Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022: Vestland

Samferdsel

Vei

 • E39 Svegatjørn–Rådal i Bergen og Bjørnafjorden kommuner
  Regjeringen prioriterer å videreføre arbeidet på prosjektet. Prosjektet omfatter bygging av om lag 16 km firefelts vei i ny trasé vest for Fjøsanger. Det omfatter blant annet bygging av tre tunneler på til sammen om lag 13 km. Prosjektet omfatter også utbedring av Nesttun- og Hopstunnelene på E39. Anleggsarbeidene startet i september 2015, og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2022.
 • E39 Myrmel–Lunde i Sunnfjord kommune
  Regjeringen prioriterer å videreføre arbeidet på prosjektet. Prosjektet omfatter bygging av ny vei på 3,7 km, der 1 km er tunnel. Eksisterende vei er smal og har dårlig kurvatur og bæreevne, og det er nedsatt fartsgrense på strekningen. Anleggsarbeidene startet i august 2021, og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i desember 2023.
 • E39 Kristianborg–Bergen sentrum (Sykkelstamveien) i Bergen kommune
  Regjeringen prioriterer å videreføre arbeidet på prosjektet. Prosjektet er en del av utbyggingen av sammenhengende gang- og sykkelveiruter langs de viktigste hovedveiene inn til Bergen sentrum. Anleggsarbeidene startet sommeren 2019, og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2022.
 • 555 Damsgård- og Nygårdstunnelene i Bergen kommune
  Regjeringen prioriterer å utbedre Damsgård- og Nygårdstunnelene. Prosjektet omfatter en rekke tiltak for å ivareta krav i tunnelsikkerhetsforskriften og elektro-forskriftene. Arbeidene er planlagt startet opp våren 2022, og prosjektet er planlagt å være ferdig i 2025.
 • 555 Sotrasambandet i Øygarden og Bergen kommuner
  Regjeringen foreslår å bevilge 1,8 milliarder kroner til OPS-prosjekter. Prosjektet skal gjennomføres som et offentlig-privat samarbeid (OPS), der OPS-selskapet finansierer, bygger, drifter og vedlikeholder veien. Regjeringen prioriterer midler til såkalte milepælsutbetalinger, som prosjektet får utbetalt når ulike milepæler i utbyggingen er nådd.. Prosjektet omfatter bygging av 9,4 km firefelts vei, hvor om lag 4,6 km går i tunnel. Prosjektet inkluderer totalt fire nye bruer.. Totalt er det planlagt å bygge om lag 14 km gang- og sykkelveier, der 7,8 km bygges som høystandard løsning med skille mellom syklende og gående. Prosjektet legger til rette for prioritering av kollektivtrafikken mellom de to nye kollektivterminalene ved Storavatnet og på Straume.
 • E134 Vågsli-, Haukeli- og Svandalsflonatunnelene i Ullensvang og Vinje kommuner i Vestland og Vestfold og Telemark fylkeskommuner
  Regjeringen prioriterer å videreføre utbedringen av E134 Vågsli-, Haukeli- og Svandalsflonatunnelene i Ullensvang og Vinje kommuner. Prosjektet omfatter en rekke tiltak for å ivareta krav i tunnelsikkerhetsforskriften. Anleggsarbeidene startet opp i juni 2020 og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i oktober 2022.
 • E16 Lærdalstunnelen i Aurland og Lærdal kommuner
  Regjeringen prioriterer å rehabilitere E16 Lærdalstunnelen. Prosjektet omfatter en rekke tiltak for å ivareta krav i tunnelsikkerhetsforskriften og elektroforskriftene. Blant annet skal det bygges flere nye tekniske bygg med tilhørende bergrom og ventilasjon. I tillegg omfatter prosjektet utskifting av lysanlegget, etablering av nødstasjoner, installering av ledelys samt nytt overvåkingssystem. Det er lagt opp til anleggsstart i 2022, og hele utbedringen av tunnelen er ventet å bli ferdig i 2027.
 • E16 Gudvanga- og Flenjatunnelene i Aurland kommune
  Regjeringen prioriterer å oppgradere tunnelene, slik at de imøtekommer krav i tunnelsikkerhetsforskriften og elektroforskriften. Arbeidene startet i august 2016, og er planlagt å være ferdig i oktober 2021.
 • E16 Dalevåg-, Dalseid-, Trollkone-, Hernes- og Hyvingstunnelene i Vaksdal og Voss kommuner
  Regjeringen prioriterer å oppgradere tunnelene, slik at de imøtekommer krav i tunnelsikkerhetsforskriften og elektroforskriften. Det er lagt opp til anleggsstart i løpet av våren 2022, og prosjektet er ventet å bli ferdig i 2025.
 • E16 Arnanipa-, Sætre-, Bjørkhaugtunnelene i Bergen kommune
  Regjeringen prioriterer å oppgradere tunnelene, slik at de imøtekommer krav i tunnelsikkerhetsforskriften og elektroforskriften.

