Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022: Viken

Samferdsel 

Vei

 • E16 Eggemoen–Jevnaker–Olum i Jevnaker og Ringerike kommuner
  Regjeringen prioriterer midler til å videreføre utbyggingen av prosjektet, som omfatter bygging av 12,5 km tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt, i hovedsak i ny trasé. Prosjektet gir vesentlig bedret framkommelighet og økt trafikksikkerhet på strekningen. Anleggsarbeidene startet i mars 2019, og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2022 mot tidligere planlagt i 2021. Arbeidene med det lokale veinettet planlegges ferdig i 2023.
 • E18 Lysaker–Ramstadsletta i Bærum kommune
  Regjeringen prioriterer midler til å videreføre prosjektet. Strekningen er om lag 4,4 km lang og er en del av E18 Vestkorridoren mellom Lysaker i Bærum og Drengsrud i Asker. Ny E18 får to ordinære kjørefelt og ett kollektivfelt i begge retninger. Videre planlegges diagonal mellom Gjønnes og E18, og ny forbindelse til Fornebu i Bærum kommune. Det planlegges i tillegg en sammenhengende sykkelvei langs hele strekningen. Forberedende arbeider startet i november 2020. E18-delen av prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2028, mens hele prosjektet, inkludert lokalveier, er planlagt ferdig i 2029.
 • E16 Bjørum–Skaret i Bærum og Hole kommuner
  Regjeringen prioriterer midler til å videreføre prosjektet, som omfatter bygging av om lag 8,4 km ny firefelts vei. Det bygges blant annet en tunnel på om lag 3,4 km under Sollihøgda samt en tunnel på om lag 0,8 km under Bukkesteinshøgda. Anleggsarbeidene startet i april 2021. Prosjektet er planlagt åpnet for trafikk sommeren 2025.
 • 4 Roa-Gran grense inkl. Jaren–Amundrud/Almenningsdelet–Lygnebakken i Gran og Lunner kommuner i Innlandet og Viken fylkeskommuner
  Regjeringen prioriterer midler til å videreføre prosjektet. Strekningen er en del av rv. 4 mellom Oslo og Mjøsbrua. Prosjektet omfatter bygging av om lag 4,2 km firefeltsvei med midtrekkverk. Veien bygges i ny trasé med en fartsgrense på 100 km/t. Det skal bygges bru for kryssing av eksisterende rv. 4 over elva Vigga. Videre skal det bygges et planskilt kryss med E16 ved Roa. Prosjektet hadde anleggsstart høsten 2021, og hele prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2023.
 • Diverse tiltak
  Det planlegges å bruke midler til blant annet:
  • Forberedende arbeider for prosjektet E134 Oslofjordforbindelsen i Frogn og Asker kommuner
  • Forberedende arbeider for prosjektet E134 Saggrenda–Elgsjø i Kongsberg og Notodden kommuner.
  • Reguleringsplanarbeid for prosjektet rv. 22 Bru over Glomma i Lillestrøm kommune
  • Reguleringsplanarbeid på strekningen E18 Ramstadsletta–Slependen–Nesbru i Asker og Bærum kommuner
  • Reguleringsplanarbeid på strekningen E134 Dagslett–Kryss E18 i Lier kommune
  • Rammen til mindre tiltak gir rom for oppstart av nye utbedringsstrekninger. Statens vegvesen har opplyst at utbedringsstrekningen Svenkerud–Ørgenvika på rv. 7 i Krødsherad og Flå kommuner kan være aktuell, men dette vurderer etaten gjennom året.

