nordland.

I 2020 innvilget Forskningsrådet 20,8 millioner kroner i tilskudd til 26 prosjekter i næringslivet i Nordland. I 2020 innvilget Innovasjon Norge totalt 685,5 millioner kroner i tilskudd, lån og garantier til 435 foretak i Nordland.

Kommunane i Nordland: Vekst i frie inntekter frå 2021 til 2022

Frå 2021 til 2022 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 2,0 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2021. Det er anslått at kommunane i Nordland samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 1,9 prosent.

I Nordland har 22 av 41 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Lødingen kommune med 3,6 prosent, mens Nesna kommune har lågast vekst med 1,0 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2021.

Nordland fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2021 til 2022

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 2,6 prosent på landsbasis frå 2021 til 2022. Det er anslått at Nordland fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 2,4 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2021.

  Netto drifts- Netto  Utgiftskorr. Anslag på Vekst frå anslag
  resultat i % av  lånegjeld frie  frie på rekneskap 2021 - 2022
Kommune driftsinntektene 2020* inntekter inntekter  Nominelle Prosent
  2020*   2020** 2022 kroner  
    (kr. per innb.) (i % av landsgj.) (1000 kr) (1000 kr)  
  1 2 3 4 5 6
             
1804 Bodø -0,6 109 180 100 3 141 357 43 211 1,4
1806 Narvik -2,1 102 158 102 1 415 961 23 294 1,7
1811 Bindal 9,4 145 155 105 121 635 2 830 2,4
1812 Sømna -0,4 75 320 102 156 711 2 323 1,5
1813 Brønnøy 1,3 97 457 98 521 058 6 975 1,4
1815 Vega 3,1 155 590 106 103 016 3 140 3,1
1816 Vevelstad 2,6 91 546 118 55 622 979 1,8
1818 Herøy 11,8 136 773 104 140 939 2 594 1,9
1820 Alstahaug 3,2 135 124 98 473 862 9 771 2,1
1822 Leirfjord 0,7 76 561 103 183 085 4 691 2,6
1824 Vefsn 0,8 91 969 98 857 480 15 217 1,8
1825 Grane -1,8 100 066 106 121 516 2 667 2,2
1826 Hattfjelldal 7,2 55 875 107 114 661 2 512 2,2
1827 Dønna 5,2 141 034 107 121 703 2 651 2,2
1828 Nesna -0,3 106 679 108 133 393 1 270 1,0
1832 Hemnes 4,5 109 138 98 321 075 6 241 2,0
1833 Rana 6,7 77 555 98 1 605 039 31 089 2,0
1834 Lurøy 16,4 45 356 114 207 796 4 907 2,4
1835 Træna -2,0  .  129 53 024 991 1,9
1836 Rødøy 9,1 109 109 108 118 941 3 579 3,1
1837 Meløy 2,2 99 274 101 448 599 8 652 2,0
1838 Gildeskål 8,1 131 830 104 160 075 2 865 1,8
1829 Beiarn 1,8 131 491 108 93 769 992 1,1
1840 Saltdal 0,5 69 474 98 329 641 8 359 2,6
1841 Fauske -0,6 140 483 99 594 286 7 753 1,3
1845 Sørfold 5,4 87 750 108 158 982 4 935 3,2
1848 Steigen 3,6 109 732 105 201 650 4 823 2,5
1851 Lødingen -0,2 138 061 104 167 507 5 870 3,6
1853 Evenes 6,5 143 980 109 112 114 1 502 1,4
1856 Røst 6,7 118 631 125 55 403 1 611 3,0
1857 Værøy 4,8 80 514 119 74 888 1 189 1,6
1859 Flakstad 1,9 64 296 108 104 972 1 512 1,5
1860 Vestvågøy -2,5 71 083 98 746 496 16 333 2,2
1865 Vågan -2,6 131 435 99 619 921 15 996 2,6
1866 Hadsel 1,6 145 767 98 534 926 15 856 3,1
1867 Bø 5,9 108 937 101 201 952 6 750 3,5
1868 Øksnes 7,3 90 920 98 298 737 3 937 1,3
1870 Sortland 4,0 87 700 98 665 432 12 609 1,9
1871 Andøy -2,2 73 468 97 320 225 3 879 1,2
1874 Moskenes -7,5 110 115 112 86 128 1 369 1,6
1875 Hamarøy 6,0 66 131 109 229 599 4 500 2,0
Til fordeling gjennom året       73 000    
Nordland 1,8 102 066 100 16 246 176 302 227 1,9
             
Nordland fylkeskommune 9,6 15 801 116 5 722 741 136 386 2,4
*Konserntall, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar også kommunale og fylkeskommunale føretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).  
** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter          
.= data ikkje levert            

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2020

Kolonne 2: Netto lånegjeld 2020 i kroner per innbyggjar

Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2020

Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2022 (1 000 kroner)[1]

Kolonne 5: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2021 til 2022 (1 000 kroner)

Kolonne 6: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2021 til 2022 (prosent)

[1] Det blir gjort nokon endringar i tabell C pga. feil i berekning av kompensasjon for barnevern i Grønt hefte. Dette er ikkje teke omsyn til i tabellen her. Det kan også bli endringar i fordelinga av grunnskuletilskotet når ny statistikk ligg føre.