  Arbeidene startet i februar 2019 og er planlagt å være ferdig i juni 2022.
 • 5 Kjøsnesfjorden i Sunnfjord kommune
  Regjeringen prioriterer å videreføre arbeidet på prosjektet. Prosjektet omfatter bygging av en om lag 6,5 km lang tunnel i tilknytning til den eksisterende Støylsnestunnelen fram til Kjøsnes i Jølster i Sunnfjord kommune. På Kjøsnes blir det bygd om lag 350 meter vei i dagen fra tunnelåpningen og fram til eksisterende rv. 5. Eksisterende rv. 5 på strekningen vil bli brukt som gang- og sykkelvei i sommerhalvåret, og blir stengt i vinterhalvåret. Anleggsarbeidene startet i oktober 2019, og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2022.
 • Diverse tiltak
  Det planlegges å bruke midler til blant annet:
  • Forberedende arbeider for prosjektet E134 Røldal–Seljestad i Ullensvang kommune
  • Forberedende arbeider på fellesprosjektet Vossebanen/E16 Stanghelle–Arna i Bergen og Vaksdal kommuner
  • Forberedende arbeider på skredsikringsprosjektet E16 Hylland–Sleen i Aurland og Voss kommuner

Jernbane

 • Vossebanen, Bergen kommune 
  Regjeringen prioriterer videreføring av prosjektet Arna–Fløen (Ulriken tunnel). Prosjektet omfatter et nytt enkeltsporet tunnelløp gjennom Ulriken, ombygging av Arna stasjon, nye bruer ved Fløen og oppgradering av eksisterende Ulriken tunnel for å tilfredsstille krav til rømming og brannsikkerhet. Prosjektet har en total lengde på 10,6 km, og om lag 8 km er i den nye tunnelen. Tunnelene utrustes også for forbedret mobil- og internettdekning for de reisende.

  Prosjektet Fløen–Bergen/Nygårdstangen godsterminal starter opp i 2022 og omfatter 1,3 km nytt dobbeltspor fra Fløen til Bergen stasjon, oppgradering av dagens spor med nytt jernbaneteknisk anlegg, inkludert nytt signal- og sikringsanlegg. I tillegg skal Nygårdstangen godsterminal moderniseres med en økning i kapasiteten på minst 50 prosent.