Jernbane

 • Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16, Bærum, Hole og Ringerike kommuner 
  Regjeringen foreslår å bevilge 500 millioner kroner til videre planlegging av og noe forberedende arbeid på fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 Skaret­–Høgkastet–Hønefoss. Prosjektet er overført fra Bane NOR og Statens vegvesen til Nye Veier. Fellesprosjektet vil utvikle bo- og arbeidsmarkedsregionen rundt Ringerike inn mot Asker, Bærum og Oslo gjennom kortere reisetid og hyppigere togavganger mellom Oslo og Hønefoss. Prosjektet vil også gi tilbudsforbedringer på Bergensbanen.          
 • Vestfoldbanen: Drammen–Kobbervikdalen, Togparkering Kongsberg, Drammen og Kongsberg kommuner
  Regjeringen prioriterer videreføring av InterCity-prosjektene på Vestfoldbanen. Dette inkluderer Drammen–Kobbervikdalen. Prosjektet omfatter 9 km nytt dobbeltspor på strekningen og ombygging av Drammen stasjon. Sammen med Nykirke–Barkåker (se Vestfold og Telemark), vil dette gi sammenhengende dobbeltspor fra Drammen til Tønsberg. Det gjør det mulig med kjøretid på om lag én time mellom Oslo og Tønsberg og togavganger hvert kvarter. Dette omfatter også oppstart av bygging av ny togparkering ved Kongsberg i 2022. Det totale anslaget til prosjekter på InterCity på Vestfoldbanen er på om lag 4,1 milliarder kroner.
 • Dovrebanen: Venjar – Eidsvoll – Langset, Eidsvoll kommune 
  Regjeringen prioriterer InterCity-prosjektene på Dovrebanen. Dette inkluderer de pågående arbeidende på Venjar–Eidsvoll–Langset. Prosjektet knytter dobbeltsporet Langset – Kleverud sammen med Gardermobanen. Det totale anslaget til prosjekter på InterCity på Dovrebanen er på om lag 2,6 milliarder kroner.
 • Flere og raskere tog på Østfoldbanen: Sandbukta–Moss–Såstad, Moss og Rygge kommuner
  Regjeringen prioriterer InterCity-utbyggingen på Østfoldbanen og Follobanen. Dette inkluderer midler til Sandbukta–Moss–Såstad. Prosjektet omfatter om lag 10 km nytt dobbeltspor og ny stasjon i Moss og startet opp i 2019. Planlegging av togparkering syd for Moss prioriteres også. Det totale anslaget til prosjekter på InterCity Østfoldbanen og Follobanen er på om lag 5,2 milliarder kroner.
 • Gjøvikbanen, Nittedal kommune
  Regjeringen prioriterer tilbudsforbedring på Gjøvikbanen. Ved utgangen av 2022 skal det være mulig å gå fra ett tog hver andre time til ett tog i timen mellom Oslo og Gjøvik. Dette gir et attraktivt togtilbud med faste intervaller, samtidig som det frigjør sporkapasitet på Oslo S. I Viken prioriteres tiltak på Nittedal stasjon. Det er anslått å bruke 180 millioner kroner til dette tiltaket.
 • Østfoldbanen og Gjøvikbanen: ERTMS
  Regjeringen prioriterer å videreføre utbyggingen av nytt signalsystem (ERTMS) på jernbanen. Det totale anslaget til hele jernbanenettet er på 2,2 milliarder kroner. Det vil på Østfoldbanen og Gjøvikbanen i 2022 gjøres forberedende arbeider og arbeider på systemet for togstyring, fjernstyring, samband og lignende. På Gjøvikbanen skal ERTMS tas i bruk på strekningen Roa–Gjøvik høsten 2022. Prosjektet følger fastsatte planer for kostnad, kvalitet og fremdrift.
 • Tiltak for økt kapasitet og å kunne ta i bruk nytt togmateriell, Nordre Follo Asker, Bærum, Lørenskog, Rælingen og Lillestrømkommuner
  Regjeringen prioriterer tiltak som er nødvendige for å ta i bruk nytt togmateriell, skape en mer robust infrastruktur og øke kapasiteten i jernbanenettet. Det totale anslaget til hele jernbanenettet er på 930 millioner kroner. I Viken prioriteres: 
  • togparkering ved Ski stasjon
  • Kolbotn stasjon
  • Oppstart av arbeider i 2022 som skal legge til rette for lengre tog på L1 (Spikkestad–Asker–Oslo S–Lillestrøm) og på L2 (Skøyen–Oslo S–Ski)
 • «Ny rutemodell Østlandet», Asker kommune
  Regjeringen prioriterer tiltak som skal legge til rette for en effektiv omlegging til ny rutemodell på Østlandet. Dette omfatter tiltak for å ivareta dagens kapasitet på lokaltogene i Oslo, samt tiltak for flere togavganger og et mer oversiktlig togtilbud. I Viken prioriteres planlegging av vendespor ved Asker. Det totale anslaget for de aktuelle fylkene er at det skal brukes om lag 300 millioner kroner på programmet i 2022.
 • Programområde "Mer gods på bane", Lunner kommune
  Regjeringen prioriterer tiltak som skal bidra til bedre vilkår for godstransport på jernbanen gjennom tiltak på godsterminaler, forlengelse av kryssingsspor og andre sporarbeider. Det totale anslaget til hele jernbanenettet er på 330 millioner kroner. For Viken skal kryssingsspor Monsrud ferdigstilles i 2022.
 • 13 nye togsett av Type 74 på Østlandet
  Regjeringen prioriterer innfasing av 13 nye togsett av Type 74 på Østlandet. Disse vil brukes til å erstatte gamle togsett av Type 70. Dette vil bidra til et mer robust og energieffektivt togtilbud på Østfoldbanen/Vestfoldbanen, og et bedre tilbud til passasjerene.         
 • Fornyelse av jernbanens infrastruktur
  Regjeringen prioriterer fornyelse av jernbanens infrastruktur. Fornying omfatter større systematiske tiltak for å opprettholde funksjonaliteten og standarden i jernbanenettet samt mindre tiltak som skal ivareta sikkerheten inntil mer omfattende tiltak kan settes i verk. Det totale anslaget til hele jernbanenettet er på 3,2 milliarder kroner. I Viken omfatter dette arbeidet sporfornyelser (skinner, sviller, sporveksler) på Drammensbanen, Gjøvikbanen, Hovedbanen, Gardermobanen, Østfoldbanen Østre linje og Solørbanen. Det arbeides videre med flomsikring og drenering langs Hovedbanen, Kongsvingerbanen og Østfoldbanen Østre linje. Det skal gjennomføres omfattende fornyelser/oppgradering av Sundlandsområdet, i tillegg til fornyelsestiltak på Alnabru.
 • Støtteordning for godsoverføring fra vei til jernbane
  Regjeringen foreslår å bevilge 92,3 millioner kroner til å videreføre støtteordningen som ble opprettet som en midlertidig ordning i 2019. Ordningen skulle vare ut 2021, men foreslås nå videreført i påvente av ytterligere investeringer i jernbanenettet som skal gi bedre vilkår for godstrafikken. Ordningen er innrettet mot transportformene kombitransport og vognlast, der konkurransen mot veitransport er sterkest. En evaluering viser at ordningen har gitt bransjen forutsigbarhet og ført til at det er opprettet en rekke godstilbud som ellers ikke ville blitt startet opp. Dette inkluderer nye daglige avganger mellom Trondheim–Bodø, Oslo–Trondheim, og ny ukentlig avgang mellom Oslo–Gøteborg.