  Det totale anslaget til prosjektene på Vossebanen er på om lag 1,2 milliarder kroner. 
 • Tiltak for økt kapasitet og å kunne ta i bruk nytt togmateriell: Vossebanen, Vaksdal og Voss kommuner
  Regjeringen prioriterer tiltak som er nødvendige for å ta i bruk nytt togmateriell, skape en mer robust infrastruktur og øke kapasiteten i jernbanenettet. Det totale anslaget til hele jernbanenettet er på 930 millioner kroner. For Vestland er videreføring av arbeidet med plattformforlengelser på Dale og Evanger stasjon på Vossebanen prioritert. 
 • Bergensbanen: ERTMS, Krødsherad, Flå, Nes, Gol, Ål, Hol, Ulvik, Aurland, Voss, Vaksdal og Bergen kommuner 
  Regjeringen prioriterer å videreføre utbyggingen av nytt signalsystem (ERTMS) på jernbanenettet. Det totale anslaget til hele jernbanenettet er på 2,2 milliarder kroner. På Bergensbanen vil det i 2022 gjøres forberedende arbeider og arbeider på systemet for togstyring, fjernstyring, samband og lignende. Prosjektet følger fastsatte planer for kostnad, kvalitet og fremdrift.
 • Fornyelse av jernbanens infrastruktur
  Regjeringen prioriterer fornyelse av jernbanens infrastruktur. Fornying omfatter større systematiske tiltak for å opprettholde funksjonaliteten og standarden i jernbanenettet samt mindre tiltak som skal ivareta sikkerheten inntil mer omfattende tiltak kan settes i verk. Det totale anslaget til hele jernbanenettet er på 3,2 milliarder kroner. I Vestland omfatter dette arbeidet snøoverbygg, sporfornyelser på Bergensbanen, og videreføring av arbeid med flomsikring og drenering.
 • Støtteordning for godsoverføring fra vei til jernbane
  Regjeringen foreslår å bevilge 92,3 millioner kroner til å videreføre støtteordningen som ble opprettet som en midlertidig ordning i 2019. Ordningen skulle vare ut 2021, men foreslås videreført i påvente av ytterligere investeringer i jernbanenettet som skal gi bedre vilkår for godstrafikken. Ordningen er innrettet mot transportformene kombitransport og vognlast, der konkurransen mot veitransport er sterkest. En evaluering viser at ordningen har gitt bransjen forutsigbarhet og har ført til at det er opprettet en rekke godstilbud som ellers ikke ville blitt startet opp. Dette inkluderer ekstra avganger mellom Oslo–Bergen.

Kyst

 • Tiltak i farvannet
  Regjeringen foreslår totalt 283 millioner kroner til investeringer i farvannet, i tillegg til midler til Stad skipstunnel. Midlene fordeles av Kystverket. I Vestland planlegges følgende større farvannsutbedringer i 2022:
  • Ferdigstilling av innseiling Bulandet, Askvoll kommune
 • Stad skipstunnel, Stad kommune
  Regjeringen prioriterer 75 millioner kroner i 2022 til videre prosjektering og gjennomføring av anbudskonkurranse for prosjektet Stad skipstunnel. Målet med prosjektet er å bedre framkommeligheten og sikkerheten for sjøtransport som skal passere Stadlandet. Anskaffelse av hovedentreprisen ferdigstilles i 2023. Planlagt anleggsstart er i 2023 og ferdigstilling i løpet av 2026.
 • U-864
  Ekspertutvalget som skal vurdere videre håndtering av ubåtvraket U-864 har fått utsettelse med å levere endelig rapport til 1. juli 2022. Bakgrunnen for utsettelsen er at utvalget har sett behov for å gjennomføre ytterligere undersøkelser av vraket og havbunnen.

Luftfart

 • FOT-ruter
  Regjeringen foreslår å bevilge totalt 826,6 millioner kroner til statlig kjøp av regionale flyruter i 2022. I Vestland er følgende ruter omfattet av ordningen, med kontrakter som gjelder til 31. mars 2024:
  • Førde–Oslo t/r
  • Sogndal–Oslo t/r
  • Sandane–Oslo t/r
  • Sogndal–Bergen t/r
  • Sandane–Bergen t/r
  • Florø–Oslo t/r, som ble tatt inn FOT-ordningen 1. oktober 2021.

Byområder og kollektivtransport

 • Byvekstavtale for Bergens-området 2019-2029. Bergen, Askøy, Øygarden, Alver og Bjørnafjorden kommuner.
  Byvekstavtalen ble inngått i 2020. Elementene i bompengeavtalen fra 2019 er ivaretatt i byvekstavtalen.