Kyst

 • Innseiling Borg havn, Fredrikstad og Hvaler kommuner
  Regjeringen prioriterer å gjennomføre et forberedende prosjekt. Målet er å avklare hvordan hovedprosjektet i innseilingen til Borg havn skal gjennomføres for å ivareta krav til kostnadseffektivitet, akseptabel miljørisiko og de vilkår som er gitt i tillatelsen til prosjektet.

Byområder og kollektivtransport

 • Byvekstavtale for Oslo-området 2019-2029, Oslo, Bærum, Lillestrøm og Nordre Follo kommuner.
  Byvekstavtalen ble inngått i 2020. I 2021 ble det inngått en tilleggsavtale til byvekstavtalen som er en oppfølging av bompengeavtalen fra 2019.

  Regjeringen prioriterer statlige bidrag til byvekstavtalen til Oslo-området. Fordelingen av midler er som følger:
  • Om lag 150 millioner kroner til gang-, sykkel- og kollektivtiltak langs riksvei. Hoveddelen av midlene går til å bygge ut et sammenhengende sykkelveinett.
  • Om lag 350 millioner kroner i belønningsmidler som i all hovedsak skal gå til drift- og mindre investeringer i kollektivsystemet og sykkeltiltak.
  • Om lag 1 100 millioner kroner til Fornebubanen, som er en ny sammenhengende tunnel for T-banen mellom Majorstuen stasjon i Oslo kommune og Fornebu i Bærum kommune
  • Om lag 600 millioner kroner som skal gå til reduserte bompenger (lavere takster for lette nullutslippskjøretøy og tunge kjøretøy i Euroklasse VI) og bedre kollektivtilbud, fordelt med om lag 300 millioner kroner på hver av ordningene. Midlene til bedre kollektivtilbud vil gå til Fornebubanen.
  • Om lag 50 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk.
  • Om lag 40 millioner kroner i stasjon- og knutepunktutvikling langs jernbanen. Midlene skal blant annet gå til ny bru over jernbanen ved Oppegård stasjon i Nordre Follo kommune.
 • Tilskudd til byområdene, Drammen, Kongsberg, Lier og Øvre Eiker kommuner
  Buskerudbyen er tildelt 85,1 millioner kroner i belønningsmidler i 2021, som er siste år i gjeldende belønningsavtale. Lokale myndigheter kan søke om ny belønningsavtale fra 2022 i tråd med retningslinjene for ordningen.

  Det er i tillegg lagt til grunn om lag 20 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i Buskerudbyen i 2022. 
 • Tilskudd til byområdene, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner
  Regjeringen foreslår om lag 60 millioner kroner i 2022 til belønningsavtalen staten har inngått med Nedre Glomma. Avtalen gjelder for perioden 2020–2023 og er på 220 millioner 2020-kroner. Staten inngår belønningsavtaler med lokale parter for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i byområdene.

  I tillegg gis om lag 20 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i Nedre Glomma.

Atomanlegg og atomavfall

Det foreslås å øke bevilgningen til håndtering av atomavfall og atomanlegg med 106 millioner kroner, til totalt 797 millioner kroner i 2022. Bevilgningen fordeles med 382,3 millioner kroner til Norsk nukleær dekommisjonering (NND), 404,5 millioner kroner til Institutt for Energiteknikk (IFE) og 10,5 millioner kroner til Nærings- og fiskeridepartementet. Hovedprioriteringen for NND i 2022 vil være å legge til rette for overføring av nukleære anlegg og personell fra IFE. For IFE vil hovedprioriteringen være å følge opp pålegg knyttet til sikker drift av anleggene, inkludert håndtering av brukt brensel. 

Akershus universitetssykehus

Regjeringen foreslår en samlet låneramme på 695 millioner kroner til nytt bygg for samling av sykehusbasert psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus. 

Campus Ås

Regjeringen foreslår å bevilge 75 millioner kroner til å ferdigstille byggeprosjektet Campus Ås. 

Enova – støtte til grønn omstilling i næringslivet og hurtigladere for elbil

Regjeringen foreslår en økt bevilgning på 300 millioner kroner i 2022 til Klima- og energifondet. Det foreslås at 100 millioner kroner skal gå til å støtte utbygging av hurtigladere for elbiler i de områdene hvor markedsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig til at kommersielle aktører investerer i ladeinfrastruktur. Dette vil gjøre det enklere å velge klimavennlige transportløsninger og legge til rette for økt utbredelse og bruk av elbil i alle deler av landet. Enova har allerede i dag en betydelig satsing mot næringslivet. 200 millioner kroner av den foreslåtte tilleggsbevilgningen vil forsterke denne satsingen og bidra til utslippsreduksjoner og grønn teknologiutvikling innen områder som industri, grønn skipsfart, hydrogen, utslippsfri landtransport og infrastruktur for nullutslippsdrivstoff. 