  Regjeringen prioriterer statlige bidrag til byvekstavtalen til Bergens-området. Fordeling av midler er som følger:
  • Om lag 340 millioner kroner til gang-, sykkel- og kollektivtiltak langs riksvei. Midlene går blant annet til videreføring av utbyggingen av E39 Sykkelstamvei Kristianborg–Bergen sentrum, langs Bybanen til Fyllingsdalen i Bergen.
  • Om lag 330 millioner kroner i belønningsmidler som i hovedsak går til drift av kollektivtransport og mindre kollektivtiltak.
  • Om lag 600 millioner kroner til Bybanen, byggetrinn 4 til Fyllingsdalen i Bergen kommune.
  • Om lag 120 millioner kroner til reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud i 2022, fordelt med om lag 60 millioner kroner på hver av ordningene. Midlene til reduserte bompenger går til å redusere takstene for nullutslippskjøretøy. Midlene til bedre kollektivtilbud går til Bybanen.
  • Om lag 50 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk, som går til takstreduksjon for kollektivreisende med periodebillett.
  • Om lag 85 millioner kroner til gang-, sykkel- og kollektivtiltak på kommunal og fylkeskommunal vei til blant annet videreføring av utbygging av prosjektene Infrastruktur Paradis i Bergen kommune og Kulvert Idrettsvegen i Øygarden kommune.

Bergen tinghus

Regjeringen foreslår å bevilge 40 millioner kroner til arbeidet med Bergen tinghus.

Enova – støtte til grønn omstilling i næringslivet og hurtigladere for elbil

Regjeringen foreslår en økt bevilgning på 300 millioner kroner i 2022 til Klima- og energifondet. Det foreslås at 100 millioner kroner skal gå til å støtte utbygging av hurtigladere for elbiler i de områdene hvor markedsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig til at kommersielle aktører investerer i ladeinfrastruktur. Dette vil gjøre det enklere å velge klimavennlige transportløsninger og legge til rette for økt utbredelse og bruk av elbil i alle deler av landet. Enova har allerede i dag en betydelig satsing mot næringslivet. 200 millioner kroner av den foreslåtte tilleggsbevilgningen vil forsterke denne satsingen og bidra til utslippsreduksjoner og grønn teknologiutvikling innen områder som industri, grønn skipsfart, hydrogen, utslippsfri landtransport og infrastruktur for nullutslippsdrivstoff.

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge over 720 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektoratets arbeid med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av flom- og skredutsatte områder, overvåking, varsling, sikringstiltak, bistand til kommunenes arealplanlegging og arbeidet med overvann samt krise- og hastetiltak.

Om lag 503 millioner kroner av dette går til arbeidet med kartlegging og gjennomføring av ulike sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Vestland vil bli prioritert i 2022. Det vil arbeides med videreføring og oppstart av både flom- og skredsikringsprosjekter.

I dag er det syv fjell som er under kontinuerlig overvåking herunder Joasetbergi i Vestland, men flere er under utredning. Formålet er å kunne varsle beredskapsmyndighetene i god tid slik at befolkningen kan evakueres før eventuelle fjellskred.

Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke om lag 450 millioner kroner til forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter og om lag 3,7 milliarder kroner til materiellprosjekter i Vestland i 2022. Store deler av midlene vil bli benyttet til å videreføre prosjektet for infrastruktur og utfasing av fossilt brensel på Haakonsvern, som ble besluttet av Stortinget ved behandlingen av Innst. 359 S (2017–2018) til Prop. 66 S (2017–2018) i juni 2018. Det er også planlagt videreføring av prosjekter på Haakonsvern som ble godkjent ved Stortingets behandling av Innst. 346 S (2018–2019) til Prop. 60 S (2018–2019) i juni 2019. Dette omfatter både prosjekt for å oppgradere utrustningskaia og et prosjekt for etablering av vedlikeholdsfasiliteter for nye ubåter med tilhørende kaianlegg, som er en konsekvens av Stortingets beslutning om å anskaffe fire nye ubåter. På materiellsiden er hoveddelen knyttet til anskaffelse av maritime helikopter, flere investeringer til Marinens kampfartøyer, nye ubåter og materiell til Forsvarets spesialstyrker.