Fjellandbruk

I jordbruksoppgjøret er det satt av 4 millioner kroner for å videreføre områderettede tiltak rettet mot fjellandbruket i Trøndelag, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken. Formålet er å styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene med basis i landbrukets ressurser, både innen tradisjonelt landbruk og landbruksbaserte næringer. Statsforvalteren i Trøndelag har et koordinerende ansvar for forvaltningen av midlene opp mot berørte statsforvalterne, fylkeskommuner, næringsorganisasjonene og eventuelle andre aktører. 

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge over 720 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektoratets arbeid med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av flom- og skredutsatte områder, overvåking, varsling, sikringstiltak, bistand til kommunenes arealplanlegging og arbeidet med overvann samt krise- og hastetiltak.

Om lag 503 millioner kroner av dette går til arbeidet med kartlegging og gjennomføring av ulike sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Viken vil bli prioritert i 2022. Det vil arbeides med videreføring av flomsikringsprosjekter og sikring mot kvikkleireskred. Arbeidet med planlegging av flomsikringstiltak vil også fortsette. Oppfølging av skredhendelsen ved Ask i Gjerdrum blir prioritert. 

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke om lag 150 millioner kroner på ulike eiendomsprosjekter i Viken i 2022. Det største prosjektet er ny satellittstasjon på Eggemoen, som ble igangsatt etter Stortingets behandling av Innst. 7 S (2017-2018) til Prop. 1 S (2017-2018). Videre er det planlagt for om lag 750 millioner kroner til materiellprosjekter i Viken i 2022. 

Idrett

Regjeringen foreslår å bevilge 3,8 millioner kroner i driftstilskudd til Vikersund skiflygingsbakke. 

Ila fengsel

Regjeringen foreslår å bevilge 195 millioner kroner til rehabilitering av tekniske anlegg i Ila fengsel. Det tekniske anlegget er forventet å være ferdigstilt i 2023. 

Nasjonalt minnested på Utøyakaia

Regjeringen foreslår å bevilge 178,5 millioner kroner til minnestedet på Utøyakaia. Minnestedet er planlagt ferdig i 2022. 

Områdesatsinger

Regjeringen foreslår å bevilge 11,6 millioner kroner til områdesatsinger i Drammen. Av dette går 10,6 millioner kroner over KMDs budsjett. 

Oslofjorden

Regjeringen ønsker at Oslofjorden skal få god miljøtilstand og være attraktiv for friluftslivet. Regjeringen forslår å bevilge 10 millioner kroner til oppfølging av helhetlig plan for Oslofjorden, hvorav 5,5 millioner kroner foreslås til tiltak for vannkvalitet og naturmangfold, 3 millioner kroner til ny tilskuddsordning med juridisk bistand til kommunene langs Oslofjorden, og 1,5 millioner kroner til opprettelse av et nytt informasjonssenter for Oslofjorden.

Forslag om en ny tilskuddsordning med en ramme på 3 millioner kroner for kommuner med grense til Oslofjorden, skal gå til innhenting av juridisk bistand i arbeidet med å fjerne ulovlige hindringer og stengsler i strandsonen langs Oslofjorden og arbeidet med å klargjøre grensen mellom innmark og utmark langs fjorden.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 52,2 millioner kroner til Viken fylkeskommune.

Scenekunst

Regjeringen foreslår:

 • å øke driftstilskuddene Dans Sørøst – Bærum kulturhus med 2 millioner kroner og Dansekunst Østfold med 300 000 kroner som ledd i regjeringens satsing på å styrke infrastrukturen for scenekunst, jf. Strategi for scenekunst 2021–2025.
 • å gi 500 000 kroner i økt driftstilskudd til OscarsborgOperaen til styrking av operavirksomheten som ledd i regjeringens satsing på å styrke infrastrukturen for scenekunst, jf. Strategi for scenekunst 2021–2025.

Forskning og innovasjon i næringslivet

Sammenlignet med Solberg-regjeringens budsjettforslag for 2022, foreslår regjeringen å styrke bevilgningene til næringsrettet forskning og innovasjon over NFDs budsjett med om lag 50 millioner kroner. Regjeringen prioriterer blant annet 100 millioner kroner til tapsavsetning for «grønne vekstlån». Dette medfører at den totale lånerammen for Innovasjon Norge økes med 600 millioner kroner. Med en avtale med EIF knyttet til norsk deltakelse i InvestEU, kan lånerammen økes ytterligere. I tillegg foreslår regjeringen å øke bevilgningen til norsk deltakelse i EUs nye investeringsprogram, InvestEU, fra 192 millioner kroner til 262 millioner kroner i 2022. Bevilgningene til næringsrettet forskning og innovasjon kan komme næringslivet i Viken til gode.

Gjennom budsjettforslaget for 2022 legges det til rette for en ny utlysningsrunde under Grønn plattform. Formålet med ordningen er å skape samfunnsøkonomisk lønnsomt og bærekraftig næringsliv som bidrar til grønn omstilling. I 2021 ble det tildelt om lag 1 milliard kroner til 11 store hovedprosjekter under Grønn plattform. Prosjektene har deltakere fra alle landets fylker, inkludert 29 aktører fra næringslivet/offentlig sektor og 6 FoU-aktører i Viken.

I 2020 innvilget Forskningsrådet 343,5 millioner kroner i tilskudd til 310 prosjekter i næringslivet i Viken. I 2020 innvilget Innovasjon Norge totalt 1 milliard kroner i tilskudd, lån og garantier til 860 foretak i Viken.

Kommunane i Viken: Vekst i frie inntekter frå 2021 til 2022

Frå 2021 til 2022 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 2,0 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2021. Det er anslått at kommunane i Viken samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 2,2 prosent.

I Viken har 31 av 51 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Eidsvoll kommune og Krødsherad kommune med 3,8 prosent, mens Jevnaker, Ringerike og Halden kommuner har lågast vekst med 1,2 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2021.

Viken fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2021 til 2022

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 2,6 prosent på landsbasis frå 2021 til 2022. Det er anslått at Viken fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 2,1 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2021.

  Netto drifts- Netto  Utgiftskorr. Anslag på Vekst frå anslag
  resultat i % av  lånegjeld frie  frie på rekneskap 2021 - 2022
Kommune driftsinntektene 2020* inntekter inntekter  Nominelle Prosent
  2020*   2020** 2022 kroner  
    (kr. per innb.) (i % av landsgj.) (1000 kr) (1000 kr)  
  1 2 3 4 5 6
             