Frivillighet og idrett

Regjeringen foreslår:

 • å bevilge 0,5 millioner kroner til Fyllingsdalen teater.
 • å bevilge 2,5 millioner kroner til verdenscup i triatlon i Bergen 2022
 • å bevilge 3 millioner kroner til Ekstremsportveko på Voss

Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet

Regjeringen foreslår å bevilge 60 millioner kroner til arbeidet med å samlokalisere Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.

Heroinassistert behandling

Regjeringen foreslår ytterligere 21,2 millioner kroner til videreføring av 5-årig forsøk med heroinassistert behandling. Midlene finansierer behandlingstilbud i Oslo og Bergen samt følgeforskning i regi av Helsedirektoratet.

Høgskulen på Vestlandet

Regjeringen foreslår å bevilge 1,3 millioner kroner til etablering av kompetansehevingstilbud på høyskolen på Vestlandet for kvalifiserte tolker.

Langskip – fangst og lagring av CO2

Regjeringen foreslår å bevilge 3,45 milliarder kroner til Langskip som er det norske demonstrasjons­prosjektet for fullskala CO2-håndtering. Prosjektet omfatter fangst, transport og lagring av CO2. Transport- og lagringskapasitet som skal bygges og drives av Northern Lights. Northern Lights skal frakte flytende CO2 med skip fra fangstanlegget i Brevik til en mottaksterminal i Øygarden. Derifra vil CO2 bli pumpet gjennom rør til et lager under havbunnen. Byggearbeidene hos Norcem og Northern Lights pågår med planlagt ferdigstillelse i 2024.

Museum

Regjeringen foreslår:

 • å bevilge 1 million kroner i økt driftstilskudd til Sunnhordland museum for å legge til rette for faglig styrking og bidra til økt samarbeid med Haugalandmuseet. Dette er en oppfølging av museumsmeldingen der løft for kystkultur er pekt ut som et viktig satsingsområde.
 • å bevilge 1 million kroner i økt driftstilskudd til Interregionalt marinarkeologisk samarbeid (IRMAS) mellom Museum Stavanger, Norsk Folkemuseum og Museum Vest. Dette er en oppfølging av museumsmeldingen der aktiv samhandling er pekt ut som ett av flere viktige mål for museumssektoren framover.
 • å bevilge 5 millioner kroner i investeringstilskudd til Hardanger fartøyvernsenter ved Hardanger og Voss museum, samt et tilsagn om ytterligere 33 millioner kroner i seinere budsjettår.
 • å bevilge 15 millioner kroner i investeringstilskudd til rehabilitering av Ole Bulls villa Lysøen (ved KODE Kunstmuseer og komponisthjem). Med de 24,5 millioner kroner bevilget til samme formål i 2021 blir det samlede tilskuddet til prosjektet 39,5 millioner kroner.
 • å bevilge 2,35 millioner kroner i tilskudd til Kraftmuseet, herunder vedlikehold av det fredede kraftanlegget Tysso I. Tilskuddet skal bidra til å formidle og dokumentere historien innenfor energi- og vassdragssektoren med hovedvekt på vannkraft, kraftoverføring, flom, konsekvenser av inngrep, samt miljøtiltak og vern av vassdrag.

Områdesatsinger

Regjeringen foreslår å bevilge 12,9 millioner kroner til områdesatsinger i Bergen. Satsingen går over KMDs budsjett.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 105,4 millioner kroner til Vestland fylkeskommune.

Scenekunst

Regjeringen foreslår:

 • å gi 0,7 millioner kroner i økt driftstilskudd til Bergen Dansesenter som ledd i regjeringens satsing på å styrke infrastrukturen for scenekunst, jf. Strategi for scenekunst 2021–2025.
 • en bevilgning på 284,2 millioner kroner i 2022, og tilsagn om ytterligere 284,2 millioner kroner senere, for modernisering av Den Nationale Scene i Bergen.

Senter for undersøkende journalistikk

Regjeringen foreslår 2 millioner kroner i tilskudd til Senter for undersøkende journalistikk ved Universitetet i Bergen.