3001 Halden 1,8 96 084 95 1 897 106 23 242 1,2
3002 Moss 2,4 70 685 96 2 957 555 64 149 2,2
3003 Sarpsborg 1,5 64 546 95 3 526 406 83 191 2,4
3004 Fredrikstad 0,0 77 751 95 4 905 095 96 536 2,0
3005 Drammen 4,3 123 109 97 6 223 956 118 213 1,9
3006 Kongsberg 1,1 75 989 98 1 691 327 44 082 2,7
3007 Ringerike 1,3 90 030 95 1 809 750 22 159 1,2
3011 Hvaler -2,2 131 481 98 289 269 6 434 2,3
3012 Aremark 5,6 111 868 102 103 611 1 914 1,9
3013 Marker 4,8 70 881 97 236 333 5 590 2,4
3014 Indre Østfold 4,8 63 072 98 2 794 834 69 823 2,6
3015 Skiptvet 3,2 49 564 95 240 042 4 035 1,7
3016 Rakkestad 0,7 85 651 95 532 399 8 433 1,6
3017 Råde 2,4 62 711 95 465 946 12 574 2,8
3018 Våler -2,6 46 784 96 358 998 10 473 3,0
3019 Vestby 2,4 91 761 97 1 091 195 25 223 2,4
3020 Nordre Follo 1,2 98 133 101 3 804 552 88 676 2,4
3021 Ås 0,6 92 726 97 1 180 777 30 597 2,7
3022 Frogn -2,3 116 467 101 979 106 33 370 3,5
3023 Nesodden 2,3 66 426 98 1 194 630 28 750 2,5
3024 Bærum 6,0 65 376 111 9 060 065 153 959 1,7
3025 Asker 3,9 71 469 105 6 244 125 133 220 2,2
3026 Aurskog-Høland 5,2 65 562 97 1 078 944 24 709 2,3
3027 Rælingen 2,5 102 921 98 1 127 210 30 153 2,7
3028 Enebakk 1,1 83 701 96 651 955 8 972 1,4
3029 Lørenskog 2,7 103 203 100 2 526 619 71 137 2,9
3030 Lillestrøm 5,0 80 869 99 5 252 623 133 682 2,6
3031 Nittedal 4,3 79 604 99 1 492 559 33 177 2,3
3032 Gjerdrum 2,5 71 995 101 426 523 7 972 1,9
3033 Ullensaker 1,7 118 868 98 2 411 364 56 936 2,4
3034 Nes 4,9 54 868 96 1 364 388 33 145 2,5
3035 Eidsvoll 1,4 70 064 96 1 562 571 57 631 3,8
3036 Nannestad 4,1 70 643 97 855 199 23 772 2,9
3037 Hurdal 3,6 74 531 97 192 302 4 451 2,4
3038 Hole  4,5 51 927 100 443 314 10 862 2,5
3039 Flå 4,0 118 203 103 89 780 1 194 1,3
3040 Nesbyen -1,1 102 005 99 226 975 2 861 1,3
3041 Gol 2,4 91 701 99 315 046 5 628 1,8
3042 Hemsedal 8,1 75 859 104 182 500 3 134 1,7
3043 Ål 0,4 87 452 103 321 174 5 238 1,7
3044 Hol 1,0 87 890 105 300 134 4 425 1,5
3045 Sigdal 3,6 39 941 97 242 171 4 372 1,8
3046 Krødsherad 8,4 111 303 102 173 065 6 363 3,8
3047 Modum 1,5 44 574 95 862 165 14 380 1,7
3048 Øvre Eiker 0,2 56 946 96 1 199 153 27 067 2,3
3049 Lier 5,3 82 621 100 1 696 636 42 382 2,6
3050 Flesberg -3,2 146 403 101 191 130 2 522 1,3
3051 Rollag 5,6 77 965 100 118 020 2 781 2,4
3052 Nore og Ulvdal 1,3 57 973 105 189 787 5 125 2,8
3053 Jevnaker 2,9 68 188 95 410 668 5 018 1,2
3054 Lunner 2,7 93 915 95 546 700 8 407 1,6
Til fordeling gjennom året       46 000    
Viken 3,0 82 300 99 78 083 753 1 702 139 2,2
             
Viken fylkeskommune 5,4 7 164 95 14 630 769 300 194 2,1
*Konserntall, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar også kommunale og fylkeskommunale føretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).  
** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter          
.= data ikkje levert            

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2020

Kolonne 2: Netto lånegjeld 2020 i kroner per innbyggjar

Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2020

Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2022 (1 000 kroner)[1]

Kolonne 5: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2021 til 2022 (1 000 kroner)

Kolonne 6: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2021 til 2022 (prosent)

[1] Det blir gjort nokon endringar i tabell C pga. feil i berekning av kompensasjon for barnevern i Grønt hefte. Dette er ikkje teke omsyn til i tabellen her. Det kan også bli endringar i fordelinga av grunnskuletilskotet når ny statistikk ligg føre.