Teknologisenter Mongstad (TCM)

Regjeringen foreslår å bevilge 160 millioner kroner til Teknologisenter Mongstad (TCM). Bevilgningen omfatter midler til TCM DA som står for driften av anleggene og hvor staten er majoritetseier samt TCM Assets AS, et datterselskap av Gassnova SF, som står som eier av anleggene ved teknologisenteret og betaler den kommunale eiendomsskatten.

TV-BRA

Regjeringen foreslår å bevilge 2,6 millioner kroner til Stiftelsen TV-BRA, en tv-kanal for og med personer med utviklingshemming.

Forskning og innovasjon i næringslivet

Sammenlignet med Solberg-regjeringens budsjettforslag for 2022, foreslår regjeringen å styrke bevilgningene til næringsrettet forskning og innovasjon over NFDs budsjett med om lag 50 millioner kroner. Regjeringen prioriterer blant annet 100 millioner kroner til tapsavsetning for «grønne vekstlån». Dette medfører at den totale lånerammen for Innovasjon Norge økes med 600 millioner kroner. Med en avtale med EIF knyttet til norsk deltakelse i InvestEU, kan lånerammen økes ytterligere. I tillegg foreslår regjeringen å øke bevilgningen til norsk deltakelse i EUs nye investeringsprogram, InvestEU, fra 192 millioner kroner til 262 millioner kroner i 2022. Bevilgningene til næringsrettet forskning og innovasjon kan komme næringslivet i Vestland til gode.

Gjennom budsjettforslaget for 2022 legges det til rette for en ny utlysningsrunde under Grønn plattform. Formålet med ordningen er å skape samfunnsøkonomisk lønnsomt og bærekraftig næringsliv som bidrar til grønn omstilling. I 2021 ble det tildelt om lag 1 milliard kroner til 11 store hovedprosjekter under Grønn plattform. Prosjektene har deltakere fra alle landets fylker, inkludert 15 aktører fra næringslivet/offentlig sektor og 5 FoU-aktører i Vestland.

I 2020 innvilget Forskningsrådet 137,1 millioner kroner i tilskudd til 140 prosjekter i næringslivet i Vestland. I 2020 innvilget Innovasjon Norge totalt 1,6 milliarder kroner i tilskudd, lån og garantier til 970 foretak i Vestland.

Kommunane i Vestland: Vekst i frie inntekter frå 2021 til 2022

Frå 2021 til 2022 er det på landsbasis ein nominell vekst i dei frie inntektene til kommunane på 2,0 prosent, rekna frå anslag på rekneskap for 2021. Det er anslått at kommunane i Vestland samla sett vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 2,1 prosent.

I Vestland har 25 av 43 kommunar ein vekst som er høgare enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Tysnes kommune med 4,4 prosent, mens Ulvik kommune har lågast vekst med 1,1 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2021.

Vestland fylkeskommune: Vekst i frie inntekter frå 2021 til 2022

Den nominelle veksten i dei frie inntektene til fylkeskommunane er anslått til 2,6 prosent på landsbasis frå 2021 til 2022. Det er anslått at Vestland fylkeskommune vil få ein nominell vekst i dei frie inntektene på 2,8 prosent. Veksten er rekna frå anslag på rekneskap for 2021.

  Netto drifts- Netto  Utgiftskorr. Anslag på Vekst frå anslag
  resultat i % av  lånegjeld frie  frie på rekneskap 2021 - 2022
Kommune driftsinntektene 2020* inntekter inntekter  Nominelle Prosent
  2020*   2020** 2022 kroner  
    (kr. per innb.) (i % av landsgj.) (1000 kr) (1000 kr)  
  1 2 3 4 5 6
             
4601 Bergen 2,4 58 076 99 17 006 782 305 055 1,8
4602 Kinn -1,2 143 246 102 1 137 198 18 624 1,7
4611 Etne -2,9 61 139 97 279 962 4 350 1,6
4612 Sveio 2,1 63 923 96 379 197 10 395 2,8
4613 Bømlo 1,7 75 933 96 769 280 18 704 2,5
4614 Stord 4,0 112 851 96 1 147 451 26 086 2,3
4615 Fitjar 2,3 72 497 98 211 512 3 863 1,9
4616 Tysnes 0,6 67 114 102 226 161 9 627 4,4
4617 Kvinnherad 2,4 105 531 97 847 378 15 584 1,9
4618 Ullensvang 0,3 96 599 106 799 763 11 525 1,5
4619 Eidfjord 4,8 138 775 116 86 612 2 449 2,9
4620 Ulvik 5,4 114 350 107 97 202 1 101 1,1
4621 Voss 2,1 56 378 98 1 054 128 21 353 2,1
4622 Kvam 1,3 132 617 98 575 860 9 296 1,6
4623 Samnanger 0,7 101 376 98 173 517 3 855 2,3
4624 Bjørnafjorden 1,8 106 968 98 1 571 127 38 509 2,5
4625 Austevoll 6,8 102 188 111 410 241 9 249 2,3
4626 Øygarden -0,3 81 229 97 2 334 111 57 451 2,5
4627 Askøy 1,6 103 765 95 1 807 098 28 293 1,6
4628 Vaksdal 4,1 107 448 97 288 107 4 308 1,5
4629 Modalen 6,4 118 218 126 51 990 1 747 3,5
4630 Osterøy -1,0 74 790 96 490 212 8 212 1,7
4631 Alver 0,5 98 615 99 1 899 697 63 743 3,5
4632 Austrheim 4,5 95 448 103 204 742 3 595 1,8
4633 Fedje 8,6 95 067 120 60 423 1 124 1,9
4634 Masfjorden 4,8 93 892 102 144 540 3 644 2,6
4635 Gulen 11,6 80 420 105 191 280 3 592 1,9
4636 Solund 13,7 146 508 113 77 081 1 366 1,8
4637 Hyllestad 7,8 133 946 106 111 915 2 723 2,5
4638 Høyanger 2,5 144 202 99 287 514 6 847 2,4
4639 Vik 2,8 126 435 101 201 982 2 577 1,3
4640 Sogndal 2,9 73 754 103 791 971 22 430 2,9
4641 Aurland 1,8 89 893 108 137 097 2 378 1,8
4642 Lærdal 5,3 141 069 102 157 518 3 290 2,1
4643 Årdal -1,3 77 668 102 364 903 7 880 2,2
4644 Luster 4,4 79 122 98 373 554 13 901 3,9
4645 Askvoll 2,8 90 833 99 228 349 4 422 2,0
4646 Fjaler -1,4 123 933 99 226 929 5 319 2,4
4647 Sunnfjord 0,7 95 904 102 1 478 971 34 545 2,4
4648 Bremanger 1,7 97 815 99 280 612 4 917 1,8
4649 Stad 4,3 123 699 100 650 840 16 657 2,6
4650 Gloppen 0,3 126 012 97 421 031 9 552 2,3
4651 Stryn 0,6 80 706 95 474 397 9 693 2,1
Til fordeling gjennom året       30 000    
Vestland 2,0 79 945 99 40 540 234 833 833 2,1
             
Vestland fylkeskommune 7,4 21 117 106 10 854 768 292 998 2,8
*Konserntall, dvs. tala for netto lånegjeld omfattar også kommunale og fylkeskommunale føretak (KF/FKF) og interkommunale selskap (IKS).  
** Ekskl. eigedomsskatt og konsesjonskraftinntekter          
.= data ikkje levert            

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2020

Kolonne 2: Netto lånegjeld 2020 i kroner per innbyggjar

Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2020

Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2022 (1 000 kroner)[1]

Kolonne 5: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2021 til 2022 (1 000 kroner)

Kolonne 6: Nominell vekst frå anslag på rekneskap 2021 til 2022 (prosent)

[1] Det blir gjort nokon endringar i tabell C pga. feil i berekning av kompensasjon for barnevern i Grønt hefte. Dette er ikkje teke omsyn til i tabellen her. Det kan også bli endringar i fordelinga av grunnskuletilskotet når ny statistikk ligg føre.